Weekblad voor LANGEDIJK en Omstreken. Tsr°. 36. Zondag 3 September 1899. 8e Jaargang. J. LI. KEIZER. N ieu wstij dingen. Feuilleton. WEIIB KESC HEIDEN. NIEUWE KB COURAIT. Deze courant verschijnt eiken Zaterdagnamiddag. A"0NNE3IENTSPRIJS yoor Noordscharwoude, Oüdkarspel, Zuidscharwoude en Br. op Langedijk per drie maanden 50 et-, franco p. post 6() ct. UITGEVER: BUREEL: .1o rdselia rw oude. P R IJ S 1) E It A DYER T E T I N Van 1—5 regels 30 ct., elke regel meer ct. Grootc letters of vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Brieven rechtstreeks aan den Uitgever. asij dit uiimuier Sieïioorteen bijvoegsel, „Nieuw Leven." Ten gevolge van genomen besluiten in do laatst gehouden vergadering, hebben de koolvei lingen door „Nieuw Leven" te houden, Dinsdag 29 Augustus een aanvang genomen. Onder toe loop van nieuwsgierigen en zeker ook belang stellenden, werden de voornaamste artikelen van hot marktreglement gelezen en vervolgens de eerste afslag gehouden. Zooals men uit de markt berichten kan opmaken, mag men over deze eerste veilingen, wat prijs eu aanvoer betreft, tevreden zijn. Vooral over de Donderdag en Vrij dag gehouden markt toonden zich de landbou wers goed voldaan, wat doet verwachten, dat de aanvoer wel spoedig zal toenemen. Bedenkt men, dat reeds vrij wat kool per snees is verkocht, vele landbouwers nog niet kunnen snijden en men als proef liefst niet dadelijk met flinke partijen komt, dan kan men, gelooven we, vei lig aannemen, dat deze koolafslag wel zal opne men, wat niet anders, dan in 't belang der land bouwers kan zijn. We achten de tijd niet ver meer, dat dit hoofdproduct van den landbouw in deze omgeving niet meer van den akker, maar uitsluitend op de veilingen verkocht zal worden. Daar sommige landbouwers gevoeglijk per schuit nabij 't station Noordscharwoude kunnen komen, o. a. uit den Noördscharwouder polder enz., zullen, wanneer dit wenschelijk wordt ge acht, de veilingen daar worden voortgezet, indien althans ook de kooplieden zich de moeite wil len getroosten, van even de spoorlijn over te steken, terwijl anders monsters op het terrein voor 't station kunnen worden neergezet. Van de zijde der kooplieden wordt evenwel bezwaar gemaakt tegen het uur, waarop thans de koolveilingen worden gehouden. Het bestuur van „Nieuw Leven" meent, aan dit bezwaar te gemoet te moeten komen en zooals uit eene aan kondiging in dit blad blijkt, zullen vanaf Maan dag 4 Sept., deze veilingen een aanvang nemen 's morgens om half twaalf, eiken dag. 't ls te hopen, dat de landbouwers spoedig door flinken aanvoer, den handelaar in staat stellen, behoorlijke partijen te kunnen koopen. 23.) De stalhouder aarzelde een oogenblik, hij zag er blijkbaar tegenop een vakgenoot, een concurrent te bevoordeelen, maar Aurélien had reeds een vijf-francs- stuk te voorschijn gehaald en nu werd de verzoeking hem te sterk. Ten slotte zeide hij Misschien dat Cavirol nog een rijtuig voor u heeft. Is dat ver van hier? O neen, in de eerste dwarsstraat links. Dank u. De jonge man begaf zich met spoed naar het op gegeven adres, nadat hij den stalhouder het beloofde geldstuk had overhandigd. Cavirol had twee paarden en een oud, doch vrq goed rijtuig op hooge veeren. Kunt ge mij naar Miramont-la-Montagne brengen? vroeg Aurélien. Dadelijk, mijnheer. En vlug rijden, want ik heb veel haast. Wil mijnheer soms twee paarden hebben? Ja, dat is nog beter. Maar dat is tweemaal zoo duur. Ge krijgt nog twee francs extra, als ge binnen vijf minuten ingespannen zijt. Cavirol verdiende zijn twee francs. Aurélien moest onophoudelijk denken aan zijn reis genoot, die zoo heel toevallig denzelfden tocht maakte als hij. Terwijl hij in het rijtuig zat, dat vrij snel en zon der veel schokken, dank zij den hoegen veeren, den weg naar Miramont-la-Montagne opreed, zeide Au rélien voor zich: Wanneer die plompe beer eens mijn oom de dwang arbeider was? Hij heeft geheel het voorkomen van een Amerikaan. Mijn Amerikaansche oom wilde naar Frankrijk overkomen, weliswaar is zijn verzoek om een vrijgeleide, dank z\j den bemoeiingen van mama, van de hand gewezen en brengt hij zich in gevaar 't Spreekt