Brieven uit „de Streek," BIJVOEGSEL van de „Nieuwe Langedijker Couranl' van Zondag 8 October 1899. Vervolg Nieuwstijdingen. Vrijdag j.l. werd eene proeftocht gehouden van uit de Zaan met eene motorschuit, die door den heer Trompetter, een der grootste koolhan delaars op Engeland, is aangekocht, met het doel, de z. g. „zakkenkool" te vervoeren naar Amster dam. Geregeld zal deze schuit twee a drie maal per week varen om hare lading over te brengen in de Londensche boot. De lading dezer schuit zal geschieden voorloopig a/h Verlaat en wel licht in 't vervolg bij de Waarlands brug, een enkele maal licht ook bij de tegenwoordige wo ning van den heer Trompetter. De proeftocht heeft uitstekénd voldaan. Een nieuwe toepassing der Rönt genstralen. De Röntgenstralen, die reeds op velerlei ge bied zijn toegepast, zullen ook hare diensten kunnen bewijzen bij het maken van kopieën. Men plaatst een honderdtal bladen photographisch papier op elkaar, en daarboven het tecopieeren stuk. Daarna stelt men het geheel gedurende twintig seconden aan Röntgenstralen bloot. Men ontwikkelt nu de platen op de gewone wijze, en men heeft 100 kopieën. Men kan tegelijkertijd werken met 20 blokken van 100 bladen, en de uitvinder Kolle denkt, dat hij 6000 kopieën zal kunnen maken in éen minuut. Tien personen zouden per dag, acht uren wer kend, gemakkelijk 7,500,000 kopieën kunnen maken. Wij voegen er nog bij, dat het onverschillig is of men een manuscript of wel een gedrukt stuk wil reproduceeren. Afdrukken van zeldzame manuscripten zullen dus op deze wijze ook kunnen worden gemaakt. Lastig zoeken! De commissaris van politie in de 4e afdeeling in Den Haag verzoekt bekend gemaakt te wor den met de verblijfplaats van Antonius Storm, ongeveer 44 jaren, die 23 jaren geleden een dag na zijn huweljjk, zijn vrouw heeft verlaten en sedert niet is teruggekeerd. Een juiste opmerking. In de Oprechte Haarl. schrijft „Piet Voluit" „In onze haastigen tijd van fiets en fin de siècle veroorloven hoe langer hoe meer adver teerders zich halve woorden en enkele beginlet ters, om hunne wenschen zoo goedkoop mogelijk bekend te maken en vorderen ze van den lezer een tijdroovende inspanning ter ontcijfering van zin en bedoeling. „Wellicht verschijnt eerstdaags in de een of andere courant nog een advertentie van den vol genden inhoud „Een n. Heer P. G. van m. 1. z. b. b. h. h. z. m. Jan. 2 g. k. met Pens. bij een besch. g. z. k. m. t. 1. en v. g. g. v. op bill. cond. Br. fr. 1. X „Onlangs zag ik ten postkantore een brief met het adreste A'dam in de bus werpen, alsof de beambte nu maar raden moest: Amsterdam Apingadam of Alblasserdam. „Zoo zal men later gemakshalve Z'dam voor Zaandam, Zwammerdam of Zeddam en L.dam voor Leerdam of Leidschendam gaan schrijven Vreemdsoortige regeuboog Men schrijft uit Gieteloo (Gelderland) aan de „Haarl. Ct.": Dezer dagen 's morgens omstreeks 8 uur werd hier een zeer zeldzaam natuurverschijnsel waar genomen, n.l. een bijna cirkelvormige regenboog, die zeer dicht bij het zenith stond. In tegenstel ling met een gewonen regenboog vertoonde deze zich aan dezelfde zijde als waar de zon is ge plaatst. Het zeldzaamste was evenwel, dat de boog werd waargenomen aan een nagenoeg hel deren hemel, slechts zeer enkele vederwolkjes dreven zeer duidelijk voor den boog langs. Het verschijnsel vertoonde zich langer dan een uur met afwisselende helderheid op dezelfde plaats. Te 8 u. 40 min. verdween de boog bijna plot seling. Wind Z. O. matig, thermometer 55 gr., hygrometer 