BIJVOEGSEL van de „Nieuwe Langedijker Courant" van Zondag 13 Augustus 1899. Vervolg Nieuwstijdingen. Als eene groote bijzonderheid kan worden medegedeeld, dat gister op de Alkmaarsche Zaad- markt de eerste partij nieuwe tarwe werd aan gevoerd, zijnde 76 HL. Voor een gedeelte werd deze partij door den Heer K. van Nienes Jr. te Noordscharwoude opgekocht. De Spaansche schatgraver blijft gere geld probeeren lichtgeloovigen met zijn voorge wende schatten te bedotten. Nu weer heelt hij aan een bewoner van Brielle een brief geschre ven uit Madrid 7 Augustus, waarin hij verklaart op Cuba een schat te kunnen vinden van 1.500.000 francs, maar hij zit in de gevangenisalles het gewone praatje Twintig procent van dezen schat belooft hij als de Brielsche monsieur hem helpen wil aan geld voor de kosten van zijn proces enz. Op het telegrafisch antwoord, dat hij verzoekt, zal hij, wat dezen geadresseerde betreft, stellig lang kunen wachten. Personeele belasting! Bij het departement van financiën is een wets ontwerp in bewerking, waardoor een beslissing zal worden uitgelokt over een aantal quaestieuse punten in de wet op de personeele belasting, afgescheiden van de wijzigingen, voorgesteld in het thans bij de Tweede Kamer aanhangig wets ontwerp houdende nadere bepalingen omtrent die belasting. Valsche munter gesnapt. In de laatste dagen kwam te Amsterdam her haaldelijk het in betaling geven van valsch geld voor. De politie was met ijver aan het speuren, doch zonder succes. Zaterdagavond is echter de maker van het valsche geld op heeterdaad betrapt door een van Amsterdam's meest bekwame rechercheurs. Dit is zoo in zijn werk gegaan: De rechercheur Peters wandelde kalmpjes met zijn handen op den rug en z'n stroohoed op één oor op de Westermarkt, toen hij een ouden be kende tegenkwam, zekeren J. Smitshuyzen, vroe ger deel uitmakende van een trio valsche mun ters Mevius-Hol-Smitshuyzen. Peters had vroeger in die zaak gewerkt met zijn collega's Panhorst en Verbeek en kende S., die toentertijd het gemaakte geld in een daartoe uitgeholden tafelpoot had verborgen. Peters met z'n fijne neus volgde S. en zag hem in de Wolvenstraat binnengaan in het siga renmagazijn van den heer J. B. Reeser. Peters zag hem sigaren koopen en nauwelijks was S. den winkel uit of Peters was er in en vroeg, waarmede de klant betaald had. De eigenaar gaf hem een rijksdaalder te zien, dien hij van S. ontvangen had, en onmiddellijk zag de rechercheur, dat het muntstuk nagemaakt was; hij boog het ten bewijze daarvan in een rechten hoek. Na den winkelier verzocht te heb ben den rijksdaalder te bewaren, snelde de re chercheur S. achterna en zag hem binnengaan in 't sigarenmagazijn van de weduwe A. Broere in de Raamsteeg. Peters wachtte tot geld was neergelegd op de toonbank, sprong toen naar binnen, sloot de deur en legde beslag op den neergelegden rijksdaalder, die eveneens valsch bleek te zijn. Smitshuyzen was zoo ontsteld door het plotse ling optreden van den rechercheur, dat hij vrjj- gewillig medeging naar het politiebureau Gym nasium, waar bleek dat hij nog een geruimen voorraad valsche rijksdaalders bij zich had. Door den heer Versteeg, commissaris van po litie en den heer Kummer, hoofdinspecteur, met de rechercheurs Peters en Christiaans scherp on dervraagd, bekende hij de munten te hebben nagemaakt in zijn meubelmakerswerkplaats aan de Rozengracht. Op het politiebureau deelde hij mede dat het voor de vervalsching gebruikte materiaal in zijn werkplaats, in de zitting van een