BIJVOEGSEL van dc „Nieuwe Langedijker Courant" van Zondag 19 November 1899. Vervolg nieuwstijdingen. Landbouwbelangen. Te Hoorn is de vergadering gehouden van de Vereeniging tot ontwikkeling van den Landbouw in Hollands Noorderkwartier. Rapport werd uit gebracht in zake de prijsvraag Zuivelfabriek. Daar geen der ingekomen antwoorden voldoende bleek, werd op voorstel der commissie besloten het volgende jaar 2 prijsvragen uit te schrijven 1. Modelgebouw; 2. Modelorganisatie. In zake de prijsvraag voor een brochure over veeverloskunde, besloot men de brochure die de beste was uit te geven. De uitslag van het onderzoek naar het ver band tusschen het gehalte der melk en de daar uit verkregen kaasopbrengst, waarever rapport werd uitgebracht door dr. K. H. M. van der Zande, zal in het jaarboekje worden opgenomen Het onderzoek omtrent den graad van rijpheid bij den oogst van onze landbouwgewassen is nog niet afgeloopen. Naar aanleiding van het onderzoek naar de uitkomsten van de fabriekmatige kaasbereiding, de inrichting der gebouwen en de organisatie der betreffende vereenigingen in deze provincie, zal een beredeneerd verslag worden opgemaakt. Een voorstel van het bestuur, om machtiging tot het voor rekening der vereeniging nemen van proeven met castratie van melkkoeien werd aangenomen. Besloten wordt de vereeniging te doen voort bestaan. Voor de vee-inzending te Parijs in 1900 wordt f 1000 toegestaan. De heer v. d. Zande hield nog een inleiding over het bevorderen van goed ingerichte fokvereenigingen. De wereld wandelaars Q-iers en Muddist zijn er nog eens een paar, waar men wat van hoort de 1 Augustus van Amsterdam vertrokken globe trotters zijn 14 dezer in Servië's hoofdstad Bel grado aangekomen. Eendekroos. Het kroos kan met goed gevolg als varkens- veeder gebruikt werden en van de met kroos gevoede varkens sterven weinige aan de bekende ziekte. In het kroos bevinden zich veel en velerlei waterdieren, die, evenals de blaadjes der plant, zonder nadeelig gevolg met graagte door de var kens worden gegeten. Niet het zoogenaamde „flap", dat aan de lange draden te kennen is, wordt hier bedoeld, wel de kleine, ronde, platte blaadjes, die op de oppervlakte van 't water drij ven. Het kroos loont werkelijk de moeite van het zoeken. Luchtdroog eendekroos bevat: Eiwit28.3 pet. Koolhydraten 32.2 Asch18.1 Yet3.9 "Water8.4 Ruwvezel3.9 Welk een groot eiwitgehalte bezit het kroos en ook welk een niet te versmaden hoeveelheid vetUit overtuiging wordt deze zoowel hier als elders missehien geheel onbekende, en toch uiterst goedkoope voederstof aanbevolen. In wa terrijke provinciën behoeft men weinig moeite te doen, om een aanmerkelijke hoeveelhed daarvan te verzamelen. Als mestspecie bezit het kroos insgelijks uit muntende eigenschappen en staat evenhoog als stoffen, waarvoor aan den mesthandelaar geld wordt betaald. Een boer, die Rotterdam op marktdag bezocht, moest den photograaf bezoeken in de 10de verdieping van het Witte Huis. Hij deed over zijn opstijging met de lilt aan moeder de vrouw volgend verslag„Ik zeg tegen den por tier, waar woont mijnheer de photograaf? De portier zeit, komt u maar hier en hij laat me in een klein kamertje. En raad eens wat ik toen zag De portier liet al de verdiepingen, het i3 zoo waar als ik hier voor je sta, naar beneden zakken. Ik schreeuwde nog, denk om me mooie wagentje en mijn bles beneden kunnen die het niet op der lijf krijgen Maar, de