T HUE HE'S THEE s oek- Courant- en E&ndelsdrikkerjj f B w 1 Steeds voorhanden Nöorderbank Alkmaar. MOTOREN KOEDIJK. Voo:80UWLAID, cö a tf H hJ vA WINTERMANTELS. MS- en IINDBR-WIN- bij C, W, BöTTGEB, tel H UI Hooge Boterprijzen. puike Tafelboter (Surrogaat), Kopboter, Leidschc kaas, Edammer kaas, Ham, Worst, Spek, Rookvleescli, enz. JACOB JONG P. DE een geheel nieuw zeil Alle soorten Naaimachines PhafT, Beidel lau* maim verbeterde Singer, etc. etc., C. W. Böttgar RINGSTEKEN op de flets, van Noordscharwoude. Levering- van alle soorten DRUKWERK, als: Bruiloftsliederen in vele soorten voor allo bruilofton voorradig, 4 30, 371, 471 GtS. Bij 1 Kilo 21, JACOB JONG, KOOLMESSEN. Dc grootste sorteering Kool messen en verder allerlei soor ten STAALWERK, uit dc labrick van F. Herder Abr.Sohn, f. F. STOEL Zoon MOTORSCHEPEN, bij J. JONG Noordscharwoude. J. JONG 't Veld. W. BUISMAN Obdam. Wed. G. KLAVER Spanbroek. C. PANNEKEET Hoogwoud. J. KEIZER Broek op Langendijk. Voor de gezelligheid. Ie Kennis: Wat nu, je koe verkocht?" 2de Kennis: (met de koe aan het touw.) „Och neen, W. zie je, ik kreeg eene oproeping voor 't gerecht, en nu meende mpn oudje, ik moest de koe meenemen, dan had ik toch wat aanspraak. Yerkeerdopgevat. Een boschwachter verschijnt, mooi aangesto ken, bij den vorst. „Zoo iets is me nog nooit overkomen" roept deze boos. „O, Uwe Hoogheid," „zegt de gemoedelijke boschwachter, mij wel vaak." Niet poffen! A. Waar laat jij je goed maken? B. Bij de firma Meier, Muller en Co. A. Maar, mensch, houd opHoe kan men zich om één pak kleeren zooveel schuldeischers op den hals halen. Hij kende zijn luidjes. „Hoe, fluit jij je eigen stuk uit?" Ja, ziet ge, zoo'n fluitje wekt dadelijk bij 't fatsoenlijke publiek eene sterke tegenwerking, alles klapt in de handen om dat ellendige fluitje te overstem men en op die manier is mijn nieuwe stuk onder dak gebracht. Het onnoodige is gevaarlijk. De een beweert voor strengheid, de ander voor zachtheid in de opvoeding te zijn. Och, begreep men, dat dit slechts woordgescherm is, daar de ware strengheid zacht en de ware zachtheid vast is. Eveneens ziet men vaak hardheid met week heid samengaan. Ondervinding overtreft alle wijsheid. Medelijden hebben wij allen, doch lijden wij ook mede? Wacht op het eind van den dag wilt gij zeg gen, dat hij mooi is geweest. Zelfs de eerlijkste man moet weieens om tijd verzoeken, indien hij aan zijn verplichtingen be hoorlijk wil voldoen. De mensch is daar, waar zijn liefste gedachten verwijlen, niet waar hij leelt, maar waar hij lieft. Het geluk werpt één leelijke schaduw de afgunst. De namen der maanden. Januari. De Romeinsche God Janus voerde het bestuur over het begin van allesvan daar dat de eerste maand des jaars naar hem genoemd is. Februari. Yan het Latijnsche Februarius: de maand der zuivering; op den löden dag dezer maand werd het Boete en verzoeningsieest gevierd. Maart. Genoemd naar den Romeinschen oorlogsgod Mars. April. In het Latijn Aprilis, waarschijnlijk afgeleid van het woord aperire (openen) omdat in die maand de lente gewoonlijk begint en de knop pen zich ontsluiten. Mei. In het Latijn Maius, van Maia, eene godin, die op den eersten dag dezer maand te Rome plechtig werd vereerd en aangebeden. Juni. Van Juno, eene Romeinsche godin, die als de koningin des hemels werd vereerd. Juli. (Julius). Julius Cesar werd in die maand ge boren. Augustus. Zoo genoemd door