ie en Kermis Plaatselijk Nieuws. Marktberichten. o,- Advertentiën. egens plaatsge brek, OPRUI MING van il®!wa m gsbraikts Dames- en Heeren- Oud-Karspel, J. YISSEB Ja. te Oud-Karspel. John Bull zou zijn geweest, het is alweer ge bleken, dat ook hij inziet, dat rijpe overwe gingen den daad behooren vooraf te gaan. En wederom is eene week verloopen en nog staan we voor een onzekere toekomst. Elk oogen- blik nu, kan de ongelukkige tijding tot ons komen, dat het woord „te wapen" in het oor van den krijgsman zal klinken als muziek, aangetast wellicht door den oorlogskoorts, maar ook in de klank van dat woord ligt een toe komst van naamloos lijden, van ellende, van hartverscheurende wanhoop, van diepe rouw, van afschuw voor het middel, dat moet dienen om wederom vrede te krijgen tusschen twee natiën. Maar we willen nog hopen. Ook in En geland wonen menschen,wier hart luide klopt voor menschelijkheid en rechtvaardigheid en al kunnen zij onze Transvaalsche broederen niet beschouwen door de lens, waardoor wij ze aanzien, een feit is 't, dat ook daar stemmen opgaan, die luide protesteeren tegen een oor log, die niets anders dan het werk is van den onverzetterlijken, met den welbekenden Cecil Rodes geassociëerden Chamberlain, een oorlog, die ook door vele voorname mannen in het vereenigd Koningkryk wordt genoemd een ramp, een Het dralen van Chamberlain is echter wel teekenend. Dat de weigering van Transvaal tot inwilliging zijner eischen, hem koud op het dak is gevallen en min of meer heeft ge werkt als een flink stortbad in den winter, we mogen het haast geloovon. Hoe is het mogelijk, vragen de Engelschen in volle verbazing. Wij, die zelfs metdeFah- soda kwestie de Fransche Republiek voor ons hebben doen buigen, meenden dat onze beve len voor een ieder een wet zouden zijn en die kleine Republiek durft ons weerstaan. Dat doet John Buil onthutst staan kijken, tot handelen nu direct nog niet in staat. Als men vrij spel had, dan kastijde men deze daad van onbegrijpelijke onbeschaamdheid hier zeggen we „moed" en „vertrouwen in't goed recht" met eene oorlogsverklaring, maar, de vrees houdt hen, „de Jingo's" tegen, heel goed begrijpende, ze hebben dit bij onder vinding - dat de geweren der boeren niet missen, en er factoren zijn, waarmede reke ning dient gehouden te worden. Ziet ge, dat maakt, dat men draalt, talmt, en niet door tastend durft handelen. Heden vergadert de Engelsche Ministerraad en misschien dat over het lot van de Transvaalsche Republiek vandaag dus wordt beslist. Te Berlijn, zijn de bankier Max Arendt en de eigenaar van een rijschool, Albert Levy, gearresteerd. Deze arrestaties staan in verband met het feit, dat zij woeker hebben bedreven ten nadeele van den circus-directeur Ernst Renz, aan wien zij een groot circus verkochten. Arendt schoot groote sommen voor op een erfenis, die Renz te wachten was. Behalve vreeselijk hooge provisie, zetten de gearresteerden Renz groote sommen af door hem voor veel geld paarden te verkoopen, die niets waard waren. Verder verkochten zij hem een landgoed, dat later veel te duur betaald bleek te zijn. Aan een en ander is te wijten, dat Renz zijn circus aan kant moest doen. Te veel voor Spanje's eer. Dinsdag is te Madrid het proces begonnen tegen Admiraal Montojo, wegens diens overgave van Cavite. De eisch is levenslange gevange