TH TE RE'S THEE s 1 KERMIS w Kermis Iets. lier. I MOTOREN Komische Yoordrachten. aarinBatoMi, te Zuid-Scharwoude. Café „BI 11 OP.' H. DE VRIES. ui (A W H (A WINTERMANTELS. DAIS- en KINDER-WIN- bij C, W, BöTTGEE, i> O h3 CC te Zuidscharwoude. AFSLAG KOFFIE!! 1 30, 371,471 CtS. Bii 1 KllO 2'L I JACOB JOHG, I KOOLMESSEN. De grootste sorleering Kool messen en vertier allerlei soor ten STAALWERK,uit de fabriek van F. Herder Abr.Sohn, Alle soorten Naaimachines f haff, Beidel Naa- mats verbeterde Slager, eie. etc., C. W. Böttgsr ATTENTIE! MAAHBAG a.s bij gunstig weer en anders WOENSDAG) zal 's EEHS GR00TB PH0T0GBAPHIE Hooge Boterprijzen. puik* TafélboUr (Surrogaat), Kopboler, Leidscbe kaas, Edammer kaas, Ham, Worst, Spek, Rookvlecscli, enz. JACOB JONG, Steeds voorhanden P. DE Be firma W. F. STOÏL lees MOTORSCHEPEN, Noorderhank Alkmaar. jè m m m m m m m m m m Muziekhandel „VIYAC1", k m m v !in J. H.ïi Bcschuithonig en Crème. ^1' m ai}® rs 11 Ü5:» !3iPa |?ISI -f 1 n la IS. i|| I gZll c f 11. «I-IY 1 s. h p g i s TÜITBR8IABIZUH. IN MA A K TIJD. Ontvangen een groole sorleering i DE IIOLLANDSCHE LELIE J. BÖSSERT Hzn., Verkoop en Reparatie onder garantie bij J. JONG Noordscharwoude. J. JONG 't Yeld. W. BUISMAN Obdam. Wed. G. KLAYER Spanbroek. C. PANNEKEET Hoogwoud. J. KEIZER Broek op Langendijk. Het is eene algemeene be kendheid. geworden, dat men met KUH^IIS geen lekkerder wij n drinkt tegen billij ker prij s, de consumptie van green heter kwaliteit en het tarief daarvan niet billijker is dan bij onder- geteekende. Gretuigfe het steeds grrooter wordende succes dat hij met zijne kwaliteiten inoogrst. Voor Prijs-biljarten op Woensdag, gelieve men zich vroegtijdig aan te melden. M Hl Hl De nieuwste soorten IUJU) UIU. UIU., zijn legen uiferst goedkoope prijzen weer voorhanden, ZUIDSCHARWOUDE. Cn Gedurende de Kermis op IS. 1§ en 19 Sept.. zaï len lokale van A. KIST vrij dansen worden gegeven legen IO cent entrée. Doorloopende kaart verkrijgbaar a S5 cent. Gehuwde lieden en Kinderen onder geleide vrijen toegang. 0 Bij deze bericht ik, dat A de prijzen mijner KOF- A FIE heden met 3'/2 ets. per S J/2 kilo zijn verlaagfd, zoo- y dat ze nu zijn H I NOORDSCHARWOUDF. B kan men verkrijgen bij A. GROOT Nz., Noordscharwoude. levert ook op afbetaling met 5 en 10 jaren ga rantie. ZUIDSCHARWOUDE. morgens (nssclien en uur worden gemaakt van de koo I- markt te IS MO EK «F SLAN GEN HUK door den ISolpho- tograaf C. VAN DER AA, LANGESTRAAT, Alkmaar. Ieder die de prijzen te hoog zijn wordt aan geraden eens kennis te maken met mijne in de prijzen van 60 en 45 ets. per pond. Men blijft ze zeker {gebruiken. Steeds houd ik mij aanbevolen voor de levering van Noordscharwoude. (voorh. P. DE WIT.) Alle soorten: Zakken, IJienhnlen. Ilekkieeden, Pak vloei, Paktouw, Naaigaren, Bascules. Gewichten, Eabe Is. Turfstrooisel. NOORDSCHARWOUDE. te ALKMAAR, belast zich gaarne met het bouwen van en het plaatsen van Tan verschillend, fabrikaat, in bestaande vaartuigen. CredietenDeposito'sEffec tenCouponsProlongatieHy potheken Voor inlichtingen vervoege men zich lot den Agent der bank den Heer C. Wagenaar J.Gz., BROEK OP LANGEDIJK. Duetten en Komische Scènes. SW Met nieuwe, vroolijke, pakkende muziek. Wat is de niensch alleen. Komische solo-scène voor 1 heer. Prijs: Tekst en piano-partij f 0.50;-Tekst afzonderlijk f0.20. De lustige Schoenpoetser. Komische solo-scène voor 