Brioven uit „d$ Streek," Vroege en strenge winter? In de provincie Groningen merken de imkers op, dat de bijen in de laatste dagen reeds begon nen zijn met het sluiten van de ijl- of vliegga ten van hunne strooien woningen. Zij voorspel len daaruit een vroegtijdigen en strengen winter. Leerplicht. De Memorie van Antwoord van den Minister is verschenen op het Voorloopig Yerslag der Tweede Kamer naar aanleiding der nieuwe over weging in de Afdeelingen. Nederland en Transvaal. Volgens een paar Engelsche bladen, o.a. het weekblad South-Africa", zou onze Koningin aan Koningin Victoria een schrijven hebben gericht, waarin op H.M. een beroep gedaan wordt om tusschen beide te komen in het belang van den ▼rede. („N.R.C.") Het ongeval te Haarlem. Men schrijft uit Haarlem: Het meisje dat Maandagavond in het atelier van den heer Van Vreesland gescalpeerd werd, lijdt duldelooze pijnen, daar zij niet kan slapen, omdat zij niet op het hoofd kan liggen. Levens gevaar is er echter niet. Men meldt uit Rottevalle: Ds. S. C. Kijlstra en eenige geestverwanten zullen zich begin October vestigen op 20 H.A. grond bij Laren. Zij zullen de vegetarische leef wijze volgen, hun leven naar het voorbeeld van Jezus inrichten en door werken in hoofdzaak tuinbouw in hun onderhoud voorzien. Inbrekers gesnapt. In Den Haag zijn door een politieagent van den nachtdienst twee inbrekers op heeterdaad betrapt, bij wier aanhouding deze politiedienaar veel beleid en moed aan den dag heeft gelegd. Het was op de Gedempte Gracht bij de Wa genstraat, dat genoemde nachtagent twee perso nen zag ronddwalen, die hem op dat uur ver dacht voorkwamen. Hij stelde zich daarom onge merkt in een poortje op en zag kort daarna zijn vermoeden bevestigen. Immers het bleek, dat beide verdachten den tabaks- en sigarenwinkel van den heer R., op den hoek van Wagenstraat en Gedempte Gracht tot plaats van hun nachte lijk bezoek hadden gekozen. Een der mannen verschafte zich door een raam toegang tot het magazijn en liet zijn ka meraad voor de deur op straat de wacht houden. De agent kwam, loopende op zijn kousen, uit zijn schuilhoek te voorschijn, pakte den buiten- staanden helper bij den kraag en bleef in die positie op den binnengeslopen delinquent wach ten. Hij hield zijn arrestant alleen in bedwang met zijn revolver, blies vervolgens op zijn sig naalhoorn om bijstand, met behulp waarvan ook de tweede, die onder deze omstandigheden moeie- lijk kon ontkomen, gevangen werd. Van stelen is natuurlijk niets gekomen, hoe wel, indien de inbreker ongestoord den winkel had kunnen doorsnuffelen, vooral in de geldkas nog wel wat te vinden zou zijn geweest. De beide op heeterdaad betrapten zijn de bij politie en justitie weibeken S. en M. Het jaar 1900 zal geen schrikkeljaar wezen, hoewel het vol gens den gewonen loop van den kalender die aan elk vierde jaar een dag toevoegde, uit 336 dagen moest bestaan. Men weet namelijk, dat elk eeuwjaar, waar van de twee voorste cijfers niet door vier deel baar zijn, een uitzondering maakt. De jaren 1700, 1800 en 1900 bijv. zijn geen van alle schrikkeljaren: 1600 en 2000 daaren- als op een wild dier, ik ben gewond, mijn krach ten zijn uitgeput, ik kan hen niet meer ontsnappen dan door den dood. Straks ga ik sterven, neem dus dit kind en leg het in de plaats van het uwe, dat gij verloren hebt. En zijn moeder? riept gjj uit. Edele vrouw, gij dacht dat alle moeders waren zooals gij. Hij heeft geen moeder meerriep ik op woesten toon, en zijn vader is onmachtig om hem te be schermen. Zijn vader zou hem slechts tot schande verstrekken en hem niets nalaten dan een gevloek- ten naam, zijn vader zoekt den dood en daarom staat hij zijn kind aan u af. Tranen verstikten mjjn stem, toen ik vervolgde Ik smeek u, neemt hem aan, redt dien onschul- dige, gij hadt het uwe zoo lief, breng de liefde over op hem en de hemel zal er u voor zegenen. Gjj ziet wel dat ik een verloren man ben, dat ik bijna geen kracht meer heb om te blijven staan ik heb zooveel