portier, die lachte maar en zei„Och, je zit in een soort ballon." Hij opende toen een deur en ik zag, dat ik onder het dak was en de photograaf stond voor me. „Wel hè 'k van z'n léve. Wat prakkiseere de lui toch al niet in stad. Eer het een jaar ver der is brengen ze je op zoo'n manier nog direct naar den hemel De menu der table d' höte in het „Hotel de la Licorne" te s' Hertogenbosch. luidde dezer dagen: Hors d' Oeuvre, English cable style. Biggarsberger Konijnensoep. Pasteitjes la Glenscoe Dundee. Schelvisch uit de Buffelrivier. Runderhaas der 1500 muilezels. Reebout van de Mortelfarm. Knolselderie uit Krugersdorp. Kornhoen van Witwaterrand. Compote uit d'Oranje Vrijstaat. Pudding van Tante Kruger. Fruit. Dessert. Uit de pantsertrein. St. Éstèphe Supérieur uit Wakkerstroom. Trois Moulins van Helpmekaar. Bourgogne uit de Modderrivier. Braunenberger uit Rietfontein. Champagne uit Rhodesia. Pousse Café uit Ladysmith. Een klinkende dankbetuiging. De burgemeester van Marken ontving van den consul-generaal van Griekenland, den heer Leh- mann, een dankbetuiging namens de Griek- sche regeering, voor de ontvangst van de offi cieren van het Grieksche oorlogsschip „Miaoulis". Daarbij een gift van f200 gevoegd, die onder de diaconieën van de Ger. en van de Herv. kerk gelijkelijk is verdeeld. Noodige proefnemingen. Naar men meldt zal binnenkort door een onzer spoorwegmaatschappijen de proef genomen wor den met een nieuw systeem van koppeling der spoorwegwagons, dat bestemd is om ongelukken, die thans meermalen bij het koppelen en ont koppelen gebeuren, te voorkomen. De Ramp bij Kapelle. De Staatsspoortreiu des morgens om 755, van het Maasstation te Rotterdam vertrokken, stopte hoiderd meter na het passeeren van Kapelle aan den IJsel wegens onveilig sein. Niettegenstaande knalsignalen gegeven werden, werd dit niet opgemerkt door trein 7.32 van Rot terdam via de Ceintuurbaan naar Amsterdam, vertrokken uit Vlissingen. Van den mailtrein kwam de locomotief dan ook in volle vaart in den achtersten waggon van eerstgenoemden trein, bestaande uit eerste en tweede klasse comparte- menten. Deze waggon werd geheel en het daarop vol gende derde klasse rijtuig zoo goed als geheel verbrijzeld. Ontzettend waren de gevolgen. Een zestal pas sagiers werden onmiddellijk gedood, en een dertig tal gewond, onder wie zoo zwaar, dat zij tijdens het vervoer stierven. De gekwetsten werden in brancards en per poli tiewagen onmiddellijk naar het Ziekenhuis te Rotterdam getransporteerd. Sommigen mochten niet eens rijden, doch moesten op de schouders gedragen worden. De kwetsuren zijn alle aan het onderlijf. In hoofdzaak zijn de beenen verbrjjzeld. Ten zeerste wordt geroemd de flinkheid van den heer D. Bakker burgemeester van Kapelle, die onmiddellijk zoo goed en zoo kwaad als het ging hulp wist te verleenen en te ont bieden. Ook dokters uit Rotterdam waren spoedig bij de hand. Hoe ontzettend de aanblik was van de ramp behoeft hier wel niet geschilderd. Onder de reizigers in den ingeloopen trein be vond zich ook de gezant van Servië bij ons Hof, de. heer Myatovitch. Hij kwam uit Londen, waar hij tevens geaccrediteerd is, en te Vlissingen aan gekomen, nam hij de reis naar Den Haag per Staatsspoor via Gouda. De gezant kwam er met eene onbeduidende kwetsuur aan den voet af, doch al zijne bagage werd verbrijzeld. Het spoorweg personeel werd niet gekwetst. Zooals altijd hoort men ook bij deze ramp van