mm thee 1 Gevonden Kermis MOTOREN irma J Komische Voordrachten. T soa Remsatoir-Hsrisgo, te Noordscharwoude. Rijkslandbouw- Winterschool te SGHAGEN. Aanvang dar lesson op 2 OCTOBER, S. IQilL. Kermis ALKMAAR 1890. Schouwburgloge. Nedcrlandsclie Tooneelverceniging, ZONDAG 3 SEPTEMBER N A R CI S S, KOOLMESSEN. De grootste sorteering Kool messen en verder allerlei soor ten STAALWERK, uit de fabriek van F. Herder Abr.Sohn, Prima natuurboter, Edammer kaas, Leidsche kaas e» Versche eieren worden tegen matige prijzen geleverd door JACOB JONG te India Rubber-Stempel, A INMAAEKBOTDEN a JACOB M, FOOrtol P. DE WIT, a ALKMAARSCHE KERMIS. Joh. v. cl. MOLICN, ST00MVERVERIJ Chemische Wasscherij, JUL. WOLPF l Co„ HAARLEM, Depot Oudkarspel bij Jb. KOK. Café „MARKT2ICHT" Alkmaar, Muziek voor den Dans Steeds voorhanden Alle soorten: Kak ken, P. DE Be Irma, W. F. STOEL Zoea MOTORSCHEPEN, Het eiland Marken Bcschuillionig en Crème. m m m m a 9 m 9 <9> Duetten en Komische Scènes. Met nieuwe, vroolijke, pakkende imiziek. m m Mubkhndd „VIVACE", m m e m 0 m e m m m m m m m m TÜIVBRSIAGAZIJN. Noorderbank Alkmaar. G. Wagenaar J.Gz., J. B0SSERT Hzn., Verkoop en Reparatie onder garantie INMAAKT1JD. Ontvangen een groote sorleering A, W er kt af els. DE II0 L LA IN DS CIIE LELIE (Johanna van Woude.) bij J. JONG Noordscharwoude. J. JONG 't Yeld. W. BUISMAN - Obdam. Wed. G. KLAVER Spanbroek. C. PANNEKEET Hoogwoud. J. KEIZER Broek op Langendijk. op tien Laan weg-, tussclien tie Spoor- en Roskambrug, van groot model, nog geheel ongeschonden, blijk baar van imitatie-goud. Aan de binnen zijde gegraveerd Boit Supérieure medaille expo sition de Genève 1896. Tegen vergoeding der advertentiekosten terug te verkrijgen bij O. SWAGrER ALz., te Noordscharwoude Gedurende de Kermis. 3, 4 en 5 Sept.. zal in de Loka len van Ik. STAM en li. SSO€»lk vrij dansen worden gegeven tegen lO cent entree. Kaarten verkrijgbaar geldig voor dag en nacht, a £ï£5 cent. Gehuwde lieden en Kinderen onder geleide vrijen toegang. Aangifte van leerlingen gelieve men spoedig, mondeling of schriftelijk, te doen bij den onder- geteekende. De Directeur, StandplaatsBij de Groote Kerk. (goedgek. bij Kon. besl. van 24 Mei 1895). beroemd drama in 6 taf., van Ed. Brachvogel, Vertaling van II. Schab. Artistiek leider Henri van Kuyk. Zie de biljetten. Aanvang 8 uur. Prijzen der plaatsen fl.10.75, f0.50, f 0.40. kan men verkrijgen bij A. GROOT Nz., Noordscharwoude. HOORDOCIIAItWOIIDE. Stempels f0,75 stempels. "Voor slechts 75 cent een fraai uitgevoerde degelijke met naam, beroep en woon plaats, 1 tot 5 regels. Vraagt Modelboek ter inzage, bij P. OTTO, te BROEK OP LANGEDIJK. Stempels f'U,75 stempels. j IN MAAK AZIJN, p per maat, en v a in pakjes, ff zijn verkrijgbaar bij ff j, NOORDSCHARWOUDE, WA Prijsnoleeaiïig- vanhetLangedijker welvaren. v2 fl. LAGER f 0.06 1 kop Koffie f 0.06 Va A- HOLL. - 0.06 1 broodje m. kaas - 0.08 Va A- PILS. -0.10 1 broodjem.Ham-0.20 1 kop v. Houten - 0.10 1 broodje m. VI. - 0.25 1 broodje met Karbonade f 0.25. Beleefd aanbevelend, voorheen T. ISAA§. Café Restaurant. Zondag 3 September, Entree 15 cents do persoon. DANSEN VRIJ. Aanvang des avonds 7 uur. Tevens gelegenheid tot het gebruik van verversehingen- Goede consumptie. Billijke prijzen. Aanbevelend, H. B. Grransjean. Uicnhnleii. Hek kleed eis, fl*a k vloei. IPaktoiiw. .^aaigaresi, filascules. Gewichten, Lahek, Turfstrooisel. NOORDSCHARWOUDE. te ALKMAAR, belast zich gaarne met het bouwen van en het plaatsen van verschillend fabrikaat, in bestaande vaartuigen. ALOM VERKRIJGBAAR VOOR 30 CENT, De Geïllustreerde Gids van: door J. FABER. De uitstekende recensies in De Telegraaf 22 Mei, Het Vaderland 27 Mei, De Avondpost 18 en 19 Juni, De Ind. Mercuur No. 28, De Holt. Lelie 31 Mei, De Vriend der Wiskunde 15 Juli, De Bode 30 Juni en tal van andere bladen be wijzen voldoende, dat het Boekje voor hen, die belang stellen in dit typische eiland, ook voor 't onderwijs vooral groote waarde heeft. Na ontvangst van 30 cent franco door de Uitg. Gooische Drukker ij, Naarden. EXKHUIZËN. FABRIKANT VAN 6 m 0 Wat is «le mensch alleen. Komische solo-scène voor 1 heer. Prijs: Tekst en piano-partij f0.50; Tekst afzonderlijk f0.20. De lustige