Brieven uit „de Streek," onderwijzers-commissie een candidaat afgewezen, die negen voor geschiedenis en zes voor aard rijkskunde behaald had. In eenige andere vakken waren echter zijn cijfers minder goed of onvol doende. Hij doet dit jaar weer examen in Arn hem. De cijfers voor de andere vakken zijn beter geworden, meestal zelfs voldoende, maar nu is zijn cijfer voor geschiedenis vier en voor aard rijkskunde drie. En toch heeft genoemde candi daat, een ijverig jongeman, zoowel aan de studie van de geschiedenis als aan die van de aard rijkskunde in het laatste jaar de noodige zorg besteed. Maar hij had voor die vakken nu andere exa minatoren S c h o o 1 b 1. Vreemd verzoek! Een onderwijzeres te 's Gravenhage, mej. J. Van Bijlevelt, die no. 2 stond op de voordracht voor onderwijzeres 4e kl. aan de school Achter raamstraat, aldaar, heeft de raad dier gemeente verzocht, met 't oog op hare gunstige anteceden ten te worden benoemd, of, indien de Raad daar toe niet zonder nader onderzoek wenscht over gaan, de voordracht aan te houden en een on derzoek te doen instellen naar hare geschiktheid, haar wijze van werken voor de klasse en hare aanspraken, die zij, haars inziens boven de als no. 1 voorgedragene meent te kunnen doen gel den, in haar adres nader omschreven. Inderdaad heeft de gemeenteraad mej. Van Bijlevelt benoemd met 19 stemmen. Mej. Rotte veel (no. 1 der voordracht) kreeg 18 stemmen. Leerplicht. De commissie van Rapporteurs uit de Tweede Kamer voor het wetsontwerp houdende wettelijke bepalingen tot regeling van den leerplicht, is van oordeel, dat de openbare beraadslaging genoeg zaam is voorbereid. Voor kippenhouders. Om veel eieren van de kippen te krijgen, wordt er in de „Veldpost" op gewezen, dat op het plat teland van Mecklenburg sinds jaren een voeder aan de kippen wordt gegeven, dat het leggen ongemeen bevordert. Drie gekookte en fijnge maakte aardappelen worden gemengd met twee deelen tarwe en gerstzemelen; het mengsel wordt, na er zuurdeeg bijgevoegd te hebben, goed ge^ kneed en in den vorm van een brood in den oven niet al te hard gebakken. Bij het andere voeder krijgen de kippen eiken dag hiervan een weinigheeft men er veel van, dan kan men de kippen zelfs uitsluitend met dit baksel voederen. De dieren, die hiermede gevoederd worden, leg-' gen den geheelen zomer door. Het is bekend dat kippen van zuurdeeg houden en dit haar goed bekomt. Tweede kamer. Bij de beraadslaging over het adres van ant woord op de troonrede ontkende de heer Van der Zwaag den gunstigen algemeenen toestand van het volk en kwamen de heeren de "Waal Malefijt en Troelstra op voor de vrijheid van be raadslaging terwijl laatstgenoemde de reden der onvruchtbaarheid van den parlementaire arbeid in het beperkt kiesrecht zocht. Het algemeen kiesrecht zal ons een democratisch vlug werkend parlement geven. De minister van financiën hand haafde de juistheid van de schets des toestands in de troonrede en was in tegenstelling met den heer Van der Zwaag tevreden over de resultaten der Vredesconferentie. De algemeene strekking van het adres werd goedgekeurd met 61 tegen 8 stemmen. De paragraaf over de Vredesconfe rentie werd goedgekeurd na kritiek van den heer De Visser over de correspondentie tussehen de Koningin en den Paus, waardoor de regeering het neutraal karakter niet handhaafde. Minister De Beaufort antwoordde dat de brief indentiek was met den brief van den Duitschen Keizer in 1890 bij de Arbeidsconferentie te Berlijn. Aan den heer Van Kol verzekerde hij dat de be- moeieljjking der Jong Turken en Armeniërs niet van zijn departement