Weekblad voor LAMGrËDIJK en Omstreken. TT". 41. Zondag 8 October 1899. 8e Jaargang. J. H. KEIZER. Groote letters of vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Nieuwstijdingen. Feuilleton. WR3SD lESCHIBli. NIEUWE umuKM (oirm. Deze courant verschijnt eiken Zaterdagnamiddag. ABONNEMENTSPRIJS voor Noordscharwoude, Oudkarspel, Zuidscharwoude en Br. op Langedijk per drie maanden 50 ct., franco p. post GO ct. UITGEVER: BUREEL: IWoorclscfiarwoude. PRIJS DER AD VERTENTIËN: Van 15 regels 30 ct., elke regel meer 5 ct. Brieven rechtstreeks aan den Uitgever. Bij dit iiuiiiEiier bclioort een bijvoegsel, Heer Hugowaard. Hoewel de plannen om het station Noordscharwoude gemakkelijker bereikbaar te maken voor omliggende plaatsen nog geene zekerheid hebben gekregen, kunnen we toch meedeelen, dat het ernstig voornemen bestaat, consessie aan te vragen voor aanslui ting aan de lijn der H. S. M., ten aanzien van een dan te leggen zijlijntje langs de Noorder nngsloot van den polder Heer Hugowaard. Die aansluiting zou dan tot stand gebracht worden tusschen den overgang van den spoorweg over den Laanderweg en dien over den noorder ringdijk, terwijl dan het zijlijntje zich oostwaarts zou uitstrekken, vermoedelijk met eenen toegangs weg van uit den Laanderweg. Wanneer dit plan wordt verwezenlijkt, dan zal „Nieuw Leven" ten aanzien van het verkrijgen van goed vaarwater, bij hare aanvragen aan het Polderbestuur het oog van 't oorspronkelijk plan moeten afwenden en 't lievelingsidee van „de spoorput" tot markt- haven verheven te zien wel moeten opgeven, om in eene andere richting te gaan werken. Bij verwezenlijking van bovengenoemden aanleg oener zijlijn, zal 't streven van „Nieuw Leven" er op gericht moeten worden, om, bij verlegging harer markt naar dat punt van den polder, dit. punt per schuit bereikbaar te maken. Doch dan zal deze vereeniging er tevens op dienen te wij zen, dat doortrekking eener mogelijk te leggen zjjlijn buiten den Smeugelpolder wenschelijk zal zijn, aangezien de Hugowaarders anders door eene sluis naar de ringsloot zouden moeten va ren. Alweer leven in de brouwerij dus. Laat ons hopen, dat het tot iets goeds zal mogen leiden. Sint Pancras. Bij het Gemeente- en het Polderbestuur alhier is deze week een ver zoekschrift ingekomen van het bestuur der Naain- looze Vennootschap „De Alkmaarsche Tramver- eeniging", waarin voor den tijd van 80 jaar con cessie wordt gevraagd voor den aanleg van een electrischen tram. De concessie zal gerekend worden in te gaan den dag, dat de tram in exploitatie wordt ge bracht, uiterlijk 1 December 1901. Zooals bekend is heeft het gemeentebestuur van Oudorp de concessie reeds verleend. Dezer dagen zjjn velen hier weer druk in de weer met het diepspitten van de voor de tulpen teelt bestemde akkers. Het aantal eigenaars van een „bollenkraam" is echter do laatste jaren hier aanmerkelijk ver minderd tengevolge van den achteruitgang der bollenprijzen. Velen deden hun kraampje van de hand uit vrees, dat de waarde nog meer mocht verminderen. Lutjewinkel. Maandag 2 Oct. over leed alhier op 't onverwachts de heer P. Koo- men, in den ouderdom van ruim 70 jaren. Sedert 1870 was hij werkzaam als timmerbaas en koggebaas van de „Niedorper Kogge" en se dert 1880 bekleedde hij de betrekking van op zichter en bode van den West-Prieschen diik. Met den meesten ijver werden deze betrekkingen steeds door hem vervuld en hij genoot daarvoor de achting zijner besturen, terwijl hij voortdu rend om zijn minzaamheid de genegenheid zijner ondergeschikten mocht ondervinden. De justitie te Arnhem moet een ernstig onderzoek hebben ingesteld naar de oorzaak van het overlijden van een verpleegde, een 12-jari- gen jongen, in de Weesinrichting te Neerbosch. 