Weekblad voor LANGEDIJK en Omstreken. N°. 44. (Eerste blad). Zondag 29 October 1899. 8e Jaargang. J. H. KEIZER. Groote letters of vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Dit nummer bestaat uil twee bladen. Nieuwstijdingen. Feuilleton. WBEED USCHXBDT. NIEUWE mmu I III II VI Deze courant verschijnt eiken Zaterdagnamiddag. ABONNEMENTSPRIJS voor Noordscharwoude, Oudkarspel, Zuidscharwoude en Br. op Langedijk per drie maanden 50 ct., franco p. post 0O ct. UITGEVER: BUREEL: Noordscharwoude. PRIJS DER ADYERTENTIËN: Van 1-5 regels 30 ct., elke regel meer ct. Brieven rechtstreeks aan den Uitgever. Heer Hugo waard. Zooals men weet, zijn in onzen polder nog vele landerijen z. g. tiendplichtig. Bij den verkoop van eene plaats wordt soms vermeld, dat zij „vrij van tienden" is. Sinds het vorige jaar worden de rechten der tiendgerechtigden min of meer betwist, althans zijn er nog steeds hangende geschillen in deze zaak. In het vorige jaar zou afkoop van tien den plaats hebben van landerijen, behoorende aan de Ilerv. Kerk te Oudorp, evenwel gelegen in den polder Heer Hugowaard. Hierbij deed zich het feit voor, dat men Wel genegen was, de som voor afkoop te voldoen, mits het recht van tiend- heffing enz. uit officiëele stukken werd bewezen. De geleverde documenten werden echter niet vol doende geacht en deze afkoop bleef hangende. Op gelijke gronden weigerde een der tiendplich- tigen in deze gemeente tienden op te brengen. Alleen bij overtuigende bewijzen zou hij daartoe overgaan. Dit alles gaf aanleiding tot eene z.g. „tiendenbeweging" en deze schijnt thans hare oplossing te zullen naderen. Onlangs werd hier eene tweede vergadering gehouden door tiendplichtigen, tot welke we niet konden worden toegelaten. Welke besprekingen in die verg. zijn gehou den en welke besluiten er zijn genomen, zullen we dus uit de gevolgen moeten afleiden, welke we meenen te moeten zien in het feit, dat bij de inning der tienden, welke plaats beeft in den loop dezer maand, verreweg het grootste deel der tiendplichtigen verklaarde, wel te willen vol doen, mits overtuigend wordt bewezen, dat men tiendplichtig is. Uit betrouwbare bron vernamen we, dat in den loop dezes jaars alle stukken op deze tien den betrekking hebbende, in handen zijn gesteld 31.) Robert gaf zich geheel over aan de vreugde van het weerzien, dat zoo heel anders was als hij het gevreesd had en hij beantwoordde de handdrukken van zijn broeder met dezelfde liefde en hartelijkheid. Toen de twee broeders elkander eindelijk loslie ten deed Bernard, die de zwakste van beiden was, een paar wankelende schreden en viel in zijn fau teuil neer. Die onroering was hem te sterk geweest, hij leunde half in onmacht achterover. Puybarrau snelde ongerust toe, maar Bernard zeide Het is niets, mjjn vriend, de vreugde is mij alleen wat te sterk geweest. Ga, laat ons een oogenblik alleen. Puybarrau nam zijn hoed, knikte met zjjn groote, kogelronde hoofd, ten teeken dat hij hem begrepen had en verwijderde zich met snelle, onhoorbare schre den. Kom bjj mij, Robert, daar, ga in die fauteuil zit ten, begon Bernard zoodra hjj met zijn broeder al leen was. Robert nam de fauteuil, die Bernard hem aan wees, schoof die zoo dicht mogelijk bij zijn broeder en zeide, terwjjl hij beide handen op de schouders van den oudste legde Mjjn God, arme broer, wat zjjt gij veranderd. Bernard zuchtte. Ja, ik heb droevige jaren doorleefdde weinige, die gelukkig en gezegend waren heb ik duur, al te duur moeten betalen. Maar hoe komt het dan dat gij niet gelukkig zijt, gij met uw edel hart, met uw helder verstand? Ik weet het niet, zeide Bernard. Het noodlot. Maar gjj hebt toch een gezin hernam Robert. Ja. van een advocaat, en dat ze daar voor belang hebbenden ter inzage liggen. Enkele tiendplich tigen hebben inzage genomen, doch de voorloo- pige weigering, om de tienden