uitging. De heeren Lohman en Schaepman stelden het debat uit tot hoofd stuk 3. Tegevover den heer Van Kol bleef de zen kinbaard dragen. Zoudt ge mij geen bijzonder kenteeken kunnen noemen? Eensklaps scheen mevrouw De Prabert zich iets te herinneren. Ge kunt u niet vergissenriep zy uit. Die man draagt aan de linkerhand een ovaal litteeken, vier of vjjf centimeter lang, afkomstig van een brandwond. Mooi zoo, mooi zooriep Bataille verheugd uit, met dit kenteeken kan ik onmogelijk een misvatting begaan ik heb mijn man. Goed opletten, waakzaam zijn, zeide Jacques. Wees maar niet ongerust, mijnheer, ik ben gerou tineerd in mijn vak. Bataille groette broeder en zuster met een onder danige buiging en verwijderde zich. Felicienne en Jacques bleven elkaar zwijgend aan staren, verdiept in somber gepeins, waaromtrent zij elkaar geen mededeeling behoefden te doen. Eens klaps stond oom Jacques op en zeide: Goeden avond. Gaat ge heen? Ja Felicienne knikte ;hem zwijgend toe zonder een woord te spreken en terwijl Jacques heenging, schelde zy om haar kamenier. Aurélien De Prabert dejeuneerde den volgenden morgen op zy'n kamer en kleedde zich eerst tegen drie uur. De hondenbeet, die eigenlqk zeer weinig te beteekenen had gehad en waar een ander mis schien niet eens over gesproken zou hebben, deed hem geen pijn meer; een paar compressen pekel- water hadden het wondje reeds doen sluiten. Hij liet inspannen en weldra stond zyn rijtuig voor de hoofddeur van het hotel. Hg riep den koetsier het adres toe Rue de Penthièvre. Blijkbaar was dit adres bekend, want de koetsier vroeg niets meer en zette terstond zijn paard in draf. De rit was niet lang, een honderd meters ongeveer. Aurélien stapte uit voor een groot huis en het scheen dat hij daar een gewone bezoeker was, want de portier groette hem beleefd en liet hem de trap opgaan, zonder hem iets te vragen. Regeering verzekeren dat de Atjehoorlog zal ein digen door voort te gaan als thans. Met 67 te gen 4 stemmen werd verworpen een amendement van den heer Troelstra aandringende op eene kiesrechts wijziging. Het adres van antwoord op de Troonrede werd daarop met 66 tegen 7 stem men aangenomen. Rijks-Landbouwwintersehool. Den 22 dezer had te Schagen het examen plaats voor toelating van leerlingen aan boven genoemde school. Toegelaten werden (alfabetisch) 1. Pieter Besse, West-Graftdijk; 2. Gerrit Bruin, St. Maarten3. George Willem de Boer, Valkoog; 4. Jacob Clay, Haarlemmermeer; 5. Pieter Eriks, Burgerbrug6. Pieter Kuin, Dirks- horn; 7. Willem Sybrand Keijser, De Waal (Texel); 8. G. Maters, Koegras; 9. Cornelis den Hartigh, H. Hugo waard 10. Teunis IJff, Scha gen; 11. Cornelis Zeilemaker, Houwert12. Al- bert Jan Zijp, Wieringerwaard. De 2e klasse telt 5 leerlingen. Als het toeval maar wil! De heer Van Lith, burgemeester van Oorschot, te St. Oedenrode, op jacht zijnde, schoot een in deze streken oubekenden vogel en deze viel natuurlijk naar beneden, maar juist bij een boer door den schoorsteen en in den soeppot. Ge heel onverwacht dus een lekker kluifje voor dien middag. Ongeoorloofd. Te Stolwijk is gevangen genomen zekere M., die er zijn werk van maakte, de koeien zijner buurlui uit te melken. Bij een huiszoeking werd een emmer vol melk onder de bedstede verbor gen gevonden! Iets bizonders. Op de tuinbouwtentoonstelling te Wateringen gehouden, waren geëxposeerd pompoenen, waarin het Nederlandsche Wapen heel goed was in-of liever op gegroeid of versjes als: Wanneer deze expositie goed mocht slagen Zullen w' er 't volgend jaar weer een vragen en Bemest den grond, verzorgt de plant Besproeit, bewaakt