Weekblad voor LANGEDIJK en Omstreken. N°. 37. Zondag 10 September 1899. 8e Jaargang. J. U. KEIZER. Grootc letters of vignetten worden naar plaatsruimte berekend. TWEEDE BLAD. N ieu wstij dingen. NIEUWE LiKEIIJKEI CIIIK4KT. Deze courant verschijnt eiken Zaterdagnamiddag. ABONNEMENTSPRIJS yoor Noordscharwoüde, Oüdkarspel, Zuidscharwoude en Br. op Langedijk per drie maanden 50 et-, franco p. post 0O ct. UITGEVER: BUREEL: Woordscliarwoiide. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 regels 30 ct., elke regel meer ct. Brieven rechtstreeks aan den Uitgever. Heer Hugowaard. Vrijdagmorgen wer den we opgeschrikt, door een hollend paard met een gedeelte van het tuig aan zich. Het bleek te zijn van iemand uit Lutjewin kel. Door het stuktrekken van 't halster was het met voerkrib aan en wagen achter zich uit den stal van „De Hengstman" geraakt.^ Gelukkig, (want er gingen nog al enkele rijtuigen en de schoolkinderen waren juist op het pad) geraakte de wagen in de boomen vast, waardoor het paard alleen met de tuigen,waaronder de gebroken spoor stok, voortholde. Na verloop van een klein half uur werd het dier, na aan 't eind der Midden weg te zijn gegrepen, achter een rjjtuig terug gebracht. De wagen is zeer beschadigd, terwijl ook het tuig wat geleden heeft. Men schrijft ons uit Heer Hugowaard Zooals de marktberichten in dit Nr. doen zien, heeft „N. L." deze week eiken dag hare koolveiling gehouden. En met succes Ten deele moet er geantwoord worden. Wat er te klagen valt? Ten eerste hebben de landbouwers Zaterdag 2 Sept. de handelaars op de markt la ten verschijnen geheel te vergeefs; want geen enkel partijtje was aangevoerd. Misschien moet dit worden geweten aan het late uur, waarop de afslag toen nog plaats had. We hopen zeer, dat uit 't marktbericht van Zaterdag 9 Sept. mag blijken, dat de landbouwers deze fout heb ben willen herstellen. (Zie marktbericht). Dan zijn door eèn paar der aanvoerders partijen ge leverd, waar vrij wat moest worden uitgeschoten. Waarom toch, dat bederven van de markt? Ieder koolverbouwer weet toch, dat alle kool door de handen des koopers (of althans door die van zijn volk) gaat, en elke kool van te sle chte kwa liteit wordt ter zijde gelegd. Evenals bij alle marktwaar dient men ook hier wel degelijk te letten op flinke sorteering. Er is echter meer. Hoewel we geen grooten aanvoer mochten verwachten, dewijl reeds vrij wat kool in handen van de handelaars zit, en ieder koolverbouwer nog niet klaar is om te snijden, meenen we toch te moeten vermelden, dat menigeen zijne ontevredenheid uitspreekt, over de handelswijze van sommigen, die nu toch hunne kool, in plaats van te markten, maar naar den handelaar brengen. Deze wil dat wel, anders zou er niet telkens worden gevraagd: „Kan je geen paar wagens voor me snijden?" Geen dui delijker bewijs dunkt ons, dat het juist in 't belang is der landbouwers de kool te doen veilen. Maar dan moeten niet enkelen het voor allen bederven. Dat alle handelaars niet met de markt zijn ingenomen, kunnen we ons zeer goed voor stellen, doch van die zijde zal men toch wel begrijpen, dat het dien kant uit moet. Onze koolbouwers mochten wel een voorbeeld nemen aan Sint Pankras. Daar heeft men de handen ineen geslagen. Zou men daar die prachtige prijzen gemaakt hebben, wanneer ook een deel der koolbouwers maar was doorgegaan met „te leveren?" Ieder begrijpt, kan althans begrijpen, dat aan ééne lijn trekken in 't belang der land bouwers moet zijn. We Ternamen van iemand, dat hem voor gele kool een halve gulden boven de markt werd geboden, wanneer hij wilde „leveren", hij beslist weigerdedat is