Koolveiling. DRIE TIMMERLIEDEN te half twaalf. LokaaÜDE BURG." KOEDIJK. éJ* Voortawlani,lel WEILAND Brieven uit „de Streek." Plaatselijk Nieuws. BEKENDMAKING. vij f uur Maandagavond 4on September, Specialiteiten- Gezelschap onder directie m D. DE YROOMEN. De. volgende middelen kunnen tot de verdel ging aangewend worden 1. Men strooit een hoeveelheid keukenzout op do plaatsen in tuinen of velden, die door de slakken bezocht worden. Komen ze op het zout, dan zweeten ze een groen, kleverig vocht uit en sterven. 2. Men strooit kleine stukken roode wortels of eenige appels en peren op de plaatsen, waar de slakken zich ophouden, en bedekt dit lokaas met plankjes, 's Morgens vindt men de slakken daaronder verzameld en men kan ze dus gemak kelijk dooden. 3. Men bestrooit de bezaaide plaatsen herhaal delijk, des avonds, met fijne kalk. 4. Men strooit een mengsel van 3/4 gips en >/4 houtasch over de aangetaste plaatsen. 5. Men besprenkelt de plaatsen met een zwakke oplossing potasch of loog en mengt daar een wei nig gebluschte kalk onder. G. Legt men afgeschilde wilgentakken ter plaatse, waar de slakken zich ophouden, dan vindt men ze daar weldra in aantal verzameld. 7. Men strooit des avonds zemelen in de groe ven der bezaaide bedden en dekt die met kool bladereu. De aanwezige slakken zullen zich op die plaatsen verzamelen. 8. "Wanneer men slakken met terpentijnolie besprenkelt, sterven zij oogenblikkelijk. 9. Lost men 4 lood duiveldrek op in 1 kan brandewiin of jenever, en giet daar genoegzaam water bij om er 2 mud graan mede te kunnen bevochtigen, dan zullen de op deze wijze be zaaide velden voor slakken beveiligd zijn. Bij den gemeenteraad van Schiedam is ingekomen een voorstel om bij politieverordening te verbieden „kleederen en andere voorwerpen zoo te dragen, dat zij stof opjagen." Het voor stel werd gezonden naar de commissie voor straf verordeningen. Het denkbeeld is uitstekend, maar de uitvoe ring Wreedheid van kinderen! Te Altenessen (bij Winschoten) zetten eenige spelende kinderen een 3-jarig meisje boven op een grooten hoop stroo en staken dit in brand. Vóór er hulp kon geboden worden, had het kind reeds zulke erge brandwonden bekomen dat het binnen weinig oogenblikken stierf. Het oog der wet. Een nachtelijke tragi-comedie. Personen: De dokter (een lichtzinnige, jonge man, wielrijder, die 's nachts uit de sociëteit komt en zonder lantaarn naar huis rijdt.) Politie-agent (lichtend oog der wet met zij- waartsche blikken.) Tijd: Middernacht. Dokter (langzaam rijdend en in het bewust zijn zijner onwettige handelwijze angstig naar glimmende knoopen uitkijkend.) Als me nu maar geen agent Politie-agent (te voorschijn komend.) Ha, daar heb ik je. (Groote effectpauze! Fosforesceerend oogschitteren.) Kom er af! (Gesohiedt.) Waarom heb je geen licht op, geen lantaarn, geen ver lichting? Dokter. Ik heb het vergeten. Agent. Vergeten? Waarom heb je het verge ten? Dokter. Dat heb ik ook vergeten. Agent. Hou je mond. Welk nummer heb je? Dokter (met moeite lezend.) Nummer 123456789. Agent. Is dat de waarheid? (Overtuigt zich en noteert het getal met verbazingwekkende snelheid.) Hoe heet je? Dokter. Muller. Ik ben dokter en kom juist Agent, (hem met een politielachje in de rede vallend.) Wat? Is u dokter? Misschien komt u van buiten de stad? Dokter. Neen, ik was bij Agent. O, zoo! Ja, als u bij een patiënt is geweest, dan mag ik u niet bekeuren. Dokter, (men hoort een steen van zijn hart vallen; hij