Schoenpoetser. Komisclie solo-scène voor 1 heer. Prijs: Tekst en piano-partij f0.50; Tekst afzonderlijk f0.20. Vroolijke Piet. Komische scène met coupletten voor 1 heer. Prijs: Tekst en piano-partij f0.50; Tekst afzonderlijk f0.20. Flora, het bloemenmeisje. Komische solo-scène voor 1 dame. Prijs: Tekst en piano-party f0.50; Tekst afzonderlijk f0.20. Het melkmeisje. Komische scène met coupletten voor 1 dame. Pry's: Tekst on piano-party f0.50; Tekst afzonderlijk f0.20. Bij «lc Tooverheks. Komische scène met coupletten voor 2 dames. Pry's: Tekst en piano-party f0.60; Tekst,afzonderlijk f0.20. De twee Apothekers. Komisch duet voor 2 heeren. Prijs: Tekst en piano-party f0.60; Tekst afzonderlijk f0.20. De vroolijke Handelsjoden. Komische coupletten voor 2, 3 of 4 heeren. Prijs: Tekst en piano-party f0.60; Tekst afzonderlijk f0.20. O, «lie Soldaatjes. Komische coupletten voor 2 of meer heeren. (Onbeperkt getal.) Prijs: Tekst en piano-party f0.60; Tekst afzonderlijk f0.20. Levie en Saartje. Komisch duet voor heer en dame. Groot succes. Prijs: Tekst en piano partij f0.60; Tekst afzonderlijk f0.20. Deze splinternieuwe komische stukken, met gemakkelijke 2-handige piano muziek, zullen zekor door ieder gaarne worden gespeeld en aangehoord. Ze mogen daarom op geen enkele piano ontbreken, terwijl iedere voordrager, die van iets nieuws en grappigs houdt, zich deze stukken moet aanschaffen. Na opgave van het verlangde en bijvoeging van het bedrag in postzegels of per postwissel, wordt het goed verpakt franco per post toegezonden door den tegenover «Sen Hortus. LiROillGEA. k 0 Prachtige Lectuur voor de Huiskamer levert het Katholieke Ik Ttmiii cent per kwartaal, per post 80 ct. Ngpl» Het vorig jaar was de aanvraag zoo f groot, «lat nog voor het einde van de jaargang reeds alles was uitverkocht. De eerste aflevering van den nieuwen jaar gang bevat Levend Begraven. De Zoon van den Zand boer. Eenmaal in 't Leven. Houtvester Reichcrt. Een edele Wraak. Moeders afscheid. De Scheepsjongen De bedrogen Duivel. Allerlei. Raadsels enz. Abonne menten worden aangenomen bij alle Boekhande laren of bij den Uitgever P. STOKVIS-WATERREUS, 's-Boscli. CredietenDeposito's, Effec tenCouponsProlongatieHy potheken. Voor inlichtingen vervoege men zich tot «len Agent «Ier bank «len lieer BROEK OP LANGEDIJK. Mient B 6, ALKMAAR. MAGAZIJN van Horlogiën, Pendules, Regelateurs, Wekkers en Barometers, Goud, Zilver, Diamanten, Koralen en Haarwerken. ZIE K T A L A tn E. Inkoop hoogste waarde. Inmaakpotten, Inmaakflesschen en de zoo zeer geroemde 01 i f a n t s- bussen. Uw dw. Dienaar, Onder de inteekenaressen op den loopenden Jaargang van DE BAZAR, DA MESMODEGIDS, worden een AANTAL WERKTAFELTJES, verloot, uit een der eerste Meubelfabrieken van Europa. Deze Werktafels zijn zeer doelmatig van inrichting en sierlijk van uiterlijk. Zij die ingeteekend zijn of alsnog intee- kenen op 12 nummers van DE BAZAR, (Nos. 1—12; 13—24; 25—36; 37—48), ontvangen bij een der nummers 8, 20, 32 of 44 kosteloos een genummerd Premie- bewijs, recht gevende tot deelneming in de VERLOTING van eenige dezer keurige en practische Meubeltjes, als boven nader omschreven. De verloting geschiedt ten overstaan van den WelEd. Gestr. Heer D. H. Senator, Notaris te 's-Gravenhage, na de verschijning van de nrs. 12, 24, 36 of 48 de uitslag der verloting zal o. a. in DE BAZAR worden bekend gemaakt. DE BAZAR is volgens de redactrice van deHollandsche Lelie, een MO DEBLAD, DAT ZIJ ALTIJD MET GE NOEGEN ONTVANGT". PRIJS PER 12 NUMMERS (met 6 sup plementen, geteekende snijpatronen) (le Uitgave) f 1.25per post fl.40. PROSPECTUS en PROEFNUMMER alom verkrijgbaar. Naar plattelandsgemeenten per post, na ontvangst van postwissel, intezenden aan het Hoofdbureel van DE BAZAR, Wagenstraat 100102, Den Haag. Bij den ondergeteelcende verschijnt 1 1 iederen Woensdag: Weekblad voor Dames ONDER HOOFDREDACTIE VAN Mevr. S NI. C. van Wermeskerken-Junius „De Hollnndsche Lelie" is liet ecnige Week blad in Nederland voor Dames uit de hoog ste en beschaafdste kringenlet hierop voor 1 uwe advertentiën. Prijs per jaargang f 4,50 fr. p. p. f5- Proefuummers gratis, Amsterdam. L. J. VEEN.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1899 | | pagina 4