van zelf, dat do handelaars, wanneer hier toch geene voldoende aanvoer komt, zich op de veilingen elders, waaronder die te Broek zeker wel de eerste plaats bekleedt-, van dit product zullen trachteu te voorzien. Het zoogenaamd „wegmaken" van de kool zal, dunkt ons, nu de landbouwers in de gelegenheid worden gesteld zelf hunne kool tc markten, nog wel vóór den aanvang van den 20sten eeuw tot de geschiedenis behooren. Zonder iets af te din gen op de eerlijkheid en de goede trouw der wegmakers, achten we de toestand gezonder, wanneer de landbouwer zijne waren zelf gaat markten. Het marktgeld zal ook wel geen bezwaar zijn want bij behoorlijken aanvoer behoeft dit stellig niet hooger dan 1 percent te zijn. Wie de vei lingen in 't belang der landbouwers acht, bevor dert mede zijn eigen belang, wanneer hij zijne kool, door deel te nemen aan de veiling, in de handen der kooplieden doet overgaan. Naar we vernemen, hebben ook de landbou wers to Bobeldijk on te Anna Paulowna het voornemen opgevat, hunne kool door „Nieuw Leven" te laten veilen. Heer Hugowaard. We zagen in 't be gin dezer week bij den lir. Van der Goes, sta tion Noordscharwoude, bloemkool geteelt op de plaats, waarvan hij half Juni Duitsche muizen had gerooid. Mocht deze bloemkool geen pracht stuk wezen, we gelooven, bij de tegenwoordige bloemkool prijzen, de waarde op 12 a 13 ct. te mogen stellen. Wie enkele sneezen had staan, waaruit als navrucht thans zulke bloemkool kon worden gesneden, zou zich zeker niet beklagen voor zijne eerste partijtjes vroege aardappelen groot veld te hebben moeten opsteken. Geene moeite dient te worden ontzien, om den rooitijd der eerste aardappelen te vervroegen. Zou door landbouwers alhier de wintertijd wel licht niet ten nutte gemaakt kunnen worden met het vlechten van rietmatten, teneinde die in het voorjaar ter beschutting, al was het dan maar van een hoekje, op te zetten Sint Pancras. In het lokaal van den Heer J. Ruijs alhier, kwamen Woensdagavond 1.1. om 7 uur de koolbouwers van deze gemeente weder bijeen. In de vorige bijeenkomst was na melijk besloten om zich tot 1 September te ver binden tot do verplichte veiling van roode kool, met de bepaling, dat in het laatst van Augus- gearresteerd en naar Cayenne teruggezonden te wor den, als hij den voet op Fransch grondgebied zet, maar, naar alles wat ik van hem gehoord heb, is die Robert Duhesrne niet voor een klein geruchtje ver vaard. Hoe langer ik er over nadenk, hoe waarschijn lijker het mij voorkomt. Wanneer het eens werkelijk zoo was, dan zou mama lang niet in haar schik zijn. Mij daarentegen zou de kennismaking heel goed be vallen, en ik weet eigenlijk niet, waarom mama zoo doodsbang voor dien Robert Duhesme is. Wat dui vel, het is toch Blauwbaard niet. Een oogenblik later kwam hem deze gedachte toch weer belachelijk voor. Kom, kom, ik droom, hernam hij, die n^cht in een spoorwe. coupé heeft mjjn hersens in de war gemaakt. Robert Duhesme zit hoog en droog in Amerika, hij beeft eenmaal kennis gemaakt met Cayenne en hjj zal er zeker niet op gesteld zyn, die kennismaking te hernieuwen. De man uit de spoorwegcoupé is be paald een reiziger in Amerikaansch spek, die naar Miramont gaat om zaken te doen. In het gebergte wordt dat bocht wel gegeten. Evenwel wilde hem het denkbeeld maar niet uit het hootd. 't Kon toch wel zoo z^jn, peinsde hij voort. Hoe dan ook, ik moet er het mijne van hebben. Met mijn twee paarden ben ik vroeger te Miramont dan hij en wanneer m\j tijd genoeg overblijft, dan zal ik mijn Amerikaan eens bespionneerenwat waag ik er bij? Omstreeks twee uur in den namiddag hield Au rélien zijn intocht in het dorp Miramont-la-Montagne en die intocht bleef niet onopgemerkt. Het was tegen het aangaan der school en de jeogd van het dorp was zeker niet gewoon een rijtuig met twee paarden door de dorpsstraat te zien rijden, want zij volgde het onder groot geschreeuw tot voor het raadhuis, waar het stilheid. Toen Aurélien uitstapte, werd hij door de dorps jeugd aangegaapt of hij een Oostersch vorst in natio naal costuum was. Deze belangstelling was den jongen man verre van aangenaam, bij beval daarom