T11IIEII I's T11E E M MOTOBEN Kermis Komische Voordrachten. mvtLmmm Steeds voorhanden Noorderbank Alkmaar. KOEDIJK. te Oud-Karspel, India Bnbbfr-Sttmpel, D. SPIER, DAT IS 0 <s ■•■•■•k. INMAAKAZIJN, Muziekhandel. „YIYAC1", beste roode Bessensap, P.DE SlesclHiitlioiiis: en Crème. Prima natuurboter, Edammer kaas, Leidsche kaas en Versche eieren worden (ogen malige prijzen geleverd door JACOB JONG te G. Waffenaar J.Gz., De tea W. F. STOSL Zooa MOTORSCHEPEN, -3 VAN door mnnöraden ver,iittB m J BÖSSERTHzn, Verkoop en Reparatie onder garantie Het eiland Marken STOOMfERVERIJ ChemischeW asscherij, JUL. WOLFF &Co„ HAARLEM, Depot Cadkarspel bij Jb. K(K- Alleen verkoop A. GROOT Nz., TU1VBRSMAGAZIJN. HE IIOLLANDCIIE LELIE; (Johanna vaWoüde.) Werktafels. bij J. JONG Noordscharwoude. J. JONG 't Yeld. W. BUISMAN Obdam. Wed. G. KLAVER Spanbroek. C. PANNEKEET Hoogwoud. J. KEIZER Broek op Langcndijk. De Notaris B. VAN DER VEEN, te Schoorldam, zal op Woensdag: SO September 1890, voormiddags 10 uur, in de herberg de bonte Os" te K O E D IJ K, in liet openbaar verkoogien te O u d k a r s p e 1, sectie A, No. 220, groot 3 bunders, 78 roeden, 40 ellen, in 12 perceelen. Breeder bij billetten, waarin de kaart wordt opgenomen. Eigendom van Mej. C. VERWER, echtgen. van den heer G. NIEUWLAND. ia A AST IJ! HAAST IJ! \A Gedurende de Biennis. 20, 21 en 22 A use. «al in de Lo kalen van G. SIjOTK.ll AliKK en J. VAA ÏALI1GE. vrij dansen worden gegeven tegen ÏO cent entree. Kaarten verkrijgbaar geldig voor dag en nacht, a SS cent. Gehuwde, lieden en Kinderen onder geleide vrijen toegang. Stempels f0,75 stempels. "Voor slechts TV> cent een fraai uitgevoerde degelijke met naam, beroep en woon plaats, 1 tot regels. Vraagt Modelboek ter inzage, bij P. 0TT0, te BROEK OP LANGEDIJK. Stempels f0,75 stempels. Daar ik een der grootste Magazijnen gekocht j heb van ongeveer 5000 Ilcercn Hoeden, in alle kleuren, zullen dezelve voor een fabelach- ti°"en prijs verkocht worden, voor den spotprijs van 92 0 E N T, werkelijke waarde 3 en 4 gulden en nu 92 Cent. HAAST U. HAAST U. In de Manufacturen-Magazij nen VAN Achterstr., tegenover den heer Elzas, den kruidenier enZaadmarkt, bij den Kooltuin te Alkmaar. HAAST U. HAAST U. Duetten en Komische Scènes. H AI cl nieuwe, vroolijke. pakkende muziek. "TggI Wat is de nieuscli alleen. Komische solo-scène voor 1 heer. bei Prijs: Tekst en piano-party f0.50; Tekst afzonderlijk f0.20. De lustige Schoenpoetser. Komische solo-scène voor 1 heer. tp. Prijs: Tekst en piano-party f0.50; Tekst afzonderlyk fO.20. Yroolijke Piet. Komische scène met coupletten voor 1 heer. Prys: Tekst en piano-party f0.50; Tekst afzonderlyk f0.20. IÜ Flora, liet bloemenmeisje. Komische solo-scène voor 1 dame. Prijs: Tekst en piano-party f0.50; Tekst afzonderlyk f0.20. Het melkmeisje. Komische scène met coupletten voor 1 dame. H Prijs: Tekst on piano-party f0.50; Tekst afzonderlyk f0.20. V Bij de Tooverheks. Komische scène met coupletten voor 2 dames. Prijs: Tekst en piano-party f0.60; Tekst afzonderlyk f0.20. K| per maat, en in pakjes, zijn verkrijgbaar bij NOORDSCHARWOUDE. De twee Apothekers. Komisch duet voor 2 heeren. Prijs: Tekst en piano-partij f0.60; Tekst afzonderlijk f0.20. roolijke Haudebjoden. Komische coupletten voor 2, 3 of 4 heeren. I Prijs: Tekst en piano-party f0.60; Tekst afzonderlyk f0.20. 0, die Soldaatjes. Komische coupletten voor 2 of meer heeren. (Onbeperkt getal.) i Prijs: Tekst en piano-party f0.60; Tekst afzonderlijk f0.20. Lcvie en Saartie. Komisch duet voor heer en dame. Groot succes. Prijs: Tekst en piano partij f0.60; Tekst afzonderlijk f0.20. Deze splinternieuwe komische stukken, met gemakkelijke 2-handige piano muziek, zullen ;ekor door ieder gaarne worden gespeeld en aangehoord. Ze mogen daarom op geen enkele piano ontbreken, terwijl iedere voordrager, die van iets nieuws en grappigs houdt, zich doe stukken moet aanschaffen. i Na t>gave van het verlangde en bijvoeging van het bedrag in postzegels of per postwissel, wfdt het goed verpakt franco per post toegezonden door den Nieuwe extra per heele fl. 20 ct. halve „11 Alle soorten: Kakken, Liciibalen. Gckkleedeu. Pa kv loei, Paktouw. Naaigaren, Haeeules, Gewichten. Labels. TurfstroQisel. NOORDSCHARWOUDE. tegenover den Hortus, GROIHlGElf. 