lieden, die juist door „toevallige" redenen de zen trein hadden genomen, gisteren al „zouden" gegaan zijn; zich verlaat hadden, enz. Déraillement te Kapelle. Nog waren we onder den indruk van de ont zettende ramp of de tijding komt van een nieuw ongeluk bij Kapelle. Gelukkig in de verste verte zoo erg niet als het eerste. Er is n.l. dit geschiedt: Woensdagavond omstreeks 11 uur is, dicht bij de plaats waar des morgens het spoorwegongeluk plaats had, trein 87, een sneltrein van Amster dam over den verbindingsspoorweg naar het sta tion D. P. en Vlissingen gederailleerd. De ont sporing geschiedde bij de oostelijke splitsing van den verbindingsspoorweg nabij de Kapelsche aan sluiting. Persoonlijke ongelukken zijn niet te betreuren. De locomotief met tender, een baga gewagen en een A.B. rijtuig (uit le en 2e klasse coupé's bestaande) derailleeren en versperren den weg. De materieele schade is groot. De reizigers zjjn te middernacht met een hulp- trein naar Rotterdam gebracht. Het verkeer RotterdamUtrecht via Gouda is nu geheel gestremd. Natuurlijk bracht en ver oorzaakt dit veel ongerief voor de reizigers en het vervoer van bagage. Maar dit euvel is althans te verhelpen. De zaak Hogerhuis. Naar de „Arnh. Crt." verneemt, mag omstreeks half December de behandeling der zaak Hoger huis bij den Hoogen Raad verwacht worden. Als vermoedelijke datum wordt van 13 Decem ber gesproken. Van hier en ginds. Het is een allesbehalve prettige gedachte aanhoudend met de vrees te worden gepijnigd, dat ons een ongeluk zal treffen, 't Liefst zou men die verbannen maar het gaat niet; hoe wij ook somtijds ons best daarvoor doen. Als zich eenmaal die vrees van ons heeft meester gemaakt blijft het ons bij als een melodie, die wij on willekeurig opnieuw gaan neuriën, wanneer zoo'n wijsje zich nu eenmaal heeft vastgezet in ons hoofd. Zoo heeft de voorspelling van het vergaan der wereld, weer heel wat spanning teweeg ge bracht. Te Tunis maakte men zich al heel benauwd, vooral de Joden van wie velen met welke bedoeling blijkt niet hun winkels sloten. Anderen verspreidden plak katen om de lieden gerust te stellen, zoo blijkt 't alweer, dat, wat men verwacht, in den regel uitblijft. Het wil ook wel eens anders om zijn. Wie 't geluk zoekt, krijgt het in den regel niet, wie>r niet aan dacht zal 't onverwacht ten deel vallen. Te Drouwenermond bladerde een jonge vrouw, onlangs voor het eerst moeder geworden, in een oud boek. Tot hare verrassing vond zij tusschen de bladeren een bank biljet van f100. Vermoedelijk 10 percent op re kening van de duizend gulden, welke immers ieder kind meebrengt? Verstandig is 't echter om niet te rekenen op het toeval. Wellicht zou men aldus daarop hopende, andere dingen, die de aandacht verdienen, verwaarloozen. Oplettend heid in alle zaken is zeker wel een eerste eisch. Nu we tenminste weer zoo langzamerhand naar het nieuwe jaar loopen en velen wellicht hun materiëel bij den drukker zullen bestellen, dient er op te worden gelet, dat na 1899 1900 volgt en men goed doet aan het hoofd het jaar tal oningevuld te laten, maar ook er is iets an ders, waarop wij de aandacht vestigen. Er zijn nu reeds plakzegels in omloop met den opdruk van: „den 19 Zoodat als men '99 teekent, men zich onwillekeurig verplaatst in het jaar 1999, in plaats van 1899. Nu we al reeds zoo ver aan hef einde van 1899 zijn gekomen, vragen we ons onwillekeurig af, wat zal het nieuwe jaar ons brengen. Doch