4, Weekblad voor LANGEDIJK en Omstreken. N°. 40. Zondag 1 October 1899. 8e Jaargang. WAARSCHUWING. valsche Rijksdaalders, Nieuwstijdingen. Feuilleton. WBSSD USCHBDB. NIEUWE m L EQED c smut Deze courant verschijnt eiken Zaterdagnamiddag. ABONNEMENTSPRIJS voor Noordscharwoude, Oudkarspel, Zuidscharwoude en Br. op Langedijk per drie maanden 50 et., franco p. post t UITGEVER: J. H. KEIZER. BUREEL: l^oordsciiarwowde. PRIJS DER ADYERTENTIËN: Van 1—5 regels 30 ct., elke regel meer ct. Groote letters of vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Brieven rechtstreeks aan den Uitgever. Itij «lit immiiier behoort een bijvoegsel, De Burgemeester van ZUID SCHARWOUDE, waarschuwt de ingezetenen tegen het in ontvangst ne men van waarvan er één volgens bij hem ge dane aangifte alhier ontvangen is. Aan kleur, klank en niet scherpe randen zijn zij kenbaar. Zuidscharwoude, 26 September 1899. De Burgemeester, J. W. C. KROON. groot folio pagina's. Men weet, dat dezelve als „Nederl. Illustratie in omslag 15.— per jaar kost. Doch de abonné's op onze courant leveren wij dezelve tot den spotprijs van 3<" */2 cent Per kwartaal of franco per post 45 cent. Wij maken onze lozers attent op de in dit nr. voorkomende winterdienstregeling op de llotl. Spoor, traject Amsterdam—Den Helder en Alkmaar—Hoorn, heden den 1 October ingaande. Red. Aan onze Abonné's Wij wekken onze lezers op om, zoo zij nog niet mochten hebben ingeteekend op het „GE ÏLLUSTREERD ZONDAGSBLADhetwelk wij bij onze Courant verkrijgbaar stellen, alsnog hun verlangen daartoe aan ons kenbaar te maken. Deze dagen gaat een nieuw kwartaal iu en in het eerste nummer daarvan, wordt het begin opgenomen van een grooten roman, uit talrijke vervolgen bestaande, rijk geïllustreerd en uiter mate boeiend van inhoud. Het zal den inteekenaren natuurlijk aangenaam zijn, het blad van dit nummer af te ontvangen, om bedoeld verhaal van den aanvang af te kunnen volgen. Ook wijzen wjj op de toenemende fraai heid van deze Illustratie, die een waar sieraad wordt op de huistafel en een schat van lectuur bevat, ook op het gebied van den gezonden humor. Aan het einde van den jaargang vormt deze Illustratie een PRACHTWERK van 416 520 Voorwaar voor onze lezers een premie van niet geringe betcekenis. Den inschrijvers wordt het geregeld elke week bij de courant bezorgd. Voor hen, die zich als abonné op het „Geïl lustreerd Zondagsblad" aanmelden, stellen wij CjrU.At-T'IS beschikbaar een fraai boekdeel, inhoudende een der groote Geïllustreerde Romans, welke in voorgaande nummers verschenen. Een boekdeel van niet minder dan 98 pagina's, groot 8° formaat, waarin tal van illustratiën, getiteld Dr. Nicola. Onderstaand inteekenbiljet gelieve men ten al lerspoedigste, ingevuld toe te zenden aan den Uitgever. De A bij de RF de Courant te ontvangen het GEÏLLUSTREERD ZGN9RGSBLAD tegen den prijs van 3? Va c^s- Per maandenfranco per post 45 ets. WOONPLAATSNAAM Heer Hugowaard. Met voldoening mag het bestuur van „Nieuw Leven" terug zien op zijne poging, om de veilingen aan het station Noordscharwoude meer levensvatbaarheid te ge ven. Wie op 't oogenblik daar eens een kijkje neemt, ontwaart van 's morgens half twaalf tot 's middags drie, vier uur eene eigenaardige drukte. Wel neemt het aantal contractanten, die zich verbonden tot 1 November geen roode kool meer te leveren op bestelling, niet sterk toe, doch velen, hoewel niet aangesloten, precenteeren toch hunne kool op bovengenoemde veiling. Tenge volge van den grooteren aanvoer, lieten zich ook reeds „vreemde" handelaars zien, die flinke hoe veelheden mijnden, om ze direct van uit het station te verzenden. Onder de aanvoerders op deze veilingen merkten we landbouwers op uit Obdam, Spanbroek, Oude- en Nieuwe Niedorp, Barsingerhorn, ja, zelfs uit Schagen. 