54 gr. Wie verklaart het verschijnsel? Het verschijnsel is volstrekt niet zeldzaam. In 1898 werd het te Zutfen 101 maal, te 's Gra- venhage 88 maal, in 1897 te Zutfen 89 maal, in 1896 te Haarlem 102 maal gezien, natuur lijk niet altijd zoo duidelijk als de waarnemer te Gieteloo het zag. Men meldt uit Oude Niedorp: Woensdagmorgen had alhier een ter dezer plaatse onbekend wielrijder het ongeluk met een op hol zijnd rijtuig in botsing te komen, waar van 't gevolg was, dat hij met een geweldigen slag van zijn rijwiel tegen den grond werd ge slingerd en geruimen tijd bewusteloos bleef lig gen. Geneeskundige hulp was spoedig aanwezig en nu bleek het, dat de ongelukkige hoogst ernstig aan 't hoofd was gekwetst en beide bee- nen gebroken had. Zijn toestand is zorgwekkend. Leger-organisatie H. M. de Koningin heeft den Minister van Oorlog gemachtigd om bij de Tweede Kamer aanhangig te maken de wetsontwerpen tot rege ling van de samenstelling der landmacht en tot nadere wijziging, in verband daarmede, van de militiewet. De indiening dezer ontwerpen zal een dezer dagen plaats hebben. Kaar het „Vad." bevatten deze wetsontwerpen o. a. de volgende hoofdbepalingen De landmacht is samengesteld uitlo. het le ger; 2o. de landweer, ter vervanging van de op een nader te bepalen tijdstip op te heffen schutte rijen; 3o. den landstorm, voor zoover de land- stormplichtigen voor den dienst zijn bestemd. In tijd van oorlog of oorlogsgevaar worden ook de met Koninkl. goedkeuring opgerichte vrijwilligers korpsen tot de landmacht gerekend. Deze stel len zich alsdan ter beschikking van het militair gezag. In de indeeling der verschillende wapens en diensten zijn eenige wijzigingen voorgesteid. Omtrent de militie-wet valt meer bepaald het volgende aan te stippen Jaarlijks worden bij de militie ingelijfd: ter volledige oefening ten hoogste 12.300 man; tot korte oefening ten hoogste 5200 man. Behoudens uitzonderingen, bij de wet vastge steld, duurt de dienst voor de ingelijfden te land 8 thans 7 en voor die der zeemilitie 5 jaren. De land-miliciens worden, tenzij de Koningin dat niet noodig mocht achten, onder de wapens gehouden de ingelijfden ter volledige oefening: bij de onbereden korpsen 12 en bij de bereden korpsen 18 maanden; de ingelijfden tot korte oefening 4 maanden. Zij komen na volbrachten eersten oefeningstijd voor herhalings-oefeningen in werkeljjken dienst: de volledig geoefenden bij de onbereden korpsen 12 weken, verdeeld in ten hoogste 3 perioden; bij de bereden korpsen eenmaal voor 6 weken, de voor korte oefening ingelijfden 12 weken, ver deeld over 2 perioden. Zij gaan bij hun ontslag uit het leger met uitzondering van de torpedisten en de bereden korpsen over naar de landweer, waarbij zij gedurende 7 jaren blijven ingedeeld. Verteerbaarheid der zemels in brood. Een Duitsch landbouwkundig blad, verschij nende in Saksen, gaf eenigen tjjd geleden de volgende mededeeling, welke van gewicht is in verband met de algemeen verbreide meening, dat de zemels een hooge voedingswaarde zouden heb ben. De heeren dr. Plagge en dr. Lebbin, schei kundigen, hebben in 't belang van de voeding en verpleging der Duitsche soldaten op ruime schaal onderzoekingen gedaan en analyses ge maakt, om vast te stellen, in welken omvang de voedingstoffen, die in het koren voorkomen, vooral wat betreft de proteïntstoffen in de zemels en de kleefstofcellen, door de verteringsorganen van den mensch worden uitgenut en hoe in verband hiermede het malen en het broodbakken moet