De St Nicolaas-Étalage Tevens GIIONDDOOZEN in voorraad. Marktberichten. ring zijn er ook in te vinden. Maar zou Bismarck gezegd hebben „iemand voor gek verklaren is hard. Zeggen wij lieverhij bevindt zich in de minderheid!" „N. v. d. Dag." Dreyfus is met zijn echtgenoote onverwacht van Carpentras vertrokken en te Genève aange komen. Yoor het proces Zola-Perreux, dat 23 dezer te Versailles moet voorkomen, is nog geen enkele getuige gedagvaard, omdat de zaak zal uitgesteld worden voor onbepaalden tijd in verband met het eerstdaags te verwachten amnestie-voorstel der regeering. Dr. Jameson is thans onderweg van Kaap stad naar Engeland. Hij heeft dus begrepen, dat zijn tegenwoordigheid te Ladysmith zoo onge past mogelijk was, en die plaats verlaten toen hare gemeenschap met Durban nog open was. Naar beweerd wordt, gaat koningin Vic toria dit jaar niet, als naar gewoonte, eenige weken in het zuiden van Frankrijk doorbren gen en dit om de minder welwillende stem ming, welke in de Republiek nog over de Fa- shodageschiedenis heerscht maar aan de Ita- liaansche kust der Middellandsche Zee. Gebruik makende van de bevoegdheid bij de slotakte van de Internationale Vredesconfe rentie voorbehouden heeft Servië doen teeke nen al de op die conferentie gesloten verdragen en verklaringen; het verdrag omtrent beslech ting der internationale geschillen langs vreedza- men weg met voorbehoud. De catastrophe met de „Rapidau". Volgens de thans ontvangen details was de catastrophe aan boord van het Engelsche troepen schip „Rapidau", dat onlangs uit Liverpool naar de Kaap vertrok en in een storm geraakte, vreeselijk. Het schip had 260 man en 380 paar den aan boord. Plotseling werd het van ter zijde door een orkaan getroffen en helde over tot een hoek van 45 graden. De paarden werden dien tengevolge allen tegen de dwarsbalken der ver schansing geworpen. De dwarsbalken braken en de paarden rolden langs het hellende dek. Het tooneel, dat zich toen voordeed, is niet te be schrijven. Het geheele dek vormde een krioelende en razende massa van vertwijfeld om zich heen slaande pooten en rollende lijven, gepaard met ijselijk geschreeuw van honderd stervende paar den. De bemanning snelde te hulp, maar kon niets doen; eerst na een langen tijd werd de orde hersteld. .137 Paarden waren onmiddellijk dood het totale verlies met die dieren, die gedood moesten worden, bedraagt twee honderd vijf en dertig. De „Rapidau", die Holyhead aandeed, is in Birkenhead gedokt, om gerepareerd te wor den. Personen werden bij deze catastrophe niet verwond. Een nieuwe pap tegen de aardappelziekte. In de Fransche algemeene Landbouw-Maat- schappij, heeft zekere heer Wagner doen uitko men dat de Bordeauxsche pap niet altijd volko- mene uitkomsten geeft, soms door te flauwe wer king niet lang genoeg op de bladeren blij vende kleven soms door te sterke deze verbrandende. Daarop heeft hij eene andere pap aangeraden, uitgevonden door Dr. Aschman, waarmede men veel geluk zou hebben en welke bereid wordt als volgt: Men laat 21/2 kilo kopersulfaat oplossen in om trent 90 liter water; van eenen anderen kant voegt men iy2 liter sodasilicaat met 10 liter water, waarin men eerst 800 gram watervrij so- dacarbonaat heeft laten oplossen. Terwijl men het eerste mengsel zorgvuldig en gestadig roert, giet men er langzaam het tweede in. Die pap, eenigszins het uitzicht hebbende van gesmoltene vischlijm, blijft zoo krachtig aan de bladeren kleven, dat de sterkste regens niet in staat zijn ze af te wasschen. „De Landman." Volgens Zwitsersche bladen zijn Engelschen in Zwitserland druk bezig met het werven van soldaten voor het leger in Zuid-Afrika. Een redacteur van „La Feuille d'Avis" van Vevey verhaalt van een ontmoeting, welke hij had met eenige der voor dat doel aangeworven bergbewoners. Het waren flinke stevige jongens, die