leunstoel ver borgen was. Bij een huiszoeking werd het aldaar inderdaad gevondeneen hoeveelheid gips, wat lepels, een vijl, en tien draadnagels in welker koppen de letters van de woorden „God zij met ons" waren gesneden. Smitshuyzen heeft reeds 7 jaar gevangenisstraf achter don rug. Doch na zijn ontslag ging het hem niet naar den vleeze, zoodat hij trachtte op de meer gevolgde wijze aan geld te komen. Hij kocht op het Amstelveld oude theepotjes en der gelijk compositiegoed op, versmolt ze en maakte daar rijksdaalders van. Dit is zeker wel de goed koopste manier om aan geld te komen, maar de politie oordeelde, dat er reeds veel te veel val sche rijksdaalders in omloop zijn en achtte zich gelukkig de hand op Smitshuyzen te hebben gelegd. Geschiedenis van. een verlovingsring! Voor ruim 10 jaar vermiste de heer A. te Veendam zijn verlovingsring, nadat hij het bad had gebruikt. Zonder er iets van te zeggen liet hjj een an deren maken. Zondagmorgen vond de zoon van den heer v. d. Laan op een wandeling langs Langeleegte bp de badinrichting in het zand, dat uit de bad plaats was gebaggerd, den ring, waarin de naam van de bruid, thans echtgenoot en moeder, met et jaartal 1889, 7 April, terug, en na eenig onderzoek stelde hij hem den heer H. ter hand, die er zeer door verrast den jongeling een goede belooning gaf. yan d® Veluwe schrijft men, dat door e telle droogte vele landbouwers genoodzaakt ziJn, hun vee uit de wei te halen en op stal e zetten. In de weiden valt voor de beesten niets meer te eten. Maandagmorgen half elf kwam mr. F. A. Van Hall te Utrecht aan, begeleid door mr. Van Baumhauer, een inspecteur van politie en twee rijks-veldwachters in politiek. Aan de halte Bildstraat stapte het gezelschap uit en ging mr. Van Hall aan de zijde van den officier van ju stitie, op eenigen afstand gevolgd door het ge leide, door de Maliebaan, Nachtegaalstraat en Nobel8traat, naar zijn woning. Wie de beide heeren daar in druk gesprek had zien loopen, zou eer gedacht hebben aan een paar vrienden, die op de wandeling waren, dan aan den gevangene met den officier, die hem gedurende het geding, zoo grievend had be handeld. In de woning en op het kantoor van mr. Van Hall moet de verhouding ook verre van onaan genaam zjjn geweest. Aan mr. Van Hall werd tot 6 uur des avonds gelegenheid gegeven zjjn zaken na te gaan en te regelen, terwijl de officier reeds een uur vroe ger naar Hilversum vertrokken was. Dit bezoek aan zjjn kantoor was mr. Van Hall door de rechtbank op zjjn verzoek welwillend toegestaan. Mr. Van Hall ziet er opgewekt en gezond uit, zoodat het verbljjt in de gevangenis geen nadee- ligen invloed op hem schjjnt te oefenen. Denkt aan uwe aardbeiën. Na den oogst hebben de planten kloeke uit- loopers gemaakt, die nu flink beworteld zjjn. Snjjdt in deze maand, liefst in de eerste helft, de uitloopers naast de jonge plantjes af; neemt deze uit den grond en plant ze op de gewenschte plaats. Dan zjjn ze nog vóór den winter flink in den groei; ze doorstaan de vorst dus zonder schade en leveren reeds het volgend jaar vrucht. De Biograaf en Dreyfus! De Nederlandsche Biograaf- en Mutoscope- Maatschappjj deelt mede, dat zjj er in geslaagd is, een uitmuntende photographie te verkrjjgen, waarop men Dreyfus ziet wandelen op de binnen plaats van de gevangenis te Rennes. Het was niet gemakkeljjk die photographie te verkrjjgen. Eerst werd voor een groote som geld een huis gehuurd, naast de gevangenis gelegen. Vervolgens werd op dit huis een stellage getim