geschieden. Het resultaat van deze onderzoekingen, zich uitstrekkende over vijf jaar, is in een uitvoerig geschrift medegedeeld, dat de brood bakkerij in een geheel nieuw licht plaatst. De schrijvers komen hierbij tot de volgende conclusiën Goed roggemeel wordt bijna evengoed verteerd als goed tarwemeel. Roggemeel wordt des te beter verteerd, hoe minder zemels het bevat. Roggezemels zijn geen geschikt voedingsmiddel voor den mensch, zelfs niet, al zijn zij nog zoo fijn gemalen. Een verwijdering der schalen, ook van de laag der kleefstofcellen, moet het doel zijn van de molenaars en fabrikanten. Dit doel wordt het best bereikt door het gebruik van fijne zeven en dat werk zoover door te zetten, dat er rond 25 °/0 zemels uit het meel is verwijderd. Het denkbeeld van de menschen, dat zemels een hooge voedingswaarde zouden hebben, is eenvoudig onzinnig. Wat betreft het tegenwoordige soldatenbrood, het zoogenaamde kommiesbrood, dat men over 't algemeen eene grootere voedingswaarde toe schrijft, dan het gebruikelijke meer of minder fijne en witte „bakkersbrood", is door de onder zoekingen bewezen, dat het niet geheel wordt uitgenut. Het verlies bedraagt gemiddeld op acht proeven bij de eiwitstoffen 43.35°/0, bij de droge bestanddeelen 13.9%* Eene verbetering kan bij behouding of wel bij verhooging van het tegenwoordige zemelge halte noch door pellen, noch door eene fijne ver maling der zemels worden verkregen. In de eer ste plaats is daarvoor noodig eene vermindering van het zemelgehalte tot op ongeveer 10 pCt., verwijdering der zemels van 15 tot op 25 pCt., zooals in de burgermolens gebruikelijk is en waarvoor het gebruik van fijne zeven is aan te bevelen. In elk geval wordt door de heeren be weerd, dat het een fabel is, dat, zooals door som mige menschen wordt beweerd, brood met zemels de voorkeur verdient. Het nachtlicht in het slaapvertrek is een gevaarlijk ding. De nacht is bestemd voor den slaap. Het is 's nachts rustiger, omdat het rumoer van den dag zwijgt, daarom wordt ons gehoor niet verontrust; het is duister, opdat ook ons oog rusten zal. Het brandende nachtlicht stoort evenwel de rust van het gezichtsvermogen, en het is inderdaad geen wonder, als we dan ver moeid ontwaken en langzamerhand over onze zenuwen beginnen te klagen. Wat gemeene bedriegerij! Door de rijks- en de gemeente-politie, de veld wachters R. van der Mey en van der Stel (te Zoeterwoude) is aan den Haagweg onder Zoeter- woude aangehouden zekere G. K., die, onder voorwendsel van bloedspuwingen te hebben, het medelijden van het publiek trachtte op te wek ken. Hij nam n.l. eenig bloed of roodgekleurd vocht in den mond, waarvan hij eenige flesch- jes vol bij zich had, liet zich vallen en spuwde dan het vocht bij gedeelten uit; niemand was op het bedrog bedacht en deze en gene tastte al in de beurs om den ongelukkige te helpen. Van den hem aangeboden geneeskundigen bij stand wilde hij natuurlijk niets weten! K. is iemand, die reeds veel op zijn kerfstok heeft en schijnt dit kunstje ook reeds op andere plaatsen vertoond te hebben. In een coupé 3e klasse van den trein Am- Sterdam—Rotterdam hadden Zaterdagmor gen 6 heeren plaats genomen. Voorbij het station Haarlem haalden 4 van de 6 personen kaarten uit den zak en begonnen na eenig aandringen hun spelletje, een, twee, drie, klaveraas, met den vijfden, een boertje. Dit mannetje liep er in voor f120. De 6e passagier, de Heer Ph. B., telepho- neerde aan het station Piet-Gijzenbrug de Leid- sche politie, met het gunstig