Brieven uit „de Streek," Bij hef onweder van Maandag is te Lut- jewinkel in de woning van den brugwachter bij den tram het telefoon toestel getroffen. Het onweer kwam zoo onverwachts, dat men er in 't heheel niet op was voorbereid, dus is het te begrijpen, dat de bewoners zeer ontsteld waren. In een ander huis te Lutjewinkel, waar men met 't strijken van linnengoed was bezig geweest, sloeg op eens een felle vlam uit het strijkijzer, dat op 't fornuis onder den schoorsteen stond. De vlam was licht groen gekleurd. Te Winkel is eveneens het telefoontoestel getroffen. Het on weder van Woensdag vernielde te Lutjewinkel een gedeelte van den telefoondraad en 4 palen en trof ook weer het toestel in veel erger mate dan Maandag, weder zonder brand te veroorzaken. In het lokaal van N. Boon te Kalver- dijk vergaderde Zaterdag 16 Sept. j.l. de af- deeling „Harenkarspel" der Landbouw-vereeni- ging „Langedijk en omstreken". (De officiëele naam der vereeniging is voor dagelijksch gebruik wel wat lang.) De vergadering was bijeengeroepen naar aan leiding van een schrijven van het H. B., waarin dit de aandacht der afdeelingen vestigde op twee zaken: de rattenverdelging en den verkoop der groenten. Omtrent het eerste punt werd besloten, den raad dezer gemeente te verzoeken, de premie op het dooden van ratten opnieuw uit te loven. Wat het tweede punt aangaat, was men al gemeen met het H.B. van meening, dat de leve ring der kool zonder voorafgaanden verkoop niet de verkieslijkste wijze van afzet is, doch dat daarentegen onder de bestaande omstandigheden het veilen groote bezwaren met zich brengt. De marktplaatsen zijn te ver van hier verwijderd, vooral die te Broek op Langedijk. Men sprak dan ook de hoop uit, dat eene verbinding van Langelijk met het spoorwegnet zoo ver mogelijk naar 't noorden zou aangelegd worden en dat dan aan 't einde der verbindingslijn eene flinke markt zou ontstaan. Bij gelegenheid van de kermis te Tuit- jenhorn traden Maandagavond de Heer en Mej. Groen uit Alkmaar op in het lokaal van J. Bleeker. Met hunne komische voordrachten heb ben zij het talrijke publiek een aangenamen avond verschaftdat de aanwezigen genoten, mag men afleiden uit de stilte, welke er heerschte. Bijzonder in den smaak viel de voor de meesten nieuwe graphophoon, die zeer duidelijk de daarin gesproken of gezongen stukjes weergaf. Den Heer Groen en zijne zuster komt een woord van lof toe, vooral ook om de keuze der voordrachten onder de vele nummers was geen enkel, dat ook maar eenigszins onkiesch kon genoemd worden. "Van vele café-chantant-gezelschappen kan dit laatste niet altijd gezegd worden. Een vol huis. Wegens overbevolking van de strafgevangenis te Breda werden dezer dagen 9 gedetineerden overgebracht naar de strafgevangenis aan den Noordsingel te Rotterdam. Kolven. In den in het lokaal van den Heer Kok te Binnenwijzend gehouden Kolfwedstrijd waren de volgende heeren winnaars N. van Calcar, Koog a/d Zaan, le prijs met 146 punten W. Kraakman te Zuidscharwoude, 2e prijs met 145 p.; (bij loting) C. Kossen, Koog a d Zaan 3e prijs met 145 p.; H. Ton, Oud-Karspel, 4e prijs met 134 p.; (bij loting) C. Bijpost, Dirkshorn, 5e prijs met 134 p. De uitslag van den Biljartwedstrijd was als volgt N. van Carcar, Koog a/d Zaan, le prijs; W. Tensen, Schellinkhout, 2e prijs D. Visser, Hoog- karspel, 3e prijs. Krachtige voeding! Op zijn dag rijdens had Cordang te consumee- ren: 5 flesschen Rijnwijn, 5 pond druiven, 36 eieren, een rijstestaart, 2 flesschen extract van vleesch, 2 flesschen bouillon, 3 kippen en de noo- dige koppen thee en koffie. Het meeste gebruikte