bloed verloren, mijn leden zijn ver stijfd door de koude, mijn hoofd duizelt, hebt me delijden. Gjj waart brave menschen, gq hadt een goed hart en mijn wanhoopskreten hadden u diep getroffen. Daarbij was het aanminnige gezichtje van mijn kind nog welsprekender dan mijn wanhoop. Men hadtu gezegd dat gij nooit kinderen meer zoudt hebben, gij hadt u dus over het verlies van uw zoontje nooit kunnen troosten, gij zoudt eeuwig rouw over hem hebben moeten dragen. Reeds kon de moeder haar oogen niet van het kinderkooje afwenden, reeds verslond zij het met haar blik, toen de kleine eensklaps het gelaat naar haar toekeerde, de armpjes naar haar uitstrekte en stamelde Moeder Met dat enkele woord had hg zijn proces en het mijne gewonnen. Een enkele beweging en hij lag aan uw borst, met zqn gelaat tegen het uwe. Ik stamelde Heb dank Heb dank Mjjn gebroken hart voelde op dit oogenblik zoo veel vreugde, dat ik er bijna door bedwelmd werd, ik wankelde en mjjn borst ontlastte zich in een tegen wel, omdat 16 en 20 deelbaar zijn door 4. Dit vindt zijn grond in de volgende omstan digheid. Elk zonnejaar bestaat uit 365 dagen en 0.242.216 dag; elk kalenderjaar ronduit 365 dagen. Om die verwaarloosde gedeelten van jaren in te halen op den zonnekalender, voegde men aan elk vierde jaar een dag toe. Viermaal 0.242.216 dag maakt evenwel geen vollen dag, zoodat men met een doorloopende reeks van schrikkeljaren ten slotte het zonnejaar weer voor is. Vandaar dat drie van de vier eeuwjaren geen schrikkeljaren zijn. Op den duur blijft men zelts met deze regeling niet gelijk; ingewikkelde be rekeningen zijn noodig om den Gregoriaansche kalender met de zonnekalender in overeenstem ming te houden. Onder paus Gregorius XIII was men den zon nekalender 10 dagen achter. Om dit verschil te vereffenen werd bepaald, dat de dag, volgende op den 4 October 1582, den 15 October 1582 zou wezen. In Rusland, waar men nog de Juliaansche tijdrekening heeft, zal 1900 wel een schrikkel jaar zijn. Het verschil van 12 dagen met den Ouden stijl zal dus na dat jaar 13 dagen zijn. Een beleefde dief. Voor een paar weken werd gemeld, dat te Lent van den heer N. te Oosterhout, een rijwiel was ontvreemd, met achterlating van een veel slech tere fiets. Deze zaak heeft zich voor den heer X. volkomen ten goede gekeerd. De dief, die eenig is in zijn soort, heeft den rechtmatigen eigenaar in het bezit van zijn eigendom hersteld, dat netjes opgelakt en van nieuwe handvatten voorzien, ten overvloede nog vergezeld ging van een schade vergoeding van tien gulden. („Asser Ct.") Nieolaas Beets. Den 13 Sept. jl. vierde Prof. Nieolaas Beets, de schrijver van de Camera Obscura, het boek dat in Nederland de meeste drukken ontving, zijn vijf en tachtigsten verjaardag. Twee huizen ingestort! Het was een jammerlijk gezichtde voormuur geheel weg, de verdiepingen heel sterk overhel lend en huisraad van allerlei aard beneden op elkaar geschud in grillige orde en boven nog staande op zijn plaats; hier een bord en daar een kan op de half weggezakte rechtbank, daar een stoel met de pooten in de hoogte; een kleedje, dat is blijven hangen aan een spjjker; een lamp met kleurige kap nog bevestigd aan een stuk plafond. Een beeld van de grootste verwoesting Dit tooneel boden Woensdag twee huizen nabij den hoek, gevormd door Pieter Nieuwland- straat en Dapperstraat te Amsterdam. Gelukkig werden zij slechts bewoond op de bovenste ver dieping door twee gezinnen. Het geheele onderste deel stond ledig en daarin werd gewerkt. Hierin zijn gevestigd twee win kels, waarvan eene een galanteriewinkel was; deze beide winkels zouden tot een worden ge maakt. Timmerlieden hoorden het kraken, zij waar schuwden de bewoners der bovenste verdieping, dezen spoeden zich naar omlaag, kwamen in veiligheid en geen seconde later zakte do boel in elkaar. De ijzeren leggers hadden hun vracht niet kunnen torsen. Uit Den Haag wordt gemeld, dat aldaar onderscheidene leden der „Alliance Frangaise" in de laatste dagen hun lidmaatschap hebben opgezegd. Men schrijft uit Zeeuwsch-Vlaande ren O. D.: Dit jaar is hier weinig fruit. Zagen wij andere jaren omtrent dezen tijd een aantal Belgische zwaren zucht. Robert Duhesmn, die de laatste woorden uitslui tend tot de vrouw had gesproken, keerde zich nu tot den man en ging voort Toen deedt gij uw stem hooren. 