TH IE RE'S THEE 1 fl KERMIS te Zuid-Scharwoude. „BI 10 OP." H. DE VRIES. STOOtyiVERVERIJ Chemische Wasscherij, JUL, WOLF! Co,, HAARLEM, Depot Oudkarspel bij Jb. KOK. Noorderbank Alkmaar. l)E IIOLLANDSGHE LELIE (Johanna van Woude.) Eerste Trekkingen reeds Vrijdag e.k. (15 Sept.) AMSTERDAM, B.'l. COSKAH, Firma j. 1, Besclmithonig en Crème sl§tgi!* -II s H-fJïJ! wgs.'sg IS gi|lël| £§iri?v ggs-S go=£ HSS" 5 P tr o Lz* Is-LSf t »- Prima natuurboter, Edammer kaas, Leidscbe kaas en Versehe eieren worden legen matige prijzen geleverd door JACOB .JONG le J. B0SSERT Hzn, Verkoop en Reparatie onder garantie Ook een kritiek. Schrijver (bij de opvoering van zijn stuk, tot zijn buurman, die na het eerste bedrijf wil heen gaan)„Maar, mijnheer, er komen nog twee bedrijven." B.„Daarom ga ik juist heen." bij J. JONG Noordscharwoude. J. JONG 't Yeld. W. BUISMAN Obdam. Wed. G. KLAVER Spanbroek. C. PANNEKEET Hoogwoud. J. KEIZER Broek op Langendijk. ren er uit de laatste plaats niet minder dan elf. Op de markt van Donderdag 7 September zijn aangevoerd en verkocht: appels 54 zak a f0.70 - f2.40, peren: 142V2 zak a fl - f5, snjjboonen 6500 a f 1.30 - f 1.80 per 1000, slaboonen 11000 a f0.25 per 1000, aardappe len: 126 zak a f0.40 f0.85, bieten: 50 voor f0.70, roodekool 200 a f3, nep 19 baaltjes a f 1.25 f 1.40, uien9 baaltjes a fl.20 fl.45, komkommers 114 a f 0.01 per stuk. Koopers waren uit Opperdoes, Alkmaar, Hel der, Kolhorn, De Kreil, Winkel en Nieuwe Niedorp. Op Dinsdag en Donderdag loopen ten be hoeve der markt extya-trammen van Schagen naar Winkel en omgekeerd, Van Schagen te 2.48 uur in aansluiting op de treinen, die 2,01 van Alkmaar en 2.29 van Helder in Schagen aankomen. Van Winkel te 5.35, aansluiting gevende op de treinen, die 6.14 naar Helder en 7.27 naar Alkmaar van Schagen vertrekken. Noordscharwoude. Marktbericht van 29 Sept. 1899. 4 Sept. 2645 bos Wortelen - 1,50 a - 1,90 stuks Roodek. - o,- - 0,- - 0,- - 0,- - 0,- stuks Geelek. - 0,— a - 0,- Uien f 1,50 de baal. 10016 stuks Bloemk. - 7- a -11,50 stuks Roodek. - o,- - 0,- bos Wortelen - 0,— - 0,- a - o,- stuks Wittek. - 0,— n - o 7853 stuks Bloemk. - 9,- a -11,50 stuks Roodek. - o,- - 0,- - o,- - 0,- bos Wortelen - 0,- a - 0,— stuks Geelek. - 0,- a - 0,- stuks Wittek. - o,- a - 0,- 12577 stuks Bloemk. - 6,— a -10,25 1900 stuks Roodek. - 4,- - 4,25 - 4,25. stuks Geelek. - 0,- a - 0,— 846 stuks Wittek. - 6,— a - o,- 1575 bos Wortelen - 1,70 a - 2,- 15259 stuks Bloemk. - 1,30 a - 5,50 2700 stuks Roodek. - 4, a - 4,50 900 stuks Geelek. - 3,— a - 0,- 775 bos Wortelen - 1,80 a - 0,- zak Uien cent de z ak. 9129 stuks Bloemk. - 2,- a - 5,25 1553 stuks Roodek. - 4,- a - 0,— 890 bos Wortelen - 1,80 a - o,— stuks Gelek. - 0,- - 0,- - 0,- 5 Sept. 6 Sept. 7 Sept. 8 Sept. Bieten - 0,— per 1000. 9 Sept. 14370 stuks Bloemk. - 2,a -6,50 GROENTENVERVOER. Van 28 Aug. tot 2 Sept zijn van het station Heer- hugowaard 109 wagons groenten verzonden, van het station Noordscharwoude 110 waggons. ALKMAAR, 8 Sept. 1899. Aangevoerd 6 Paarden f 70,a f 450 22 Koeien f 120 a 19032 Nuchtere kalveren f 8.af 20. 0 Vette Kalveren t 0,af 0,per kilo f0.aO, 244 Schapen f 10,a f 18,0 Lammeren f a Vette varkens per kilo f0,a f 0,— 94 Magere varkens f9 af 14.238 Biggen f4.a f 6,50 15 Bokken 3,- - f a f 6. 2 kleine id. f 0,75 a f 1.50. Boter per halve K.G. f 0.55 a f 0.60. Aardappelen fl.af 2.per zak; bieten f0. uien f 1.50 a t 0.Bloemkool f 6,— a f 17,50 per 100wortelen per 100 bos 3.— roodekool f6.— a f 0,savooische 17.a f0,Koolrapen f4, Meirapen f0.per 100 bos. Peren f2,— a f6.