geen bij zondere sympathie hadden voor de Engelschen en geen recht begrip van hetgeen zij gingen doen. Zij waren door een heer, die zich eerst als toerist voordeed,onder een stevigen dronk overgehaald om dienst te nemen en deden het om het geld5000 francs als handgeld en nog 5000 fr. bij hunne terugkomst. Met dat geld waren de hunnen ge holpen in dezen slechten tijd. Een van hen verhaalde met tranen in de oogen, dat hij zijn oude moeder maar niet ver teld had, waar hij heen ging. Hij had haar ge zegd, dat hg op reis ging, zeer ver, en dat hg met veel geld zou terugkomen, om haar een gelukkigen ouden dag te bezorgen Dat is niet het eerste bederf, dat de Engel schen in Zwitserland op hun geweten hebben Zola. Een Milaansche patriciër, Pietro Borghi, heeft een beeld van den Italiaanschen beeldhouwer Ripamouti, genaamd „Errore gludiziario" (orreur judiciaire) gekocht, om het aan Zola te schenken. In een begeleidend schrgven zegt de gever: „Men zou kunnen denken, dat het werk door de Affaire geïnspireerd was, maar het is in 1891 gemaakt. Moge deze figuur u telkens, wanneer gg er naar ziet, u herinneren aan welk leed gg een onschuldige onttroken hebt". Volgens de „Goulois" zou prins Louis Na poleon ontslag hebben gevraagd uit den Russi- schen krggsdienst, om aan de zgde der Boeren in Zuid-Afrika te strgden, doch de czaar zou, getrouw aan zgn woord, om de strikste neutra- titeit in acht te nemen, geweigerd hebben het gevraagde ontslag te verleenen. Volgens de te Brussel verschgnende „Pe tit Bleu", hebben te Antwerpen opnieuw twee firma's in diamant haar betalingen gestaakt. Men weet nog niet juist, hoe hoog de passiva zgn, doch het is zeker, dat de Antwerpsche markt zwaar beproefd wordt en dat gevreesd wordt, dat binnen veertien dagen verschillende stakin gen van betaling aldaar zullen worden bekend gemaakt. "Woensdagochtend zag men door de stad groote troepen werklieden trekken, die zonder werk waren; men schat hun getal reeds op 2500; de geheele voorraad diamanten is uitgeput. Te Dundee is een walvischvaarder ge arriveerd, die in Juli en Augustus j.l. het stoom schip „Antarctio" heeft ontmoet, dat is uitge zonden, om de expeditie Andrée op te sporen. Het schip had nog geen spoor van de poolreizi gers ontdekt. Een officieuze Fransche nota deelt mede, dat het amnestie-voorstel van de regeering zich geenszins zal uitstrekken over de aangeklaagden, die thans terechtstaan voor het staatsgerechtshof evenmin was Dreyfus er in begrepen. Het voor stel had slechts betrekking op de misdrgven, die met de zaak-Dreyfus in verband staan, inbegre pen de gerechtelgke onderzoekingen, die naar aanleiding van deze zaak reeds ingeleid zgn. Dit laatste heeft wellicht betrekking op de processen Zola en Reinach. De bekende vaster Succi, die indertijd zoo en zooveel dagen zonder eten of drinken bleef, heeft weder van zich doen spreken door een uitdaging tot wielrgders te richten over 24 uur met voorgift waarbg hg gedurende dien tgd niet zal eten en enkel water drinken. Geen oorlog meer. De volgende opgave kan een denkbeeld geven van den kolossalen asnbouw van nieuwe schepen voor de Amerikaansche marine. De achter de namen geplaatste cgfers geven de geprojecteerde vaart aan. Pantserschepen: Kearsage 16, Kentucky 16, Illionois 16, Alabama 16, Wisconzin 16, Maine 18, Missouri 18, Ohio 18. Pantserkruiser: Albany 20. Monitors: Arkansas 12. Connecticut 12, Florida 12, "Wyoming 12. Torpedoboot-vernielstersZestien met een vaart van 28 tot 30. TorpedobootenZeventien met een vaart van 16 tot 30 en de onderzeesche boot „Plunger" 8. De Engelsche zeemacht wordt thans be wapend met een nieuw en geducht kanon. Het is als 12-inch-kanon bekend, weegt 50 ton, is 41 voet lang en schiet 16.000 yards ver. De kogel heeft een snelheid van 2367 voet per seconden, weegt 850 pond, en de lading