kerelswerk. En wat nu te denken van vurige voorstanders der veilingen, die na één of tweemaal ter veiling te zijn geweest, maar meer gaan „leveren?" Wij begrijpen dit niet. Van de aangevoerde kool wordt een groot deel als zakkoöl verzonden, naar het schijnt naar Engeland. Tot heden is van Bobeldijk nog niets aange voerd, niettegenstaande reeds Donderdag eenigo aanvoer kon worden verwacht. Dat men toch begrijpe dat de veiling in 't belang moet zijn van den landbouwer. Velen schijnen dit nog niet te begrijpen; we twijfelen niet of men zal 't wel leeren inzien, al zal 't dan moeten zijn op gevoelige wijze. Netjes aangelegd! Niettegenstaande in het vorig jaar uit de ge meentekas van Baarn ruim f 16,000 werd ont vreemd, sluit de gemeente-rekening nog met een voordeelig saldo van ruim f 6400, terwijl boven dien f5000 schuld is afgelost. De typograaf F. Hoes, te Rotterdam, die verleden Zaterdag op het gouden feest Tan Costers Fakkel mede als gouden jubilaris begroet werd en die heden Zaterdag zijn 60-jarig dienst- jubilé bij de firma E. de Bont Zoon hoopte te vieren voor welk feest reeds groote toebereid selen waren gemaakt is nadat hij onwel naar huis was gegaan, op de werkplaats plotseling aan een beroerte overleden. Het geval wekt groote deelneming. St. Pankras 7 Sept. Heden (Vrijdag) werd den leerlingen van de „School met den Bijbel" bij gelegenheid van hot huwelijk van 't Hoofd dier school een feest bereid. Om 10 uur werd in een tiental rijtuigen een rijtoer ondernomen naar Bergen. Alhier teruggekeerd werd het feest in de school nog eenigen tijd voortgezet. Dat de kinderen een prettigen dag doorbrach ten, behoeft wel niet te worden gezegd. Bij het deze week gehouden toelatingsexamen voor de Hoogere Burgerschool te Alkmaar is voor de le klasse o.a. geslaagd J. Timmerman, terwijl tot de 4e klasse in bevorderd Jb. Kroo- nenburg, beiden alhier. In het Zuideinde alhier is een Vereeniging tot „Nut en Genoegen" opgericht. De bijeen komsten zullen worden gehouden in het lokaal van den h'eer J. Tamis. In de Dinsdag 1.1. alhier gehouden raadsverga dering is als wethouder herkozen de Heer S. Duif. Aan Koningin Victoria. Uit Amsterdam is door het Nederlandsch co mité voor Transvaal een telegram gezonden, dat vertaald aldus luidt Aan Hare Majesteit VictoriaKoningin van Groot-Brittaniè en Ierland. Balmoral CastleSchotland. Met diepen eerbied richt zich het Neder landsch Comité voor Transvaal tot U, Enge- land's edele Souvereine. Plichtsbesef rechtvaar digt deze stoute daad. Ons woord draagt het karakter van eene bede en die bede luidt „Machtige Vorstin, verklaar onze Transvaalsche broeders den oorlog niet!" Het Nederlandsche Comité voor Transvaal vraagt u dit, uit naam van duizenden zijner landgenooten, ter wille van het Engelsche volk, dat te hoog staat, om ontelbare levens te offeren op het altaar van den mammon; ter wille van de burgers der Zuid-Afrikaansche republiek, wier onafhankelijkheidsgevoel en godsdienstzin aan uwe Christennatie gewis eerbied afdwingt; ter wille van de geheele blanke bevolking van Zuid-Afrika, die door een oorlog aan eene zee van rampen wordt blootgesteld ter wille van de gansche beschaafde wereld, in wier hart de tee- derste snaren, bij het vernemen der vredeleuze hebben getrild; ter wille van Uwe Majesteit zelf wier naam bij tijdgenoot en nazaat, in dubbele mate zal gezegend worden, als uwe vorstelijke hand de draad van eendracht om den aardbol blijft spannen In naam van de belangen der menschheid en van het koninkrijk Gods, heilig voor vorst en onderdaan, landgenoot en vreemde, smeekt het Nederlandsch Comité voor Transvaal Uwe Ma jesteit