wil weder op zijn fiets stijgen.) Agent. Een oogenblikje, (met melodische stem) Zeg eens dokter, sedert 14 dagen doet mijn keel zoo zeer; ik moet een kou gevat hebben. Dokter. Doe een natten doek om je hals en drink warmen grog. Agent. Ah! Grog! Dokter, mag ik eens bij u komen als.... als het niet beter wordt? Dokter. Natuurlijk, dan drinken wij samen een grogje. Wel te rusten(Rijdt eenigszins on vast verder. Agent. Wel te rusten, dokter. (Bij zichzelf) Dat nummer moet ik onthouden. Militaire oefeningen! Van alleszins achtenswaardige zijde schrijft men aan den „Stand." uit Wassenaar het vol gende „Naar aanleiding van uw bericht over de mi litaire oefeningen, gevoel ik mij gedrongen u het een en ander te melden. „Men is in deze omgeving verontwaardigd over de wijze, waarop onze jongens worden af gebeuld en mishandeld. Vrijdagmorgen 7 uur trokken zij bij Scheveningen de duinen in, om te vechten tegen de troepen uit Leiden, die bij Katwijk in de duinen waren. Zwaar beladen, zelfs met den dikken mantel opgerold op den ransel, moesten zij in die tropische hitte duin op en duin neêr. Was het buiten de duinen warm, in de duine is het bij zonneschijn, minstens 10° Fahr. Geen drinken is er te verkrijgen. Zoo moesten zij vechtende heen en weder trekken tot circa 2 uren, toen zij te Wassenaar aankwa men en een half uur rust hielden, om verder naar Den Haag te marcheeren. Algemeen spreekt men van één doode en van 283 achterblijvers. „Verscheidene hebben den geheelen dag en nacht in de duinen gelegen, niemand keek naar hen om, en zijn Zaterdagmorgen 6 uur ln de nabijheid gezien. Een muziekant der ja gers lag Vrijdagavond bewusteloos aan den straat- we£> tegenover het paleis „de Pauw", en werd door een voorbijganger met water bijgebracht. Hij was geheel uitgeput en kon niet meer". Een meetkundige reeks! In het „Nwsbl. v. d. H. W. komt het vol gende ingezonden stuk voor: Ben ik goed ingelicht, dan is door den raad eener gemeente in de Iloeksche Waard eene ver ordening goedgekeurd, waarbij wordt bepaald, dat het eerste uur luiden bij een begrafenis zou kosten f2 het tweede uur f4, het derde f8 enz. Mocht men dus wenschen dat er bij een be grafenis 24 uren geluid werd, dan zon voor het laatste uur f8.388.608 zegge: 8 millioen 3 honderd 88 duizend 6 honderd 8 gulden, en in 't heheel f 16.777.214, of in woorden zestien millioen zevenhonderd zeven-en-zeventigduizend tweehonderd en veertien gulden betaald moeten worden. Of dit nu allemaal voor den klokkenluider is, daar ben ik niet achter kunnen komen. Ook niet of er vooruitbetaling moet plaats hebben. Vermoedelijk zullen er wel nimmer erfgena men gevonden worden die er dat voor overhebben, maar 't kon een beschikking zijn van den of de overledene. Men heeft soms vreemde erflaters! Komt dat geld aan de gemeente, hoeveel moet dan, om op alle eventualiteiten voorbereid te zijn de borgtocht van den gemeente-ontvanger wel bedragen Bespottelijk zoo'n verordening, vindt u niet? Zouden Gedeputeerde Staten die goedkeuren Een waarschuwing. BIjjkens bij de Regeering ingekomen ambts berichten, begeven zich telkens Nederlandsche werklieden naar Parijs in de verwachting aldaar in verband met de aanstaande tentoonstelling ge makkelijk werk te zullen vinden. Aangezien evenwel de gebouwen der tentoonstelling door Fransche werklieden worden opgericht en te Pa rijs buiten de tentoonstelling voor den Neder- landschen werkman niet dan bij groote uitzonde ring vooruitzicht bestaat