H OUDE NIEDORP. Eene Huismanswoning, ml Sclmnr, Erf, Tnin, Boomparfl, OUD-KARSPEL. &1. BOUWLAND, BOELHUIS te Noordscharwoude, Oproeping. DEELGENOOT. Uit de hand te koop BOUWTERREIN, H „sintnicolaas."M Transvaal. aan het Verlaat, onder Heer Hugowaard, Notaris DUKER, Openbare Verkooping* op Woensdag 20 November 1800, RolpensHoofdkaas Boterhammenworst uitgesneden HamRol kam, Leverivorst f. I KliOOSTEBBOEB. Te koop aangeboden: St. HooIms Étalage n J, LIHD HZi, MUnt 3, Alkmaar, In Pellerijen, Zijden Sloffen, De Heer Bak meent reeds gehoord te hebben, dat die in zeer slechten staat verkeert, waarom hij in overweging zou willen geven, met het verven te wachten, totdat deze vernieuwd wordt. Nadat de Heer Bak was geantwoord, dat het dak op zeker punt slecht was en dat dit reeds is hersteld, vraagt de Voorz., of de Raad zich met dit besluit kan vereenigen, waarna de in de nota vervatte regelingen met de toelichting met algemeene stemmen wordt goedgekeurd. Nadat de Raad eenstemmig van oordeel was, dat dit billijke verzoek waarschijnlijk wel zou worden toegestaan, deelt de Voorz. mede, dat de Gemeentebegroting voor 1900 is teruggeko men, enGed. Staten eenige toelichting wenschten te ontvangen op de geraamde post van f300.voor buitengewone ontvangsten. De Voorz. deelt mede, dat hij die toelichting heeft gegeven, en de Begrooting ongewijzigd zal terugzenden. Nadat, in verband met de behandeling der financiëele aangelegenheden, over het feit werd gesproken, dat de inkomsten werkelijk verlaagd zijn de laatste jaren, worden deze discussiën niet verder voortgezet. De Heer J. Kroon vraagt of de voorz. hem ook al iets meer betreffende het tramplan kan inlichten. De voorz. antwoordt, dat hij den Heer Boogh heeft geschreven, maar daarop nog geen antwoord heeft ontvangen. Uit een mondeling gesprek met den Heer Boogh, meende de voorz. te moeten opmaken, dat door hem moeielijk eenige voor waarden, waarop electrische verlichting enz. kan worden geleverd, konden worden gegeven. Do Heer Kroon zegt, buitenom te hebben ge hoord, dat het plan bestond tot eene bijeenkomst met de andere Gemeentebesturen aan den Lan gendijk. Spr. zou dit zeer gewenscht achten. De voorz. deelt mede, dat, zooals de H.H. uit de courant hebben kunnen lezen, het gemeente bestuur van Oudkarspel daartoe het initiatief heeft genomen, en dat hij heeft geschreven, heel gaarne met de Heeren te willen confereeren; doch eerst dient wel een anwoord betreffende de voorwaarden te zijn ingekomen voor aleer men iets kan aanvaarden. De Heer Jongerling vraagt hoe 't nu staat met het erf van Bekker. De voorz. deelt mede, dat hij Bekker heeft aangezegd, al weken te voren, dat hij die uit bouw in de sloot moest verwijderen met het oog op versperring. De Heer Bekker had toen om uitstel van eenige weken gevraagd, dus de voorz. veronderstelde dat die nu al verwijderd was. Een nader onderzoek zal daaromtrent worden ingesteld, nu twijfel is gerezen over het al of niet in orde zijn dezer zaak. Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorz. de vergadering. Op den dag van zijn 25-jarige ambtsver vulling als Hoofd der School alhier, heeft het de Heer W. Dorsman niet aan belangstelling, vriendschap en waardeering ontbroken. Wapperde bij die gelegenheid van vele wo ningen de driekleur, eene smaakvolle versiering voor de onderwijzerswoning aangebracht, be staande uit drie sierlijke bogen, vanaf de wo ning tot aan de overzijde van den straatweg, verbonden met slingers van groen en bloemen, als 't ware een laan vormende als toegang tot de woning, was mede eene hulde, gebracht door leden en oud-leden van de Zangvereeniging „Crescendo" aan hun' directeur. Te 10 ure had in het daartoe net versierde schoollokaal de feestelijke ontvangst plaats, waarbij tegenwoordig waren de Heer Blum, Arrondisse- ments-Schoolopziener, de Raad der gemeente, de Heer Ham, Hoofd der