met njjvre hand En scherpziend oog maar toch bedenkt Dat God alleen den wasdom schenkt. Cl. 21 28 September. Reeds in mijn vorigen brief deelde ik u mede, dat de kwaliteit van onze reuzenbloemkool zeer veel verbeterd was en thans kan die ook zeer goed worden ge noemd. Te Andijk, waar voor de in makerij van Jb. Boon te Grootebroek, tal van hectaren met bloemkool zijn beplant, schijnt men daarmede niet zoo gelukkig te zjjn, als in het vorige jaar. Niet alleen hadden de planten daar in nog heviger mate dan hier van de luis te lij den, doch ook de outwikkeling van bloem en plant laat over 't geheel -zeer veel te wenschen over. De te Andijk op groote schaal gedreven teelt van „stullen" of koolzaad schijnt daarop een ongunstigen invloed uit te oefenen. De stullen worden n.l. in den regel door allerlei insecten en wel in 't bijzonder door luizen be zocht en schijnen de ontwikkeling daarvan te bevorderen. Of dit, zooals ik reeds meermalen hoorde beweren, de oorzaak kan worden ge noemd, van het feit, dat de bloemkooloogst daar ter plaatse weinig goeds belooft, laat ik echter in 't midden. De Heer Boon is daar door genoodzaakt het grootste deel der door hem in te maken bloemkool van de marktte betrekken, temeer omdat de bouwers weinig lust schijnen te gevoelen om in voorkoop te verkoopen. "Verleden jaar werden n.l. belang rijke partijen op die wijze van de hand ge daan, waardoor menig bouwer niet van de hooge prijzen kon profiteeren, die daarna aan de markt werden besteed. Daaraan is 't dan ook waarschijnlijk toe te schrijven, dat men thans liever niet in voorkoop verkoopt. Twee van de drie bloemkoolin makelij en zijn Op de tweede verdieping belde hij aan. Een allerliefst kamermeisje met bruine lokken en zeer coquet gekleed, liet hem binnen en maakte een neiging voor hem, die van een allerliefsten glim lach vergezeld ging. Is mynheer Maurice thuis, Mireille? vroeg hg. Zeker, mijnheer Aurélien, antwoordde het meisje. Is hij op zijn kamer? Ja, mijnheer Aurélien, zal ik hem even gaan zeg gen Aurelien liet haar niet uitspreken, hy kneep haar in de mollige kin en zeide Ge zijt een lief kind, Mireille, maar ik kan den weg zelf wel vinden. Tegelijk drukte hy haar een kus op de lipoen. Zij weerde hem af, hoewel niet zeer krachtig en hield zich boos, doch met een glimlach om de lippen. Foei, mijnheer Aurelien. Nu, nu, ik kan het niet helpen, schertste hy, kom wees er maar niet boos om. En tegelijk drukte hij haar een twintig-francsstuk in de hand. Twintig francs voor een kus, daar had zy wel dagwerk van willen hebben. Aurelien wist inderdaad goed den weg in huis, want hij liep zonder aarzeling eenige kamers door en opende eindelijk de deur van een vertrek, dat men terstond voor de kamer van een student kon herkennen. Er stond een boekenkast, een schrijfta fel met een studeerlamp en de wanden waren ver sierd met platen uit geïllustreerde bladen, portret ten van mooie vrouwen, een glazen kastje meteen verzameling tabaks- en sigarenpijpen en, iets waar de bewoner het meest trotsch op was, een wapenrek. Op het oogenblik dat Aurelien binnentrad, was de bewoner van dat vertrek waarschijnlijk vermoeid van de studie, ten minste hg lag op drie stoelen en zijn eenige bezigheid bestond in het rooken van een groote, meerschuimen pyp. Toen hg Aurelien zag, sprong hg overeind. Aha, Aurelien De Prabertriep hg verheugd uit, terwgl hg zijn bezoeker de hand reikte. Dag vriend Mauriceantwoordde Aurelien en hg drukte de hand van den jongen man. Vervolgens zette hg zich neder voor den haard reeds sedert eenigen tijd in werking, n.l. die van de Heeren