merd, vanwaar men een vrjj gezicht op de bin nenplaats had. De militaire autoriteiten begonnen toen lont te ruiken en trachtten van hun kant het photogra- feeren te beletten door een groot zeil te spannen, zoodanig, dat het vrjje gezicht van het bedoelde dak op de binnenplaats belemmerd was. Van de zijde der „Nederl. Biograaf- en Mutoscope-Maat- schappij" werd daarop de stellage met reclamepla ten in schreeuwende kleuren volgeplakt en be schilderd. De militaire commandant was toen weer ge rust, denkende, dat het een gewoon reclamebord was en liet het zeil wegnemen. In het bord was echter een gaatje opengelaten, groot genoeg om er door te photografeeren en zoo gelukte de op name volkomen. Ook mevr. Dreyfus is gephotografeerd op het oogenblik, waarop zjj, na een bezoek aan haar man, de gevangenis verlaat. Binnen enkele dagen zullen deze photographieën door de Scheve- ningsche biograaf vertoond worden. Behekst Eenigen tjjd geleden werd een kind van den arbeider P. in Ooststellingwerf ziek. Geneeskun dige hulp mocht niet baten 't stierf na eenige dagen van smarteljjk ljjden. Wat is nu gebleken? In de wieg heeft men kransen gevonden 't kind was behekst. De daderes is bekend Al betuigt ze ook nog zoo beklemmend haar onschuld, 't baat haar niet. „Sy hef et doan en aanders gyn iene", daar is men zeker van. Het hart niet op de rechte plaats. Dezer dagen werd te Bergen op Zoom een kind geboren, waarvan het hart naar buiten ge groeid was. Het kind heeft nog twee dagen ge leefd, terwjjl door den praktiseorenden geneesheer dr. Rovers daarvan verscheiden photografiën ge nomen zjjn. Neerbosch. Drie weesjongens, Johannes Jacobus van Nas van Amsterdam, Andries de Jong van Njjehaske, en Lambertus Kwakkel van Wassenaar, hebben de vorige week stil de weesinrichting te Neerbosch verlaten en keerden tot heden niet terug. Ook hunne verbljjfplaats is niet bekend. Een erfenis als zeeslang. Men schrjjft uit Groningen aan de „Prov. Dr. en Ass. Ct"., dat het bericht betreffende den heer Hübscher en een erfenis van niet minder dan vier millioen gulden, bjj onderzoek is ge bleken uit de lucht te zjjn gegrepen. De heer Hübscher weet van niets. Aan een particulier schrjjven uit den Transvaal ontleent de V e e n d. C t. het vol gende „Sinds weken zitten wjj in spanning; alles is in gisting omtrent de vraag wat zal de toekomst brengenoorlog of vrede. De haat tegen de En- gelschen is groot. De Jingo-partjj in Groot-Brit- tannië, met Chamberlain en Rhodes aan de spits, loert slechts op ons goud. De heele beweging is niets anders dan een strjjd tusschen het kapitaal en onze onafhanke- ljjkheid, waarbjj de politiek dienst doet. Het spreekt vanzelf, een land als de Zuid- Afrik. Republiek, met de zekere vooruitzichten dat het zich op bjjna elk gebied zal kunnen ont wikkelen, een land met zjjn minerale hulpbronnen, goud- en diamantvelden, landbouw en veeteelt moet voor „die Rooinek" een begeerljjk iets zjjn. Doch laat hen komen. Wjj zjjn gereed, het bloed kookt ons. Wjj zullen vechtende sterven voor onze on- afhankeljjkheid De flets en het gelaat. In de Britsche pers vestigt men in den laat- sten tjjd de aandacht van het publiek op het „wielrjjdstersgezicht" of, met andere woorden, de uitwerking van aanhoudend wielrjjden op be valligheid en schoonheid der vrouwen. Als waarschjjnljjke toekomstige kenteekenen va"n hartstochtelijke wielrjjdsters worden door som migen voorspeld dichtgeknepen lippen, starende oogen, groote harde handen, puntige ellebogen, dikke