gevolg, dat de hee ren kwartjesvinders in Leiden gearresteerd wer den. {Vad.) Nieuwe methode. Dinsdag ging op Urk de oude blinde omroe per door het dorp en riep met jeugdige geestdrift „'r Wort bekint 'ermaakt; twiej fesoenlijke jonges vragen twiej fesoenlijke maodjes tusschen de zuvetien in de twientig jaor, om er 'n Zun- dag 'n avet miej eut te goön. Ze kunnen der van avet anmelden in 't logement 't Wapen van Urk Het gebeurde te Blokker op de kermis. De knaap werd verliefd en wilde het meisje kussen. Deze verzette zich. Eene schermutseling in het donkere hoekje volgde en plonsdaar spar telde het meisje in het water. De verliefde jon geling stapte te water en redde zijn schat. Des anderen daags een bezoek van den verontwaar digden vader. De knaap moest 2 gulden boete betalen. Hij ging dien dag niet ter kermis. CII. 28 Sept 5 Oct. Hoewel de bloemkool- prijzen dit jaar dooreengenomen belangrijk lager zijn dan in 1898, toch kon reeds nu de verwachting worden uitgesproken, dat de om zet aan de markt van de vereeniging „de Tuinbouw," aan het station Bovenkarspel minstens hetzelfde kapitaal zal vertegenwoor digen als in 't vorig jaar. Loopt 't wat mede dan zal de f450.000 zelfs nog wel worden overschreden. In de eerste plaats moet dit worden toege schreven aan het feit, dat ook hier, evenals in een zeer groot deel van onze provincie, de tuinbouw meer en meer den landbouw ver dringt. De teelt van vroege aardappelen wordt voortdurend uitgebreid, waardoor vooral de omzet van dit product aan onze markt enorm is toegenomen. Reeds in 1898 stond onze markt met een aanvoer van 135000 halve H.L. aardappelen bovenaan, doch thans is de 200000 reeds sedert eenige weken overschre den. De teelt van zomerbloemkool ni. de grove en fijne, schijnt voor hen die met deze cul tuur niet van zeer nabij bekend zijn, weinig aantrekkelijkheid te bezitten, tenminste de uitbreiding daarvan is niet in 't oogvallend. Des te meer animo bestaat er daarentegen voor de teelt van reuzenbloemkool. Tot voor enkele jaren werd de bloemkool teelt bijna uitsluitend te Grootebroek en Lut jebroek uitgeoefend terwijl ook de kool, bieten en knollenakkers daar ter plaatse werden ge vonden. Thans echter zijn, vooral te Boven karspel, tal van hektaren met reuzenbloemkool beplant, terwijl van daar belangrijke hoeveel heden kool, bieten en knollen worden aange boden.Gedurende dezen herfst worden dan ook weder tal van nieuwelingen aan de bloemkool- markt opgemerkt. In den regel leidt zoo'n eerste proef tot herhaling daarvan, omdat door deze nieuwelingen veelal hooge prijzen worden bedongen. Hunne akkers, waarop nimmer bloemkool of sluitkool werd verbouwd en die door de zware bemestingen, voor de aardap pelteelt aangebracht, in zeer vruchtbaren toe stand verkeeren, brengen zware reuzenbloem- koolen voort, die door de handelaren gaarne worden gekocht en flink worden betaald. Vooral op zoogenaamd nieuw land wordt prachtige reuzenbloemkool getoeld. Te Hoog- karspel en te Andijk worden thans eveneens, hoewel niet zoo talrijk als te Bovenkarspel, bloemkool en koolvelden aangetroffen. Van Andijk wordt echter geen bloemkool ter markt gebracht, omdat deze, gelijk ik reeds vroeger mededeelde, uitsluitend voor de inmakerij wordt geteeld. Ook door de meerdere aanvoer van uien, die voorheen meestal uit de hand werden verkocht, draagt er niet weinig toe bij, dat het aan onze markt verhandelde kapitaal een belangrijk cijfer bereikt. Wijs ik boven dien nog op de knollenmarkt en den steeds