— Appelen fl,75 a f3.Pruimen f0.a f 0,per mar.dje. Witte kool f8, Kippen f 0.30 a f 1.eenden f0.40 a fl,— konijnen f 0.15a f0.75 kippeneieren f3,50 a f4. eendeneieren f3.25 a 0.kuikens f 0.10 a f 1.20 ALLERLEI. Verschillende opvattingen. Zeg eens, beste man, is dat niet onrechtvaar dig, dat ik sparen moet, terwijl jij van je ge noegens niets varen laat. Neen, mijn kind, dat is heelemaal niet onrecht vaardig. Ik heb eene rijke partij gedaan en kan mij dus wel wat gunnen, maar jij hebt een armen man getrouwd en dus is er voor jou alle reden om spaarzaam te zijn. Uit de kazerne. OnderofficierVlegels, altijd maar moed hou den. Het ei van Columbus is ook niet in een dag gelegd. Tweërlei standpunt. Vorstin (bij een bezoek aan een ziekenhuis) :- „Nietwaar, de toestand is tegenwoordig zeer gun stig?" „Ja, Uwe Hoogheid, wij hebben het geheele huis vol." Onder alle voorbehoud dee- len wij mede, dat op liet al lerlaatst nog* berielit is inge komen. dat Kapitein Dreyfus is vrijgesproken. Dit bericht verdient echter nadere bevestiging. Advertentien. Het is eene algemeene be kendheid geworden, dat men met Kf'iRVIIS geen lekkerder wijn. drinkt tegen billijker prijs, de consumptie van green beter kwaliteit en het tarief daarvan niet billijker is dan bij onder- geteekende. Gretuigfe het steeds grooter wordende succes dat hij met zijne kwaliteiten inoogrst. Aanbevelend, Voor Prijs-biljarten op Woensdag, gelieve men zich. vroegtijdig aan te melden. en CredietenDeposito'sEffec tenCouponsProlongatieHy potheken Voor inlichtingen vervoege men zich tot den Agent der bank den Weer G. Wagenaar J.Grz., BROEK OP LANGEDIJK. Bij den ondergeteekende verschijnt w 1 iederen Woensdag: §P Weekblad voor Dames ONDER HOOFDREDACTIE 1 VAN Mevr. S M. C. van Wermeskerken-Junius „De Hollandsclie Lelie" Is het eenige Week- j blad in Nederland voor Dames uit de hoog- 2 I ste en beschaafdste kringenlet hierop voor V I uwe advertentiën. A Prijs per jaargang f 4,50 fr. p. p. f 5,- 8 Proefnummers gratis, m Amsterdam. L. J. VEEN. g| Verkrijgbaar bij den ondergeteekende: nl. die der Loten Stad Parijs met hoofdprijzen van f75.000, f25.000, benevens een groot aantal prijze van f5000, f2500 en f500 en die der Stad Brussel ook op Vrij dag e.k. (15 Sept.) met hoofdprijzen van f75.000, f50.000, f20.000, benevens een groot aantal prijzen van f250 en f75. De ondergeteekende bericht, dat bij hem tegen toezending van f2.75 of f30 per postwissel of in postzegels verkrijgbaar zijn: 3 pCt. rentegevende Certificaten a f33tam".™"'™ f2.75 per maand (of in eens f30), die recht geven op feen twintigste deel van al de prijzen, die van af Vrijdag e.k. (15 Sept.) tot en met 15 Sept. 1900 (dus voor een geheel jaar) vallen op de onderstaande 16 loten, terwijl men daarenboven in eigendom ontvangt 3 origineelc Loten (zie onderstaand) en bovendien nog 3 pCt. rente geniet. Twee Loten Stad Parijs. Trekking Vrijdag e.k. (15 Sept.), 15 Dec. 1899, 15 Maart, 15 Juni, 15 Sept. 1900, met hoofdprijzen van f75.000, f25.000, benevens een groot aantal prijzen van f5000, f2500 en f500. Twee loten Stad Brussel. Trekking 15 Sept., 15 Nov. 1899, 15 Jan., 15 Maart, 15 Mei en 15 Juli 1900, met hoofdprijzen van f75.000, f50.000, f20.000, benevens een groot aantal prijzen van f250 en 75 enz. Twee Loten Stad Weenen (Oostenrijk). Trekk. 2 Nov. 1899. 1 Maart en 1 Juli 1900, telkemale met hoofpr. van f200.000, f20.000, f5000, benevens een groot aantal prijzen van f1000, f250, enz. Twee Loten Stad Antwerpen (België). Trekk. 