enkels, groote voeten, verweerde gelaats kleur en waggelenden gang. Enkelen verzekeren stellig, dat de fiets eene ruïne is voor het vrou- weljjk schoon; het fietsen brengt, zeggen dezen, de dames, wat physieke hoedanigheden betreft, nader tot den man, maakt haar mauneljjk en daardoor leeljjk. Eenigen troost willen deze ongeluksprofeten nog wel putten uit het denkbeeld, dat dit mis schien eene wjjze beschikking is ten gunste van de mannel ij ke helft der menschheid in toeko mende eeuwen, want indien het met het fietsen onder de dames zóó bljjft voortgaan, zullen ge broken mannenharten hoe langer hoe zeldzamer worden. Al wordt hier nu wel wat overdreven, zullen toch dames, die nog niet ten volle bereid zjjn hare bekoorljjkheden aan de fiets op te offeren, er niet kwaad aan doen in deze beweringen een waarschuwenden wenk te zien. Nieuwe postzegels. Het hoofdbestuur der posterijen en telegraphic heeft onder de aandacht van de directeuren ge bracht, dat het geenszins in de bedoeling ligt, dat met de uitgitte van de frankeerzegels en briefkaarten van het nieuwe type zal worden gewacht tot de voorraad zegels enz. van het oude type zal zjjn uitgeput. Aan hen die zulks verlangen, behooren sinds 1 Augustus, zegels enz. van liet nieuwe type te worden verstrekt. De zegels enz. van het oude type kunnen wor den gegeven aan hen, die er bepaald om vragen of geenerlei aanwjjzing omtrent de verlangde soort doen. Geen. kwaad baantje! Te Zalt-Bommel is door de politie aangehou den J. V., oud 54 jaar, kermisreiziger, zonder vasto woonplaats, wiens opsporing en aanhouding is verzocht in 't Algemeen Politieblad, tot 't on dergaan van hechtenisstraf. Bjj zijne aanhouding werd in zjjn bezit gevonden een bedrag van on geveer f 400 aan bankpapier, wel een bewijs, dat zjjn baantje, 't land afreizen met twee gedres seerde apen, nog niet zoo onvoordeelig is. De Transvaal-Crisis. Door mevrouw B. WaszklewizYan Schilf- gaarde wordt opname verzocht van het on derstaande Aan de leden van de voor de vredes- manisfestatie gevormde hoofd- en sub- comité's, alsmede aan de leden van den „Vrouwenbond ter Internationale Ontwapening!" Tot u allen richt ik het woord en roep u toe: helpt nu, het geldt het recht te doen zegevieren en een dapper, klein volk, onze stamverwante broeders te steunen en ben te vrijwaren voor ondergang! Den leden van onzen Bond herinner ik bo vendien aan de verplichting, die zjj door toetre ding op zich genomen hebben „den oorlog in alle vormen te bestrjjden". Nederland heeft sinds jaren reeds zulk een zware schuld tegenover de Transvaal op zich geladen, dat het meer dan tjjd wordt iets ten goede dier verongeljjkten te doen. Wat van u verlangd wordt, is zoo weinig in vergeljjking der te verkrijgen resultaten. Laat ieder uwer zich aangorden tot verkrij ging van adhaesiebewjjzc n voor het adres der Zuid-Afrikaansche Vereeniging. Zoo elk uwer er tien aanbrengt, geeft dit on der de pl.m. 3ü0 leden der hoofd- en sub-comité's en de 1300 bondsleden reeds 16000, zegge zes tien duizend haudteekeningen. Maar wat ge doet, doet het spoedig. Op 15 Augustus moet alles aan jhr. mr. Paul den Tex, Keizersgracht 474, Amsterdam gezonden zijn, Laat ons niet alleen staan, maar toont, dat het u ernst is geweest met uwe vredesbeweging! Ergerlijk. In de Wickstraat te Rotterdam moest Woens dagavond de politie met de blanke sabel een on trouwen echtgenoot, zekeren R., van beroep nog wel catechiseermeester, in bescherming nemen. Hoewel gehuwd, had hij liefdesbetrekkingen aan