1 Marktberichten. zij hem nog niet zien konden. Het heette nu, dat hij voor den Minister een lang rapport over zijne reis moest schrijven, waarmede hij dadelijk na zijne landing was be gonnen en waarin hij niet gestoord mocht wor den. Maar omdat hij van de lange reis zeer ver moeid was, moest Moeder Pierre en Jeanne ver laten en naar Yader toe om bij hem te blijven tot het rapport af was. Zij zou hun echter schrij ven en dan mochten zij antwoorden. Zoo hebben dan Pierre en Jeanne eiken dag aan hunnen vader geschreven en hem gesmeekt toch spoedig thuis te komen. Vooral Pierre zond lange brieven, met verwijten soms over het lange wegblijven. Laatst werden de beide kinderen nu plotseling zeer ongeduldig, omdat Vader nog maar steeds wegbleet. „Laat hij dan tenminste eens voor een paar dagen naar Parijs komenschreef Pierre. „Ik begin haast te denken, dat er iets aan hapert De Minister mocht aan een officier, die zoo zijn best gedaan heeft, wel eens wat vrijaf geven En nog altijd wachten zij, Pierre en de kleine Jeanne. Zal Moeder nóg langer 't vroom bedrog kun nen en willen volhouden. Engeland en Transvaal. Elk oogenblik kan de „Tel." de ontzettende tijding brengen, dat wederom twee volkeren den onderlingen vrede zullen verbreken en op voet van oorlog geraken. De spanning heeft haar hoogste toppunt be reikt en zal óf toenemen en het wordt „oorlog," of afnemen en 't is „vrede". Het laatste is mogelijk, maar onwaarschijnlijk. Transvaal zou opnieuw moeten toegeven aan den eisch door het lange dralen opnieuw ver scherpt van het trotsche Albion, dat slcehts één recht ken, nl. „het recht van den sterkste" om de botsing te voorkomen, en de eischen neergelegd in het laatste antwoord van den mi nister van koloniën, Chamberlain, zijn er toch waarlijk niet naar te veronderstellen, dat de Zuid- Afrikaansche Republiek dit zal doen. Ziehier wat Chamberlain wil en van de boeren vergt. Het is vierderlei: le. Kiesrecht voor de uitlanders na vijf jaar. 2e. De gouddistricten vaardigen ten minste een vierde van de leden voor den Eersten Volks raad af. 3e. Het Engelsch en Hollandsch worden in dien Volksraad gelijkgesteld. 4. De oude en de nieuwe burgers worden ge lijkgesteld bij de verkiezing voor staatspresident en andere verkiezingen. En bijaldien de Zuid-Afrikaansche Republiek die vier punten aanneemt, volgt een bijeenkomst van president en hoogen commissaris, waarop men zal beraadslagen over het voorgestelde Hof van Arbitrage. Een allerbrutaalst karakter draagt zeker wel de eisch Gelijkstelling der talen in den volksraad. Nu, het zij zoo! Maar indien het tot een oor log moet komen, dat dan de Engelschen opnieuw mogen worden gerinnerd aan den nederlaag eens Zaterdag 1.1. stoofde „Daily Chronicle" aan Chamberlain een onsmakelijke kool door een re devoering te publiceeren, welke hij in '86 uit sprak en waarin hij wees op het ernstig gevaar, verbonden aan een oorlog in Zuid-Afrika. „Zulk een oorlog", zeide hij toen, „zou een der meest noodlottige zijn, welke men zich kan voorstellen het zou een hoogst gevaarlijke, het zou een lang durige, een kostbare oorlog wezen, waarvan