Cavirol niet voor het raadhuis te blijven staan, maar naar den ingang van het dorp terug te rijden en daar op hem te wachten. tus weder eene vergadering zou worden gehou den, ten einde over de daarna aan te nemen houding te spreken. De leiding der vergadering was weder opgedragen aan den Heer A. Nobel, die bij de opening wees op het groote succes, dat met de veiling van roode kool was behaald en op het feit, dat buiten de Sint Pankrasser bouwers reeds vele anderen ook de kool ter markt brachten. Immers, er waren dagen geweest, dat er 100 schuiten met roode kool op de veiling te Broek waren, terwijl het aantal aangesloten bouwers 44 bedroeg. Toen dan ook de Voorzitter de vraag stelde, hoe na 1 September de bouwers zouden hande len, klonk het van verschillende kanten„door gaan met veilen," „weder verbinden," „op 't oud af." Met algemeene stemmen werd besloten om zich tot 15 October weder te verbinden tot de vei ling. Afgesproken werd ook, om in de 2de week van October weder bij elkaar te komen om over de daarna aan te nemen houding te spreken. Tegen dien datum echter is het grootste deel der bouwers alhier van de roode kool af, zoodat verdere besprekingen alsdan wel onnoodig zullen zijn. Door een dor aanwezigen werd nog de vraag gedaan, of 't niet wenschelijk was, om ook de witte kool te veilen. Vrij algemeen was men echter van meening, dat daarin de bouwers voor dit jaar vrij moeten blijven. Bij de sluiting der bijeenkomst, drukte de voorzitter den vergaderden nog eens goed op 't hart, dat alle aangeslotenen zich aan hun woord moesten houden, dat van boete, welke sommigen wilden toepassen, weinig heil is te verwachten, maar dat hij volkomen vertrouwt op 't eens ge geven woord, daar de vergaderdon toch zeker allen „mannen" waren. Siilt-Pancras. Al was er van een koning- innefeest in den gewonen zin hier geen sprake, toch ging de verjaardag van onze Koningin niet geheel onopgemerkt voorbij. Behalve de torenvlag was er slechts ééne, die ons vertelde, dat er iets bijzonders gaande was. De jeugd echter vertoonde zich met do oranje- strikken en sjerpen, die na 't gebruik bij't kro ningsfeest nog zoo voor de hand lagen en na schooltijd trok een geheele stoet van kinderen, getooid met oranje en de noodigo vlaggen erbij in optocht langs de straat onder liet zingen van Oraujeliederen. Tegen den avond werden do De jongens volgden bet rijtuig weder en lieten Aurélien met rust, die het raadhuis binnenstapte en de deur opende, waarboven het borstbeeld der re publiek, getooid met de plirygische muts, prijkte. Hij kwam in een vertrek met gewitte muren, waar aan slechts hier en daar een landkaart was opge hangen en welks ameublement slechts uit eeri kast met in kalfsleer gebonden registers, een grooten kantoorlessenaar en een paar houten krukjes bestond. Aan dien lessenaar zat een oud man met een flu- weelen calot op en een groot register voor hem, waaruit hij een akte copieerde. Aurélien sprak hem zeer beleefd aan: Neem mij niet kwalijk, mijnheer, maar ik zou u gaarne om een inlichting willen vragen. Tot uw dienst, mijnheer, antwoordde de oude man, die de ambten van gemeentesecretaris en school meester in zich vereenigde. Ik zou gaarne het geboorteregister willen nazien van het jaar 1861, ging Aurélien voort. Dat treft bijzonder, zeide de secretaris, ik heb het hier juist voor mij. Ozeer goed. Daarin is de geboorte ingeschre ven van Filip Dormelles, nietwaar? Wel, dat is al heel toevallig, zeide de schoolmees ter-gemeentesecretaris met een bescheiden lachje. Verbeeld u, mijnheer, dat ik juist bezig ben die akte te copieeren. Het schijnt, dat Filip Dormelles gaat trouwen, want zijn vader heeft een afschrift van de geboorteakte aangevraagd. Aurélien beet zich op de lippenzonder het te weten had de oude man hem aan zjjn mislukt hu welijksplan met Marguérite De Briais herinnerd en op vrij wat norscher toon zeide hij Laat mij die akte eens zien. De secretaris schoof hem het register toe. Daar stond de geboorte, geheel in den vorm, aan* geteekend Den 31 Maart 1861 had zich op het raadhuis van Miramont-la-Montagne aangemeld Charles-Antoine Dormelles, van beroep