zon der ons daarin al te zeer te verdiepen denken wij, ook vooral in dezen tijd dat men voor de Sint Nicolaas reclame gaat maken aan het nieuws, dat op het gebied van reclame in een volgend jaar weder zal worden uitgedacht. Doch wie de aardigheid zou hebben op bankpapier gelijkende reclamebiljetten te maken, zij hiermede voorzich tig. Onder het hoofdje: Zoogenaamd bankpapier, lezen wij het volgende: Door het kantongerecht te Winschoten, is de heer G. S., meubelfa brikant aldaar, wegens het verspreiden van op bankpapier gelijkende reclame-biljetten, bij ver stek veroordeeld tot f 12,50 boete. In dezen tijd van concurrentie is zoo spoedig dat bedragje niet verdiend Buitenland. Engeland en Transvaal. Wat al tegenstrjjdige berichten zijn deze week weer tot ons gekomen. Onheilspellend nieuws, zoowel als belangwekkende tijdingen, verontrus tende als verblijdende berichten. Men zou verwacht hebben, dat heden althans, nu deze week reed3 zoovele troepentransporten zijn aangekomen, berichten over belangrijke ope raties der Boeren,tot ons waren gekomen, maar we zijn wel teleurgesteld. Eu dat komt, omdat het onverdraagbaar is, steeds die snoevende taal der Jingo's te vernemen en te weten, dat alles wat de gemoederen in Engeland in opstand zou kunnen brengen wordt verzwegen of zoo wordt besnoeid, dat elke nederlaag wordt bekend ge maakt als gewoon terugtrekken, steeds overeen hevig bombardement van de zijde der Boeren wordt gesproken, dat echter zonder uitwerking blijft, alsof de Boeren hun kruit om niet verschieten en de positie der Engelschen steeds voordeelig of zonder gevaar wordt geacht. Maar uit die stilzwijgendheid o, ze geeft zooveel te denken en gelooven zouden wij het bijna, dat Ladysmith al reeds in handen der Boeren is. Volgens te Parijs uit goede bron ont vangen mededeelingen zou de val reeds sinds Zaterdag 1.1. een feit zijn, dat j.l. Dinsdag ter kennis is gekomen van de autoriteiten te Londen en dat door dezelven wordt geheim gehouden tot heden of morgen in afwachting van een eventu- tueel overwinningsnieuwtje aan Engelsche zijde elders, waardoor de Jobstijding dan gemakkelijker te dragen zou wezen, te eer daar de overgave niet geschied zou wezen onder gunstige omstan digheden voor de Britten Waarlijk, er is wèl reden om te veronderstellen, dat de heeren, die aan het departement van oorlog te Londen de baas spelen, sinds enkele etmalen heel wat meer weten, dan zij ter openbaring noodig en nuttig oordeelen: volgens de „Liverpool Courir" van gisteren, zou de toestand zeer ernstig zijn te oor deelen en zelfs de „Times" heeft bericht, dat het „War Offiice" zelf in spanning verkeerde, doch besloten had geen berichten te publiceeren welke decisie op zich zelve al niet getuigt van de aanwezigheid van verblijdende nieuwtjes! Hoe het zij men wist alleen te vertellen dat op de heliographische seinen naar Ladysmith van daar niet werd geantwoord en dat de Boeren hun liniën steeds nauwer om de stad trokken waaruit blijkt dat zij voornemens zouden zijn, spoedig tot een aanval over te gaan. Een Reuter-telegram uit Estcourt meldde dat de groote Engelsche marine-kanonnen te Lady smith niet meer aan het vuur deelnamen, zoo dat dus vermoedelijk het gevreesde gebrek aan ammunitie zich deed gevoelen. Er bestond dus meer dan ooit grond om te verwachten dat Lady smith het niet lang meer uithouden zou. Het publiek laat zich met het voorwendsel van de strategische beteekenis