de herinnering niet gemakkelijk bij komende ge slachten zal worden uitgewischt. Daarbijaan president Kruger den oorlog verklaren om hem te dwingen tot binnenlandsche hervormingen, zou van den kant van Engeland een waarlijk im moreel ondernemen zijn." Zóó dacht Chamberlain in '86 over den oorlog, die, wanneer hij thans uitbreekt, geheel zijn werk zal wezen. Maar in '86 was Chamberlain nog niet de associé van Cecil Rhodes! Intusschen is men in Transvaal op alles voor bereid. Een duizendtal arbeiders zijn bezig met het versterken van Pretoria. Loopgraven worden bij de forten gemaakt, aarden wallen opgeworpen. De „Star" verkondigt, dat de proclamatie van de krijgswet te Pretoria gedrukt wordt en dat de Volksraad zou verdagen aan het einde der week. Het moderne spoorwiel. Er zullen weinige personen zijn, zelfs onder hen, die de belangen der sporen behartigen, die bekend zijn met al de pogingen, die reeds in het werk zijn gesteld om de wielen der spoor* rijtuigen, steeds en steeds meer, te verbeteren. Deze zaak toch is van het grootste belang, en de prachtigste paleis wagen zou niets waard zijn zonder het bezit van goede wielen. Het gebruik van het wiel verliest zich in de oudheid, en de eerste uitvinder is niet bekend, maar eenmaal heeft het menschelijk vernuft het enorme voordeel ingezien, hoe een vast lichaam in den vorm van een cirkel met weinig weer stand, zware lasten kon vervoeren. Het was een van de wonderbaarlijkste der primitieve uitvindingen. Heden ten dagen is het wiel de basis waarop onze geheele ontwikkeling rust, en de werktuigkundigen trachten het nog steeds te volmaken. Door hen zijn de vraagstuk ken opgelost van de middelpunt vliedende en middelpunt zoekende krachten, even als de uit werkselen, teweeggebracht door de warmte. Op de Pensylvania lijnen worden de wielen door de Mij. zelve gemaakt in de Altoona fabrieken. De rand wordt glashard gemaakt door water dat er bij het gieten om heen loopt, en is dus har der dan het wiel zelve. Bij deze Mij. gebrui ken zij één stel wielen om 40.000 mijl af te leggen onder een passagierswagen, en stellen daarna onder een vrachtwagen. Als wij van 40.000 afgelegde mijlen spreken, of daaromtrent, dan toont dit aan, dat een wiel niet lang duurt, maar het is thans bekend, dat één hunner wie len van 42 insh 700.000 mijl heeft geloopenen een van 32 insh dat 600.000 mijlen aflegde "Wat ook nog een bijzonderheid is bij wielen, dat is de polariteit. Een wiel dat noord en zuid rijdt, duurt langer dan een dat oost en west loopt. Door de geleerden is de kennis van het magnetisme en de uitwerking van moleculaire beweging reeds veel onderzocht; maar volkomen zijn de verschijnselen, die de verandering te weeg brachten, nog niet opgelost. Daar bij het inbeslagnemen van de levens middelen enz. in een woning tegenover het „fort" Chabrol van alles 12 stuks gevonden is (tanden borstels, pakjes cigaretten enz.), meent men, dat het aantal belegerden 12 bedraagt. Eenige politie-agenten, belast met de bewaking van Guérins vesting op de binnenplaats van een belendend perceel hoorden Woensdagmorgen ach ter een muur