C. v. Kleeff en Jb. Boon. Die van den Heer K. Buisman staat reeds sedert een paar jaren geheel stil. Werd sedert enkele weken alleen uitschot en tweede soort inge legd,thans wordt ook de betere kwaliteittot dat doel aangewend. Hedenmorgen werden tal van partijen tegen f3.25 totf4 per lOOst. aangekocht om naar de inleggerijen te worden vervoerd. Naar ik verneem zullen ook dit jaar groote hoeveelheden op deze wijze worden verwerkt. De prijs van bloemkool was in deze week zeer varieerend, doch dooreen niet hoog. Alleen voor de beste partijen werd op vlugge markt dagen f6 a f7,50 bedongen, terwijl heden morgen niet hooger dan f 5,75 werd gemijnd. De aanvoer bedroeg gedurende de laatste 6 marktdagen omstreeks 150000 stuks bloemkool, 35000 roode, witte en savoyekool, 500 halve HL. aardappelen, 3200 halve HL. uien en 700 zak boonen. Voor witte kool wordt f3 tot f5,50, voor roode f 3 tot f 4,50 en voor savove- kool f2,80 tot f4,50 besteed. De prijs van aardappelen, zoowel blauwe als muizen, wordt geleidelijk lager. Heden kon nog slechts f0,60 k f0,65 per »/2 HL. worden bedongen. Beter gaat dit met uien en nep. Voor uien wordt thans n.l. f 1,— tot f 1 05 en voor nep f 1,05 tot f 1,10 per »/2 HL. be steed. Waarschijnlijk is de rijzing der uien- prijzen echter toe te schrijven aan den geringen aanvoer. De meeste uien worden hier n.l. di rect van het veld opgezocht en ten verkoop aangeboden, terwijl slechts een betrekkelijk klein gedeelte in net hok wordt gestort. Het gevolg daarvan is, dat bij regenachtig weer, gelijk wij thans reeds sedert enkele dagen hebben, het aanbod zeer gering is. Slaboonen worden eveneens graag gekocht, hoewel de prijs, f 0,45 k f 0,60 per 15 Kilo, niet hoog is te noemen. De aanvoer van vruchten is van weinig beteekenis. Zomer en herfstsoorten zijn afge leverd, terwijl de winterperen en appels nog slechts bij uitzondering worden aangeboden. Over enkele dagen zal echter de pluk van Gratiolen en Winter Suikerperen beginnen. De handel is nog steeds zeer vlug en vooral voor de beste soorten worden hooge prijzen besteed. Ordinaire peersoorten worden met f 1,30 tot f2, tafelperen met f2,50 tot f7 en goede zure appels met fl,50 tot f2,50 per1/, HL. betaald. K. Plaatselijk nieuws. VERSLAG der vergadering van den Raad der Gemeente ZÜIDSCHARWOUDE, gehouden 29 Sept. 1899, 's avonds 6i/2 uur. Tegenwoordig alle leden. De voorz., de Heer J. W. C. Kroon, opent met een welkom aan de leden de vergadering, waar na ZEd. Achtb. mededeelt, dat deze vergadering in hoofdzaak is belegd tot het benoemen van een onderwijzer, in de plaats van den Heer Roo- denhuis, die met ingang van den 15 October wegens zijne benoeming te Den Helder, eervol ontslag heeft aangevraagd en verkregen. Dat men spoedig moest overgaan tot het be noemen van een nieuwen onderwijzer, was te veel in het belang van het onderwijs, om deze zaak nog langer uit te stellen. Aangezien binnen enkele weken toch weder om moet worden vergaderd ter behandeling van de Gemeentebegrooting voor 1900, zoowel als voor andere zaken, had de voorz. gemeend, alleen het punt benoeming van een onderwijzer op het convocatiebiljet te moeten plaatsen, en stelde hij voor, daarmede dan ook maar direct een aanvang te maken, en het lezen der notulen eveneens tot een volgende vergadering uit te stellen. De leden kunnen zich hiermede eteneens vereenigen, waarna de voorz. mededeelt, dat op de oproeping door B. en W. gedaan, zijn inge komen drie sollicitatiën, te weten van de H.H. en begon, geheel als iemand die thuis is, het vuur op te poken. Maurice De Nortal was weer in zyn gemakke lijke