M BOEIBUIS 11 WEILAND Plaatselijk Nieuws. Advertentiën. te Noordscharwoude, op Woensdag 20 September 1890, fm Broek op Langedijk. De Notaris DUKER, op Donderdag 21 September 1899, De perceelen Weiland, Heer Hugowaard. De Boerenwoning, Kapberg. Erf, Tain, Boomgaard en de uitmuntende perceelen WEIEAND, Broek op Langedijk. De Notaris DUKER, DE BEEMSTERWEIDE, AANKONDIGING. De Notaris DUKER, Dc uitmuntende Bseroaplaats, Openbare Verkooping «p Woensdag 20 September 1899, Openbare Verkooping Is het Logêmost „Vesrburg" van den lieer J. C. VAN WIJK, te ANNA PAULOWNA, Roode, Gele en Witte Kool, KOEDIJK. f0,80 per zak, wat overeenkomt met pi. m. f0,25 per 1000 stuks. De aanvoer van dit pro duct is nog niet groot, doch belooft zeer be langrijk te worden. Vooral te Andijk staan er zeer veel te veld. Aanvankelijk waren deze bestemd voor de inmakerij, doch de tegenspoe den in 't vorig jaar met de fabriek ondervon den en de moeilijkheid om de productie van dat jaar tot bevredigenden prijs te plaatsen, hebben geleid tot het besluit om de fabriek en het aanstaande seizoen niet in werking te stellen. Het gevolg daarvan zal zijn, dat het grootste deel van den oogst aan de markt te Bovenkarspel zal worden geveild. De prijzen van boomvruchten, zoowel appels als peren blijven vrijwel onveranderd, dus zeer hoog. Voor Jutteperen wordt f4 k f4,50 en voor Prinsenperen f2,50 tot'4 2,80 per mand be dongen. De prijs van zoogenaamde fransche peren varieert daarentegen nog al eens, wat waarschijnlijk moet worden toegeschre ven aan onbekendheid met deze soorten. Zoo worden Beurré de Merode met f 7, Bon Chretien Wil liams met f3 en Seigneur d' Esperen met f2 h f2,25 per y2 H.L. betaald. Toch is de laatst genoemde, hoewel minder groot, zeer veel fijner van smaak dan eerstgenoemde, 't Schijnt dat op de markt meer op grootte en kleur wordt gelet dan op de kwaliteit. Hoewel ook de ap pels zeer gewild zijn en flink worden betaald, is het aanbod daarvan van veel minder be- teekenis dan dat van peren. De prijs varieert van f 1,50 tot 2,75 per balfmudsmand. Aan de cultuur van goede appelsoorten dient veel meer de aandacht te worden gewijd, dan tot nog toe het geval is. Velen zijn van oordeel dat onze bodem zich beter leent tot het voort brengen van goede peren dan van goede appels. De tentoonstelling te Enkhuizen heeft echter opnieuw bewezen dat deze meening op eene dwaling berust. Een meevallertje. „Nog „oudhedens" te koop hier?" wa vraag van een der kooplieden in antiquiteiten, die de vorige week een bezoek brachten aan het gebouw der Ned. Herv. Diaconie te Zuid- scharwoude, waar zooveel oudjes worden gehuis vest. „Hier oudhedens?" en de vrouw tot wien de vraag gericht was, moest lachen. „Men kon toch niet weten?" was de opmer king van den koopman. „En wat ligt daar dan?" Een roode bloedkoralen ketting, die op tafel lag en waarvan het slootje, dat juist een goede beurt had gehad, schitterde in het zonlicht, dat vroolijk scheen door de ruiten, had de aandacht van den antiquarius getrokken. Met groote aandacht wordt dit slootje bekeken en nog eens bekeken en een goedkeurend knikje en een tevreden lachje is het bewijs dat die schittering geen valschheid is, maar het gevolg van de echtheid der steenen, der diamanten, die flonkerden en tintelten in een licht van groen en geel en paarsch en blauw en rood en zoovele andere nuances. „Wat vraag je d'r voor?" De eigenares van dien ketting antwoordt niet da delijk. Ze zou dit halssieraad ongaarne missen. „Ik geef je d'r vijf en twintig gulden voor" klinkt het bod van den koopman. Dus de ketting had waarde, veel meer dan ze ooit gedacht had, en om hem nu te missen zou ie soms en bliksemsnel ging in haar om dat de ketting wel meer waarde kon hebben dan de koopman er voor had gebodenwaarom zou ze niet en ze gaf te kennen dat ie voor f 25.niet te koop was, er moest minstens nog f 15.bijdus voor f 40.