houweelslagen, die voortdurend sterker werden. Eindelijk kwam een gat in den muur, waardoor een hand een velletje papier en 2 francs stak. De agenten maakten zich meester van het papier, waarop geschreven stond„Wilt ge twee pakjes cigaretten a 50 centimes en twee pakjes tabak voor ons koopen. Met de 2 francs kunt gij betalen." Natuurlijk werd de boodschap niet gedaan. Guérin kwam toen bij het gat en vroeg, wie zich aan de andere zijde van den muur bevond. Geen antwoord. Toen scheen Gué rin boos te worden en hij riep uit„Zeker agen ten! Laten zij nooit in mijn handen komen Zij weigeren zelfs wat tabak te geven aan mannen, die van honger sterven!" De kamerafgevaardigde Groussier zal aan het Parlement een aanzienlijke schadevergoeding vra gen voor de handelaars uit de Rue de Chabrol, die groote schade lijden door de belegering, die nu al ruim een maand duurt. Een rechtsgeleerde van het Hof van Appél te Parijs deelde aan een Londensch journalist mede, dat het proces aan de familie Dreyfus 600.000 francs kost. Als Dreyfus vrijgesproken was geworden, zouden deze onkosten ten laste van den Staat gekomen zijn. Het proces voor het Hof van Cassatie sleepte een uitgave aan kosten met zich mede van 200.000 francs, zoodat men schat, dat de familie Drey fus in 't geheel wel een som van 1.500.000 francs zal moeten besteden voor de rehabilitatie van den onschuldigen kapitein. waar is Andrée. Kort na de verdwijning van Andrée op zijn gewaagden tocht, op den llden Juli twee jaar geleden ondernomen, werden er genoeg poolvaar- ders gevonden die verklaarden, dat zij, al kwam er in de eerste twee jaar geen bericht, toch de hoop niet zouden opgeven, dat de ontdekkings reizigers veilig hun expeditie hadden volbracht. De berichten uit Siberië over wrakken enz. ter zijde stellend, zjjn de tot nu ontdekte spo ren van den aeronaut slechts een duif, die waar schijnlijk een paar uur na zijn opstijging werd losgelaten en een klein vaatje, dat al niet veel later in zee werd geworpen. Berekeningen wer den gemaakt, waarin werd getracht om aan te toonen, dat Andrée waarschijnlijk over de Pool was heengedreven en in Alaska terecht geko men, terwijl van andere zijde de meening ver kondigd werd, dat hij naar de Klondyke goud velden was afgezakt. Anderen, die minder optimistisch zijn, geloo- ven dat hij reeds lang in zee is gevallen en ver dronken. Hoe 't ook zij men mag thans aanne men, dat hij noch in Alaska noch opdeNieuw- Siberische eilanden is geland. In Groenland is ook geen spoor van de luchtreizigers te ontdek ken, zooals blijkt uit de mededeelingen van dr. Nathors, die met een expeditie daarheen is ge weest om navorschingen naar de verdwenenen te doen en thans te Malmö is teruggekeerd. Hij onderzocht nauwkeurig de Frans Josef Fjord aan de oostkust van de Groenland, waar hij een interessante ethnograpische collectie, be trekking hebbende op de nu uitgestorven Eski- mosche bevolking, verzamelde. Uit Mandal werd geseind naar Kopenhagen, dat de Deensche Groenland-expeditie eene breedte bereikte van 67 gr. en 22 min., op welke hoogte men het winterijs ontmoette. Omtrent Andrée werd niets