nisstraf en vervallenverklaring van zijn rang. Een ontzettende ramp. Uit medelijden voor de arme weduwe van den Machinist, die thans de taak van verzorg ster voor hare zeven kinderen op zich moet nemen; uit medelijden ook voor de echtge- :noote van Coppens, die eveneens bij dien ramp op het Noordzeekanaal is omgekomen, achter latende drie kinderen, onbewust nog van de ramp die hen heeft getroffen, nog niet besef fende de pijnlijke toestand, waarin zij verkee- ren - uit medelijden voor hen allen deden wjj een beroep op de liefdadigheid, in de eer ste plaats op het hart van hen, die des Maan dagavonds der Noordscharwouder Kermis het gezelschap van De Yroomen hebben bijgewoond. We hadden gehoopt een klein bedrag al thans te zullen ontvangen om daarmede de eerste armoede te kunnen weeren, de smart te leenigen en om de weduwen der omgeko men echtgenooten eenigen tijd te laten om na de eerste oogenblikken van overstelpende droefheid te komen tot kalme berusting, zon der dat direct zou behoeven te worden ge dacht aan de broodzorg. We hadden gehoopt - we zijn teleurgesteld. We ontvingen van N. N. te Noordschar woude fl.— Ziehier de lijst der ontvangsten. Een schrale oogst voorwaar. Maar nog is 't niet te laat. Deze week nog ontvangen wij gaarne bericht van hen, die iets willen afstaan voor dit doel. Wij hopen niet opnieuw teleurgesteld te worden. Ten gevolge van het onstuimige weder zijn Maandag op de groentenveiling te Broek op Langedijk drie schuiten met groenten gezonken. Yoor het grootste deel werden de wortelen en de kooien, waarmede de schuiten waren geladen, weder opgevischt. De uitslag van den op jl. Woensdag ten lokale van A. Kist te Zuidscharwoude ge houden kolfwedstrijd is als volgt: le prijs P. Kraakman met 107 p.; 2e prijs W. Kraakman met 103 p.; 3e prijs A. Berk hout met 100 p.; allen te Zuidscharwoude. De uitslag van den biljartwedstrijd, waaraan door 11 personen werd deelgenomen was als volgt le en 2e prijs J. Ruijs van St. Pancras; 3e prijs P. Kostelijk van Zuidscharwoude. De laatste dagen klagen de bouwers aan den L angedijk herhaaldelijk over diefstal van groenten. Des nachts van Vrijdag op Zaterdag 1.1. werden bij een paar bouwers te Sint Pan kras ook eenige balen uien van den akker ge stolen, terwijl men het onder Koedijk vooral op de bloemkool schijnt gemunt te hebben. De vereeniging „Steunt Elkander", te Broek op Langendijk hield in de kolfbaan van den heer P. Yet hare drie maandelijksche vergadering. De voorzitter J. Dekker opende de vergadering met een hartelijk woord tot de opgekomen leden. Hierna kreeg de secret. A. Vroegop het woord, die verslag uitbracht over den toestand der vereeniging. Uit dit verslag bleek, dat de vereeniging 96 leden telt en 41 begunstigers. Uit het hierop uitgebracht verslag door den penningmeester D. Kansen bleek, dat de gel delijke toestand der Vereeniging gunstig mag worden genoemd. Op 4 Sept. j.l. toch was er een batig saldo van f 139,04. Aan 4 leden werd reeds eene uitkeering gegeven wegens onge steldheid. Voorts besloot de vergadering, dat het re glement der Vereeniging kosteloos aan de le den zou worden uitgereikt. Verder werd be sloten, dat eene commissie, bestaande uit het Bestuur der Vereeniging en 8 leden, contribu anten voor de Vereeniging zouden trachten te winnen. Nog besloot de vergadering, de uitkeering van 