grooteren aanvoer van slaboonen,dan meen ik daarmede de oorzaken te hebben aangestipt, waardoor, niettegenstaande lagere bloemkool- prijzen, zeer waarschijnlijk dezelfde, mogelijk zelfs nog hoogere omzet in geld zal worden bereikt, als in het vorige jaar. Vooral Zaterdags, Dinsdags en Woensdags heerscht aan onze markt groote levendigheid. Verleden Zaterdagmorgen werd bijv. verhan deld 42800 reuzenbloemkool, 3920 witte, roode en gele kool, 220 halve H.L. aardappelen, 2109 halve H.L. uien en nep, 416 zak boonen, 1300 komkommers, 22 manden peren, 5V2 mand appels en 11500 bieten. Deze massa tuinbouwproducten werd aan gebracht door omstreeks 250 schuiten, waar mede tal Van schepen en waggons werden beladen. Niettegenstaande de groote aanvoer wordt alles graag gekocht en worden de prijzen daardoor niet gedrukt. Ik acht 't overbodig u een overzicht te geven van de voor de ver schillende producten bedongen prijs, omdat daarin sedert de vorige week slechts weinig verandering valt op te merken. Alleen uien en aardappelen zijn omstreeks 10 ct. per 1/2 H.L. gedaald, terwijl voor slaboonen, tenge volge van het thans ver gevorderde seizoen, hoogere prjjzen, n.l. f0.65 k f0.80 per zak van 15 kilo wordt bedongen. De inmakerijen zijn dagelijks in volle werking, waardoor groote hoeveelheden bloemkool tot dat doel worden aangekocht. Ongetwijfeld wordt daardoor een zeer gunstigen invloed op den prijs uitgeoefend. K. Buitenland. Engeland en Transvaal. „Voor God ben ik verantwoord alles te heb ben gedaan om den vrede te bewaren, den oor log te voorkomen", zeide de President der Trans- vaalsche republiek, de Heer Kruger, in den Volksraad deze weekNiemand die daaraan twij felt, nog meer, wij weten het. Of er oorlog zal komen alles wijst er op en het zal wel zoo zijn. Het pijnlijk zwijgen van Engeland beteekent te veel, om iets goeds te vermoeden. Meer transportschepen meer macht beter toegerust voltooiing zijner on voldoende oorlogstoebereidselen ziedaar wat het beoogt. Maar de boeren hebben de grenzen reeds be zet, nog niet overschredenZij zullen de aanval lende partij niet zijn of het zou al moeten blijken, dat zij genoodzaakt worden en dan zal het roer gericht worden met vaste hand, sterk in het geloof. Zoo is er dus nog geen enkele patroon afge schoten, geen kanon in werking gesteld, doch dat geeft niet de minste, garantie voor één enkel vol gend uur de discipline onder de Transvaalsche troepen is natuurlijk niet zoo heel groot en nu heeft de regeering wel nadrukkelijk bevolen dat voor het oogenblik de grens niet mag worden overschreden en dat alleen moet worden gewaakt tegen schending van grondgebied van Engelsche zijde en wel heeft de opperbevelhebber der Trans vaalsche legermacht generaal Joubert, tegen over treding van die formeele order bedreigd met fu silleering, doch op een gegeven moment laten de meest ongeduldigen zich niet weerhouden, bieden de jongere, strijdlustige elementen, geen weerstand meer aan de verleiding en dan gaan de pop pen aan 't dansen, allen bevelen, allen vertoogen ten spjjt! De regeering der Zuid-Afrikaansche republiek schijnt de handhaving van den vrede nog niet onmogelijk te willen maken en kant zich daarom met gansch haar gezag tegen een willekeurige uitlokking van den oorlogstoestand door de schen ding van de Engelsche grens al mocht dan ook een oogenblikkelijk voordeel van de Transvaalsche wapenen te verwachten zijn van zulk een plotse ling offensief optreden, 't Zou zijn juist op het grondgebied waar de Engelschen