School te Zuidscharwoude, voorz. van de Afd. Langendijk van het Ned. Onderwijzers Genootschap, eene commissie van oud-leerlingen, de Heer Smelik, onderwijzer al hier en eenige familieleden en belangstellenden en de schoolgaande jeugd. De kinderen zongen den jubelaris een wel komstlied toe, waarna de Heer Blum de rij der toespraken opende. Spr. begon met de mededeeling, dat hij voor een wijle zijn drukke werkzaamheden er aan had moeten geven, gedrongen door de behoefte, den Heer Dorsman persoonlijk te moeten geluk- wenschen met dezen heuchelijken dag. In zijn krachtige, hoogst vleiende rede, wees Spr. er op, hoe do Heer Dorsman, in stilte het zaad der wijsheid uitstrooiende, daarop de heerlijkste vruchten had mogen inoogsten. Daarop nam de Heer D. de Geus oudste wet houder het woord. In zijn hartelijke van hooge waardeering ge tuigende toespraak, schetste spr. de vele ver diensten van den jubelaris en het vele goede door hem als hoofd der school aan de gemeente De Heer J. Ham sprak den Heer Dorsmand namens de afdeeling toe, als vriend en als col lega, daarbij in het licht stellende de hooge waarde van zijn werk. De Heer K. Opperdoes achtte het een aange name taak als tolk zijner mede-oudleerlingen, hunne erkentelijkheid te kunnen betuigen voor het eenmaal genoten onderwijs, waarvan zij de hooge waarde nog recht gevoelen en erkennen. De Heer Smelik getuigde in zijne rede van de vriendschap, die tusschen den Heer Dorsman en hom bestond en van de samenwerking, die zoo bevordelijk was geweest en nog is voor het on derwijs. Spr. wijdde verder uit over hetgeen de heer Dorsman in het belang van de ontwikkeling der jeugd had gedaan en somde daarbij op zoovele werkzaamheden waaraan de jubelaris zijn zorgen en krachten had gewijd, hoewel daartoe niet verplicht, en die niet het minst hadden bijge dragen tot het opwekken van de lust tot leeren bij de kinderen. De jongeheer C. Keeman sprak uit naam zij ner mede-scholieren zijn leermeester toe in kin derlijke taal, met blijde opgewektheid, met dank baarheid in het jonge hart en niet zonder mode- voelen. Als een blijk van gehechtheid en waardeering was de Heer D. v d. Abeele, hoofd der school te Wognum, deze plechtigheid komen bijwonen om den jubelaris bij deze gelegenheid als oud leerling te kunnen getuigen van hetgeen door den Heer Dorsman, door zijn ernstige lessen was bijgedragen tot zijne ontwikkeling, waardoor hij zich had' kunnen opwerken tot zijne tegen woordige maatschappelijke positie. Uit dankbaarheid vereerde hij den jubelaris met de door Dr. Burgersdijk vertaalde werken van Shakespiere. Aan het einde dezer hoogst vereerende toespra ken, waaruit wij, met het oog op onze plaats ruimte, slechts een greep hebben kunnen nemen, wachtte de Heer Dorsman een moeielijke taak. In volgorde werd door hem elke spreker be antwoord. Hoogst waardeerende het vereerende bezoek van den Heer Blum, dankte hij dezen voor zijne tegenwoordigheid en betoonde belangstelling. Hij dankte den Raad der gemeente voor zjjne steeds verleende medewerking en bereidwillig heid, waardoor zijn taak zoo aangenaam werd verlicht. Nooit had hij tevergeefs aangeklopt wanneer hij in het belang van het onderwijs om verbetering had gevraagd, en dat waren soms kostbare belangrijke verbeteringen. Hoogst aangenaam was voor hem de herinne ring, dat de Raad, na vijfjaren als hoofd te hebben gefungeerd, zijn tractement met f 200 verhoogde, zonder dat hij om tractementsverhooging had gevraagd, verbeteringen had aangebracht aan de onder wijzers woning, hem het wonen gezelliger had gemaakt enz. Den Heer Ham dankte hij in hoogst gevoelige woorden, zich geweld aandoende zich te beheer- schen, toen hij wees op den innigen band van vriendschap die tusschen hen was gelegd. Zijn oud-leerlingen dankte hij voor hunne toe wijding, hunne trouw en hunne gehechtheid, het steeds afnemende schoolverzuim