om behoud van den vrede. Dit ware de schitterendste kroon op uwer Majesteits gezegende regeering. Volgen de handteekeningen. Het Nederl. Roode Kruis heeft aan den vertegenwoordiger van den Oranje-Vrijstaat kos teloos ambulance-materieel aangeboden. Ongevallen wet! Men deelt mede, dat dr. Kuyper toen de slag van het overlijden zijner echtgenoote hem trof, reeds bjjna met de omwerking van zijn amen dement gereed was, zoodat er ook uit dien hoofde geen reden is om de behandeling der ongeval len wet uit te stellen. Postdiefstal Terwijl de heer des huizes uit de stad was, werd bij een koopman op de N. Heerengracht te Amsterdam een postpakket bezorgd, uit King Williamstown (Zuid-Afrika), waarin zich gouden ringen, armbanden en oorbellen, alles met dia manten moesten bevinden. Toen het pak werd opengemaakt, kwam de koopman tot de onaangename ontdekking dat alle etuis, 60 in getal, leeggestolen waren. Volgens opgaaf moesten er zich in bevinden 2 armbanden, 62 dames- en heorenringen, 3 da- mes-marquisringen en 11 paar oorbellen. Aan huis kan, volgens den koopman, de dief stal niet gepleegd zijn. Conflict tusschen rechterlijke autori teiten. Over een conflict tusschen twee rechterlijke autoriteiten te 's-Gravenhage, schrijft men aan het „Haagsche Dagblad": „Wij vernemen dat de korperaal bij de grena diers, die met eenige burgers eenige weken ge leden 's nachts in het Haagsche Bosch een per soon uit Utrecht mishandelde en van zijn hor loge en portemonnaie beroofde, nog steeds in voorarrest zit in een der nauwe provoosten van de Oranjekazerne, en wel als slachtoffer van een conflict tusschen den officier van justitie en den auditeur-militair. Eerstgenoemde ambtenaar had de processen- verbaal aan de militaire justitie toegezonden, omdat volgens den officier het bewijs van de medeplichtigheid der burgers niet te leveren was. Doch de auditeur blijft niettegenstaande aan drang en vertoogen, weigerachtig om zich met de zaak in te laten, omdat er burgers bij betrok ken zijn en volgens hem de burgerrechter inge volge de wet nu de geheele zaak moet onderzoeken. De militaire autoriteiten schijnen met het ge val verlegen te zijn, vooral daar het nauwe pro- voosthok wel is bestemd voor een voorarrest van enkele dagen maar niet van eenige weken ach tereen. Men is benieuwd wat het einde van deze zaak zal zijn.". Een curiosum. Te Zuidhorn werd bij de eerste stemming de heer M. J. Homan met 5 stemmen tot wethou der herbenoemd. Met de benoeming van een wethouder ter voorziening in de vacature van den heer E. Zan- tinga slaagde de Raad echter niet. Na 3 stem mingen werd het nieuwgekozen raadslid, de heer J. Dijck, gekozen, doch deze verklaarde de be noeming niet aan te nemen. Na den heer Djjck werd de heer Feenstra ge kozen, daarna de heer Steenhuisen, toen de heer Schuiringa, met het lot tegen de heer Luurs, die na het bedanken van den heer Schuiringa, werd benoemd. Ten slotte werd de heer Rosema benoemd, die ook bedankte. Dinsdag a.s. zal weer een vergadering worden gehouden om an dermaal een wethouder te benoemen. Daar gaat wat om! De geldomzet van het postkantoor te Amster dam bedroeg het afgeloopen jaar 42.5 millioen gulden of 4.5 millioen gulden meer dan het jaar tevoren. Men verneemt dat de minister van finan ciën in onderhandeling is over de plaatsing eener 3'/2 percents leening groot 25,000.000 gulden. Het ontvoerde knaapje Zooals men zich herinnert, is den 25en Apr het 7-jarige knaapje Albert Van Weezei uit de Calkoenstraat te 's-Gravenhage verdwenen, waar schijnlijk ontvreemd. De moeder van het vermiste knaapje deelde mede, dat hij drie jaren lang een breukband