— was dit sieraad te koop. De koopman bedenkt zich niet langmaakt met de betaling eenigen spoed en vertrekt. Dat ze een voordeelig koopje gesloten hadden, was te zien toen ze op straat waren. Het slootje ging over van de eene hand in de andere, het werd met aandacht bekeken en de winst die ze eventueel zouden maken was mar houding en uitdrukking te schatten, bepaald niet gering te noemen. Wat kon toch de reden wezen, dat de koop man den volgenden dag terugkwam Men zou het spoedig weten. De koopman had zich ver gist. „Vergist? Waarmee? Hij had het slootje aandachtig bekeken, had er f25 voor geboden, tenslotte f 40 voor gegeven, dus eens gekocht blijft gekocht." Daarmede kon de koopman heengaan, maar deze zou het er niet bij laten zitten. Naar den Gemeente-veldwachter en diene daar zijn beklag in. Maar de rechter heeft uit te maken of de koop vernietigd kon worden en men kon niets anders voor den koopman doen dan proces-ver baal van het gebeurde opmaken, na wederzijd- sche getuigen te hebben gehoord. De zaak had nu zijn beloop, maar hoe?J.l. Maandag vervoegde zich wederom de koopman tot de eigenares van den ketting, die beweerde niet ongenegen te zijn, het slootje weer terug te koopen. Er wordt onderhandeld en de vrouw komt tegen f5 weder in het bezit van haar sieraad. Van de f40 was althans wederom f5 teruggekomen en kwam de koopman tot de er- varing, dat hij voor zijne onoplettendheid wel al te zwaar gestraft was. Of de gedachte ®an het spreekwoord „Door schade en schande enz." hem er toe bracht de zaak hiermede maar te beëindigen, weten wij niet, maar zeker dat de antiquarius zich heeft gewend tot den ge meente-veldwachter, om het proces-verbaal maar te vernietigen. En alzoo is geschied. Bij gelegenheid der kermis te Zuidschar- woude, zal Maandagavond 18 Sept., ten lo kale van den Hoer A. Kist, optreden een Spe cialiteiten-Gezelschap, onder directie van Frits Jungen. Luis in de kool De Langendijker bouwers kunnen tot heden zeer tevreden zijn over de opbrengst der veld vruchten echter heeft de najaarskool tegen woordig veel te lijden van insecten. Niet alleen dat de rupsen zich als gewoonlijk in grooten getale vertoonen, maar ook hebben de verschil lende koolsoorten veel te lijden van de luis, welke in de kool doordringt en waardoor bouwers veel schade ondervinden. De Heer Mr. E. Fokker, lid der Tweede Kamer uit het district Alkmaar, heeft dezer dagen een bezoek gebracht aan deze streek, ten einde zich op de hoogte te stellen van de plan nen voor eene verbindingslijn met de lijn van den Hollandschen Spoorweg in het belang van de groentenverzending, aan welke verbindings lijn de onze bouwers en handelaars s' meer en meer behoefte gevoelen. Wij maken er onze lezers opmerkzaam op dat door den Heer C. v. d. Aa, hoffotograaf te Alkmaar, bij gunstig weder Maandagmorgen of anders Woensdagmorgen eene groote fotografie, van de Groentenmarkt te Broek op Lange- dijk zal worden gemaakt. Zie achterstaande ad vertentie. Onder het vee van den heer F. de B. Oud-Karspel werd dezer dagen Tongblaar Eeu ontzettende ramp. In aansluiting op het geen wij de vorige week over deze ramp schreven, aan het slot waarvan wij een beroep deden op de mildheid onzer lezers, kunnen wij mededeelen, dat tot dusver geen enkel bedrag is ingekomen. Intusschen is het niet onwaarschijnlijk dat eene voorstelling ten bate der arme slachtoffers zal worden gegeven ten lokale van den