der geheimhouding, óók niet meer paaien, steeds heftiger wordt aan gedrongen op openbaarmaking van alle nieuws, hetzij goed of kwaad, doch de regeering blijft bij haar stommetjesspel volharden en de geruch ten van broodgebrek aan de zijde der Boeren als een gevolg van de langdurige belegering van Ladysmith en de geringe kans dat de stad den belegeraars in handen zal vallen, doen het bij massa ook niet meer: uit de lichtgeloovigheid is ongeloof gewordenZelfs de relazen van vluch telingen, die te Pretoria treinen vol gewondeen gedoode Boeren hebben zien aanvoeren, afkom stig van de eerste dagen van den kamp rond Mafeking, als een gevolg van de hevige uitwer king van het dynamiet, worden zonder eenig commentaar met een ongeloovig gebaar ter ken nis genomen Daar verspreidde zich nu Donderdag plotseling het gerucht, dat de dappere generaal Joubert, de opperbevelhebber van het boerenleger zou zijn gesneuveld, maar gelukkig tot dusver is deze vreeselijke jobstijding nog niet officieel bevestigd. Laten we hopen, dat de laatste berichten, die wij nog kunnen verwachten ons zullen zeggen, dat de generaal nog ongedeerd en gezond naar lichaam en geest het commando blijft waarnemen. De nieuwste berichten dateerende van 15,16 en 17 Nov., en zijn niet zeer geruststellend voor de Engelschen. Twee gepantseerde treinen zijn reeds wederom door de boeren genomen, daarbij eenige kanon nen en veel ammunitie te hebben buit gemaakt. Ladysmith wordt zoo langzamerhand plat ge schoten. Volgens een bericht van Lorenzo Marques, dd. 16 Nov. werd Ladysmith den 14en November den geheelen dag zwaar gebombardeerd. Tegen middernacht heropenden alle kanonnen der Boe ren het vuur. Vijf stukken wierpen tegelijkertijd bommen in de stad van alle windstreken. Verscheidene gebouwen werden in brand ge schoten. „Vermist" wordt óók, naar het schijnt wij gaan nu eene geheel andere richting uit de Engelsche verkennings-colonne, die omstreeks eene week geleden aan de Kaapsch-Vrijstaatsche grens bij Belmont met de Boeren slaags was en toen verscheidene officieren verloor. De colonne, aan gevoerd door Overste Gouch en uit cavalerie, bereden infanterie en eene batterij veldgeschut bestaande, heette „ongehinderd naar het kamp teruggekeerd", maar daar is zij niet aangekomen, en sedert heeft men ook niets van haar verno men. Men maakt zich over haar lot ongerust. De correspondent van de „Times" te Pieter- maritzburg seint, dat de Engelsche troepen te Estcourt gebrek aan artillerie hebben, en dat het mogelijk is, dat zij terug moeten trekken op Mooi-rivier, indien de Boereu met een sterke macht oprukken. De „Temps" ontvangt het volgende bericht uit LondenHet totaal aantal transportschepen in Zuid-Afrika aangekomen bedraagt thans 21, met 1000 officieren en 21500 manschappen. De „Standard and Diggers News van 13 No vember zegt, dat volgens een bericht van een deserteur uit Ladysmith onder de troepen groote lust bestaat om te deserteeronde levensmidde len en andere voorraden zijn op wagens geladen, die voor de vlucht worden gereed gehouden. De Engelschen verschuilen zich achter hooibergen van 10 voet hoogte. Het aantal Engelsche ge vangenen te Pretoria, met inbegrip van de man schappen van het 18e regiment huzaren, het Dublin- en het Gloucester-regiment, wordt ge schat op 1338 man. ESTCOURT, 17 Nov. Twee duizend Boeren met acht kanonnen hebben stelling genomen bij Ennersdale, vijf mijlen ten N.