droeg. Juist veertien dagen vóór de verdwijning moet een dokter geconstateerd hebben, dat het zeer noodzakelijk was, den knaap een nieuwen band te laten aanmetenbinnen een week of drie moest dit plaats hebben, en in die drie weken tijd heeft de verdwijning plaats gehad. Men deed aan de coramissarisen van politie in Nederland het verzoek, om te laten onderzoeken of er sedert 25 April ook een breukband was verkocht voor een kindje van 7 jaren. En zie, een, in gansch Nederland, was er gekocht geworden. Een burgerjuffrouw was zonder kind bij den heer Yos, Sarphatipark no. 40, te Amsterdam met een ouden band gekomen, om een nieuwen te koopen, zonder knaap en zonder haar naam genoemd te hebben. Door middel der dagbladen is die juffrouw door de politie opgeroepen en verzocht haar adres op te geven. Tot heden is zij zich niet komen aanmelden. „Gebruik geen alcohol, als ge een goed cricketter wilt zijn," zeide Grace, de kampioen van Engeland. „Gebruik geen alcohol, als ge een goed voetreiziger wilt zijn," zeide Weston, die de halve wereld te voet heeft afgereisd. - „Gebruik geen alcohol, als ge een goed roeier wilt zijn," zei Hanlan, die alle roeiers achter zich liet. „Gebruik geen alcohol, als gij een goed zwemmer wilt zijn," zeide kapitein Webb, die Het Kanaal overzwom. „Gebruik geen alcohol in Noordpool-landen," zei dr. Frithiof Nansen, de bekende reiziger op Groenland. „Gebruik geen alcohol," zeide Livingstone, als zendeling, zeide Clark, als dokter, zeide Farrar, als predikant. Ook de verbeterhuizen, de gevangenissen, de armhuizen, de krankzinnigengestichten en de banken van leeningen, zij roepen luide: „Gebruik geen alcohol." Eenige Fransche heeren, wandelende op de Westhaven te Gouda, in de richting van de Markt, stonden plotseling stil, toen het speel werk van den St. Jans-toren het voorspel deed van 3 uur. Het gezelschap luisterde met aan dacht, en toen het hoorde dat bedoeld voorspel de wijs van een der meest geliefde Fransche liederen ten beste gaf, plaatsten de heeren zich in een kring, ontblootten het hoofd en bleven ongedekt staan, tot het klokkenspel had uitge speeld. „Charmant" riepen ze, dekten zich en vervolgden hun weg, blijkbaar zeer verrast. Wij willen gelooven, dat dit hun hart zal hebben goedgedaan. Door wespen aangevallen! Terwijl een knecht van den heer D. Van K. te Noordwijk op het veld aan het ploegen was, trapten de paarden in een wespennest. In een oogwenk waren zij door de woedende insecten omringd, en dreigden op hol te gaan. Door het afsnijden der strengen slaagde de heer v. K. er in de dieren van den ploeg te bevrijden, doch kon niet beletten, dat hij zelf en de knecht en de paarden door de wespen hevig gestoken werden. Vooral de laatsten werden danig door de insecten toegetakeld. Indisch beheer! Het „Soer. Ilbl." schrijftOnlangs verschenen in den „Javabode" eenige mededeelingen over toestanden te Timor Koepang die de verbolgen heid van den resident Fokkens opwekten. De verbolgenheid moet zulke grenzen aange nomen hebben dat het gezond verstand tijdelijk verdween. Er werd althans een lijst gezonden aan alle ingezetenen, waarop zij werden uitgenoodigd op hun eerewoord te verklaren dat zij geen mede deelingen aan de courant hadden verstrekt. Het idee was zot, maar de ingezetenen, op kleine buitenposten meest allen afhankelijk van den re sident, teekenden toch de lijst. Slechts twee per- sonen onthielden zich, de heeren G. en K. „Daar heb je de verradersFluks een oppasser naar beide heeren heen: Toewan besar panggil. Meneer G. hebt u aan den Javabode geschre-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1899 | | pagina 5