't Kan daarom geene verwondering baren, dat, waar 't Station Noordscharwoude zich bij uitne mendheid tot marktplaats leent, men (doch we zullen niet uit de school klappen) plannen be raamt, om dit op gemakkelijker wijze in ver binding te stellen, met de omliggende plaatsen. Yan uit het Waarland is de verbinding haast voltooid. De brug over de ringsloot zagen we dopr loopers betreden. Ook de beide andere brug gen over de slöoten tusschen dijk en Laander- weg zijn reeds gelegd. Half October, dunkt ons, zal deze weg wel in gebruik kunnen worden genomenen, omtrent de nieuwe plannen hopen we in het volgend nummer iets te mogen melden Heer Hugowaard. Moeten eigenaars van kramen, spellen en andere kermisvermake lijkheden op sommige plaatsen een niet onaan zienlijk bedrag van de te maken voordeelen af staan, om eene standplaats te bekomen, bij ge legenheid der najaarskermis te Yeenhuizen kwam niemand met kraam of zelfs stalletje opdagen. Maar dan zou toch do kermis geen kermis mo gen heeten. De kastelein reed daarom vlug naar Oudkarspel en verzocht een der kramers met hem-te gaan. Zelfs werd een rijksd. uitgeloofd; doch alleen een tweetal achterwielen was in staat een der kramers van de Luizenknip te doen opbreken en zjjne tent inderhaast te Yeenhuizen op te slaan. De nieuwbenoemde burgemeester, van de gemeente Alkmaar de heer G. Ripping, is j.l. Woensdag 27 Sept., des namiddags 3 uur, in eene buitengewone Raadszitting als zoodanig ge ïnstalleerd. Premies voor zware Aardappelen! Te Nieuw-Buinen, waar dit jaar de aardappel oogst zeer ruim is, hebben sommige landbouwers aan hunne arbeiders kleine premiën uitgeloofd voor het aanbrengen van bij uitstek zware aard appelen. In de vorige week werden er aangebracht, die 7, 8 tot 9 hectogram wogen. Thans is op het land van A. Oostingh aldaar een aardappel ge vonden, die het gewicht van 11 HG. heeft. De premie van 10 cents is nu tot 25 cents verhoogd voor hen, die nog zwaardere aardappelen kunnen aanbrengen. Op het land van den Heer P. Schipper, aan den Boekeiweg, te Hoogwoud (N.-H.), staan thans twee aardappelplanten, welke te za- men eene oppervlakte beslaan van 3 Meter lengte en 112 Meter breedte. Zij hebben stengels van 11/ll Meter. De naam dezer aardappelen is den eigenaar onbekend. Door een dertigtal groenteboeren te Tiel is aan den officier van Justitie verzocht, het toe zicht der rijks veld wacht op hunne tuinen te ver scherpen, daar deze, zonder overdrijving gespro ken, leeggestroopt worden. Het veilinglokaal. Nadat in de maand Maart van dit jaar te 's Gra- venhage, Amsterdam en Hoorn vergaderingen wer den gehouden tot oprichting van een veilingsge bouw voor tuinbouwprodukten te Amsterdam, werd sedert niets meer van deze zaak vernomen. Thans vernemen we dat de benoemde commis sie van voorbereiding onlangs zamen is geko men te Amsterdam om de belangen dezer zaak 27.) De man met de dichtgeknoopte overjas kwam na der en bood hem den arm. Nu eerst bemerkte oom Jacques, dat Aurélien kreupel liep. Ongerust vroeg hij Gewond Het heett niet veel te heduiden, ik zal u alles wel vertellen, zoodra wij thuis zijn. Slecht nieuws? Ja. Maar hoe duidelijk de angst ook op het gelaat van oom Jacques te lezen was, Aurélien voegde er geen woord bq en verliet het station, ondersteund door den krachtigen arm van den politieman Ba- taille. Oom en neef stapten in het rqtuig dat buiten stond te wachten, de detective klom op den bok naast den koetsier en voort ging ging het in ge- strekten draf naar de Champs Elyssées. Toen zij aan de deur