hij onder het rijden, als zijn manager, Chevalier, of een der gangmakers, hem die eet- en drink waren had toegereikt. Onfortuinlijk. Een machinist uit Haarlemmerliede en Spaarn- woude, die naar Amerika zou gaan en zijn pas sagebiljet met al zijn bezit, een som van f 245, bij zijn buurman zegt te hebben vertoond, is zich bij de politie komen beklagen, dat hij na zijn heengaan uit 'sbuurmans huis, het couvert met biljet en geld vermiste, en terugkeerende om in formatie te nemen, op den koop toe van dien buurman nog een pak slaag kreeg. Vermist. Hoorde men voorheen zoo wat dagelijks van geheimzinnige aanrandingen, en waren dergelijke berichten schering en inslag deze worden nu gevolgd door andere. De door avontuurlijke verhalen geprikkelde zenuwen van sommige op geschoten knapen is heden de oorzaak dat plan netjes worden gemaakt een reisje om de wereld te maken; al te strenge opvoeding is dan weer de reden dat sommige kinderen, door een klein vergrijp uit vrees voor straf niet meer thuis dur ven te komenja zelfs kon men destijds in de bladen lezen dat een jongen van 16 en een meisje van 14 jaar er met elkander van door waren gegaan, omdat zij zonder elkander niet meer konden leven en hunne intieme verhou ding thuis te veel in het oog zou loopen. Ook nu weer wordt te Amsterdam een meisje ver mist, waarvan men de oorzaak nog niet schijnt te kennen. Elizabeth Cornelia Pisuisse, oud 12 jaar, wo nende Gerard Doustraat No. 9, niet groot voor haar leeftijd, nog al gezet van postuur, gezonde kleur, blauwe oogen, ovaal aangezicht met blond hangend haar, waarin een kam, gekleed met roode jurk, witte stroohoed met donker lint, bont boeze laar, rijglaarzen donkere kousen en ondergoed ongemerkt, heeft in den voormiddag van den 18en September, te half twaalf uur, de school in de le Jan Steenstraat bij de Ruysdaelkade ver laten en zich niet naar huis begeventegen een vriendinnetje zeide zij een boodschap voor haren vader te moeten doen, hetgeen niet waar was, en sedert dien tijd wordt zij vermist. Namens haren vader verzoekt de Commissaris van Poli tie in de le Sectie, bureau Ferdinand Bolstraat No. 8, te Amsterdam, opsporing en bericht. Een geschenk van de Koningin-Moeder. Het „Bat. Nbl." meldt: De Koningin-Moeder heeft een som van f 100.000 geschonken aan de vereeniging tot ziekenverpleging in Ned. Indië, waarvan f65.000 bestemd voor het huldeblijk in de kolonie bij eengebracht. Tegen alcohol. In de R. Kath. bijzondere scholen in 't bisdom Haarlem zullen in het vervolg uitsluitend schrijf boeken gebruikt worden, waarvan de omslagen van afbeeldingen en opschriften voorziem zijn, betrekking hebbende op het onmatig gebruik van alcoholische dranken. De heer Van Kol en de Sultan! Het Kamerlid Van Kol is voor den rechter van instructie te Breda verhoord, naar aanleiding van de woorden, door hem gesproken, als voor zitter der tijdens de Vredesconferentie te 's-Gra- venhage gehouden vergadering, waarin een jong Turk, een Armeniër en een Pool het woord voerden. De heer Van Kol schijnt vervolgd te worden wegens beleediging van den Sultan van Turkije, in het bijzonder omdat hij hem, in navolging van Gladstone „den grooten moordenaar" genoemd had en van hem gesproken had als van „den overweldiger op den Turkschen troon", daarmee doelende op het sinds 22*jaar gevangen houden door den Sultan van zijn broeder Moerad, die de eigenlijke Sultan zijn zou. De heer Van Kol verklaarde, het voorzitter schap der vergadering op zich genomen te heb ben, teneinde den vreemdelingen te toonen, dat in Nederland de vrijheid van het woord geen ijdele leuze is. Nieuwenhuis contra