houding gaan liggen en toonde zich in het minst niet gebelgd over de vrijpostigheid van den bezoeker. Zij waren vrienden, hoewel Marice veel jonger was dan Aurélien en op verre na zoo ryk niet. Hg woonde hier met zijn moeder, een weduwe die leefde van de rente van een matig kapitaal, haar door haar echtgenoot nagelaten. Maurice studeerde voor nota ris en werd opgeleid door een zekeren heer Fabret, die, zelf zonder fortuin, zich gevestigd had met het geld van mevrouw De Nortal, waarbij de overeen komst was gemaakt, dat Maurice door Fabret zou worden opgeleid en, wanneer hg zgn examens had gedaan, als deelgenoot zou optreden. Marice studeerde evenwel zeer weinig en bracht meer zjjn tjjd in de koffiehuizen en op de clubs door. Op een der clubs had hij Aurélien De Prabert lee- ren kennen en hg voelde zich verrukt en vereerd toen hij bemerkte dat deze schatrijke jonge man, een der helden van de jeunesse doreé, zgn vriend schap zocht. Aurélien had er zgn byzondere reden voor, den jongen man voor zich in te nemen, Fa bret was namelijk de notaris van zgn vader, Bernard De Prabert, en nu hoopte hg door Marice De Nor tal achter ambtsgeheimen te komen, die de eerlijke, nauwgezette Fabret nooit zou verklapt hebben. Mau rice, als toekomstig deelgenoot in de zaak, was eenigs- zins met die geheimen bekend voldoende althans, dat hij Aurélien reeds menige kostbare inlichting had gegeven. We hebben u in lang niet op de club gezien, Aurélien, begon Marice. Ja, mijn waarde, ik ben op reis geweest, een lange, vervelende reis, waarvan ik eerst gisteren ben teruggekomen. Ik heb al dien tijd met verlangen naar u uitgezien. Zoo, hebt ge nieuws? Ja, belangrijk nieuws. Laat hooren. Ik heb van Fabret gehoord, dat uw vader, mijn heer De Prabert, voornemens is zgn testament te maken en dat gij, mijn waarde Aurelien, door dat D. Sterel te Oosterbeek, J. Cuiperus te Hoog- blokker en B. de Vries, te Huinen bij Putten. De voorz. deelt nu mede, dat van de twee manieren, die kunnen worden gevolgd tot het vestigen van een keuze uit de sollicitanten, B. en W. de voorkeur hadden gegeven aan een persoonlijk bezoek door het hoofd der school, om bedoelde sollicitanten in hun tegenwoordige betrekking werkzaam te zien, in plaats van be doelde onderwijzers te laten overkomen en te Zuidscharwoude proeven hunner bekwaamheid te laten afleggen. Daarop leest de Voorz. het rapport van het Hoofd der School voor, waaruit blijkt, dat z. i. de Heer De Vries de meeste aanbeveling ver- dient, wegens de tactische wijze, waarop door hem het onderwijs aan de kinderen wordt gegeven. De Heer Sterel was door genoemd Hoofd der School niet bezocht, daar genoemde onderwijzer werkzaam is op een instituut, waar verschillende vakken worden gedoceerd, die op een Openbare Lagere School niet voorkomen en daar het on derwijs anders is geregeld. De indruk van het onderwijs van den Heer Cuiperus was minder gunstig dan die van ge noemden Heer De Vries, waardoor het Hoofd der School laatstgenoemde den Raad alleszins aanbeveelt. B. en W. hadden tevens het advies ingewon nen van den Heer Blum, den arrond. Schoolop ziener, die eveneens in zijn schrijven een guns tig oordeel uitsprak over den Heer de Vries en in 't belang van het onderwijs den Raad aan beval deze te benoemen. Daarop hadden B. en W. de volgende voor dracht opgemaakt. No. 1 B. de Vries, No. 2 J. Cuiperus, No. 3 D. Sterel. De Heer Jongerling doet opmerken, dat uit de sollicitanten blijkt, dat geen van allen de acte voor Landbouwonderwijs hebben, waarop de Voorz. antwoordt, dat het wel wenschelijk ware geweest, indien men daarmede