te voldoen, geven aanleiding tot het vermoeden, dat men de docu menten bovengenoemd niet voldoende acht, om tot wettig bestaan van tiendrecht en tiendplicht te besluiten. Van bevoegde zijde vernamen we tevens, dat de tiendgerechtigden hebben besloten, na 15 No vember hij niet voldoening der tienden tot een proces, of liever tot vervolging te zullen overgaan. Hoewel we in deze zaak natuurlijk geene partij kunnen of willen kiezen, aangezien we geene kennis dragen van de bewijsstukken, willen we toch onze bevreemding te kennen geven, dat er nog in 't geheel geen sprake schijnt geweest te zijn van eene vergadering van tiendgerechtigden en tiendplichtigen, teneide te beproeven de zaak op minnelijke wijze te schikken, of wat er duis ter mocht wezen, tot klaarheid te brengen. Ter aanvulling willen we nog melden, dat thans de afkoop voor bouwland ongeveer 60 voor weiland ongeveer 12 gld. per HA. bedraagt. Vol gons onzen zegsman zou het tiendrecht 2/17 van do opbrengst mogen bedragen, wat bij een teelt van 8 gld. per snees 40 gld. tienden per HA. zou zijn. De schatting gaat echter zelden hooger dan 7 gld. per HA., terwijl deze soms beneden f 1 per HA. blijft. Met verdere mededeelingen in dezen, zullen we moeten afwachten, wat de tijd zal brengen. Waarland. Zoo is dan eindelijk, najaren- lang geïsoleerd te zijn van den buitenwereld, die men kon zien, maar alleen langs een omweg of een zeer gebrekkigen toe weg kon bereiken, "Waar- lands isolement opgeheven, dank zij het krach tig optreden der nog jeugdige groentevereeniging „Waarland". „We moeten en zullen ons een weg banen, om in het wereldverkeer opgenomen te kunnen worden," scheen wel de hoofdleuze, waarnaar Een vrouw? Ja. Kinderen Een zoon. Een zoon, dien gjj alle dagen ziet. een zoon dien gjj naar hartelust kunt liefhebben, die u eerbiedigt en gehoorzaamt, een zoon waar ge trotsch op zjjt? Mijn zoon leeft geheel afgezonderd van mjj, hjj maakt mij noch gelukkig, noch trots. O! dan begrjjp ik uw droefheid, mjjn arme Ber nard, want er bestaat geen hooger geluk ter wereld dan een zoon te hebben die belooft een verdienste lijk mensch te worden of die het reeds is. Maar gjj hebt dan voor 't minst nog eenige troostuw vrouw. Mjjn vrouw is wuft en jjdel, zij leeft slechts voor het vermaak, de weelde en schitterende feesten. Weder loosde Bernard een diepen zucht. Robert zag hem met innig medeljjden aan. Maar gijgjjriep Bernard eensklaps met groote levendigheid uit, terwjjl hjj de oogen tot zijn broe der opsloeg, wanneer gjj leeft, waarom komt gjj dan nu eerst bjj mjj terug? Helaas, ik had daartoe zooveel moeielijkheden te overwinnen, er waren zooveel redenen, die mjj er van terughielden. Was ik voor mjjn bloedverwanten niet een voorwerp van verachting, bracht ik geen schande over hen? Uw bloedverwanten, Robert, hebben geen oogen blik vergeten, dat gjj van denzelfden oorsprong waart als zjj. Wjj hebben veel geleden, onze zuster Blanche en ik, maar nooit heeft zich eenig gevoel van wrok of vjjandschap jegens u bjj ons leed gevoegd. Uw ongeluk, uw vreeseljjke straf, heeft de misdaad uit- gewischtwjj hebben slechts medeljjden met u ge had en u vergiffenis geschonken. Robert pinkte een traan weg. Arme, lieve Blanche, zeide hij. Zij is dood, niet waar? Ja, maar gelukkig heeft zjj ten minste nog eenige jaren van onverdeeld geluk gekend. Haar echtgenoot mjjnheer De Briais, was een edel en rechtschapen man. Ook hjj is gestorven, alles is ledig om ons heen. Helaas. Robert streek somber met de hand over het voor in deze vereeniging werd gestreefd en na een moeielijken strijd kan haar de krans der over winning om de slapen worden gelegd. Eenige dagen geleden mochten we het bruggenstelsel, waardoor het Waarland eene zeer korte verbin ding heeft verkregen met den Laanderweg en dus ook met het station Noordscharwoude, in oogenschouw nemen, en