van het hotel uitstapten, zeide Aurélien tegen Bataiile Yerwqder u niet, wij hebben u misschien nog noodig. Daarop begaven zij zich naar de vertrekken van mevrouw De Prabert. Aurélien deed alle moeite om niet te hinken, terwijl hij door de vestibule en de gangen liep, waar zq verscheidene bedienden tegen kwamen, maar hij het beklimmen van de trap kreunde hij zacht en moest zich op de lippen bqtenomhet niet uit te schreeuwen van pijn. Mevrouw De Prabert verwachtte haar broeder en haar zoon met het grootste ongeduld, Mijn hemel, wat zijt gq lang weggeblevenriep zq uit, toen zij binnenkwamen. Aurélien wierp zich languit in een fauteuil. Hel en duivel! schreeuwde hij, blq dat hq zich nu niet langer behoefde in te houden, die pijn zou iemand gek maken Mevrouw De Prabert snelde op hem toe. Mijn lieve Aurélien, wat deert u vroeg zij. O God, wat is er met u gebeurd, antwoord Felicienne sloeg haar armen om haar zoon en kuste en liefkoosde hem. Een kwaadaardige hond heeft mq in het been ge beten, zeide Aurélien, terwijl hq zqn moeder af weerde. Owees maar zoo bang niet, het was geen dolle hond en ge behoeft Pasteur niet te ontbieden. Neen, het was eenvoudig de hond van den boschwachter Dormelles, den vader van onzen mooien kapitein, een vervloekt mormel, dat het huis van zijn mees ter bewaakt als een draak uit een tooversprookje. Vol angst riep mevrouw De Prabert uit Door een hond gebeten? En oom Jacques voegde er bij Hond van Dormelles? Ja, ja, ja, zeide Aurélien ongeduldig, de hond van Dormelles. 01 ik heb een allerongelukkigste reis gehad. Ik zal u al mqn avonturen zoo snel mogelijk vertellen, want ik heb behoefte aan rust en aan de hulp van mijn kamerdienaar. Gij zijt ongeduldig en daar is ook wel reden toe, want er zullen doortastende maatregelen moeten genomen worden. Ben gereed, zeide oom Jacques, luister. Ik zal met het belangrijkste beginnen mijn beste oom uit Amerika, mijn oom Robert Duhesme, de gewezen dwangai beider Welnu riepen mevrouw De Prabert en oom Jacques tegelijk. Welnu, hij is in Frankrijk, ik heb hem gezien. Jacques sidderde van hoofd tofc voeten, mevrouw De Prabert wankelde en haar gelaat werd lijkkleu rig, zoodat Aurélien vroeg Wat is er toch? Maar geen van beiden gaf hem antwoord. Inderdaad, het is belachelijk, zich zoo van streek te maken, wanneer er over dien goeden oom Robert Duhesme wordt gesproken, vervolgde Aurélien. Wat steekt er nu eigenlijk voor kwaad in als die brave Amerikaan zijn moederland eens terug wil zien? Bedenk toch, ongelukkig kindriep mevrouw De Als onderwerpen kwamen in bespreking: 1. De vereeniging dezer commissie met die voor de bekende Tuinbouvrbeurs. 2. Bepaling van voorwaarden tot het lidmaat schap. 3. Officieele aanvrage van terrein bij het ge meentebestuur van Amsterdam. 4. Inrichting van het gebouw. Met zekerheid kunnen we omtrent het behan delde echter niets zeggen want een rechtstreeks bericht ontvingen wij daarvan niet. Een prijsvraag Blijkens ambtelijke mededeelingen van den gezant der Yereenigde Staten te 's Gravenhage, is door de erfgenamen van den bij het vergaan van het stoomschip „La Bourgogne", op 4 Juli 1898, omgekomen heer A. Pollok, een prijs uit geloofd van fr. 800,000 f 50,000 voor het beste toestel voor 't redden van menschenlevens bij zeerampen. Yoor nadere bijzonderheden zie men de „Staats. Ct." no. 227. De kansen van het examen! Yerloden jaar werd door de Arnhemsche Hoofd- Prabert uit, welk een schande Dwaasheid. Ongelijk, Aurélien, ongelijk, zeide oom-Jacques. Ik lach er om, hernam Aurelién, ten minste, ik zou er om lachen, als die mijnheer Robert Duhesme niet in een of andere betrekking stond met de fa milie