-W. van Estcourt. De brug bij Colenso vernield De tweede editie van de „Times" publiceert het volgendo telegram uit Estcourt, van 16 Nov.: Hevig geweervuur, dat eenige minuten aan hield, en een ontploffing in de richting van La dysmith werden hedenmorgen om twee uur ge hoord. Voegt men bij al deze berichten, dat in Zoe- loeland de inboorlingen een dreigende houding aannemen wegens de hulpeloosheid der Engel schen waarlijk men is geneigd voor de En gelschen het ergste te vreezen. Laten wij hopen. Het gerucht als zou Joubert zijn gesneuveld wordt nog niet bevestigd. Naar aanleiding van het sneuvelen van Mr. Coster in het gevecht bij Elandslaagte, schrijft men aan het „Dbld." het navolgonde: Toen Jameson door de Transvalers was ge vangen genomen, adviseerde Mr. Coster met dien vrijbuiter eenvondig korte wetten te maken en hem eenvoudig dood te schieten. Maar Oom Paul antwoordde: „Ja, jij kan maar mooi praat, maar wanneer ons met Engeland oorlog krijg, dan is jullie Hollanders die eerst wat wegloop." Nu, weggeloogen is Coster waarlijk niet, en trouwens geen enkele Hollander. In Engeland spreekt men er nu reeds over „Long Tom", het kanon der Boe ren, dat zooveel van zich deed hooren, op een der pleinen van Londen als monument te plaatsen alles natuurlijk na den oorlog en als deze ten gunste der Engelschen uit mocht vallen. Niet onvermakelijk is, in verband hiermede, een ingezonden stuk in de „Wesm. Gaz." van een Engelschma,n die de vraag oppert of het niet goed zal zijn, voor dat het kanon voorgoed wordt opgeborgen, men door een commissie uit artilleristen de constructie daarvan liet onder zoeken. Daarna kon Engeland zich een dergelijk wapen aanschaffen. Het kanon toch, zegt de grappen maker, moet eenig zijn .Weken lang bombardeerde het Ladysmith en zoo goed, dat het slechts ge ringe schade aanbracht; twee keer werd 't tot zwijgen gebracht en eens werd het getroffen en geheel vernield door het accurate Engelsche ge schutvuur. Maar ondanks al deze tegenspoeden vervult het zijn plicht schijnbaar zonder moeite. Een ander kanon, dat geheel vernield werd, zou, naar ik meen, tijdelijk buiten dienst zijn gesteld. En dat de berichten omtrent het kanon waar zijn, zegt de correspondent, is ongetwijfeld, want ze staan in Engelsche bladen. Uit het „Boek des Lof's". Wij houden er op ons bureau een zoodanig boek op na, waarin wij de enkele vriendelijke briefjes bewaren, die wij soms naar aanleiding van onzen arbeid ontvangen, en de talrijkere, voor ons met lof gelijkstaande uitingen van blaam of van verwoedheid, die ons, doorgaans anoniem, worden toegezonden. In de Dreyfus-zaak vooral waren die talrijk, althans in het begin, toen wij vrijwel alleen stonden. Maar in deze oorlogs-quaestie ontvingen wij tot nu toe nog niets dan bewijzen van in stemming. Alleen vanmorgen de volgende pseudonieme briefkaart uit het Haagje Meest orthodoxse en Hoogz wevende Redactie Gelieve 10,000,000 kilo (fijn papier en satiné) van uw kinderachtig „gezeur", goed voor de kin derkamer en soeterein levende menschen, als „water-closet" papier voor de Engelsche troepen, naar Pretoria te zenden, over Aohjé of Jave. Maar franco, as je blief. Jant Bulletje. H., 15 Nov. '99. Onze lieve Heer zal de ko meet regu door uw drukkerij en de Re dactie zendenHij is rechtvaardig Aan de spelling zou men zeggen een Engelsch- man of een Anglomaan. Sporen van geestverbijste-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1899 | | pagina 5