10 Nov. 1899, 10 Jan., 10 Maart, 10 Mei, 10 Juli en 10 Sept. 1900, met hoofdpr. van f75.000, f50.000, f1250, f500, benevens een groot aantal prijzen van f250 en f75. Twee Staats-Loten Hongarije. Trekk. 15 Nov. 1899 en 15 Mei 1900, telkenmale met hoofdpr. van f120.000, f12.000, f5000, benevens een groot aantal prijzen van f1000 en f500. Twee Loten Hongaarschc Hypotheekbank 1884. Trekk. 15 Nov. 1899, 15 Jan. en 15 Mei 1900, telken male met hoofdpr. van f 50.000, f 1500, benevens een groot aantal prijzen van f1000, enz. Twee Staats-Loten Oostenrijk 1864. Trekk. 1 Dec. 1899 en 1 Juni 1900, telkenmale met hoofdpr. van f150.000, f20.000, f 10.000, benevens een groot aantal prijzen van f5000, f2000, f 1000 en f400. Twee Staats-Loten Oostenrijk 1858. Trekk. 2 Jan. en 1 Juli 1900, telkenmale met hoofdpr. van f150.000, f20.000, f15.000, benevens een groot aantal prijzen van f5000, f200ó, f1500, f 1000, enz. Bovendien ontvangt men nog na betaling van ded oen termijn in eigendom een origineel Staatslot Servië 1888, dat 13 Sept., 14 Jan. en 13 Mei van elk jaar tiekt (dus zonder nieten) met hoofdpr. van f37.500, f1000, benevens een aantal prijzen van f250 en f75, - na betaling van den 8en termijn in eigendom een origineel Lot Noord.-IIoll. Witte Kruis, dat 1 Nov. en 1 Mei van elk jaar trekt (ook zonder nieten) met hoofdpr. van f25,000, f1000, f500, f250, f 100, be nevens een groot aantal prijzen van f25 en f 14 en na betaling van den llen termijn een origi neel Lot Stad Milaan, dat 16 Sept. en 16 Maart van elk jaar trekt (zonder nieten) met prijzen van f25.000, f500, f250, benevens een groot aantal prijzen van f50, f25. enz., en bovendien 3 percent rente, zijnde fl, door mij te voleoed in mindering der betaling van den 12en termijn. Na betaling van den eersten termijn a 2.75 wordt terstond het Certificaat franco per keerende post, toegezonden, waarop vermeld staan, die nummers dier bovenstaande 16 Loten, die men voor alle trekkingen, van af Vrijdag e.k. (15 Sept.) tot en met 15 Sopt. 1900 medespeelt, benevens de quitantie voor de eerste termijn-betaling. Over de volgende termijnen a 2.75 wordt maandelijks door mij beschikt. Wordt f30 ineens gezondeh, dan ontvant men, behalve het 3'pCt. rentegevend Certificaat, ter stond in eigendom de bovengenoemde 3 Orlgineele Loten en wordt bovendien de rente a f 1 terstond per postwissel toegezonden. Na betaling van den lsten termijn heeft men reeds recht op alle bovengenoemde prijzen, die op bovengemelde Loten vallen, op het drie-percent rentegevend Certificaat vermeld. De prijzen worden door mij uitbetaald en de officiëele trekkingslijst terstond na iedere trekking gratis en franco toegezonden. «am Geen aanbieding, van welken aard ook, is ooit zoo voordeelig geweest, als bovenstaande. Nieuwe Heerengracht 141. in effecten. Deze advertentie wordt slechts éénmaal geplaatst. DVIilll B/.9CV FABRIKANT VAN PV O3' 3 2 3 <3: CO 2 2 P rH S-A(JQ H c" O PT" lo SS 3 izjög Otep t—i £3 s* 2 eg rf- P ta? c 13 CT5 O o. I irj h. ro to g* o Sai B'S.göSgSg'l H S" 2 ö-05 NC|-SgP|S| 5 - o.® sj aq g. P Cu S' o S p N 8-g »-• g-s i 1,0 5. 2 os a 2.ö bal. a. crq qq2 O CD N P 4 CD O 'a Z3 5' - eb SH S? so g ®'<Q" 5' r ojJb p I-, <s, p co j O® r5 o o o - H o r 2® s S' *§2 8- H S m I g I g 1 2 i—i m P CD l L P g* M K,- 05 te O ?-! to 7» (I>crq g. 2-° I Ng- «5 s P* sr NOORDSCHARWOUDE. Mient B 6, ALKMAAR. MAGAZIJN van Horlogiën, Pendules, Regelateurs, Wekkers en Barometers, Goud, Zilver, Diamanten, Koralen en Haar werken. ZIE ÉTALAGE. Inkoop hoogste waarde.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1899 | | pagina 8