geknoopt met een ander vrouwspersoon, wat in de buurt grooten aanstoot gaf, te meer daar hjj zjjn wettige echtgenoote herhaaldeljjk mishandel de. Sedert een paar avonden werd hjj door de buren en straatjeugd opgewacht, die hem de noo- digo scheldwoorden en bedreigingen niet ont hielden, terwjjl het Woensdag zoo ver liep, dat hjj mishandeld werd en de politic de sabel moost trekken en de straat schoonvegen. Het relletje duurde den geheelen avond voort. („Vad.") Kras. Een aardig boekje heeft van de hand des hee ren J. H. Rossig het licht gezien. Het is gewjjd aan Kras, het bekende établissement in de War moesstraat en geeft een inzicht in hetgeen daar alzoo omgaat. Dat wil nogal zoo iets zeggen. Om maar eens wat te noemen, ontleenen wjj eraan, dat in de dagen, dat een Hollandsche huismoeder er nog niet aan denkt om jonge tuin- boontjes, spinazie of postelein te eten, bij Kras 18000 stuks tuinboonen daags gebruikt worden en er iederen dag ongeveer vjjf mud aardappe len benoodigd zjjn, en ongeveer 1000 eieren voor verschillende doeleinden worden verbruikt. Behalve keuken, kelder en voorraadkamers is nog een vertrek, grenzende aan de keuken, be stemd voor broodsnjjden, brood en broodjes sme ren, vleeschsnjjden, enz. Er is daar een man, die den geheelen dag niets anders doet, dan vleeschsnjjden, er zjjn daar juffrouwen, die van den vroegen morgen tot den laten avond broodsnjjden, brood en broodjes sme ren en met het een of ander beleggen. In het geheel zjjn bjj Krasnapolsky dagelijks 170 k 200 personen werkzaam. In een établissement als Krasnapolsky is iede ren dag te herstellen en te repareeren. Niet het minste, wat ook, heeft voorziening noodig, of het gaat naar de werkplaatsen. Deze bevinden zich rechts achter den zomer- tuin, boven de machinekamer. Daar is een metselaarswerkplaats, een timmer manswerkplaats, een meubelmakerswerkplaats, een electricienswerkplaats en een smederjj. Iedere werkplaats heeft vele gezellen, die steeds werk hebben. Groote en lichte vertrekken boven het établis sement bewaren al het tafelgoed, de servetten, enz. Daar is eiken dag handen vol werk voor een dame met zeven juffrouwen om het schoone en vuile linnengoed te behandelen, voor de ver zending op te maken, en na reiniging te ontvangen. Behalve deze culinarische bjjzonderheden vindt men er in het boekje nog vele andere, die van niet mineer belang zjjn. Van hier en ginds. Dat de uil zoo menigmaal prijkt in de studeer kamer van een geleerde of als het zinnebeeld der wetenschap troont op de gevels van gebou wen, waarin zoo menig ontwikkeld mensch zjjn wetenschap heeft opgedaan, dat is zoo natuurljjk, dat men er zich niet over zal verbazen. Maar verbaasd moet men wel hebben gekeken, toen men bjj het schoonmaken van het orgel in de St. Joriskerk te Amersfoort in een der kasten een zeer mooie katuil heeft gevonden. Wat men echter denkt gevonden te hebben, heeft men nog niet altijd in bezit, vraag dat maar eens aan een inwoner te Delfzijl. Men zal u daar mede- deelen dat daarvan nog de vorige week de volste bewijzen zjjn geleverd. Een jong meisje aldaar, op het punt staande in het huweljjk te treden, werd, terwjjl zjj zich reisvaardig maakte een reisje met haar aanstaanden echtgenoot naar Sliedrecht te maken, onder politie-toezicht naar Groningen overgebracht en ter beschikking van den Officier van Justitie gesteld, op vermoeden van meineed in een strafzaak. Indien zjj haar eed van trouwbelofte nu ook maar niet schendt. Jonge meisjes en Maartscho buien de verge