Troelstra. Dat Domela Nieuwenhuis en mr. Troelstra geen goede vrienden waren, wist men reeds lang. Zondag, op een te Leeuwarden gehouden Hoger- huis-meeting, is dat opnieuw gebleken. Volgens het verslag der Leeuw. Cour. strekte zijn rede voornamelijk om tegen mr. Troelstra als verdediger der Hogerhuizen te ageeren. Hij ging den loop der agitatie na, om tot de conclusie te komen, dat mr. Troelstra eerst be gonnen is te werken, toen er reeds lang een volksgitatie bestond. De werkzaamheden van den heer Middelkoop stelde spreker op hoogen prijs. Met den heer Van der Valk, den vorigen spre ker, die had gezegd dat mr. v. d. Bergh, niet als verdediger bij de revisie had moeten gekozen worden of althans niet als eenig raadsman daarbij optreden, was hij het lang niet eens. Mr. Troel stra zou de laatste geweest zijn, dien spr. had willen kiezen. Vooral moet men hem niet de eer geven van de stoot te hebben gegeven aan de revisie-wet. Dat is een eer, die den heer Mid delkoop toekomt. Spr. heeft indertijd vooruit het optreden van den heer Troelstra gesignaleerd en het is uitgekomen zooals hij voorspelde. Nu heeft men een bekwaam jurist gekozen in plaats van een man, „die als jurist geen naam heeft en zijn cliënten meermalen in den steek heeft gelaten." C. 14-21 September. Voor de honderdste maal zet ik mij neer, om aan de lezers van de „Nieuwe Langedijker Courant" mede te dee- len, wat hier alzoo op tuinbouwgebied voor valt. In den Zomer en Herfst bepaalt zich dat natuurlijk in hoofdzaak tot enkele beschou wingen omtrent den stand der gewassen en mededeelingen omtrent den aanvoer en prijs der verschillende producten. Onze bouwers heb ben 't dan ook in dien tijd te druk om ver gaderingen te houden, of plannen te beramen en uit te werken, die den tuinbouw kunnen bevorderen. De "Winter is daartoe de tijd en schenkt mij in den regel dan ook voldoende stof, om in mijne brieven eenige meerdere af wisseling te brengen. In den oogsttijd zijn aardappelen en bloem kool steeds de onderwerpen van de gesprek ken en 't is immers niet te verwonderen, want de kwaliteit en het beschot dier producten en de daarvoor te bedingen prijs, zijn voor ons van het grootste belang. Ook ten uwent vormt de bloemkool eene der hoofdproducten van den tuinbouw, terwijl de teelt van vroege aardap pelen meer en meer beoefend wordt. Ook gij moet daarin dus groot belang stellen en 't is deze overweging, die mij aanmoedigt, mijne voor niet vakmannen overigens weinig inte ressante brieven, wekelijks aan de redactie van de „Nieuwe Langedijker Coiuant" toe te zenden. De thans gepasseerde week was onzen tuin bouwers niet ongunstig. De bedongen prijzen gaven dooreengenomen reden tot tevredenheid, terwijl de kwaliteit van ons hoofdproduct, de bloemkool, zeer veel is verbeterd. De bloem kool is nog geenszins vrij van de luis, doch deze zijn toch zoodanig in aantal verminderd, dat enkele partijen er vrij zuiver uit zien. De vraag uit Duitschland, die onlangs van zeer geringe beteekenis was, is dan ook weer be langrijk toegenomen en dit heeft op den prijs eene zeer gunstigen invloed uitgeoefend. In mijn vorigen brief deelde ik u mede, dat de bloemkoolprijzen variëerden van f2,50 tot f5,50 per 100 stuks, daarna is echter eene rijzing ingetreden, waardoor thans voor de beste par tijen f8 a flO wordt bedongen, terwijl afwij kende kwaliteit met f5 tot f7 wordt betaald. De aanvoer is sedert enkele dagen sterk toe genomen. Dinsdag en "Woensdag kwamen tel kens 150 schuiten ter markt, waarvan een groot deel met bloemkool was beladen, ter wijl ook hedenmorgen de aanvoer vrij belang rijk