den Romeinschen keizer Cesar Augustus, 30 jaren vóór Christus, naar zichzelven, aangezien hij haar als eene gelukkige maand beschouwde, omdat hij er verscheidene overwinningen in had behaald. September. (Septem of zeven.) September was de zevende maand in den ouden Romeinschen kalender. October. (Octo of acht.) De achtste raas nd van het oude Romeinsche jaar. November. (Novem of negen.) November was de negende maand in het oude Romeinsche jaar. December. (Decern of tien.) December was de tiende maand in het oude Romeinsche jaar. Omstreeks den 21sten dezer maand treedt de zon den Steen bokskeerkring in, waardoor de Winterzonnestil- stand wordt gevormd. De Notaris B. YAN DER VEEN, te Schoorl- dam, zal half October of hall ÏVo- vember 1899, in de herberg van MAN te KOEDIJK, in het openbaar verkoopen het bekende, uitstekende Weiland te Koe dijk, sectie B, nos. 112, 113, 115, 117, groot 6 bunders, 7 roeden 80 ellenzooals nader in kaart wordt opgegeven. Eigendom van den heer JP. Kramer Hz. te Alkmaar. Puik beste Zeetiwsehe Ham Aaifopptka, te koop, meer dan ÏOO zak a 1.de zak bij J. PANCRAS. Laanweg gem. Heer Hugowaard. JrA P4 De nieuwste soorten zija tegen uiterst goedkoogie jirijzen weer voorhanden, ZUIDSCHARWOUDE. Ch Q Ieder die de prijzen te hoog zijn wordt aan geraden eens kennis te maken met mijne in de prijzen van 60 en 15 ets. per pond. Men blijft ze zeker gebruiken. Steeds houd ik mij aanbevolen voor de levering van Noordscharwoude. (voorh. P. DE WIT.) Alle soorten: Zakken, denhalen, Dekkleed en, Pak vloei, Pa kt o uw. Naaigaren, Bascules, Gewichten, Labels, Tnrfstrooïsel. NOORDSCHARWOUDE. Advertentiën. Te koop aangeboden zeer geschikt voor een Langedijker schuit, te gen zeer lagen prijs. Adres: Bureau van dit blad. levert ook op afbetaling met 5 en 10 jaren ga rantie. ZUIDSCHARWOUDE. oc op Maandag 25 Sept. 1899 's namiddags 2 nur, bij gelegenheid der kermis ad. Luizen- knip, bij D. Stuurman Lokaal „De Roode Leeuw." Het inleggeld wordt bepaald naar het aantal deelnemers. Prijzen in contanten. Aanplakbiljetten, Adreskaarten, Briefkaarten, Brieven hoofden, Bestekken, Convocatiebiljetten, Circulaires, Enveloppes, Etiquetten, Factuurs, Inteekenlijsten, Kwi- tantiën, Labels, Memorandums, Nota's, Ondertrouw- j kaarten, Prijscouranten, Prospectussen, Rekeningen, Reglementen, Reclamekaarten, Registers, Strooibiljetten, Servetten voor caféhouders, Vrachtbrieven, Verlovings- en Visitekaarten, Wissels, Winkelbiljetten, enz., enz. Vetvrij Pereament voor slagers, bedrukt met naam en adres, hij lO Bi.G. a f ©.42V2. Materieel voor Gemeente- en Polderadministratie. Inrichting- voor KLEURENDRUK. PERFÖREEREN. Plaatsing van Advertentiën in aile dag- en weekbladen, zonder eenige prijsverhooging. Billijke Prijzen. Spoedige en nette uitvoering. Aanbevelend, J. H. KEIZER. Bij deze bericht ik, dat de prijzen mijner KOK- FIE heden met S'/2 ets. per »/2 kilo zijn verlaagd, zoo- dat ze nu zijn NOORDSCHARWOUDF. CredietenDeposito'sEffec tenCouponsProlongatieHy potheken. Voor inlichtingen vervoege men zich tot den Agent der bank den Heer G. Wagenaar J.Grz., BROEK OP LANGEDIJK. kan men verkrijgen bij A. GROOT Nz., N oordscharwoude. te ALKMAAR, belast zich gaarne met het bouwen van en het plaatsen van van verschillend fabrikaat, in bestaande vaartuigen. Gedrukt bij J. H. KEIZER, Noordscharwoude.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1899 | | pagina 8