verklarende uit de aansporing hunnerzijds, dit kwaad tegen te ,an. In zijne dankbetuiging aan den heer Smelik sprak de Heer Dorsman over de aangename ver houding, waarin zij tot elkander stonden, over de prettige samenwerking, die van zegenenden in vloed is geweest op de ontwikkeling der kinde ren en het ontzag voor hun onderwijzers. Den kinderen dankte hij tevens voor hunne lieve attentie hem bewezen, en hij hoopte, niet tegenstaande hunne houding reeds goed is, hun gedrag door de ontvangen indrukken zoo mo gelijk voortaan nog onberispelijker zou zijn. Na deze woorden van dankbetuiging werden de cadeaux bezichtigd, die in een aangrenzend lokaal waren tentoongesteld. Deze bestonden uit: Een Salonameublement van het Gemeentebe stuur een schrijfbureau met stoel en lamp van de oudleerlingen twee etsen van genoemde afdeeling een bronzen beeld op prachtig voetstuk van de leerlingen. Ook van andere zijden ontving de Heer Dors man eenige cadeaux, terwijl de geachte jubelaris vele blijken van sympathie mocht ontvangen, ook van personen buiten de gemeente woonachtig. Des middags werd den kinderen in de ver sierde zaal van den Heer Stam een feest bereid, terwijl op de des avonds gehouden receptie hem velen kwamen gelukwenschen, bij welke gele genheid de Zangvereeniging „Crescendo" een paar feestnrs. ten beste gaf, voor welke verras sing de Heer Dorsman den leden zeer erkente lijk heette, hen dankende voor deze heerlijke serenade, deze aangename ovatie hem gebracht. Hiermede waren voor dien dag de officiëele feestelijkheden geëindigd. Moge de Heer Dorsman gedurende zijn vijf- en-twintig-jarige loopbaan hebben ontvangen achting en vriendschap, waardeering en mede werking, de op den dag van zijn zilveren ambts- feest ontvangen hulde, liefde, sympathie en toe wijding zal voor hem deze dag stempelen tot een der gelukkigste van zjjn leven. Yoor de propaganda, zal de aan den Lan gendijk bestaande Geheel-Onthouders Tooneel- vereeniging op den 26 en 28 November, in het lokaal van den Heer D. Stam te Noordschar woude ten tooneele brengen: „De familie Mo- rand" of „De Stormen des Levens", Oorspron kelijk Drama in zeven Tafereelen door H. de Saan. Naar wij vernemen, zal de Rederijkerska mer „Eensgezindheid" te Oud-Karspel, weder eens in actieven dienst treden en eene voorstel ling geven, ten bate der beide Zuid-Afrikaan- sche Republieken. Door tusschenkomst van 't Locaal-Comite voor de Boeren te Broek op Langendijk, is thans weder aan de Ned. Zuid-Afr. Vereeniging f98. - gecollecteerd bij een Woensdagavond voor de Boeren in de gereformeerde Kerk aldaar ge houden bidstond. In 't geheel verzond dit comité tot nu toe f 685.70. Langs anderen weg verzond de Christelijke Jongelingsvereeniging „Soli Deo Gloria" (aan God alleen de eer) f22.50 voor 't zelfde doel, zoodat het totaal der te Broek bij eengebrachta gelden thans f708.20 bedraagt. Notaris DIJKER, is voornemens, na bëkomene rechterlijke mach tiging, openbaar te verknopen, ten verzoeke van de erven den Heer C. WONDER Jnzn. en anderen, ten herberge van WILLEM MEEREROER, als: op Dinsdag- 21 November 1891) bij inzettingen op 2& dito bij af slagtelkens aanvangende des voormiddags te ÏO ure. Woi- en Bouwland, benevens KLEIN HUISJE en ERF, alles in de gemeenten Oude N i e- dorp en Harenkarspel, polders Oude Niedorp, Leijer- en Heer Hugo- waard, waarvan vele perceelen zeer geschikt voor groenteteelt, te zamen groot ongeveer 27% hectaren. Advertentiën. is voornemens op Maandag 37 No vember 1899, des avonds te 6 ure, in de herberg van den Heer G. SLOTEMAKER aldaar, openbaar te verkoopen Verschillende altkers bij elkaar gelegen aan en ten westen van de Kortsloot onder Oudkarspel, te zamen groot nagenoeg 4 hectaren, belend met de Hee ren D. EECEN Pz., C. BORST Mz., G. BORST en Mej. de wed. P. SLOTEMAKER Gz., tot Kerstmis 1901 verhuurd aan diverse personen. Breeder bij biljet omschreven. 