om werk te vinden, wordt aan belanghebbenden de raad gegeven niet, dan na zich van te voren te hebben vergewist dat zij te Parijs werk zullen vinden, zich naar die stad te begeven. Yoor zooveel noodig wordt nog in herinnering gebracht dat door do Nederlandsche gezantschap pen of de Nederlandsche consulaten niet dan aan krankzinnigen, weezen en verlaten kinderen be neden de 18 jaren en voorts in zeer zeldzame gevallen, bij voorbeeld aan behoeftige Neder landsche zeelieden, de noodige reisgelden kunnen worden verstrekt om naar Nederland terug te keeren. („St. Ct.a) De regen. Eindelijk! Weldadig, als troostwoorden in het gewond gemoed, dringen de drenkende regendruppels in de dorstende aard, frischheid verspreidend om zich heen. Het groen geven zij nieuwen glans, den bloemen nieuwen gloed. O, wat werd er naar dezen regen verlangd 't land stond droog en dor, schier lichtbruin wa ren de grashalmen, het dof gekleurde het loof der boomen hing slap en met een schijn van wit gloeiend metaal strekte zich strak de wolklooze hemel boven het landschap uit. Mat en loom lag het vee, lusteloos en droo- merig en den mensch viel niet alleen de arbeid, doch zelfs de rust zwaar. De hitte werd al drukkender en drukkender, wazige nevelen overtogen het effen blauw der lucht, vormden zich tot wolken, maakten een wijle plaats voor maan en sterren. Dan sloten zij zich echter aaneen, om Helios te beletten opnieuw het aardrijk aan zijn felie heerschappij te onderwerpen. Zij weerden hem en brachten toen lafenis en verkwikking. Eindelijk Nu herademt mensch en dier. Yeel is er op de velden reddeloos verloren gegaan, maar de milde regen vermag wonderen en dringt het vocht dieper door, dan zal nog aan menigen struik nieuwe wasdom worden geschonken. Aldus „De Telegraaf" over den op 28 Augus tus te Amsterdam gevallen regen. Wij nemen dit echter met volle instemming op, nu wij ons drie dagen later mogen verheugen. XCVII. Vergun mij ditmaal van mijne gewoonte, om u wekelijks een overzicht van ons markt wezen te geven, af te wijken en u een en ander mede te deelen van de tuinbouwten toonstelling te Enkhuizen. Reeds meermalen werd door de afd. Enk huizen en omstreken van de Nederlandsche Maatschappij voor Tuinbouw- en Plantkunde eene dergelijke tentoonstelling georganiseerd en 't moet worden erkend, dat zij er den slag van heeft, deze volkomen te doen slagen. Ik zal er u niet mede vermoeien alle inzen dingen aan eene beschrijving te onderwerpen, doch alleen datgene aanstippen, wat als bij zonder verdienstelijk kan worden aangemerkt. In de afdeeling bloemisterij trekt reeds spoe dig de aandacht een verzameling van 15 stuks Pelargonum. De planten zijn forsch gegroeid en overdekt, met een overvloed van heerlijk gekleurde zware bloemtrossen. Ook bij de dubbelbloemige Pelargonums valt ons eene ver zameling in 't oog, waarop dezelfde beschrij ving van toepassing is. Beide inzendingen zijn van den heer L. Jorna, die daarmede het be wijs levert, dat hij niet alleen is een bekwaam kweker, doch tevens, dat hij op de hoogte van den tijd blijft, door zich de schoonste en nieuwste soorten aan te schaffen. In 't gazon bemerken wij een paar Agave Americana, meer bekend onder den naam van Honderd jarigen Oloë. Deze planten zijn omstreeks 40 jaren oud, zijn onberispelijk gekweekt en heb ben eene ontwikkeling bereikt, die ons doet vermoeden, dat de bloemstengel zich niet lang meer zal laten wachten. De Heeren Sluis en Groot hebben de ver wachting, dat zij op het gebied van afgesneden bloemen iets schoons zouden exposeeren, niet beschaamd. CJ daarvan eene beschrijving te geven is mij niet mogelijk. Ik zou daarmee een aantal kolommen van dit blad kunnen vullen en er toch niet in slagen u een juist beeld van de werkelijkheid te schetsen. Deze collectie is eenig en telkens weer komt men er weer heen om de sierlijke vormen en on eindige verscheidenheid van soorten en kleuren te bewonderen. Eene felle strijd werd gevoerd op gebied van bouquetterie. 