50 cent voorloopig te brengen op 75 cent per dag. Hierna sloot de Voorz. de vergadering. - De ochtend- en avondveilingen te Noord scharwoude, behooren, weder voor een jaar tot het verledene. Wellicht kunnen wij de volgende week daarvan een klein overzicht geven. - Heden middag zonk op „het Waardje" de kermisschuit van Jes, waarin zijn koek kraam was geladen. Van persoonlijke onge lukken hebben wij niets vernomen. De reis- was, naar wij vernamen, naar de Kermis te Oud-Karspel (Noordeinde). - PREDIKBEURTEN. NED. HERV. GEM. OUD-KARSPEL. Zondag 24 Sept. geen dienst. NED. HERV. GEM. NOORDSCHARWOUDE. Zondag 24 Sept. v.m. 9.30 u. ds. Stramrood. GEREFORMEERDE GEMEENTE. Zondag 24 Sept. v.m. 9 u. n.m. 2 u. de Hr. B. van BeenenTheol. Cand. te Ede. NED. HERV. GEM. ZUIDSCHARWOUDE. Zondag 24 Sept. v.m. 9.30 ds. Habbema. NED. HERV. GEM. BROEK OP LANGEDIJK. Zondag 24 Sept. v.m. 9 u. ds. Gemsern.m. 2 u. geen dienst. GEREFORMEERDE KERK. (Zuiderkerk.) Zondag 24 Sept. v.m. 9.30 u. n.m. 2.30 u. de Heer BakkerTheol. Student. CHRISTELIJK GEREFORMEERDE KERK. Zondag 24 Sept. v.m. 9.30 u. n.m. 2.30 u. Godsdienstoef. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Zondag 24 Sept. geen dienst. NEDERL. HERVORMDE GEMEENTE HEER HUGO WAARD. Zondag 24 Sept. v.m. 9.30 u. ds. Natzeil, beroepen predikant te Kwadijk. Zondag 1 Oct. v.m. 9.30 u. ds. Brink. SCHAGEN, den 21 Sept. 1899 6 Paardenf 140 f 175 6 Veulens 95 125 9 Stieren 100 160 50 Geldekoeien (magere) 100 145 58 Idem (vette) 160 230 40 Kalfkoeien 160 200 80 100 Graskalveren. 10 Nuchtere Kalveren 9 22 100 Schapen (magere) 12 18 450 Idem (vette) 20 25 Overhouders' 350 Lammeren 12 17 4 Bokken en Geiten 3 5 24 Varkens (magere). 8 11 14 Vette varkens p. kilogr.,, 0 38 0 70 Biggen 4 7 Konijnen 0 20 0 Kippen 0 40 0 Eenden 0 75 3000 Kipeieren (per 100) 3 50 4 400 Eendeieren 3 25 800 Boter (Kilogram) 1 20 1 350 Kaas 0 30 0 By een redelijken handel in magere geldekoeien en kalfkoeien werden vooral voor de laatsten goede prij zen besteed. De handel in vette koeien was stugle qualiteit gold 30 ets. p. '/j kilogram. Bij een trekken- den handel, waren de vette schapen lager in prijs. Lammeren waren prijshoudend stug. De prijzen der vette varkens zijn gestegen. ALKMAAR, 22 Sept. 1899. Aangevoerd436 stapels Kaas, wegende 138649 Kg. Kleine 28.50 Commissie 1 27,—; Middelbare f 27,50. ALKMAAR, 23 Sept. 1899. Aangevoerd 10 Paarden f 70,— a f 120 37 Koeien f 100 a 230; 20 Nuchtere kalveren f 8.a f16. Vette Kalveren! 0,af 0,per kilo f0.aO, 367 Schapen f 8,a f 22,— 0 Lammeren f a Vette varkens per kilo fO,— a f 0,— 96 Magere varkens f 10 a f 13.248 Biggen f 4.— a f 6,25 11 Bokken 3,f a f 6.— 2 kleine id. f 1,a f 1.50. Boter per halve K.G. f 0.60 a f 0.65. Aardappelen fl.af 1.75 per zak; bieten fl.50 uien f 1.25 a t 0.Bloemkool f 4,— a f12,— per 100 wortelen per 100 bos 3.roodekool f3.50 a f5,50 savooische 17.a fO,Koolrapen f3,50 Meirapen fO.per 100 bos. Peren fl,50 a f6. Appelen fl,50 a f3.50 Pnunen fO.a fO,per mandje. Witte kool f7,50. Kippen f 0.30 a f 1.—eenden f0.30 a f0,90 konijnen f0.25afl.— kippeneieren f3,50 a f4.25 eendeneieren f3.25 a 0.— kuikens f 0.10 a f 1.20 Noordscharwoude. Marktbericht van 18—23 Sept. 1899. 