19 Augustus 11. zou deze knaap door iemand van het personeel geslagen, en eenige uren daarna overleden zijn. De Arnhemsche justitie is sedert het einde van Augustus viermaal te Neerbosch geweest. Het lijk van den jongen is opgegraven en te Nijmegen geneeskundig onderzocht. Het resultaat is nog een geheim, doch de in structie is nog niet afgeloopen en wordt voortgezet. De geneesheer der inrichting, dr. De Blécourtj verklaarde dat de dood niet kon zijn ingetreden tengevolge van den slag op den arm, maar dat de overledene lijdende was aan een inwendig abces; de lijkbeschouwing moet geen licht in deze zaak verschaft hebben. Onder het hoofdje „Tooneelverscheidenhe den lezen wij in „Het Nieuws van den Da»" llAf. vnlfronrlo 28.) Dus als ik uw hulp noodig heb? Dan zult ge mq altijd gereed vinden. Dat is afgesproken, ziedaar de hand er op. Beide jongelui drukten elkaar krachtig de hand. 's Avonds van dienzelfden dag kwam Filip Dor melles te Parijs aan en begaf zich terstond naar het hotel De Prabert. Marguerite ontving hem stralend van vreugde. Het leek wel dat alles hen begunstigde en dat het eene geluk moest volgen op het andere. Niet alleen dat rilip thans den mooien titel voerde van kapiteih maar boyendien was hij thans te Parqs geplaatst en kon hg dag aan dag zijn beminde Marguerite ont moeten. Maar wanneer zou nu eindelqk de groote dag aan breken? Ik geloof, dat, als we ons niet een weinig boos maken, ik voor het Nieuwejaar geen mevrouw Dor melles zal zijn, zeide Marguerite vertrou wel ijk. Mijn lieve tante schqnt er behagen in te scheppen, den datum telkens te verschuiven. Ik ben reeds geheel voor de plechtigheid gereed, de naaisters en de ma- -gazqnen hebben alles geleverd wat ik noodig heb en het ligt in laden en doozen geborgen, op mijn kamer. Tante, daarentegen, kan het met zichzelf maar niet eens wordenzij heeft reeds een dozqn japonnen laten maken, maar niet een die haar voldoet, zoodat zq weer nieuwe bestellingen wil doen. Is dat niet opvallend en moeten wq daar maar altqd in berusten? Neen, zeker niet! riep Filip uit. En dan, ging het meisje voort, acht ik haar in staat ziek te worden, wanneer het voorwendsel van de toiletten te veel in het oog zou loopen en terwijl zq dan zoogenaamd ziek lag, zou zq den tijd hebben om weer iets nieuws uit te denken. Kortom, ik be- Tooneelverscheidenheden. De verzorging van het tooneel bij de voorstel lingen van Sarah Bernhardt getuigde niet altijd van toewijding. Een meer grappig geval van na- latigheid deed zich bij de vertooning van Frou- schouw alles als een goedberaamd phTn. Hoe denkt q hierover, Filip? Ik houd mq overtuigd, lieve Marguerite, dat me vrouw De Prabert ons huwelijk zeer vijandig gezind is en ik vrees dat zq tqd zoekt te winnen voor den een of anderen toeleg van oom Jacques en zijn ach- tenswaardigen neef. Hoe is hun houding tegenover u Onberispelijk, maar ik doe toch mqn best hen zoo veel mogelijk fe ontwijken. Wanneer zullen wij hen voor goed kunnen ont wijken Dat is op het oogenblik juist de groote vraag. Vindt ge ook niet dat we onze maatregelen moesten nemen? Zij sprak op zulk een moedigen toon, haar gelaat had een zoo vastberaden uitdrukking aangenomen, dat Filip onwillekeurig moest glimlachen. Zoo denk ik er ook over, antwoordde hij, wq zul len onze maatregelen nemen. Krachtige maatregelen. Zeer krachtig. Wij zullen kort en goed ons ultimatum stellen. Juist. Hoeveel dagen moet men onder de geboden staan? Elf. Nu, dan wil ik over elf dagen, te rekenen van af Zondag, mevrouw Dormelles heeten. Dat is miin ul timatum. En dat onderteeken ik gaarne, liever tienmaal dan eens. Dat weet ik, maar nu moeten we het ook doorzetten. We zullen het doorzetten. °m te beginnen zullen wij mijnheer De Prabert er mede bekend maken. Hij zal ons ongetwijfeld aan moedigen en ons steunen, voor zoover zijn wils kracht tegenover mevrouw mijn tante gaat Ver volgens tasten wq den vijand in het front aan. Wij beginnen dan terstond, gaat ge mee? Z\j nam Filip mee naar haar voogd. De grijsaard, meer dan ooit somber en in zich zelf gekeerd, ontving hen vriendelijk. - me^rguérite deelde hem zonder omwegen haar plan Ik dacht, kinderen, dat het uitstel van u kwam, antwoordde Bernard De Prabert, en ik heb al tot frou op. Het scheen