we zagen, dat het werk goed waswel waard om er bovengenoemde ver eeniging geluk mede te wenschen. Voetgangers, die zich jaren bij jaren in den ongelukkigen toestand hadden moeten schikken, ziet men reeds druk gebruik maken van de nieuwe gelegenheid rijtuigen zullen nog enkele dagen moeten wach ten, tot ook de beharding van den weg, waaraan men reeds ijverig bezig is, zal voltooid zijn. Dat in vereeniging kracht ligt is ook hier weer gebleken. Moge de vereeniging nog menige schrede zetten op een weg van goede werken, in 't belang harer leden, ten nutte van vele anderen. Onze zuivelfabrieken. Nieuwe Niedorp. In aansluiting met het te voren gedeeltelijk door ons reeds behandeld ar tikel over „Onzp- zuivelfabriken" kunnen we nog meêdeelen, dat hier de aan de gemelde inrichtin gen geleverde melk betaald wordt naar de ge leverde hoeveelheid als grondslag. Hoewel deze betalingswijze der melk op het oogenblik op de meeste plaatsen het geval is, is zij toch sterk af te keuren. Waarom deze handelwijze niet aan te bevelen is, wil ik in weinig woorden dit voor een ieder duidelijk maken. Wanneer toch een tweetal personen ieder 200 liter melk aan een fabriek leveren en uit de 200 liter van den eene wordt 12 pond verkregen en uit de 200 liter van den andere 14 pond, dan is het toch immers billijk, dat de laatste meer voor zijn melk behoort uitbetaald te krijgen dan de eerstgenoemde. Ongetwijfeld zal dan toch niemand willen beweren, dat deze betaling niet in den haak is maar wel moet men tot de conclusie ko men, dat zij geheel en al als rechtvaardig kan hoofd en hernam Gjj hebt mjj dus niet veracht, niet gevloekt? Neen, wjj hebben u slechts beklaagd en beweend. 01 uw woorden doen mij zoo goed en maken mjj zoo gelukkig. Ja, ik wist wel, dat gjj niet zoo hard vochtig en onverbiddelijk kondt zjjn als de mannen der wet, de mannen der politie, die door hun be roep tegen elk medeljjden gepantserd zjjn, ik wist wel dat gij, Bernard, gjj broer, u niet zoo krachtig zoudt verzetten tegen mijn verzoek om een vrijge leide tot een kort verbljjf in Frankrijk, hetgeen men mjj heeft geweigerd. O ja, ja, ik heb er goed aan gedaan hier te komen, want die gedachte folterde mij al te zeer. Thans is zjj verdreven, voor altijd verdwenen door de wjjze, waarop ge mjj!ontvangt en door de woorden, die ge tot mjj hebt gesproken. Maar verklaar u nader, zeide Bernard, ik begrjjp u niet. Wat bedoelt ge? Robert deelde hem thans in korte trekken mede de stappen, die hjj had gedaan, de weigering van de prefectuur van politie, die er op gevolgd was en de gronden, waarop die weigering berustte. Dus, besloot hjj, ik heb een oogenblik gedacht, dat gjj het waart, gij, mjjn broer, die mij zoo mee- doogenloos terugstoottet, en dat heeft mjj vreeselijk doen ljjden. Ik zou zóó gehandeld hebben? riep Bernard ver ontwaardigd. Ik schaam me er over, dat ik het heb kunnen veronderstellen, maar het verzet had plaats in naam van de familie De Prabert. Ik weet dat gjj den naam niet hebt willen behouden, dien ik onteerd heb en dat gij dien van onze moeder hebt aangenomen. Dat was uw recht en ik keur die handelwjjze ten volle goed, maar Bernard, wanneer gjj u niet tegen mjjn verzoek hebt verzet, wie dan? Ik weet het niet, mjjn vrouw waarschjjnljjk. Zjj toonde een vreeseljjke onrust, toen zjj, door de on bescheidenheid van een harer gasten, den kapitein der gendarmerie Barillet, vernam, dat gjj op het punt stond naar Frankrijk terug te keeren. Maar nu is ze haar bevoegdheid te buiten gegaan dat zal ik niet dulden, ik zal haar ter verantwoording roepen. Waartoe zou dat dienen en wat bekommer ik mij er om, zeide Robert zachtzinnig Die vrouw kent mij beschouwd worden. Zeer sterk is het daarom aan te raden de melk uit te betalen naar het vet gehalte en niet naar de geleverde hoeveelheid als grondslag. Natuurlijk zal door deze handelwijze