Heer Stam. De Heer De Yroomen heeft daartoe de noodige medewerking kosteloos verkregen. Dat door ruime deelname deze voorstelling, in dien zjj doorgaat, uit een financiëel oogpunt eenigszins de smart der diepbedroefde nagelaten betrekkingen moge leenigen. Niettemin, wij blijven hopen op eene kleine bijdrage ten bate der arme slachtoffers. Burgerlijke Stand. Haringkarspel. Ingeschreven van 1—31 Aug. 1899. GeborenJohannes, z. v. Pieter Smit en Aga tha Manshanden. Catharina, d. v. Dirk van Leijen en Vrouwtje Waterdrinker. Catharine, d. v. Cor- nelis Kramer en Neeltje Bleeker. Aafje, d. v. Jan Veldboer en Immetje Raadgers. Pieter, z. v. Hendrik Spaans en Barbera Glas. Adrianus, z. v. Martinus de Pee en Klaasje Raap. Maartje, d. v. Klaas van der Gragt en Aaltje Balsema. Si mon, z. v. Simon Kruijer en Maartje Rit. Tjise Leo, z. v. Jasper Steigstra en Fetje Postma. Ma ria, d. v. Nicolaas Boon en Trijntje Velserboer. Nicolaas, z. v. Klaas Haringhuizen en Maartje Nap. Pieter, z. v. Pieter Kossen en Antje Schouten. Ondertrouwd en Gehuwd: Geene. OverledenCornelis Renooij, oud 5 m. Geer- truida Tak, oud 15 jr. Aaltje Veldboer, oud 9 jr. Klaas van Leijen, oud 36 jr., ongehuwd, over leden te Bloemendaal. Heer Hugowaard. Ingeschreven van 1—31 Aug. 1899. GeborenNicolaas Anthoninus, z. v. Antho- nius Danenberg en Adriana Kager. Gerrit, z. v. Jacob Smit en Maartje Groot. Martinus, z. v. Arie de Vries en Neeltje Kooij. Anna Catharina, d. v. Johannes Zijp en Catharina Koning. Arie, v. v. Cornelis Pascha en Trijntje Pijs. Cornelis, v. Pieter Ootjers en Elisabeth Krap. Aafje, v. Cornelis Wester en Alida de Lange. Ondertrouwd en Getrouwd: Johannes Francis- cus Maria Noliet en Geertje Angeenbrug. Gedurende de maand Aug. is onder de bijna 3000 inwoners geen sterfgeval voorgekomen. Sint Maarten. Ingeschreven van 1—31 Aug. 1899. Geboren: Jan Hendrik, z. v. Herman Hendrik Schoemaker en Maria Johanna Veldhuis Kroeze. Johannes Cornelis z. v. Louwris Stoop en Catha rina Tuin. Pieter, z. y. Cornelis Roozendaal en Neeltje Kruijf. Ondertrouwd en Getrouwd: Geene. OverledenDirkje Duinmeijer, oud 62 jr., echtgenoote van Tobias Koordes. Winkel. Ingeschreven van 1—31 Aug. 1899. GeborenKlasina Maria, d. v. H. Waiboer en N. Breebaart. Jansje, d. v. J. Leijen en A. de Graaf. Marten Jacob, z. v. J. Porte en M. Slooves. Ondertrouwd en GetrouwdGeene. Overleden: Jansje Maria Jes, oud 1 jr. en 2 m., d. v. P. Jes en T. Kuiper. Obdam. Ingeschreven van 1—31 Aug. 1899. Geboren: Jacob, z. van Cornelis Koppes en Trijntje Velseboer. Theodoor Maria, z. v. Jan Fold en Aagje Pater. Ondertrouwd en Getrouwd: Jan Obdam en Aagje Tool. Overleden: Pieter, z. van Dirk Rood en Aafje de Vries, 3 w. Oude Niedorp. Ingeschreven van 1—31 Aug. 1899. Geboren: Margaretha, d. v. Cornelis de Jong en Maria Stam. Petronella, d. v. Jan Spaans en Geertje Pels. Ondertrouwd, Getrouwd en OverledenGeene. Nieuwe Niedorp. Ingeschreven van 1—31 Aug. 1899. GeborenGrietje, d. van Pieter Waterdrinker en Antje Koorn. Ondertrouwd en Getrouwd: Antonie van Noor- duijn en Trijntje Groot. Getrouwd: Jan Biersteker en Geertje Blom. Oudorp. Ingeschreven van 1—31 Aug. 1899. GeborenWillem, z. van Jacob Stoop en Maartje Nieuwboer. Cornelis, z. van Jan Maijer en Geertje Vader. Overleden: Trijntje Bos, echtgen. van Lourens Bijl, 39 j. Klaas Hopman, 56 j. St. Pankras. Ingeschreven van 1—31 Aug. 1899. Geboren Anna Cornelia, d. van Cornelis Mod der en Ida Meijering. Neeltje, d. van Maarten Duif en Neeltje Nieuwland. Hensbroek. Ingeschreven van 1—31 Aug. 1899. OverledenLourens Appelman Sz., 3 m. ten huize van den slager K. BRUIJN, voormiddags 10 uur, om contant