eenmaal of de gordijn niet op wou, 'n andermaal bleef het pauzebordje staan, terwijl het spelen reeds begonnen was. Sarah dit ziende, ging naar den voorgrond, haalde het bordje uit den grond, en gaf 't den tooneelbode om weg te brengen. Applaus. Zulke voorvallen zijn smulpartijtjes voor het publiek. Aardiger is het geval van Mevr. Kleine-Gart- man en Louis Bouwmeester. Te Gouda speelden zij „Niemand sterft van blijdschap. In eene ernstige scène tusschen beide loopt een poes over het tooneel. Dat is niets. Maar later, toen de poes aan 't miauwen ging Mevr. Kleine en Louis Bouwmeester twee echte tooneelrotten lachen inwendig en hou den zich goed. Eensklaps zegt Mevr. Kleine in de toon van het stuk: Jasper, neem de poes op en breng^ r in de keukenBouwmeester, ge heel ook in de rol blijvend, roept: Poes, poes!" De poes komt. Jasper, brengt haar weg, en ver volgt terugkomend de scène. Het publiek begreep niet, en heeft ook niet kunnen begrijpen, dat de scène met de poes eene toevallige was, 't dacht dat die in het stuk hoorde, en vond de scène bizonder mooi en natuurlijk! Eenige jaren geleden heeft men het oor deel der Amsterdamsche kinderartsen inge wonnen, aangaande het gebruik van alcoholische dranken (bier, wijn, advocaat, enz.) Zij oordeelden als volgt: De alcoholische dranken bederven hersenen en zenuwen. (Prof. Stokvisch; Dr. Yoüte.) Zij verstoren de spijsvertering. (Dr. v. Brak) Zij werken schadelijk op het hart. (Dr. Nijhoff!) Geheele verwerping. (Dr. Barnouw De meest volstrekte afkeuring. (Dr. Kruseman Bepaald af te raden. (Dr. Schippers.) Moet absoluut verbannen worden. (Dr. Hulshof) Onvoorwaardelijk af te keuren. (Dr. de Ranitz.) Beslist te verbieden. (Dr. Graan boom.) Dit is de uitspraak der wetenschappelijk ont wikkelde mannen, die door hunne praktijk dage lijks met alcoholslachtoffers in aanraking komen. Aan de Kiesvereenigen, leden der Libe rale Unie, is door het bestuur de volgende cir culaire verzonden: Naar aanleiding van tot ons gekomen vragen hebben wij de eer U te berichten, dat wij ons ernstig bezighouden met de voorbereiding der mij zelve gezegd: het schqnt dat ik nog ongeduldiger ben dan zij. 6 Dan hebt ge u toch vergist, beste oom. Des te beter, kindlief, ware liefde en ongeduld gaan altqd samen. Haast u dus; wanneer het geluk zich voordoet grqp het dan met beide handen, want als het ont snapt kornt het meestal niet terug. Dus gij keurt ons besluit goed? Volkomen. Doch wanneer zekere personen eens niet tot de plechtigheid gereed waren. Dan wordt de plechtigheid zonder hen voltrokken. Dus, mijn goede oom, gij zoudt er zelfs in toe stemmen, dat uw pupil op hoogst eenvoudige wijze in den echt verbonden werd, zonder een schitterend feest en een stoet van bruiloftsgasten? Dat zou voortreffelijk zijn, kindlief, ik zou niets liever willen, dan dat het huwelqk zonderal dat op zien werd gesloten, maar zou dat voor u geen op offering zjjn? o Voor mij, volstrekt niet, wanneer die formalitei ten vermeden kunnen worden, des te beter. Dan zijn wq het volmaakt eens, mqn kind. Bravo, goede beste oom, gij begrijpt het geluk juist zooals wq dat begrqpen, en daarom houd ik ook onnoemelq'k veel van u. Marguérite sloeg haar armen om den hals van den ouden man en kuste hem op beide wangen. Bjj mevrouw De Prabert wachtte hen evenwel een minder gunstig onthaal. Felicienne maakte zich boos, zeide dat zij onmo gelijk gereed kon zijn, dat men een voorwendsel zocht om het huwelqk buiten haar tegenwoordigheid te voltrekken, dat zjj zooveel ondankbaarheid niet verwacht had, dat een welopgevoede jonge dame zooveel ongeduld niet moest toonen, dat Maar het baatte haar niets, Marguérite De Briais antwoordde op koelen toon: Mijn voogd heeft bepaald, dat mqn huweljjk met kapitein Filip Dormelles op Zaterdag 12 November zal plaats hebben, dus heden orer veertien dagen Die datum is nu onherroepelijk vastgesteld. Ik zal zelf de uitnoodigingen zenden aan de gasten, die ik wil dat bq de plechtigheid tegenwoordig zullen zjjn