ljjking is niet zoo heel kwaad men kan zoo wei nig op haar aan. Dat ondervond eeu 17-jarige bakkersknecht te Amsterdam. Een jeugdige dienstbode was het voorwerp zjjner liefde en zoo zjjn jonge harten, zjjn liefde had haar hart in lichte laaie gezet, doch niet altijd is de liefde bestendig van duur, en op een gegeven oogenblik geeft zij hem den bons. Dit was een aanleiding voor den jonkman, haar te bedreigen met een broodmes en haar door middel van een vuistslag in het gelaat te verwonden. Het meisje vluchtte in een aan de overzjjde der straat ge legen bakkerjj. De jonge bakker bracht zich voor de deur van de „De Tjjdgeest" met een mes een steek in de borst toe. Per bran card naar het R. K. Ziekenhuis vervoerd, bleek zjjn verwonding niet van ernstigen aard te zjjn. Als hjj eens wat ouder zal zjjn geworden, zal bjj zjjn dwaasheid nog wel eens overdenken, en zich niet kunnen begrjjpen, dat het op zjjn 17- jarigen leeftjjd zoo in zijn gemoed kon stormen. Een storm in een glas water voorzeker, maar die voor de betrokken jongelui en wederzjjdsche familie van minder aangename gevolgen had kun nen worden. Te pakken genomen dus ja, zoo gaat het wel meer, maar onbewust eenegeheele bevolking beetnemen, dat is toch wel wat al te kras. In een onzer Marinehavens waar 'n in richting bestaat om de zeevarenden op de hoogte te houden van het te verwachten weder, ont stond, dus meldt het „Vad." een plotselinge pa niek onder de visscherlui; niettegenstaande hoo- gen barometerstand was de bal op die inrichting plotseling gedaald tot op stormweder. Bjj nader onderzoek bleek dit het werk van een verver, die gemakshalve het toestel gekeerd had om het te kunnen opknappen. De verver had men niet opgemerkt. Buitenland. De zaak Dreyfus en alles wat daarmede samenhangt. Is Dreyfus schuldig? Ziedaar een vraag die onwillekeurig zich aan ons opdringt, nu de zaak voorden krjjgsraad te Rennes in behandeling is gekomen. Wij moeten natuurljjk afwachten. Zou den de kansen dan minder gunstig voor Dreyfus staan? Evenmin gelooven we dan gunstig en toch het is niet te gelooven, dat ka pitein Dreyfus zich zal hebben schuldig gemaakt aan eenige der feiten, waarvoor hjj reeds zoo vreeseljjk is gestraft. We zouden natuurljjk zoo gaarne zien, dat alles wat men den kapitein ook ten laste heeft gelegd, schitterend mag worden bewezen niets anders dan valscheljjke beschuldigingen te zjjn geweest, want niet alleen, dat zoovele menschen- levens ten gronde zouden gaan en een geheele familie worden onteerd, zoovele mannen gecom promitteerd eu gedupeerd, maar de eer van eene geheele natie zou ten slotte gebleken te zjjn bewaard te zjjn geworden door hen, die, hoe ook do zaken zullen loopen, door hun optreden de achting van geheel een volk hebben verbeurd. En zij zouden natuurljjk het hardst en't luidst schreeuwen. Hebben wjj niet ondervonden dat men tot het laatst toe den strjjd niet heeft op gegeven, maar steeds opnieuw z'n twijfel aan de oprechtheid van werkeljjk betrouwbare man nen heeft te kennen gegeven, en het daarbjj niet gelaten bjj beleedigingen aan het adres van hen wier verleden en tegenwoordig optreden ge tuigen van waarheidsliefde en edele bedoelin gen Ten slotte heeft men dan toch ingezien dat het proces 't allerbest in het Lycéum zou kun nen worden gehouden en in het voor dit doel zoo bjj uitstek geschikte gebouw is jl. Maandag het proces begonnen. Terwjjl wjj dit neerschrjj ven, komt ona onder

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1899 | | pagina 5