gemeld. De Belgische Kamer heeft een wetsont werp aangenomen, waarbij aan gehuwde vrou wen wordt toegestaan, op de spaarbank spaar gelden te beleggen tot een som van 1000 franc en deze tot een bedrag van 100 frank per maand voor huishoudelijke behoeften terug te vorderen. Op deze spaargelden kan door de schuldeischers van den man geen beslag worden gelegd, tenzij bewezen worde, dat de schulden van den man gemaakt zijn voor de huishouding. De wet is voornamelijk gericht tegen de dronkaards. PREDIKBEURTEN. NED. HERV. GEM. OUD-KARSPEL. Zondag 17 Sept. geen dienst. NED. HERV. GEM. NOORDSCHARWOUDE. Zondag 17 Sept. v.m. 9.30 u. cis. Habbema. GEREFORMEERDE GEMEENTE. Zondag 17 Sept. v.m. 9 u. n.m. 2 u. ds. B. Grüntkevan Smilde. NED. HERV. GEM. ZUIDSCHARWOUDE. Zondag 17 Sept. geen dienst. NED. HERV. GEM.'BROEK OP LANGEDIJK. Zondag 17 Sept. v.m. 9 u. nm. 2 u. ds. Gemser. GEREFORMEERDE KERK. (Z ui der kerk.) Zondag 17 Sept. v.m. 9.30 u. n.m. 2.30 u. ds. Meijervan Reitsum. CHRISTELIJK GEREFORMEERDE KERK. Zondag 17 Sept. v.m. 9.30 u. n.m. 2.30 u. den Heer V. d. Vechtvan Zaandam. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Zondag 17 Sept. geen dienst. NEDERL. HERVORMDE GEMEENTE HEER HUGO WAARD. Zondag 17 Sept. v.m. 9.30 u. ds. Brink. Zondag 24 Sept. v.m. 9.30 u. ds. Brink. SCHAGEN, den 14 Sept. 1899. 70 f 150 80 120 80 90 130 80 35 Geldekoeien (magere) 100 165 45 Idem (vette) 150 227 50 30 Kalfkoeien 140 220 Graskalveren. 15 Nuchtere Kalveren 10 17 150 Schapen (magere) 12 17 250 Idem (vette) 20 27 Overhouders 500 Lammeren 10 17 Bokken en Geiten 22 Varkens (magere). 8 11 50 26 Vette varkens p. kilogr.,, 0 36 0 38 3 6 50 Konfjnen 0 15 O 50 0 60 1 0 50 3000 Kipeieren (per 100) 3 3 50 400 Eendeieren 3 25 900 Boter (Kilogram) 1 15 1 25 400 Kaas 0 30 0 35 Magere geldekoeien en kalfkoeien waren heden flink prijshoudend. Vette koeien gingen redelijk goed van de handle qualiteit gold 30 ets. p. '/j kilogram. Vette schapen werden tegen goede prijzen redelijk vlug verkocht. In lammeren was weinig omzet. De verbeterde prijzen der vette varkens hielden zich flink staande. ALKMAAR, 15 Sept. 1899. Aangevoerd556 stapels Kaas, wegende 156498 Kg. Kleine 29. Commissie f 26,50; Middelbare f27,50. ALKMAAR, 16 Sept. 1899. Aangevoerd 8 Paarden f 60,— a f 90 28 Koeien f 150 a 210; 30 Nuchtere kalveren f 8.a f21. Vette Kalveren f 0,— a f 0,— per kilo f 0.— a 0, 237 Schapen f 8,a f 26,0 Lammeren f a Vette varkens per kilo f0,a f 0,— 79 Magere varkens f 10 a f 14.258 Biggen f 4.— a f6,50; 6 Bokken 2,-- f a f 4.— 7 kleine id. f 1.50. a f 2Boter per halve K.G. f 0.60 a f 0.65. Aardappelen f0.90 af 2.— per zak; bieten fl.50 uien f 1.40 a f 0.Bloemkool f 4,a f 12, per 100 wortelen per 100 bos 3.50 roode kool f 5.50 a f 0,savooische f 7.a f0,Koolrapen f3,50 Meirapen 10.per 160 bos. Peren f 1,75 a f9.— Appelen fl,50 a f5.— Pruimen f0.— a f0,per mar.dje. Witte kool f7, Kippen f 0.30 a f 1.— eenden t0.30 a f 1 konijnen f 0.15a f0.65 kippeneieren f3,50 a f4. eendeneieren f3.25 a 0.kuikens f 0,10 a f 0.90 Noorclscharwoude. Marktbericht van 916 Sept. 1899. 