en behandeling van het kiesrecht-vraagstuk in eene algemeene vergadering en dat een praeadvies daaromtrent bij een Commissie uit ons midden in bewerking is. Vrijwilligers voor don Transvaal! Naar aanleiding van herhaalde aanbiedingen, zoowel van Hollanders als van vreemdelingen, die zich bereid verklaren als vrijwilligers dienst te nemen in bet leger der boeren, verzoekt de consul-generaal der Zuid-Afrikaansche Republiek mede te deelen, dat geen vrijwilligers in Europa worden aangeworven en ook geen vergoeding van reiskosten wordt uitbetaald aan hen die zonder aangeworven te zijn zouden willen vertrekken. Niet erkend weinig verloren. Cordang, de 24-uur recordman, die na zijne overwinning op Walters besloten heeft, de fiets- sport vaarwel te zeggen, wordt niet erkend als te zijn de man, die Walters geklopt heeft. Zijn financieel voordeeltje, eenige duizenden guldens en de hem te beurt gevallen eer, zullen hem ruimschoots schadeloos stellen, dunkt ons, tegen de verdachtmaking van jaloersche zijde. Beterschap. In de Friesche .gemeente Ferwerderadeel zijn eenige landerijen (kleigrond) publiek ver kocht en hebben gemiddeld bijna f3000 per bunder opgebracht. Wel een bewijs, zoo meldt men, dat de malaise der laatste jaren nu begint af te nemen. De liefhebberjj voor voetreizen om de we reld schijnt navolging te vinden. Thans wordt een dergelijke ondernomen door vier heeren uit Antwerpen, genaamd R. en A. van der Heij den, A. Wouters en H. Janssens. Zij zijn den 23sten September uit Antwerpen vertrokken. Een paar dagen geleden ontving men bericht, dat zij te Haastrecht (Z.-H.) waren, en thans zijn zij aangekomen te Nijmegen, waar zij veel bekijks hadden van het publiek op de kermis. r Te Sneek heeft een schutter zijne wapens en kleeding ingeleverd, met de mededeeling, dat hij die niet langer wenscht te dragen. Een in Augustus ingedeeld schutter weigert ook wapens en kleeding te halen. Blijkens een Parijschen brief van het „Handelsblad," is de tegel der Haagsche da mes juist op den dag der bevrijding van Dreyfus mqn aanstaande zal van zqn kant hetzelfde doen. t Is goed, mejuffrouw, antwoordde Felicienne bits, ik zal rekening houden met uw bevelen. Maar tante 't Is goed, heb ik gezegd. En mevrouw De Prabert deed deze woorden ver gezeld gaan van een boosaardigen blik. Marguérite groette haar zwqgend en verliet met Jbilip haar salon. Buiten gekomen zeide zq: Nu hebben wq een verklaarde vqandin in haar. Beter een openlqke en eerlqke vqandschap, dan al die huichelarq en verraderlijke hinderlagen, ant- woordde de jonge kapitein. Maar mqn heinel, wq zouden alle menschen wel even gelukkig willen zien als wq zelf zijn, riep het meisje verdrietig uit, wq wenschen niemand kwaad toe, waarom werkt men ons dan zoo tegen en legt ons zooveel hinderpalen in den weg? Zoo is het leven nu eenmaal, lief kind. Marguérite gieep de beide handen van haar aan- staanden echtgenoot en zag hem met haar groote mooie oogen aan. Wanneer ons eens een ongeluk trof, Filip? Maak u toch niet noodeloos ongerust, mqnlieve- T/60 er I"et om over ons geluk te wa ken Zou ik mqn schat niet tegen de verbitterdste vqanden kunnen beschermen Verban toch die vrees, wees moedig en wij zullen den aanval, zoo die al mocht plaats hebben, met succes afslaan. Doch men zal ons wel met rust laten, want men weet vooruit, dat men toch geen overwinning op ons zal behalen. Kom, heb maar vertrouwen in de toekomst en verdrqt die sombere wolken, die uw engelachtig gelaat ontsieren. Lach mij weer toe met uw betooverenden glimlach. Inderdaad, de troostwoorden van den beminden man deden den glans in de oogen van Marguérite terugkeeren, haar lippen plooiden zich weder tot een glimlach en haar droefgeestigheid verdween. Van dien dag af evenwel verliet mevrouw de Prabert haar vertrekken niet meer en ook weigerde zij haar nicht te ontvangen wanneer deze zich bij haar liet aandienen. Dez^onaangenametoestan^wier^en

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1899 | | pagina 1