't Is goed, zeidet gjj, wij zullen uw kind behou den, het zal de plaats innemen van hem, die ge storven is, maar dan willen wij dat het ook geheel ons kind zal zijn, dat hij niets van het verleden zal weten en dat niemand hem ooit van ons zal kunnen afnemen. Dat wil ik ook, met geheel mjjn hart. Dat wjj u nooit zullen terugzien. Ik ga sterven. Zweer het. Ik zweer het u voor God, die mij binnen eenige uren richten zal. En thans vaarwel. Uw kleederen zijn bevroren aan uw lichaam, er ligt een bloedplas van u op den grond, rust eerst wat uit en verwarm u, ik zal een verschen takke- bosch op het vuur werpen en uw wond verbinden. Waartoe? ik vraag u slechts één gunst. Welke? Laat mij eén laatsten kus geven aan mjjn kind. Goed. Voorzichtig drukte ik mjjn lippen op het gelaat van mjjn kind, daarna ging ik heen, zonder om te zien. Ik bad van de wereld afscheid genomen. Waarschjjnljjk zult ge wel vernomen hebben dat ik doordrong in het ontoegankelijkste gedeelte van het woud. In een diepe ravijn, die blijkbaar tot schuil plaats voor de wolven diende, legde ik mij neer, ik voelde dat ik mjjn bewustz^n verloor en dacht niet anders, dan dat de dood naderde. Welnu neen, het noodlot heeft gewild dat men mij vond, dat men mjjn levensgeesten opwekte. O dat verschrikkelijk ontwaken, die vreeseljjke nacht. De oude Dormelles huiverde. Ja, ook voor ons was het een vreeseljjke nacht, mompelde hij. Hjj ligt ver in het verleden, zes-en- twintig jaren zijn sedert verstreken, maar nog staat mjj alles levendig voor den geest en wanneer ik er aan denk, stolt het bloed mij in de aderen. Vrouw, schenk me een glas wjjn. Juffrouw Dormelles zette een flesch wjjn op de kooplieden rondrijden om appelen en peren op te koopen, thans is er zóó weinig gegroeid, dat de meeste landbouwers weinig of niets te ver- koopen hebben en van handel in fruit geen sprake is. De druiven daarentegen waren goed gelukt, en dank zij de groote warmte in de maanden Juli en Augustus, beloofden zij veel. Doch in de laatste dagen is daarin plotseling verandering gekomen. Eene soort van woekerplant heeft ziel op de vrucht gezet. Daardoor wordt zij zwart en hard. De druif barst open, en alle groeikracht is verdwenen. Geen enkele tros blijft gespaard. Vlierbessen. In sommige streken van het platteland ziet men bij de meeste of zeer vele huizen een vlier boom. Echter wordt lang niet altijd van bloe sems of bessen een nuttig gebruik gemaakt. Veel kostelijke bloesems laat men verloren gaan; en om van de bessen te profiteeren, daaraan denkt bijna niemand. En toch heeft men daarin een zoo uitstekend en tevens welsmakend voedsel als men maar wenschen kan. Plukte ik vroeger geregeld de vlierbloesem af, thans wend ik me daarvoor, zoo noodig, tot den apotheker, en laat mijn eigen bloesems zich zetten tot vruchten welke in het najaar door mijn vrouw tot sap worden geperst, dat door haar wordt gekookt en in flesschen ingemaakt. Met water en suiker ge bruikt, is het, inzonderheid voor kinderen, in het voorjaar een heerlijk maag- en bloedzuive rend middel, geen vliersmaak kan men proeven, 't Is wat donkerder van kleur dan gewoon bes sensap, doch overigens kan men het als zooda nig aan menigeen gerust voorzetten. In de plaats daarvan is het bij sla, rijst, puddings enz. ook zeer goed te gebruiken. Wie een proef neemt, zal zeker in 't vervolg geen besje meer laten verloren gaan. („Enkh. Ct,"). Wij vernemen een typisch staaltje van hetgeen bij manoeuvres een troep al overkomen kan. Bij de oefeningen, welke Vrijdag op de Ve- luwe gehouden werden, stond een kolonne van het regiment grenadiers en jagers plotseling voor een vrij diepen en breeden greppel, die