Dormelles. Met de familie Dormelles Wat bedoelt ge Gezien Of ik het gezien heb, mijn beste oom Jacques? Twee dagen lang heb ik hem overal onder de oogen gehad. Eerst wilde ik hem ontwijken, toen ben ik hem gevolgd en ten slotte heb ik hem zelf zijn naam en voornaam hooren noemen. Ik zou nog heel wat meer gehoord hebben, en wie weet hoeveel belang rijks, wanneer die vervloekte hond maar ik verbabbel mijn tijd en ik heb rust en hulp noodig. Gij weet nu in hoofdzaak wat ik ontdekt heb, tracht er dus uw voordeel mee te doen. Zonder in verdere bijzonderheden omtrent zijn reis naar Miramont la-Montagne en de ontmoetin gen op die reis te treden stond Aurélien op en zeide Goeden avond. Hij verwijderde zich en liet zqn moeder en zijn oom met elkander alteen. Zoolang Aurélien er bij was, hadden zij zich in gehouden, maar terstond na zijn vertrek vierden zij aan hun opgewondenheid den vrijen teugel. JacquesJacquessnikte mevrouw De Prabert, terwijl zij zich de handen wrong in wanhoop, wq zijn verloren. Bang beef maar niet verloren nog niet. Wat te doen, mqn God, wat te doen? Weet nog niet zoekenvinden. De tijd dringt, hij kan hier komen. Dat nietlaat hem aan de deur arresteeren terstond order gevendan verder bespreken. Jacques schelde en beval dat men den heer Ba- taille zou verzoeken hier te komen, Een oogenblik later stond Bataiile voor hen. Intusschen had mevrouw De Prabert haar ont roering bedwongen en met haar gewone kalmte en welbespraaktheid legde zij hem uit, dat de ont snapte galeiboef, wiens tegenwoordigheid door de familie zoozeer werd gevreesd, zich niet had laten weerhouden door het weigerend antwoord, dat hq op zijn verzoek om een vrqgeleide had ontvangen en op dit oogenblik reeds in Frankrijk, waarschijn lijk zelfs te Parijs was. Het was wel zoo goed als zeker, dat hij aangehouden zou worden, maar men moest hein tot eiken prijs beletten in het hotel De Prabert te komen. Welke maatregelen zou mijnheer Bataiile daaromtrent aanraden De detectieve antwoordde, dat de zaak zoo een voudig mogelijk was, hij zou twee helpers halen en zich daarmee ter beschikking houden. Meer meer viel Jacques hem in de rede, de man is groot, sterkheeft reeds gedood Goed, zeide Bataiile, dan neem ik er drie of vier, wanneer gij ze wilt betalen. Ge kunt zooveel onkosten maken als ge wilt, ant woordde mevrouw De Prabert, wij zullen alles ruim schoots betalen. Ik dank u voor zooveel edelmoedigheid, mevrouw. Er werd afgesproken dat Bataiile zich met zijn helpers in een kleine karner zou installeeren, die uitkwam in het voorportaal, tegenover de portiers loge en dat elke vreemdeling, die het hotel betrad, door hen nauwlettend zou worden opgenomen. De detectieve had zich een bevel tot aanhouding van Robert Duhesme, ontvlucht van het bagno te Cayenne, weten te verschaffen en hq zag er niet het minste bezwaar in den burger van het vrqe Amerika zonder eenig geraas en zonder iemands aan dacht te trekken, te kunnen arresteeren, knevelen en wegvoeren. Alleen had hij een nauwkeurig signalement noo dig, opdat hij geen vergissing zou begaan. Er wa ren in den laatsten tijd verscheidene gevallen voor gekomen, dat de politie de verkeerde in hechtenis nam, de couranten schreven er over en de chefs toonden zich niet zeer toegeeflijk voor den beambte, die de misvatting beging. Jacques gaf een beschrijving van den bedoelden persoon, zooals hij die kort te voren van Aurélien had vernomen natuurlijk wees hij met nadruk op den grijzen kinbaard en de geschoren bovenlip. Jawel, zeide Bataiile, maar er zijn meer menschen die groot en zwaar gebouwd zijn en die een grij-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1899 | | pagina 1