0 9 0 9® B 9 B FABRIKANT YAN i lOORDSCHARWOLDE. CredietenDeposito'sEffec tenCouponsProlongatieHy potheken. Voor inlichtingen vervoege men zich tot den Agent der hank den Heer BROEK OP LANGEDIJK. te ALKMAAR, belast zich gaarne met het bouwen van en het plaatsen van verschillend fabrikaat, in bestaande vaartuigen. P. JansoniusGroningenf Ü1 gezuiverde lucht gebrand, j®» A uitsluitend in originale verpakking ver- M krijgbaar bij A A. GROOT Nz., Noordscharwoude, j, a 40 en 50 ct. per 5 ons. K Mi ent B 6, ALKMAAR. MAGAZIJN van Horlogiën, Pendules, Regelateurs, Wekkers en Barometers, Goud, Zilver, Diamanten, Koralen en Haar werken. /JE K T A L A G E. Inkoop hoogste waarde. ALOM VERKRIJGBAAR VOOR 30 CENT, De Geïllustreerde Gids van: door J. FABER. De uitstekende recensies in De Telegraaf 22 Mdi Het Vateümd 27 Mei, De Avondpost 18 en 19 Juni, te hd. Mercuur No. 28, DeHoll. Lelie 31 Mei, Pe griend der Wiskunde 15 Juli, De Bode 30 JuniV tal van andere bladen be wijzen voldoende, At het Boekje voor lien, die belang stellen in It typische eiland, ook voor 't onderwijs vooral roote waarde heeft. Na ontvangst van 0 cent franco door de Uitg. Gooische Dukkerij, Naarden. I van de Geurige en goed water houdende THEEËN van B. J an s o n i u s, Groningenhij Noordscharwoude. 16, 20 en 25 cent per ons. Prachtige Lectuur voor de Huiskamer levert het Katholieke 65 cent per kwartaal, per post 80 ct. Het vorig jaar was de aanvraag zoo groot, dat nog voor het einde van de jaargang reeds alles was uitverkocht. De eerste aflevering van den nieuwen jaar gang bevat: Levend Begraven. Iïe Zoon van den Zand boer. Eenmaal in 't Leven. Houtvester Reichert. Een edele Wraak. Moeders afscheid. De Scheepsjongen De bedrogen Duivel. Allerlei. Raadsels enz. Abonne menten worden aangenomen bij alle Boekhande laren of bij den Uilgever P. STOKVIS-WATERREUS, 's-Bosoh. Bij den onderge^kende verschijnt iederen Woensdag: Weekblad vr Dames ONDER HOOfEDACTIE Mevr. S KI. C. van Weieskerken-Junius l „De Hollandsche Leliiis liet eenige Week blad in Nederland vooUames uit de hoog- i ste en beschaafdste kriisnlet hierop voor US' I uwe advertentiën. A 1 Prijs per jaargang f I fr. p. p. f 5g Proefuummfc gratis, 0 Amsterdam. L. J. VEEN. Onder de inteekenaressen op den loopenden Jaargang van DE BAZAR, DA MESMODEGIDS, worden een AANTAL WERKTAFELTJES, verloot, uit een der eerste Meubelfabrieken van Europa. Deze Werktafels zijn zeer doelmatig van inrichting en sierlijk van uiterlijk. Zij die ingeteekend zijn ol alsnog intee- kenen op 12 nummers van DE BAZAR, (Nos. 1-12; 13-24; 25-36; 37—48), ontvangen bij een der nummers 8, 20, 32 of 44 kosteloos een genummerd Premie- bewijs, recht gevende tot deelneming in de VERLOTING van eenige dezer keurige en practische Meubeltjesals boven nader omschreven. De verloting geschiedt ten overstaan van den WelEd. Gestr. Heer D. H. Senator, Notaris te 's-Gravenhage, na de verschijning van de nrs. 12, 24, 36 of 48 de uitslag der verloting zal o. a. in DE BAZAR worden bekend gemaakt. DE BAZAR is volgons de redactrice van de Hollandsche Lelie, een MO DEBLAD, DAT ZIJ ALTIJD MET GE NOEGEN ONTVANGT". PRIJS PER 12 NUMMERS (met 6 sup plementen, geteekende snijpatronen) (le Uitgave) f 1.25per post fl.40. PROSPECTUS en PROEFNUMMER alom verkrijgbaar. Naar plattelandsgemeenten per post, na ontvangst van postwissel, intezenden aan het Hoofdbureel van DE BAZAR, Wagenstraat 100102, Den Haag. Gedrukt bij J. H. KEIZER, Noordscharwoude.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1899 | | pagina 4