van betalen duidelijk uitkomen, dat de eene meer voor zijn melk (per liter dan gerekend) krijgt dan de andere omdat dan ook zijne qualiteit meer of mider goed is. We twijfelen er echter niet aan of onze geachte lezers zullen het hier boven vermelde nu duidelijk begrijpen, de nood zakelijkheid er van inzien en toch ook met ons moeten beweren, dat voor waar van goede qualiteit meer behoort gegeven te worden, dan voor waar van minder goede hoedanigheden. De betaling der melk volgens vetgehalte is ech ter voor menig fabriek nog een struikelblok, om dat velen met de invloeden, die het vetgehalte van de melk beheerschen niet bekend zijn, doch gelukkig ook hierin is men de menschheid ter hulp gekomen door jarenlange onderzoekingen, welke bijzonder gunstige resultaten hebben op geleverd. Jammer is het echter, dat nog in dezen tijd menig veehouder het nieuwe zoo vaak met een wantrouwenden blik gadelaat en eerst als het nieuwe getoond heeft of bewijzen heeft gegeven goed en doeltreffend te zjjn, zijn wantrouwen laat varen. Waaraan deze wantrouwendheid is toe te schrijven, is dit, dat menig landbouwer en veehouder zoo vaak door andere minder brave personen om den tuin worden geleid en dus wor den bedrogen Niemand kan het hen daarom kwaljjlc nemen, indien zij op een dergelijke wijze misleid zijn en daardoor wantrouwend worden. We willen echter hopen en wenschen, dat er ook eenmaal een tijd zal aanbreken, dat argwaan en wantrouwendheid op elk gebied hand aan hand van deez' aarde zullen verdwijnen. Nieuwe Niedorp. Dezer dagen zijn door de heeren W. C. Postma van Harlingen en W. Dijkstra van Groningen, handelaren in zaaigra nen, peulvruchten, Friesch klaverzaad en poot- aardappelen, aan landbouwers uit deze gemeente niet, evenmin als uw zoon mij kent. Voor hen ben ik slechts de moordenaar, de ontsnapte galeiboef, waarvan men slechts met afschuw spreekt en waar men zich voor in acht neemt als voor een schade lijk dier; ik ben de doode, sedert vele jaren begra ven en die eensklaps uit zijn graf opstaat. Ik be grjjp hoe zij over mij denken en ik kan hun daar omtrent niets verwjjten. Mijn groote verdriet was echter, dat gjj er stilzwjjgend in hebt kunnen toe stemmen, dat men maatregelen tegen mjj nam. Neen! riep Bernard uit, met een kracht, die men niet van bem gewoon was. Gjj hebt daar dus niet in toegestemd, Bernard? Zeker niet, ik wist er niets van, want had ik het geweten, dan zou ik het uitdrukkelijk verboden heb ben. Brave Bernard, het maakt mij zoo gelukkig, over tuigd te zjjn, dat gjj onbekend zjjt met de maatre gelen der politie, die tegen mjj zjjn genomen, hoe wel die vrij onschadeljjk zijn, dat gjj zelfs niet weet dat de toegang tot uw huis door geheime politie beambten wordt bewaakt, om Robert Duhesme in hechtenis te nemen, wanneer hjj de vermetelheid mocht hebben, zich hier te vertoonen. Geheime politiebeambten in mjjn huis? Ja, ik heb hen gezien, zjj houden de wacht met een jjver, die bewjjst dat zij door hun lastgevers ruim betaald worden. Mqn God, zoo iets valt hier voor en ik weet er niets van? Maar hoe zjjt ge dan hier gekomen? Ik ben over het hek van den tuin geklommen en als een dief ben ik het huis binnengeslopen. Gister avond heb ik u aan dit venster gezien en ik was gelukkig genoeg mijn weg te vinden door de gan gen van uw huis zonder iemand te ontmoeten. O! broer na alles wat ik gezien, wat ik gehoord heb, ben ik overtuigd dat ik er goed aan deed, hier te komen. Bernard De Prabert antwoordde niet. Hij had het gelaat in zjjn lange vermagerde han den verborgen en mompalde: O! schande! O! treurige gevolgen van mijn zwak heid en mjjn gebrek aan moed. Toen hjj een oogenblik later het hoofd ophief, vertoonden zjjn trekken, tot verbazing van Robert, niet meer die kalme gelatenheid en zwakke onder-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1899 | | pagina 1