rekening had kunnen houden met de benoeming. De Heer De Vries, zegt de Voorz., is gehuwd, 25 jaar oud, bezit hoofdacte en behoort tot de Ned. Herv Kerk. Hoewel de Raad blijkbaar meer de voorkeur aan een ongehuwd onderwijzer zou geven, is men het volkomen eens met den voorzitter, dat men in dit geval in het belang van het onder wijs liever een gehuwd onderwijzer mag benoe men, die warm wordt aanbevolen en voor het onderwijs de rechte man is, als een ongehuwd onderwijzer, die wellicht minder geschikt zou blijken te zijn voor zijn ambt. Hierna gaat men tot stemming over, en wor den de beide Wethouders, de H.H. Zeeman en Greidanus, tot stemopnemers benoemd. De uitslag der gehouden stemming is, dat de heer B. de Vries met algemeene stemmen is be noemd. De voorz. vraagt nu op welke wijze van 16 Oct. tot 1 Dec., in welken tijd het onderwijzend, personeel met één is verminderd, het best het; onderwijs zal kunnen worden geregeld. Deze vraag hadden B. en W. reeds tot han delen genoopt en hen in overleg doen treden» met het Hoofd der School, die, nadat men heft onpractische van het beurtelings onderwijs geven» aan de verschillende klassen had ingezien, zich bereid verklaarde zelf die leemte aan te vullen op de volgende wijze. Inplaats de school met 1 Oct. te doen aan vangen te 9 uur, de aanvang der lessen op den zelfden tijd te houden als thans. Het onderwijs kan dan worden gegeven als volgt Van 8—10 uur aan de hoogste klasse. Van 1012 uur aan de klasse van den heer Roodenhuis. Van 1 2]/2 uur wederom aan de hoogste klasse. Van 2V24 uur aan de klasse van den heer Roodenhuis. De klassen blijven op die wijze meer in haar geheel, waardoor het onderwijs onder die rege- ting geenszins zal hebben te lijden. Het onderwijs aan de drie lagere klassen kan. dan op denzelfden voet doorgaan. testament zoo goed als geruïneerd wordt. Gg' en» uw mama krygen een lijfrente, natuurlijk niet ge- ring, maar het kapitaal, dat gaat in andere handeni over. Aurelien werd doodsbleek. Het was niet voor kurt eerst, dat hij een dergelijke bedreiging hoorde, hg had reeds meermalen gehoord, dat zgn vader plan nen koesterde, om de fabrieken en de bosschen tot. het eigendom van de werklieden te maken, een; groote maatschappij te stichten waar al de winsten» onder het personeel, van den fabrieksdirecteur em hoofdingenieur af, tot den minsten arbeider toe, zan den verdeeld worden. Die geruchten schenen inderdaad waar te zijn, Aurelien beefde van ingehouden woede en beett zich zenuwacntig op de lippen; hg voelde een haarf in zich ontbranden tegen zgn vader, die hem mee dogenloos onterfde, maar niettemin wist hg zich te bedwingen en een minachtend glimlachje plooide zgn lippen. Kom, kom, kom, zeide hg, dat testament is nog niet gemaakt, maar toch is het goed, dat ik inge licht ben, ik kan mjjn maatregelen nemen. Wan neer ik uw hulp mocht noodig hebben, Maurice, kan ik daar dan op rekenen Welzeker. Want ge begrijpt wel dat ik me zoo niet laat plunderen. Niet alleen dat ik het geheele vermogen; van mgn vader zal hebben, maar ik zal er dat van: mijn nicht Marguerite De Briais nog bijvoegen datt verzeker ik u. Ik meende dat mejuffrouw De Briais in bet hu welijk zou treden met een officier. Dat huwelijk gaat evenmin door als het testament van mijn vader zal gemaakt worden. Ik heb al een zeer mooi plan in mgn hoofd en als ik daarin slaag Maurice, mgn jongen, en als gg mij de behulpzame hand biedt, dan zullen er nog vroolijke dagen voor u aanbreken, meer zeg ik voorloopig niet. Ik ben tot uw dienst. {Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1899 | | pagina 2