1 heer. /gfe Prjjs: Tekst en piano-partij f0.50; Tekst afzonderlijk f0.20. Yroolijke Piet. Komische scène met coupletten voor 1 heer. Prijs: Tekst en piano-partij f0.50; Tekst afzonderlijk f0.20. Flora, liet bloemenmeisje. Komische solo-scène voor 1 dame. Prijs: Tekst en piano-partij f0.50; Tekst afzonderlijk f0.20. Het melkmeisje. Komische scène met coupletten voor 1 dame. Prijs: Tekst en piano-partij f0.50; Tekst afzonderlijk f0.20. Bij de Tooverheks. Komische scène met coupletten voor 2 dames, gag Prijs: Tekst en piano-partij f0.60; Tekst afzonderlijk f0.20, De twee Apothekers. Komisch duet voor 2 heeren. Prijs: Tekst en piano-partij f0.60; Tekst afzonderlijk f0.20. De vroolijke Handelsjoden. Komische coupletten voor 2, 3 of 4 heeren. Prijs: Tekst en piano-partij f0.60; Tekst afzonderlijk f0.20. voor 2 of meer heeren. (Onbeperkt getal.) Prijs: Tekst en piano-partij f0.60; Tekst afzonderlijk f0.20. Levle en Saartje. Komisch duet voor heer en dame. Groot sncces. i Prijs: Tekst en piano partij f0.60; Tekst afzonderlijk f0.20. PÜT" Deze splinternieuwe komische stukken, met gemakkelijke 2-bandige piano- muziek, zullen zeker door ieder gaarne worden gespeeld en aangehoord. Ze mogen daarom op geen enkele piano ontbreken, terwijl iedere voordrager, die van iets nieuws en grappigs i houdt, zich deze stukken moet aanschaffen. Na opgave van het verlangde en bijvoeging van het bedrag in postzegels of per postwissel, wordt het goed verpakt franco per post toegezonden door den tegenover den Hortus, GRONINGEN. I i I i 0 H 9 H m H ENKHUIZEN. FABRIKANT TAN '-dcj-S. bo S-' kh 5* O <2 3 S ..fj ra 5 o be ïrr1 m hrt 0 Sc p tx 1 5 ,§£.2 K D w OS 3 B w Iziög Soffit0 Hing C_, CLi nn 5'S.g g* 2. tzj O O CL O4 O O i 5 J s I I Co 1.® lp® o O w s- g te; s* ea: m 5° Cu a q acj p JO 5 ï'gS-^8 £-1- O- J Ji.S I jr to to g* J CS I S g S B r g co bg g. 1 s- So- S j o *8 - H U f r o So? P3 4 S S to p ts: 5 B a o ^1 i I H-,® i s w L2 3 5 oo"* S 'gif 3 .r os tX o o g- I -© I N 5- «Q- sr I s g g ?%s> 2 2 S s.g p o i CO- -J 8 0 m Pi S- H m ??- Ok co Prachtige Lectuur voor «le Huiskamer levert het Katholieke 65 cent per kwartaal, per post 80 ct. Het vorig jaar was de aanvraag zoo groot, dat nog voor het einde van de jaargang reeds alles was uitverkocht. De eerste aflevering van den nieuwen jaar gang bevat: Levend Begraven. De Zoon van den Zand boer. Eenmaal in 't Leven. Houtvester Reichert. Een edele Wraak. Moeders afscheid. De Scheepsjongen De bedrogen Duivel. Allerlei. Raadsels enz. Abonne menten worden aangenomen bij alle Boekhande laren of bij den Uitgever P. STOKVIS-WATERREUS, 's-Boshh. Inmaakpotten, Inmaakflesschen en de zoo zeer geroemde Olifant s- bussen. Uw dw. Dienaar, Bij den ondergeteekende verschijnt 1 iederen Woensdag: Weekblad voor Dames ONDER HOOFDREDACTIE I VAN 1 Mevr. S M. G. van Wermeskerken-iunius (Johanna van Woude.) „De Hollandsche Lelie" is het eenige Week- blad in Nederland voor Dames uit de lioog- 1 ste en beschaafdste kringenlet hierop voor 1 i uwe advertentiën. Prijs per jaargang f 4,50 fr. p. p. f5- Proefiiummers gratis, Amsterdam. L. J. VEEN. Mient B 6, ALKMAAR. MAGAZIJN van Horlogiën, Pendules, Regelateurs, Wekkers en Barometers, Goud, Zilver, Diamanten, Koralen en Haarwerken. ZIE ÉTALAGE. Inkoop hoogste waarde. Gedrukt bij J. H. KEIZER, Noordscharwoude.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1899 | | pagina 4