65% der koopwaarde kan als le hypotheek tegen 41/2 rente 1% provisie, verkregen wor den bij den eigenaar „het Noordhollaiidsch "Jamlbouw-Crediet te Alkmaar." te BROEK OP LAIGEOUK, ,de Z w a a n", op WOENSDAG 29 NO VEMBER 1899, 's morgens 10 uur, bij opbod en afslag, ten overstaan van1 den te Alkmaar gevestigden Notaris Mr. ADRIANUS PETRUS HENDRIK DE LANGE, van 1. het uitmuntend WEILAND, „de Weelde," in Geestmerarabacht, nabij de Zo- mersloot, onder Koedijk, groot 4 hektaren, 80 aren, 80 centiaren, te veilen iD 14 per ceelen als bouwland. Eigendom van Mej. de Wed. L. BOS. Te aanvaarden 1 December 1899. Betaaldag der koopsom op 15 Maart 1900. De helft van de koopsom kan tegen 4% pCt. rente onder le hypotheek: gevestigd blijven. 2. twee perceelen uitmuntend BOUW LAND, van „de Delweid," onder Zuid scharwoude, groot 36 aren, 80 centiaren. Eigendom van den heer C. BOS Lz. c.s. 3. twee perceelen uitmuntend BOUW LAND, nabij de Roskambrug, onder Heer Hugowaard, groot 31 aren, 50 centiaren. Eigendom van den heer J. P. WAGENAAR. Inlichtingen worden gegeven door voornoem den Notaris en van perceel 1 mede door den Makelaar S. BREGMAN en van perceel 3 door den Makelaar J. P. WAGENAAR, allen te Alkmaar. Het is ons eene behoefte, hierbij openlijk onzen, dank te betuigen voor alle bewijzen van vriendschap en deelnemingdoor ons in zoo ruime mate ondervonden op den dag van ons zilveren huwelijk en op den 16den November. W. DORSMAN. T. DORSMAN—y. d. Ham. ten sterfhuize van JVtef. Drietje Paarl- berg-, Weduwe van den Heer Derrit Slo- temalier Janszoon, om Contant geld, des voormiddags te ÏO ure van Een goed onderhouden INBOEDEL, bestaande uit SPIEGELS, LAMPEN, TAFELS, STOELEN, MATTEN, KACHELS met toebe- hooren, LOOPERS, KLEEDEN, KARPETTEN, LADEKAST, STOVEN, LEZENAAR, AARDE- GLAS-, KOPER-, TIN-, eu VERLAKT WERK, 2 PRACHTBIJBELS met KOPER BESLAG, CANAPEÉ, 2 FORNUIZEN, BUREAU, MA HONIEHOUTEN LINNENKAST, IJZEREN LEDIKANT, TUINBANK, KIPPENHOK, SCHUITJE, TURF en BRANDHOUT, PETRO LEUMKACHEL, 7 goed onderhouden BROEI BAKKEN met RAMEN, waarvan 2 zoo g 1 als nieuW, enz. Notaris DUKEll. Zij, die te vorderen hebben van verschul digd zijn aan of borgtochten bezitten getee- kend door Mejuffrouw GRIETJE 1 'AAKLB JbCBDweduwe van den Heer GEBBIT SLOTEMA KEU JATSTSZOOIV, gewoond heb bende te Noordscharwoude en aldaar overleden, worden verzocht daarvan opgave en betaling te doen, vóór 1 December 1899, ten kantore van den Notaris DUKER, te ZUIDSCHARWOUDE. en verder alles wat tot het vak behoort. Aanbevelend, UEd. Dnr. BROEK OP LANGENDIJK. 16 Nov. 1899. Een GROENTENKOOPMAN, voorkorten tijd nog flink verzender en bekwaam in 't vak, vraagt een DEELGENOOT met klein kapitaal, om deze zaak niet flinke energie voort te zetten. Brieven fr. onder letter X a/h bureau van dit blad. Het van ouds bekende KOFFIEHUIS met Stalling, „SI 100BE SIIÏÏW," staande aan het NOORDEINDE te OUD- KARSPEL en in eigen toebehoorende aan STU KB II, sedert jaren een flink burgerbestaan De helft der koopsom kandesver- langd als le hypotheek op het huis blijven. Ong-eveer 3 ROEDEI met daarbij behoorend WOONHUIS met BOET meteen bijzonder groo- te KOOLBERGING, in de Koog te ZUIDSCHARWOUDE. Te bevragen bij G. BEKKER Sr. te Zuid scharwoude. Hiermede bericht ik mijn ge- Machten begunstigers dat mijne U gereed is, en voorzien van de nieuwste artikelen, vooral op het gebied van Kinderspeelgoed, HUw Dienaarli A. GROOT Nz. M NOORDSCHARWOUDE. In navolging van enkele firma's in onze hoofd steden heeft ondergeteekende besloten Gedurende de maand No vember 5 pet. van den con tanten verkoop af te zonde ren voor het Transvaal- Comité. Met aanbeveling, Linten, Fluweelen, Meisjes- en Jon§ensbarets, en Boerinnenhoeden, De verkoop aan naaisters en wederverkoopers is hiervan buitengesloten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1899 | | pagina 3