was. Omstreeks 100000 reuzenbloemkoo- len passeerden gedurende de laatste zes markt dagen den afslag, terwijl roode, witte en sa- voyekool zelfs een nog eenigzins hooger cijfer aantoonen. De prijs van sluitkool was sterk variëerend. Dinsdagmorgen werd voor witte f 4 tot f 6, voor roode f 3 tot f 5 en voor geie f5 tot f7 bedongen, terwijl den daaropvolgen- den morgen omstreeks f 1,50 per honderd min der werd betaald. Heden was echter weer eenige rijzing merkbaar. Dooreen genomen wer den gedurende het goheele seizoen zeer bevre digende prijzen voor dit product bedongen. Het aanbod van aardappelen wordt met den dag kleiner, zoodat de middagmarkt vermoe delijk binnen enkele dagen zal worden opge heven. De prijs blijft stationair, n. 1., zoowel voor blauwe als voor muizen f0,70 a f0,80 per y2 H.L. Eenige verbetering wordt daaren tegen opgemerkt in den uienprijs, wat echter in hoofdzaak moet worden toegeschreven aan de ongunstige weersgesteldheid, waardoor slechts weinig droge uien kunnen worden af geleverd. Groote uien worden thans betaald met f0,85 a f0,90; kleine uien of nep met f 0,95 afl,- per H.L. Was het aanbod van slaboonen tot voor enkele dagen nog slechts van weinig betee kenis, thans komen ze los. Hedenmorgen bracht de eerste schuit, die den afslag passeerde om streeks 250000 stuks aan, terwijl tal van klei nere partijen werden aangevoerd. Do prijs per 1000 stuks variëert van f0,20 tot f0,25, ter wijl per zak (15 Kilo) f0,50 f0,60 wordt betaald. Appels en peren, die thans in minder groote hoeveelheden worden gepresenteerd, blijven hoog in prijs. De peer Bonne Louise d'Avranches, die hier sedert een tiental jaren zeer veel wordt aangeplant, werd aan de markt tegen f5 h f7 en uit de hand zelfs tot hoo- gere prijzen verkocht. K. Vervolg Buitenland. De zaak Dreyfus en alles wat daar mede samenhangt. Gratie. Kapitein Dreyfus in vrijheid. Teruggegeven aan vrouw en kinderen. Een schrede voorwaarts. Een daad, die alleszins getuigt van wat er om gaat in het geweten van hen, die de macht be zitten te beschikken over zijn leven, zijn vrij heid. „Uit de gevangenis" beteekent voor Dreyfus alleen, dat hij weer vrij is in zijn doen en laten, vrij in handelen, maar overigens wat hij had ver langd en waarop hij ook tevens recht had gehad vindt men in de volgende verklaring vervat, die de kapitein aan verschillende bladen heeft opgezonden De regeering van de Republiek geeft mij de vrijheid weerdie voor mij niets is zonder de eerVan heden af zal ik voortgaan met te streven naar het herstel van de verschrikkelijke rechterlijke dwalingwaarvan ik nog het slacht offer ben. Ik wildat geheel Frankrijk wete door een definitief vonnisdat ik onschuldig ben. Mijn hart zal niet eer rust vindendan nadat er geen enkele Franschman meer zal zijn die mij een afschuwelijke misdaad ten laste legt welke door een ander is begaan. „Geef hem mij eerst terug" smeekte mevrouw Dreyfus en men behoeft niet nader te om schrijven, wat er omging in haar ziel. „Niet voor mij zelf, maar voor mijn vrouw en kinde ren verlang ik mijn eer terug," is de rechtmatige eisch van den gefolterden ex-banneling en men voelt dat deze man niet schuldig kan zijn aan hetgeen men hem toedicht. Hij moge dan al niet officieël in zijn eer zijn hersteld, voor de menschheid, voor de geheele beschaafde wereld is hij onschuldig en nimmer zal men zich kunnen schoonwasschen van de fout de dubbele fout, die men heeft begaan, door hem ten tweedenmale schuldig te verkla ren, ten zij nieuwe feiten aan het licht ko men, die aanleiding geven tot algeheele rehabi litatie door den burgerlijken rechter, het Hof van