18 Sept. 1663 stuks Bloemk. - 7,a -11,75 bos Wortelen - 0,a - 0, 2700 stuks Roodek. - 3,50 - 3,75 - 0,- - 0,- - 0,- 700 stuks Wittek. - 5,50 - 0, stuksGeelek. - 5,50 a - 0, Uien fO,— de baal. 19 Sept. 929 stuks Bloemk. - 5,a - 6, 20 Sept. 726 stuks Bloemk. - 4,— a - 7,50 Broek op Langedijk. Marktbericht van 16—22 Sept 1899. 16 Sept. 12600 bos Wortelen f 1,50 a f 2,30 33500 stuks Bloemk. - 8,a -13, 2de soort bl. - 2,— a - 7,75 bos Uien - 0,a - 0, mn. Aardap. - 0,a - 0, 17900 stuks Roodek. - 3,a - 4,25 9500 stuks Gelek. - 4,— a - 6,50 18 Sept. 6300 bos Wortelen - 1,80 a - 2,50 28000 stuks Bloemk. - 6,— a -12, 2de soort bl. - 1,50 a - 5,75 bos Uien - 0,a - 0, mn. Aardap. - 0,— a - 0,— 22200 stuks Roodek. - 3,a - 4,— 5400 stuks Gelek. - 4,a - 6, 19 Sept. 7100 bos Wortelen- 2,20 a - 3,30 23500 stuks Bloemk. - 7,— a -13,50 2de soort bl. - 1,50 a - 6,75 bos Uien - 0,a - 0, mn. Aardap. - 0,a - 0, 7100 stuks Roodek. - 3,a - 4, 4800 stuks Gelek. - 4,— a - 6, 20 Sept. 10100 bos Wortelen- 1,60 a - 2,60 18500 stuks Bloemk. - 6,a -12,50 2de soort bl. bos Uien 5000 stuks Gelek. - 21 Sept. 3500 bos Wortelen - 15300 stuks Bloemk. - 2de soort bl. bos Uien 17500 stuks Bloemk. - 2de soort bl. bos Uien mn. Aardap. - 10100 stuks Roodek. - 8750 stuks Gelek. - In het geheel werden verhandeld 45600 bos wortelen, 136300 stuks Bloemkool, 103300 stuks roodekool, 39450 stuks Gelekool, 6900 stuks Wittekool zonder overtal. Meer en meer wordt de gewone bloe: ikool ver vangen door de reuzenbloemkoel, doch wat de prijzen aangaat, is nog geen verschil te bemer ken meestal dat de beste gewone bloemkool nog 50 cent per 100 meer opbrengen dan de beste reuzen. De prijs der Witte kool is f4.— a f6,50, p. 100; de Uien per baal op (50 kilo) f 1,75; nep, die niet veel meer voorhanden is, f 1,70 a f 1,80. De markt aan het Station Noordscharwoude. Marktbericht van 1822 Sept. 1899. Koolveiling door „Nieuw Leven." 18 Sept. Roodekool p. 100 le soort 3,25 a 3,75 2e soort 2,75 a 3, Gelekool per 100 4,a 0, Wittekool per 100 0,a 0, Aanvoer ongeveer 6000 stuks. Koolveiling door „Nieuw Leven." 19 Sept. Roodekool p. 100 le soort 3,25 a 3,50 2e soort 2,50 a 3, Gelekool per 100 0,a 0, Wittekool per 100 6,50 a 0, Bloemkool 7,50 a 0, Aangevoerd bijna 4000 stuks. Veiling door „Niedorper Koggen." 1,50 a - 5,75 0,— a - 0- o- a - o,- 3, a - 4,- 4, a - 6,— 2,60 a - 3,80 4- a - 9,— 1,30 a - 3,75 o- a - o,— o- a - o,- 3,— a - 4,— 4,— a - 6,— 2,30 a - 3,30 4,- a 8,- 1- a 3,75 0,— a - 0,- o,— a 2,50 a 4,- 3- a 5,50 Groote muizen f 0,- Graafjes 0,— a blauwe per 35 KG. 0,75 a Peren per mand. 1,25 a Bieten per 1000 10,a Gele kool per 100 4,a Appels 1,50 a Veiling door „Nieuw Leven." 20 Sept. Roodekool p. 100 le soort 3,25 a 2e soort 3,— a Gelekool p. 100 4,50 a Wittekool per 100 5,50 a Bloemkool 1,60 a Aanvoer 5500 stuks. Veiling door „Nieuw Leven." 21 Sept. Roodekool p. 100 le soort 3,25 a 2e soort 2,50 a Gelekool per 100 0,a Wittekool per 100 5,50 a Bloemkool 5,a Aanvoer 3500 stuks. Veiling door „Niedorper Koggen." Groote muizen f 0.— a fO,— blauwe per 35 KG. 0,65 a 0,80 Graafjes 0,— a 0,— Bloemkool 5,a 0, Appels 1,30 a 1,75 Roode kool per 100 0,a 0, Peren per mand. 1,30 a 4, Veiling door „Nieuw Leven." 22 Sept. Roodekool p. 100 le soort 3,25 a 4, 2e soort 2,50 a 3, Gelekool p. 100 le soort 4,25 a 5, 2e soort 3,25 a 4,— Wittekool p. 100 le soort 5,— a 5,75 Aanvoer 7000 stuks. a fO,— o- 0.80 2,50 0,— 0,— 1,90 3,50 o,— 4,75 o,- 7,50 3,50 3» 0,— 0- 0,- 23 Sept. Roodekool p. 100 le soort 3.a 3.25 2e soort 0.a 0. Gelekool per 100 3.50 a 4. Bloemkool 0.00 a 0.