9 Sept. 1750 bos Wortelen - 1,60 a - 1500 stuks Roodek. - 3,75 - 0,- - 0,- - 480 stuks Wittek. - 7, stuks Geelek. - 0,a - Uien f0,de baal. 11 Sept. 8892 stuks Bloemk. - 3,a - 12 Sept. 6852 stuks Bloemk. - 4,50 a - 13 Sept. 3917 stuks Bloemk. - 5,a - 14 Sept. 2655 stuks Bloemk. - 4,a - 15 Sept. 1058 stuks Bloemk. - 4,50 a - 16 Sept. 3188 stuks Bloemk. - 3,a - 1,90 o- o- o,— o- 7,50 11,50 11,25 5, 9,50 10,50 Broek op Langcdijk. Marktbericht van 915 Sept 1899. 9 Sept. 11 Sept. 12 Sept. 13 Sept. 14 Sept. 15 Sept. In 't geheel werden verhandeld 61800 bos wortelen, 251200 stuks Bloemkool, 115900 stuks roodekool, 33550 stuks Gelekool, 7600 stuks 12500 bos Wortelen f 1,60 a f 2,60 65300 stuks Bloemk. - 8,— a - 7,25 - 2,90 2de soort bl. 0,90 a bos Uien o a - 0,- mn. Aardap. - o- a - 0,- 19000 stuks Roodek. - 3,— a - 4,25 7500 stuks Gelek. - 4,— a - 6,25 8100 bos Wortelen- 2,10 a - 3,— 50000 stuks Bloemk. - 4,— a - 9, 2de soort bl. 1,70 a - 3,75 bos Uien o a - 0,- mn. Aardap. - 0,— a - o,— 23700 stuks Roodek. - 3- a - 4,25 5300 stuks Gelek. - 4- a - 6,25 12900 bos Wortelen - 2,10 a - 3,— 51400 stuks Bloemk. - 6- a -11,50 2de soort bl. 1,30 a - 5,75 bos Uien o- a - 0,- mn. Aardap. - o,— a - 0,— 22200 stuks Roodek. - 3- a - 4,- 6450 stuks Gelek. - 4, a - 6,- 11600 bos Wortelen- 1,80 a - 2,90 40000 stuks Bloemk. - 6,— a -13,— 2de soort bl. 1,20 a - 5,75 bos Uien o- a - 0,— mn. Aardap. - o,— a - 0,- 12000 stuks Roodek. - 3- a 4,- 4000 stuks Gelek. 4,- a - 6,50 3400 bos Wortelen- 1,50 a - 2,60 20000 stuks Bloemk. - 6- a -11,50 2de soort bl. 1,30 a - 5,75 bos Uien 0, a o,— mn. Aardap. - 0,— a - o,— 17300 stuks Roodek. - 3,- a - 4,- 4900 stuks Gelek. - 4,- a - 6,50 13300 bos Wortelen- 1,30 a - 2,20 24500 stuks Bloemk. - 6,- a -12,25 2de soort bl. 1 a - 5,75 bos Uien o,— a - 0,— mn. Aardap. - o- a - 0,— 21700 stuks Roodek. - 3- a - 4,25 5400 stuks Gelek. - 4- a - 6,50 Wittckool van f 5.tot f 7,zonder overtal. Voor de Nep wordt besteed f 1,60 a f 1,80 de baal. Voor de Uien f 1,75 de baal. (50 kilo.) De markt aan het Station Noordsehar woude. Marktbericht van 11—16 Sept. 1899. Koolveiling door „Nieuw Leven." 11 Sept. Roodekool p. 100 le soort 3,50 a 3,75 2e soort 2,75 a 3,25 Gelekool per 100 5,— a 0, Wittekool per 100 5,50 a 5,75 Aanvoer ongeveer 3000 stuks. Koolveiling door „Nieuw Leven." 12 Sept. Roodekool p. 100 le soort 3,50 a 3,75 2e soort 2,50 a 3,25 Gelekool per 100 4,50 a 5,25 Wittekool per 100 5,25 a 5,75 Aangevoerd bijna 4000 stuks. Veiling door „Niedorper Koggen." f 0,75 a f 0,80 0,80 a 0,— 0,75 a 0.80 1,60 a 1,75 4,50 a 5,— 0,— a 0,— 1,50 a 1,75 Groote muizen Graafjes blauwe per 35 KG. Peren per mand. fijnere Peren p. 1/2 HL. Roode kool per 100 Appels Veiling door „Nieuw Leven.' 13 Sept. Roodekool p. 100 le soort 3,50 a 3,75 2e soort 3,a 0, Gelekool p. 100 2e soort 4,a 0, Wittekool per 100 4,50 a 5,75 Aangevoerd 4500 stuks. Vlugge handel. Veiling door „Nieuw Leven." 14 Sept. Roodekool p. 100 le soort 3,— a 3,50 2e soort 2,50 a 2,90 Gelekool per 100 4,50 a 0,— Wittekool per 100 5,50 a 0, Aangevoerd 8200 stuks. Stugge handel. Veiling door „Niedorper Koggen. f 0.— a f0,— 0,75 a 0,85 0,— a 0,— 3,a 5, 0,a 0, 0,— p. 1000. 