met de omringende plassen blank stond, want het re gende, dat het goot. Doorwaden ging niet, zoo als gebleken was met de manschappen, die er in letterlijken zin ingeloopen waren. En toch moest de hinderpaal worden gepasseerd. „De ransels erin! klonk het bevel, waardoor nu spoe dig een voldoende brug ontstond. Toen de co lonne gepasseerd was, werden de ransels weer opgepikt een beetje nattigheid meer of min der kwam er niet op aan en voort ging het weer, op den „vijand" los. Afgewezen en geslaagd! Een jongen in Friesland deed het toe latingsexamen voor de rijks hoogere burgerschool in zijn woonplaats. Hij werd gewogen, doch te licht bevonden en werd afgewezen. Trouwens de jongen had ook op de school voor M. U.L. O. geen flinke rapporten. Wat deed nu de vader? Hij liet zijn zoontje na de vacantie het tweede toelatingsexamen voor de R. H. B. S. in een andere stad afleggen-en de jongenslaagde. Met het bewijs van deze toelating vervoegde de vader zich bij den directeur der R. H. B. S. in zijn woonplaats, die den leerling niet mocht weigeren, ofschoon hij gedropen was voor het toelatingsexamen aan die school! Een ernstig gevolg van Dreyfus' veroor deeling zal voor Nederland wezen, dat het Ne- derlandsch vee niet te Parijs op de tentoonstel ling zal pronken. De toezegging van een gift tafel en schonk een glas in voor haar man. Na gedronken te hebben ging de bosch wachter voort Wjj hadden twee kinderen in huis, het eene le vend, het andere dood en het levende zou de plaats innemen van het doode, maar wat moesten wij dan met het lijkje doen? O! het is een vreese- lijk werk voor een vader, wanneer hij zelf de plan ken bijeen moet zoeken, om daaruit een doodkist voor zijn kind te timmeren Wjj hadden de deur gesloten, versperd, wij wa ren stil, angstig, gejaagd alsof wjj misdadigers wa ren. Het was ons, alsof de hamerslagen, waarmee ik de spijkers in het hout dreef, op ons hart neer kwamen en wij leden ontzettend. Het zwakke, ruwe kistje, door onbekwame handen afgewerkt, kwam met veel moeite gereed nu moest het arme kind, dat wij wilden doen verdwjjnen, daarin worden neer gelegd. Nu werd de moeder door een nieuwen aan val van wanhoop aangegrepen, zij wilde niet van haar kind scheiden en ik had den moed niet, haar tot dit smartelijk offer te dwingen. Het was mij alsof we heiligschennis bedreven, door het kind te ontrukken aan de gebeden der kerk, aan het gezang der priesters, door het zijn plaats in de gewjjde aarde van het kerkhof te onthouden en het onder den grond te verbergen als een dier. Gjj hebt ge leden dien nacht, mjjnheer, wjj ook. dat verzeker ik u. Ja mompelde Robert. Eindelijk, na heel veel tranen en zuchten, kwa men wij toch tot een besluit, de arme kleine werd in zjjn doodkist neergelegd, het deksel er op ge spijkerd en, om alle zwakheid verder onmogeljjk te maken, nam ik het kistje op en snelde er mee weg. Uit het schuurtje naast mijn huis nam ik een spade mee en liep toen dwars door het bosch naar een buitengewoon eenzame plek waar de grond uit zand bestond en niet zoo rotsachtig was als de andere deelen van het woud. Onder een machtigen eik, die zijn kruin boven alle andere boomen verhief, bleef ik staan en begon te graven. Het zand was echter door de vorst zoo hard geworden, dat het bijna op steen ge leek en slechts met de uiterste krachtsinspan- van f 25.000, speciaal ten doel hebbende om een keur van Nederlandsch vee naar Parijs te zen den, is, naar het „N. v. N." verneemt ingetrokken. Het hoofdcomité van het Nederl. Roode Kruis heeft een ruim voorloopig credietgeopend voor de commissie, belast met het uitzenden van ambulance-materiaal naar Pretoria en Bloemen- fontein. Voorhands voelt men te Pretoria nog geen behoefte aan personeel. Materiaal wordt ech ter met allen mogelijken spoed verpakt en ver zonden. IC. 7 14 September. De belangrijke daling in de bloemkoolprijzen, die reeds in de vorige week intrad, hield aan tot Zaterdagmorgen toen f 2,50 tot f 5,50 per 100 stuks werd be