in 1881 klop- kregen, den zeven en twintigsten Februari. Het meest waarschijnlijke is in elk geval dat het er op hetzelfde gebied of in de onmiddellijke nabijfieid tusschen Engelschen en Transvalers zal losgaan, reden waarom het niet geheel overbo dig kan worden geoordeeld een en ander mede te deelen over de plaatsen aan de wederzijdsche grens die het meest genoemd worden. In de eerste plaats Ladysmith en Dundee, de hoofdkampementen der Engelschen op Natalsch grondgebied. Dan Newcastle, een mijnwerkersdorp ten noor den van Ladysmith aan den spoorweg. Voorts Charlestown, het laatste dorp op Na- tal's gebied aan den spoorweg. Aan Transvaalsche zijde is Volksrust het eer ste dorp na overschrijding der grens over Langs Nek of per spoor, terwijl Wakkerstroom, Utrecht en Vrijheid plaatsen zijn op Transvaalsch gebied juist tegenover Dundee, Newcastle en Charle stown aan Engelsche zijde. De Buffalorivier ie de stroom, die de grens vormt tusschen Transvaal en Natal en de Van Reenen-pas is de plaats waar de spoorlijn van Oranje-Vrijstaat naar Natal tusschen Ilarri- smith en Ladysmith de grens passeert. Terwijl nu aan Transvaalsche zijde de hoofdlegermacht der Boeren ligt over welker getalsterkte de mee ningen nogal uiteenloopen (het varieert tusschen tienduizend en vijftienduizend man) voert in New castle generaal Symons het bevel, evenals over de voorhoeden te Dundee en te Glencoe, alles te zamen drie escadrons vrijwillige karabiniers, vier bataljons infanterie, anderhalf regiment cavalerie, twee veldbatterijen en een bergbatterij, alsmede eenige troepen pioniers. De strijd zal langdurig zijn en verschrikkelijk. Hoe is het mogelijk, dat voor de grillen van een Chamberlain alles schijnt te buigen. „Zijn oorlog" moet worden gevoerd en duizenden men- schenlevens staan daarmede op het spel. Heeft hij een geweten? Koningin Victoria moet eene uiterste poging hebben gedaan om hare Ministers te bewegen der Transvaal, in het belang des vredes, een weinig te gemoet te komen. H.M. rekent daarbij op den steun van den hertog van Devonshire en andere onafhankelijke leden van het Kabinet tegen den invloed van Chamberlain in, die met zijn ontslag dreigt, wan neer de invloed der Koningin mocht zegevieren. Tot dusver hooren wij nog niet veel daarvan. Het is er misschien een gewees, die H.M. een dienst heeft willen bewijzen, een dergelijk be richt de wereld in te zenden. Dat de wapenen der Boeren, indien het een maal zoo ver moet komen, mogen zegevieren. Over de kansen laat iemand zich als volgt uit: Ja, stond Transvaal moederziel alleen, dan was de toestand hachelijk. Toch zou er nog geen reden zijn om zoo maar vast te stellen wat voor duizen den Nederlanders een uitgemaakte zaak schijnt te zijn, dat de getalsterkte aan gehuurde verde digers van het geweld per se machtiger is dan de zedelijke kracht van een volk dat zijn hoogste goederen, eer en vrijheid, verdedigt. Maar Trans vaal staat niet alleen. De Transvaalsche Boeren hebben duizenden eu duizenden familieleden en boezemvrienden in Natal, waar men zich nog de Engelsche roofzucht na Dingaans val herinnert in Oranje Vrijstaat waar ieder kind de beteeke- nis van den naam „Boomplaats" weet; in Kaap kolonie waar men slechts den naam van „Slach- tersnek" behoeft te noemen, om de menschen dol te maken. De allereerste voorwaarde voor een overwin ning is geloof aan het goed recht van de zaak waarvoor men strijdt. En de tweede voorwaarde

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1899 | | pagina 5