't Was ook hier de heer Jorna, die het meest op den voorgrond trad. Zijne bloemwerken, als eene bloemenmand een vaas- bouquet en fantasie bloemstuk getuigen van goeden smaak. Ook de bloemenmand en de grafkrans van den Heer J. Hagha zijn smaakvol gebonden, terwijl de bloemenmand van den Heer J. B. Broers er aantrekkelijk uitziet. Worden inde afdeeling bloemisterij tal van schoone inzen dingen opgemerkt, niet minder belangrijk zijn de verzamelingen fruit, waarmede eene tafel van omstreeks 30 vierkante Meters is gevuld. Een zestal inzenders kampen hier om den prijs en dat deze kamp zwaar is, springt te meer in 't oog, wanneer men in aanmerking neemt, dat de Yereeniging „Fruitvervoer Ban- gert" met eene uitgebreide verzameling tegen particuliere inzenders in het krijt treedt. Toch kon de jury haar slechts den tweeden prijs toekennen. Hare verzameling is, wat het fijne fruit, als Pruimen, Aalbessen, Hazelnoten, enz. betreft, zeer schoon, doch hare Appels en Pe ren werden door die van den Heer W. Kooi man Dz. te Bovenkarspel, verre overtroffen. Laatstgenoemde inzending verwierf dan ook de eerste prijs. Ook de verzamelingen van de Heeren W. Demmendaal en W. Balk, beide te Zwaag, zijn zeer verdienstelijk. In de afdeeling groenten wordt ons door de firma Sluis Groot zeer veel schoons getoond. Reusachtige Komkommers van de variëteit Rollissons Telegraph, heerlijke Meloenen, tal van schoon gekleurdo Radijssoorten en sappige wortelen vallen ons reeds spoedig in het oog. Met een viertal eerste prijzen werden hare in zendingen bekroond. De Heer B. Koolhaas te Enkhuizen, die met een tweetal inzendingen, n.l. „eene verz. blad groenten, uitgezonderd kool" en „eene verza meling groenten" met genoomde firma in het krijt tradt, had een zwaren strijd te voeren en de beide eerste prijzen daarop door hem behaald strekken hem tot eer. Hoewel buiten het hierboven genoemde, nog menige schoone inzending op de terreinen worden aangetrof fen, meen ik hiermede het belangrijkste te hebben aangestipt. K. Opstootjes te Oud-Karspel. Vier van de op 26 Maart jl. aanwezige per sonen stonden voor de rechtbank te Alkmaar te recht, beklaagd van het openlijk met vereenigde krachten geweld plegen tegen goederen, gepaard gaande met vernieling. Drie van hen, C. K., P. T. en H. T., werden veroordeeld tot 3 maanden gevangenisstraf en één M. II., werd vrjjgesproken. Voor het gerechtshof te Amsterdam, doende de zaak in hooger beroep. Het O. M. eischt tegen alle vier beklaagden zes maanden gevange nisstraf. Het Hof zag de zaak juist anders in dan de Rechtbank te Alkmaar, en meende dat de veld wachter, die proces-verbaal opmaakte, zich in de personen C. K., H. T. en P. T. heeft kannen ver gissen, maar dat uit het proces-verbaal zeker blijkt dat M. II. tegen de deur getrapt heeft, waarom het Hof O. K., H. T. en P. T. vrijspraken, en M. H. veroordeelde tot drie maanden gevange nisstraf. Tot Kerkvoogd der Herv. Gemeente te Noordscharwoude