steed. Daarmede bleek echter het laagste punt te zijn bereikt en tot heden is de prijs, behou dens onbeduidende schommelingen, daarop blijven staan. De aanvoer van reuzenbloem- kool bedroeg omstreeks 65.000 stuks, terwijl de grove bloemkool thans geheel van de markt is verdwenen. Ook de koolprijzenj zijn, hoewel nog vrij bevredigend, lager dan in de eerste helft van de vorige week. Voor witte kool wordt thans f4 tot f6, voor roode f3 tot f5 en voor savoijekool f4 tot f6 per 100 stuks bedongen. De aanvoer bedroeg omstreeks 88000 stuks. De kool is over 't geheel van zeer goede kwaliteit en de handel in dit product zeer levendig. Vooral witte kool wordt reeds sedert enkele weken zeer graag gekocht. Het aanbod van aardappelen vermindert nog steeds en varieert thans dagelijks van 100 tot 250 halve HL. Blauwe aardappelen worden verhandeld tegen f0,7Q a f0.75, muizen tegen f0.75 a f 0.85 per J/2 H.L. Van meer beteekenis is thans de uienhan- del. De aanvoer hoewel zeer ongeregeld is vrij groot en de prijzen vertoonen eenige ver betering. Goede kwaliteit wordt verhandeld tegen f 0,85 a f 1 per 1/2 HL. Kleine uien, of nep, komt eveneens in belangrijke hoeveelhe den ter markt en de daarvoor te bedingen prijzen komen vrijwel overeen met die van de groote uien. De uien zijn over 't geheel klein van stuk, zoodat zeer veel nep wordt aangeboden en daaraan zal dan ook wel de lage prijs van dit artikel zijn toe te schrijven. Het kan ongetwijfeld als een verblijdend verschijnsel worden aangemerkt, dat thans, meer dan in andere jaren het geval was, met uien wordt gemarkt. Dit product werd nl. tevoren meest uit de hand verkocht, terwijl veelal partijen van inferieure kwaliteit ter markt werden gebracht. Dat eene dergelijke handelwijze een nadeeligen invloed op de te bedingen prijs uitoefent, ligt voor de hand. Slechts dan, wanneer het markten van uien, evenals van aardappelen, bloemkool, kool en vruchten, als regel wordt aangenomen, kan eene zuivere handel ontstaan. Nog is 't niet zoover, doch wij doen dit jaar eene flinke stap in de goede richting. Hedenmorgen werden aan de markt van de vereeniging „de Tuin bouw" omstreeks 1500 halve H.L. uien en nep verhandeld. Slaboonen die, volgens een besluit van de algemeene vergadering, niet meer per 1000 stuks, doch per zak van 15 Kilo worden aan geboden, worden verhandeld tegen f0,70 k ning kon ik er mijn spade inwerken; toen de bovenste aardkorst echter eenmaal verwijderd was, ging het iets beter, maar niettemin werkte ik twee uren zonder rust voort en de kuil was nog niet veel dieper dan mijn spade lang was. Het vroor geweldig, maar hoewel ik bovendien nog mijn jas had uitgetrokken en bij wijze van doodskleed over het kistje gelegd, gutste het zweet mij langs het gelaat. Ik ben dapper, mijnheer, ik heb de oorlogen in Italië en in de Krim meegemaakt en mijn mi litaire medaille op het slagveld verdiendlater, als bosch wachter, heb ik ook meermalen bij nach telijke expedities, tegenover wilddieven en tot aan de tanden gewapende smokkelaars gestaan en dan heb ik steeds blijken gegeven van vast beradenheid en moedwelnu, daar, alleen in het bosch, nabij het doodkistje van den armen kleine, voor wien ik een graf dolf, was ik bang. Ik werkte met woede voort en trachtte die vrees te verdrijven en ten slotte kwam mij de kuil diep genoeg voor, dat de wilde dieren het lijkje niet zouden bespeuren en opgraven. Toen ik zoover was liet ik de kleine dood kist langzaam en zacht in de aarde nederdalen. Ik knielde op den rand van het graf, maakte het kruisteeken en zeide alle gebeden op, die ik mij nog herinnerde. Vervolgens vulde ik den kuil weder en verborg de losgewoelde aarde onder takken en bladeren. Niemand heeft ooit iets van het lijkje ontdekt, de aarde heeft het aan haar toevertrouwde geheim goed bewaard. Toen ik afgemat, uitgeput thuiskwam, vond ik mijn vrouw bij het vuur zitten met ons nieuwe kind slapend op haar schoot. {Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1899 | | pagina 2