geld, BIJLEN, MESSEN, HAKEN, BLOK, TOUW WERK, SCHALEN, GEWICHT, HANDWA GEN, HONDENHOK, groote ijzeren POT, TREEFT enz. 7 KIPPEN, 1 HAAN. Hotaris BIl UEiS. gevestigd te Zuidscharwoude, is voornemens des namiddags te 2 ure, in de herberg, de Witte Zwaante IIROEK OP LANGEDIJK, ten verzoeke van den eigenaar den Heer K. OVER Hzn., te Haarlem, openbaar te verkoopen aan de Kortsloot en de Zomersloot, onder KOE DIJK, kadaster sectie A, No. 887, 888, 889, 395 en 396, te zamen groot 10 h., 90 a., 80 c.a. Id huur bij de Heeren C. OVER en S. DA VIDS. Aanvaarding 1 December 1899, betaaldag in Februari 1900. Aan te bieden in zoodanige gedeelten, als op de schetskaart is aangewezen, behoudens combi natiën en massa's. Biljetten met kaart zijn te bekomen ten kantore van genoemden Notaris DUKE It. De Notaris is voornemens op Maandag 16 October 1899, des avonds te 6 ure, in de herberg „de Zwaan" aldaar, ten verzoeke van de eigenaren den Heer JACOB SWA AG en Mej. de wed. WILLEM VADER, in liet openbaar te verkoopen zeer geschikt voor srroenteteelt, gunstig gelegen nabij het station Heer Hugowaard, aan den Westdijk van den polder en in de ge meente Heer Hugowaard, te zamen groot ruim hectaren, genaamd „het kaselotje." De landerijen te aanvaarden 15 November 1899, terwijl de betaling der kooppenningen zal kunnen geschieden op nader te bepalen dag in Februari van de volgende eeuw. is voornemens op Dinsdag- 34 Octo ber 1899, des avonds te 6 ure, in de her- Witte Zwaan" aldaar, openbaar te verkoopen gelegen aan den OOSTERDIJK, gemeente Broek op Langedijk, groot nagenoeg 3 hectaren, aan te bieden in gedeelten, zoodanig als is uit gemeten, behoudens combinatiën en massa. Zeer geschikt voor g-roententeelt. Het perceel is te aanvaarden met Kerstmis aanstaande, terwijl de betaling der kooppennin gen zal kunnen geschieden op nader te bepalen dag in Februari 1900. Biljetten en kaartjes zijn te bekomen ten kan tore van den IVotaris DUKKR. VOUItLObPIkË is voornemens in de maand 1ST O "V E jM- D E R, aanstaande, ten verzoeke van den eigenaar, den Heer ARIEN KROON Az., te verkoopen: arbeiderswoning, erven, Tuin, wei- en bouwland, gelegen in de ge meente HEER HUGOWAARD, als, in den polder Heer Hugowaard aan weerszijden van den Veenhuizer-Middenweg enindenVeen- huizer-polderten oosten van den Slaperdijk, te zamen groot nagenoeg 29V2 hectaren zijnde de landerjjen bizonder geschikt voor groen- tenteelt. VAN ^Scheeps- hout, te BURGERVLOTBRUG, (gemeente Zijpe), 'smorgens 10 uur precies. Zie verder de biljetten. J. v. d. MAATEN, Deurw. te Schagen. op Iloiiderflag- 21 Sept. 1899, 'snamiddags ten 3 ure, TAN te velde staande op diverse perceelen Bouwland, meest alles gelegen in het OOSTDEEL van den Anna Panlownapolder, en te za men groot ongeveer IS Hectaren. De betaling der kooppenningen moet geschie den, de helft alvorens de kooper begint te snij den en de wederhelft 15 Oct. a.s. De verkooper zal de kool leveren aan het Spoorweg-station of aan het vaarwater te Anna Paulowna. Nadere informatiën te bekomen bij den heer J. C. v. WIJK in het logement „Veerburg", alwaar de veilingsvoorwaarden vanaf den 15en September e. k. ter lezing zullen liggen. -I- v. d. Maaten, Deurw. te Schagen. De Notaris B. YAN DER VEEN, te Schoorldam, zal op Woensdag 30 September 1899, voormiddags 10 uur n de herberg „de bonte Os" te K O E D IJ K, in liet openbaar verkoopen te Oudkarspel, sectie A, No. 220, groot 3 bunders, 78 roeden, 40 ellen, in 12 perceelen. Breeder bij billetten, waarin de kaart wordt opgenomen. Eigendom van Mej. C. VERWER, echtgen'. van den heer G. NIEUWLAND.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1899 | | pagina 3