boschwachter, vergezeld van twee getuigen, om te verklaren dat een kind van het mannelijk geslacht was geboren uit zijn wettige vereeniging met Marie-Jeanne Morin, zonder beroep, aan welk kind hij de voornamen had gegeven van lampions opgezocht en dit maakte de stemming nog feestelijker. De heer Van de Vijzel, burgemeester en de heer Versteeg, predikant, hadden nog eene fraaie illuminatie aangebracht, terwijl in den tuin van het hoofd der gemeente het fanfarecorps „Con cordia" zich liet hooren. Jammer, dat het met de feestvreugde zoo plot seling uit was, toen het onweder en de regen de lichten uitdoofde en de menschen naar huis deed vluchten. Zondagnamiddag 1.1. werd door de afd. Alkmaar van het „Leger des Heils" op het erf van den Heer P. Gfreeuw alhier eene godsdienst oefening gehouden. Eene groote menigte menschen, zoowel uit het naburige Broek op Langedjjk, als uit deze ge meente, vormden het auditorium. De verschil lende sprekers en spreeksters mochten zich in eene groote belangstelling verheugen. Ook naast het lokaal van den Heer Bood te Noordscharwoude heeft hot eene bijeenkomst ge houden, welke door vele personen werd bijge woond. Voor de acte Eransche taal, lager onder wijs, is Dinsdag, 29 Aug. te 's Gravenhage geslaagd de heer II. C. van Heerikhuizen te Lutje winkel. Groenten vereeniging „de Niedorper De algemeene Vergadering, die den 30en Augustus zou plaats hebben ter behandeling van hot voorstel om de vereenigingen te ontbin den en zoo de afdeelingen meer vrijhoidvan han delen te geven, is tengevolge van een door het Hoofdbestuur genomen besluit in zijn vergade ring van Zondag 1.1., niet doorgegaan, zoodat vooralsnog geen ontbindingsvoorstel aan het oor deel der leden zal worden onderworpen. Sedert Zondag 27 Aug. is de ringsloot te Lutjcwiiikcl weder voor het scheepvaartverkeer opengesteld en is het ongerief, dat de schippers geruimen tijd ondervonden hebben, uit den weg geruimd. Ilecr-llugownard. Bij de onlangs hier plaats gehad hobbende veiling van oen huis meL - verschillende perceelen boomgaard on bouwlap.^ hebben verschillende koopers zich oen deel zien toegewezen. De verkoopprijs komt de 1500 gld. per H.A. zeer nabij. Bij dezen verkoop, Filip George en dat, na voorlezing van de akte deze onderteekend was door den vader, de getuigen en den burgemeester. Uit deze akte vernam Aurélien niets nieuws, al leen de bevestiging van het gerucht, dat Filip Dor melles te Miramont-la-Montagne was geboren en dat zijn vader bosch wachter was. Daar had hq niet veel aan. Hij schoof het register naar de secretaris terug. Zijt gij reeds lang liier in de gemeente, mijnheer vroeg Aurélien. Dat wordt met Paschen al twee-en-dertig jaar, mijnheer, antwoordde de oude man met zekeren trots. Gij kunt twee-en-dertig jaar registers blad voor blad, nazien zonder dat ge een woord zult vinden, dat niet door mjj geschreven is Dat is prijzenswaardig. Weet u ook, mijnheer, of de bosch wachter Dormelles, tijdens hij hier was, uog andere had dan dien Filip? Neen, mijnheer, in deze gemeente zjjn verder geen kinderen van hem geboren. Wanneer ge u daarvan wilt overtuigen, dan behoeft ge slechts de uittrek sels van de registers te raadplegen, die met de meeste zorg en nauwkeurigheid zijn opgemaakt, dat durf ik zeggen. O! ik geloof u wel op uw woord. De secretaris boog. Dit is alles wat ik wilde weten, mijnheer, ver volgde Aurélien, terwijl hij een twintig-francsstuk op de tafel nederlegde. Voor uw moeite, ik dank u wel. De secretaris deed hem uitgeleide tot aan de deur en zeide nog: Maar, mjjnheer, dat is volstrekt niet noodig, die inlichtingen zijn kosteloos. In de gang van het raadhuis ontmoette Aurélien een heer, die van de straat was binnengekomen. Zijn reisgenoot, de man uit de spoorwegcoupé, de Amerikaan. Zij wisselden een allesbehalve vriendschappelgken blik. De man trad het kantoor van den secretaris binnen. Wat duivel, zit die broeder Jonathan mij dan overal op de hielen, mompelde Aurélien. In plaats van heen te gaan, bleef hij, door nieuws gierigheid gedreven, in de gang en begon in scbyu

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1899 | | pagina 1