— Wittekool 4.50 a 0. Aanvoer ongeveer 2600 stuks. Markt te Winkel. Dinsdag 19 September bedroeg de aanvoer 1185 roode kooien, 140 zak aardappelen, 145 manden vruchten (appelen en peren), 250 bieten 3600 snijboonen, 2000 slaboonen, 17 balen uien, 14 balen nep, 70 pruimen, 60 stuks beurrée d'Amaliste. De prijzen waren: roode kool f 2.50 per 100 stuks, blauwe aardappelen f 0.45 f 0.70 witte f0.85, graafjes f0.80, rietperen f 1.75, kandij f 1.75 f 1.80, semeins fl.60 f2.15, foppen f2 f2.10, rotnenzen f 1.85, advocaten fl.90, dirkjes f2 f2.20, schijfappelen f 1.80 f 1.85, zure reinette fl.20 f 1.75, zoete bellefleur f 2, zoete noblesse f 2.40, prinsen f3 f4, jutten f3.70 f 4.30, roggezoet f 1.80 stoofperen fl.90 f 2, kleiperen f 1.85 f 1,90 wibandtten fl.25, zoete paternoster fl.80 f 1.95, graciolis f 1.40 f 1.55, present f2.10, lekkerbeetjes f 1.60, kattekoppen f 1.50 f 1.60, kuilperen f 1.60, blankje jut f 2.50, vijgeperen f2.30, gijsberts f2, pippeling fl.70 fl.90, zure wijnbre fl.80 f2, tulpappelen fl.90, kalebas fl.50, bergamot f2.40, smidjes fl.50, beurrée d'Amaliste 60 stuks voor fl.20, bieten f0.80 f 1.30 per 100, snijboonen fl.20 f 1.55, slaboonen f0,30 per 1000, uien fl.30, nep f 1.35 f 1.40 per baal, 70 pruimen voor f0.65. Het was weder druk op de markt en kooplieden waren aanwezig uit Nieuwe Niedorp, Kolhorn, Haarlem, Schagen, Helder en Winkel. Donderdag 21 Sept. aanvoer: 210 manden vruchten (appelen en peren), 765 roode kooien, 106 manden en zakken blauwe aardappelen, 8 zak witte aardappelen, 11 balen uien, 16 balen nep, 19000 slaboonen, 1500 snijboonen, 6 man den augurken, 168 komkommers, 6 K.G. hazel noten. Bestede prijzen: kandij fl.60 f 1.75, zure wijnbre fl.60 f 2.20, paternoster f 2, gijsberts f2.70, smidjes fl.50, gratiole fl.40 f 1.55, kamper venus f 1.55, klei- of Sint Nicolaaspe- ren fl.50 fl.70, wildeman f2.10 f2.30, 100 orbanisten f2, reine d'or f 1.35, hollandsche bellefleur fl.70, zoete schijf fl.70 f 1.85, zure reinette f 1.60, bon chrétien f 2.15, rietpe ren f 1.70, 40 perzikperen f 0.25, knolperen f 2.20, zure nobles f2.60, schagerrood f2.10, boschpe ren f 1.85, roggezoet fl.70, 35 beurré d'aumale f0.85, 50 handperen f0.60, prinseperen f3 f3.80, herfstdiamant f 1.35, zoete appelen f 1.75. bergamot f 1.35, foppen f 1.75, dirkjes f2, zure sneegroen f 1.75. Roode kool f2 f2.25 per 100, blauwe aardappelen f0.55 f0.75, witte aardappelen f0.35 f0.55, uien f 1.35 fl.70 per baal, nep fl.30 f 1.45 per baal, slaboonen f0.20 tot f 0.30 per 1000, snijboonen fl.50 f 1.55 per 1000, augurken 6 manden voor f 2.95, kom kommers 168 voor f 1.05, hazelnoten 6 K.G. voor f0.70. Kooplieden waren aanwezig uit Opperdoes, Alkmaar, Schagen, Helder, Barsingerhorn, Win kel en Nieuwe Niedorp. GROENTENVERVOER. Van 18—23 Sept zijn van het station Heer- hugowaard wagons groenten verzonden, van het station Noordscharwoude 80 waggons. tegen verminderde prijzen bij Bonds-IIersteller. (Liuizenliiaip.) Gedurende de Kermi§ op 24, 25 en 20 Sept., zal ten lokale van P. LEK vrij dansen worden gegeven tegen 1© cent entrée. Doorloopende kaart verkrijgbaar a 25 cent. Gehuwde lieden en Kinderen onder geleide vrijen toegang.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1899 | | pagina 5