3, a 4, 3,— a 0,— 3,a 5, 3,50 o- 5,50 o- Groote muizen blauwe per 35 KG. Graafjes Bloemkool le soort 2e soort groene Komkommers Appels Roode kool per 100 Peren per mand. Veiling door „Nieuw Leven." 15 Sept. Roodekool p. 100 le soort 3,a 2e soort 0,— a Gelekool per 100 5,a Wittekool per 100 0,a Aanvoer 7000 stuks. 16 Sept. Roodekool p. 100 le soort 3.25 a 3.50 2e soort 2.50 a 3.00 Gelekool per 100 2.50 a 3.00 Bloemkool 3.00 a 0.— Wittekool 0.a 0. Aanvoer ongeveer 4000 stuks. Markt te Winkel. Dinsdag 12 September zijn aangevoerd: 190 manden appelen en peren, 150 manden aardap pelen, 600 stuks roode kool, 11 baaltjes uijen, 7000 slaboonen, 16000 snijboonen, een partijtje bloemkool en komkommers. De prijzen waren: advocaat-peren f 1,70 f 1,75, tesselaars f 1,75 f 1,80, beurré demo rode 150 stuks voor f2 en 130 stuks voor f2,60, beurré d'Aumale 25 stuks voor fl. Guurtjespe- ren f4, Kaneelperen f2, pour madame f 1,10, diamantperen 12 f2,50, dirkjes f 1,80 f2,10, jutteperen f2 f 4,40, procureurs f 1,20 f2, beurré f2,40, Van Assen f 1,50 fl,80, graciale f 1,20 f 1,60, zonzoet f 1,10, belle fleur f 1,25 f 1,80, zure present f 2, foppen fl, zure nobles f2,35 kandij f 1,25 f 1,50, Schager rood f 0,65, roggezoel f 1,60 f2,20, Aardappelen: muizen f0,70 f0,75, blauwe f0,70 f 0,85, slaboonen f0,25 f 0,30, snij boonen f 1,20 f 1,35 per 1000, roode kool f3 per 100, bloemkool f 1,60 per 100, uien f 1,50 per 50 K.G., nep f 1,40 f 1,50 per 50 K.G., komkommers 1 cent per stuk. Koop lieden waren aanwezig van Winkel, Alkmaar, Nieuwe Niedorp, Sohagen, Helder en Opperdoes. Op de markt van Donderdag 14 September waren 165 zak blauwe aardappelen, die verkocht werden a f0,60 f0,80. 1000. stuks roode kool a f2,50 per 100, 71 snjjboonen a f 1,30 tot f 1,35, 34800 slaboonen a f 0,20 f0,30 per 1000, 100 bieten a f 1,30, 43 komkommers voor f 0,40, 7 manden augurken a f 0,50 f 1,30 per mand, 25 balen nep a f 1,50 f 1,55, 4 balen uijen a f 1,40 f 1,55 per baal, 60 man den vruchten (appelen en peren). Hiervan gol den de foppenperen f 1,80 f 2, de suikerperen f 1,90, graciolis f 1,65, rietperen f 1,90, zoete bles f 1,50 12,15, kandijappelen f 1,50 f 2, kalabasperen f2 f 3,50, streepzure appe len f2,90 f3,10, Choswic'n f2,10, jodenperen f2, stoofperen fl,80 —f2,10, gravestein f 2,50, Bon Louis f6,20, zoete reinette f 1,80, prinsen peren f2,50 f2,60 bonne chretien Williams f3,60, tesselaar f 1,90 f2,10, advocaatperen f 1,50 f2,10, bellefleur f 1,60, zure bles f 2,60, zure reinette f2,30, smidjes f 1,60, bon Louis 70 stuks f2,05, beurré d'aumale 90 stuks voor f3,60. In vergelijking met de markt van Dinsdag en vorige is 't getal manden vruchten merkelijk minder. Dit komt, door dat de zomer appelen en peren bijna van de hand zijn gezet en de win- tervruchten nog niet goed klaar zijn. Binnen kort kan van de laatste een groote aanvoer ver wacht worden. GROENTENVERVOER. Van 1116 Sept zijn van het station Ileer- hugowaard 135 wagons groenten verzonden, van het station Noordscharwoude 100 waggons.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1899 | | pagina 6