Cassatie. Wellicht, dat men daarop lang zal kunnen wachten, maar indien de hemel hem moge beschermen en hem nog jaren sparen voor zijne moedige vrouw, en zijn van de slechtheid der wereld nog geheel onkundig gebleven, tot liefde voor hunnen vader opgevoede kinderen, wie weet of dan voor den martelaar nog niet eenmaal het uur der gerechtigheid zal slaan. Reeds Maandag had de Ministerraad zich in beginsel voor hot verleenen van gratie verklaard en Dinsdagnacht reeds werden de deuren zijner gevangenis voor hem geopend. Het decreet luidt: De President, enz. gelastAan Dreyfus (Alfred) wordt kwijtschelding verleend van het overschot der straf van tien jaren detentie, over hem uit gesproken door den krijgsraad te Rennes, den 9en September 1899, alsook van de militaire degradatie. De minister van Oorlog wordt belast met de uitvoering van dit decreet. Over de omstandigheden onder welke Dreyfus de militaire gevangenis van Rennes, waarin hij sinds den eersten Juli is opgesloten geweest, heeft verlaten, valt nog wel het een en ander te ver melden. Reeds in den vooravond van Dinsdag was de chef van den veiligheidsdienst, de heer Yignier, Dreyfus in de gevangenis komen mededeelen, dat hem genade was geschonken en dat niets zijn vrijlating dus in den jweg stond. In den vooravond was toen een zjjner vrienden bij een verhuurder van rijtuigen gekomen om een lan dauer te bestellen, die van af 10 uur s' avonds beschikbaar moest zijn. Eenigen tijd later kwam deze heer bij den stalhouder terug om te zeggen, dat het rijtuig eerst om 3 uur noodig was. Hij gaf toen tevens op, waarheen gereden moest worden. Op het bepaalde uur kwam de landauwer met twee paarden bespannen, dezelfde die hem naar de gevangenis gebracht hadden, vóór op de place de la Mairie. De koetsier had last gekregen langs de Quai de Yilaine te rijden en aan te gaan bij de woning, waar Labori woonde. Daar gekomen gaf een kamerdienaar een teeken, waarop het rijtuig nabij het trottoir kwam. Twee personen kwamen toen naar het rijtuig toe. Een van hen was kapitein Dreyfus, de ander een familielid. Onmiddelijk, nadat de heeren hadden plaats genomen, vertrok het rijtuig pijlsnel naar Rennes, onder een hevige regenbui. Eerst ging het door Rennes, daarna naar Yerne en daarna linksom langs den weg, die naar een station leidt. Op vijfhonderd meters van het station werd halt gehouden. De rest van den weg werd te voet afgelegd. Even nadat zij op het perron waren, kwam de trein, waarin de reizigers plaats namen naar Nantes. Om kwart over tweeën had kapitein Dreyfus de gevange nis verlaten. Verschillende journalisten hadden tot middernacht vóór de gevangenis gewacht. Op het oogenblik dat Dreyfus haar verliet, was er niemand in de rue de Hamel of de avenue de la Gare. Te Nantes kwamen de reizigers Woensdag morgen om ruim acht uur aan, zonder dat er onderweg eenig incident had plaats gevonden en de gebroeders Dreyfus gebruikten in een af zonderlijk vertrek een glas melk, in afwachting van den trein naar Bordeaux, waarin, zooals reeds gemeld, ook de beide politiebeambten plaats namen om evenwel aan het eerstvolgende station den trein te verlaten als zijnde hun taak afgeloo- pen en eenig ernstig incident niet meer te vreezen. Heden nu werd bericht dat Dreyfus te Car- pentras, in het zuiden van Frankrijk is aange komen en zijn intrek heeft genomen bij zijn bloedverwant Yalabrèque, een lakenhandelaar, om daarna met vrouw en kinderen zijn intrek te nemen in de villa, door den vorst van Mo naco te zijner beschikking gesteld. Een verblijf van eenigen duur aan de kust der Middellandsche Zee zou zeker aan den