is benoemd de Heer C. Slotemaker. De uitslag van den Nationalen Kolfwed- strijd, uitgeschreven door den Heer A. Kist te Zuidscharwoude, is als volgt Maandag 21 Augustus. W. Kraakman, Zuidscharwoude, 417 p.; P. de Geus, Zuidscharwoude, 337 p.T. van Kleef, Zuidscharwoude, 381 p. en W. Kostelijk, Oud- karspel, 377 p. Zondag 27 Augustus. P. N. de Boer, 291 p.; N. van Calcar, 450 p.D. v. d. Kolven, 373 p., allen te Koog a/d Zaan S. Evers, Oudkarspel, 420 p. en J. Slot, Zuidscharwoude, 317 p. Maandag 28 Augustus. Jb. Slotemaker, 382 p., H. Ton, 384 p., bei den te Oudkarspel; C. Zomer, 337 p., K. van Kleef, 360 p., H. Otto, 285 p., allen te Zuid scharwoude J. Kweldam, 282 p. en R. Kaan, 240 p., beiden te Schagen. Woensdag 30 Augustus. C. Bijpost, Dirkshorn, 386 p.C. Asjes, Scha gen, 265 p.P. Schenk, 315 p., D. A. Kaan, 238 p., J. A. Kaan, 274 p., allen te Wierin- gerwaard, en Jb. Kuilman, Nieuwe Niedorp, 365 p. Donderdag 31 Augustus. D. Visser Wz., Iloogkarspel, 265 p.G. Ver- kroost, Oudkarspel, 408 p.P. Kraakman, 429 p., P. Boon, 348 p. en A. Berkhout, 374 p., allen te Zuidscharwoude. Ie prijs N. van Calcar, Koog a/d Zaan, met 450 p.2e prijs P. Kraakman, Zuidscharwoude met 429 p.3e prijs S. Evers, Oudkarspel, met 420 p.4e prijs W. Kraakman, Zuidscharwoude met 417 p.; 5e prijs G. Verkroost te Oudkarspel, met 408 p. Serieprijs C. Zomer, te Zuidschar woude, met 54 p. De prijzen bestonden uit contanten. In plaats van Donderdag 7 September, zal op Vrijdag den 8 September de uitreiking der prijzen en de gewone kolfwedstrijd plaats hebben tegen een inleggeld van f 1.— por persoon. In dezen wedstrijd mogen alleen mededingen, zij, die aan den Nationalen wedstrijd hebben deelgenomen. Gedurende de Maand Augustus '99 wer den op het Hulpkantoor te Zuidscharwoude, ingeschreven in de Rijkspostspaarbank, 94 inla gen, tot een totaal bedrag van f 1456,65, te gen 6 terugbetalingen in gelijk tijdvak, uit makende een bedrag van f883,75, één nieuw boekje ter uitreiking aangeboden, droeg het num mer 10072. Zuidscharwoude. In de laatste twee weken zijn alhier in de drie zittingen 80 doode Ratten ingeleverd. Advertentiën. V Heden overleed tot onze diepe droef heid, na een ernstig lijden van zes weken, onze innig geliefde oudste Dochter THIJVTJi; in den hoop vollen leeftijd van 19 jaar. Haar diep bedroefde Ouders, C. KROON Cz. M. KROON—Kuilman. Oudkarspel, 29 Augustus 1899. gevraagd bij P. REZELMAN te OUDKARSPEL. Voor gcrnimen tij«l werk. De Burgemeester der ge meente BROEK OP L ANGEN- DIJK maakt bekend, dat de namiddagveilingen, te begin nen Maandag 4 Sep tember e.k., te zullen aanvangen. Broek op Langendijk, 1 Sept. 1899. De Burgemeester, A. SLOT. We kool veil in gen door ...1IEIH LEVEJf," aan t sta tion Voordscharwoude, zullen op verzoek der BiOOLHAÜ- WHLA AR^,vanar!l a a n d a g' 4 Septe in I» e r, eiken dag- aanvangen 's in o r geus ZEGT HET VOORT optreden van het Zie verder de programma's. Aanvang half acht. Entrée: le Rang 10.75. 2e f 0.50. Aanbevelend, D. STAM. De Notaris B. VAN DER VEEN, te Schoorldam, zal op Woensdag SO September 1899, voormiddags 10 uur, n de herberg de bonte Os" te KOEDIJK, in liet openbaar verkoopen te O u d k a r s p e 1, sectie A, No. 220, groot 3 bunders, 78 roeden, 40 ellen, in 12 perceelen. Breeder bij billetten, waarin do kaart wordt opgenomen. Eigendom van Mej. C. VERWER, echtgen, van don heer G. NIEUWLAND.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1899 | | pagina 3