wreedelijk vervolgde, be lasterde en aangevallene, ten goede komen en hem wellicht kracht kunnen schenken voor de verdere door hem te ondernemen stappen om te verkrijgen volkomen eerherstel en algeheele re habilitatie. Het fort Chabrol. En zoo langzamerhand komt Frankrijk weer tot zijn ouden doen terug. De -uitweg is gevon den. Een dagorder van den minister van oorlog, generaal Gallifet, dat hij zich en ook het leger beveelt zich te buigen voor de uitspraak van den krijgsraad, evenals de daad van den president, gesproten uit diep medelijden, door kwijtschelding van den straf van Dreyfus, te eerbiedigen volgt precies, nadat ook het lolletje, het belegerings spelletje van Guérin is geëindigd. De fort Cha- brol-mop is uit. Woensdagnacht had, op het ge rucht, dat Jules Guérin zou worden aangevallen, zich een groote menigte in de nabijheid van de Rue de Chabrol verzameld. Het verkeer in de straat was verboden. Voortdurend werd de politie versterkt, terwijl ook een afdeeling republikein- sche gardes te paard en te voet en 200 man linietroepen aankwamen. De aanval zou geschie den onder leiding van den prefect van politie Lepine. De antisemitische kamerafgevaardigden Millevoye en Lasies hadden verlof gekregen, Gué rin over te halen, zich over te geven, en, ofschoon deze aanvankelijk tegenwerpingen maakte, be loofde hij even over halfdrie, dat hij zich te vier uur zou overgeven. De toebereidselen tot bestor ming van de vesting werden echter voortgezet en tegen vier uur stond in de Rue de Chabrol een stoombrandspuit gereed, om het noodige water te leveren, waarmede talrijke brandweer lieden het fort zouden uitspuiten. Guérin achtte het blijkbaar een te weinig ernstig einde voor zijn 37 dagen geleden begonnen heldenfeit, want eenige minuten over vieren ging de deur van het Grand Occident open en verscheen hij, ver gezeld van Millevoye en Lasies, op straat. Het hoofd van de veiligheids-politie Cochefert kwam onmiddellijk naar hem toe en arresteerde hem Per rijtuig werd Guérin naar het dépot gevoerd terwijl zijn makkers in vrijheid werden gelaten. Eenige journalisten, die een manifestatie ten gunste van Guérin wilden uitlokken, werden on middellijk gearresteerd. Den geheelen dag wemelde het in de Rue de Chabrol van nieuwsgierigen, die de vesting van dichtbij wilden zien. De politie wilde huiszoe king doen, doch moest daarmede ophouden we gens de verpestende lucht in het huis Op het Depot vroeg Guérin eerst om eten, „want van het begin van het beleg af," ver klaarde hij, „heb ik honger gehad." Daarna werd hij in verhoor genomen en vervolgens naar de Santé-gevangenis gebracht, waar hij in den loop van den dag ondervraagd werd door Bérenger, voorzitter van de commissie van instructie uit den Senaat. De brandweer heeft nu het fort gedesinfecteerd, waarna een geregeld onderzoek plaats had. Deze hebben echter tot geen resultaat geleid. Engeland en Transvaal. Nog altjjd een pijnlijke onzekerheid. Zou dit een goed voorteeken zijn? Een feit is het ech ter, dat beide partijen zich tot den oorlog voorbereiden en de krijgstoerustingen met groo ten ijver voortzetten. Op het dringende telegram van Chamber lain, waarvan wij in ons vorig nr. melding maakten, is door de Transvaalsche regeering beleefd maar afwijkend geantwoord, hoezeer zij ook wenscht, dat Engeland nog steeds zat bereid zijn tot een nieuwe conferentie, opdat de zoo noodlottige oorlog worde voorkomen en de geschillen uit den weg geruimd. Zou men eerst verwacht hebben, dat eei> dergelijk antwoord te veel voor het geduld vast

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1899 | | pagina 4