cordiet, waarmede het kanon wordt afgeschoten, bedraagt 167V2 pond. Het vlootbestuur heeft 450 van die stuk ken besteld, die 10.000 pond sterling per stuk kosten 150 zgn reeds gereed. Nagekomen Advertentie. is weder gereed. Voor/Jen van vele fraaie en nuttige CADEAUX. Met beleefde aanbeveling, R. LUIJTING. ZUIDSCHARWOÜDE. N. B. Verzoeke beleefd vroegtijdige opgave voor de AANVULLINGSDOOZEN der Richters Anker Steenbouwdoozcn. PREDIKBEURTEN. NED. HERV. GEM. OUD-KARSPEL. Zondag 19 Nov. v.m. 9.30 u. ds. Stramrood. NED. HERV. GEM. NOORDSCHARWOUDE. Zondag 19 Nov. v.m. 9.30 u. ds. KnuttelEmer. pred. te Terborg, met eene rede over de Zending. GEREFORMEERDE GEMEENTE. Zondag 19 Nov. v.m. 9 u. n.m. 2 u. den Heer Kroeskampvan Utrecht. NED.HERV. GEM. ZUIDSCHARWOÜDE. Zondag 19 Nov. n.m. 1.30 u. ds. Gemser. NED. HERV. GEM. BROEK OP LANGEDIJK. Zondag 19 Nov. v.m. 9 u. ds. Gemser. GEREFORMEERDE KERK. (Zuiderker k.) Zondag 19 Nov. v.m. 9.30 u. n.m. 2.30 u. Avondmaal, ds. Stadig, van den Helder. CHRISTELIJK GEREFORMEERDE KERK. Zondag 19 Nov. v.m. 9.30 u. n.m. 2.30 u. Den Heer V. d. Vegt, van Zaandam. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Zondag 19 Nov. v.m. 9.30 u. Avondmaal, ds. Fleischer. NEDERL. HERVORMDE GEMEENTE HEER HUGO WAARD. Zondag 19 Nov. v.m. 9.30 u. ds. Brink. Zondag 26 Nov. geen dienst. ALKMAAR, 17 Nov. 1899. Aangevoerd: 358 stapels Kaas, wegende 114155 Kg. Kleine 31.— Commissie f 32,—; Middelbare f 32,50. ALKMAAR, 18 Nov. 1899. Aangevoerd 3 Paarden f 50,— a f 80,— 4 Koeien f 150,— a 175,33 Nuchtere kalveren f 8.— a f 16. Vette Kalveren f 0,—a f 0,—per kilofO.—a0,— 124 Schapen f 10,— a f 18,— 0 Lammeren f a Vette varkens per kilo f0,— a f 0,— 58 Magere varkens f 9 a f 13.— 090 Biggen f 4.— a f6,50; 10 Bokken 3,—' f a'f 6.— 1 kleine id. f 1,50 a f 0.—. Boter per halve K.G. f 0.65 a f0.70. Aardappelen fl.— af 1.60 per zak; bieten fl.20 uien f 1.25 a t 0.— Bloemkool f2,50 a f6,— per 100wortelen per 100 bos 0.60 roode kool f 3.— a f5,— savooische 13.— a f7,— Koolrapen f0,75 Rapen f0.— per 100 bos. Peren fl,50 a f2.25 Appelen fl,75 a f3.— Pruimen fO— a f0,per mar.dje. Witte kool f6, Kippen f 0.10 a 1' 1.10; eenden f0.60 a fl,20 konijnen f0.15afl.80; kippeneieren f6,— a f7.— eendeneieren f0.— a 0.— kuikens f 0.15 a f l.20 3CHAGEN, den 16 Nov. 1899. 6 Paarden Veulens Ossen 3 Stierent 160 Geldekoeien (magere) 50 Idem (vette) 10 Kalfkoeien 50 Vaarzenn 30 Graskalveren. 25 Nuchtere Kalveren Rammen Schapen (magere) 400 Idem (vette) 450 Overhouders Lammeren Bokken en Geiten 25 Varkens (magere). 50 Vette varkens p. kilogr.„ 70 Biggen B Konijnen Kippen Eenden 600 Kipeieren (per 100) 50 f 150 B(j een redelijken handel in magere BUiUOo.uorej kalfkoeien', waren deze prijshoudend. Vette koeien ren minder graag; le qualiteit gold 31 ets. per halven kilogram. In vette schapen was een zeer willigen handel; de prijzen waren aanmerkelijk hooger. Ook overhouders gingen tegen hoogere prijzen flink van de hand. Bi) een belangrijken aanvoer van vette var kens, bleven de prijzen laag. Broek op Langedijk. Marktbericht van 11—17 Nov. 1899. 11 Nov. 13 Nov. 14 Nov. 15 Nov. 16 Nov. bos Wortelen f 0,a f 0, 14000 stuks Reuzen - 1,50 a - 4,50 Gewone - 0, 2de soort bl. - 0,— a bos Uien - 0,a mn. Aardap. - 0,a 2000 stuks Roodek. - 1,a 1000 stuks Gelek. - 3,a bos Wortelen- 0,a 12000 stuks Reuzen - 1,50 a Gewone - 0,a 2de soort bl. - 0,a bos Uien - 0,a mn. Aardap. - 0,a 2000 stuks Roodek. - 1,a 0, 0,— 0,- 0- 2- 3,75 0- 4,25 0- 0,— o,— 0- 2- 0- 6,75 0- 0- 0- 0,— 1000 stuks Gelek. - 2,50 a - 5,50 bos Wortelen- 0,a 13600 stuks Reuzen - 2,a Gewone - 0,a 2de soort bl. - 0,a bos Uien - 0,a mn. Aardap. - 0,a 2000 stuks Roodek. - 0,50 a - 1^50 5000 stuks Gelek. - 2,50 a - 5,25 bos Wortelen- 0,— a - 0,— 11200 stuks Reuzen - 2,50 a - 7,25 Gewone - 0,— a - 0, 2de soort bl. - 0,— a - 0,— bos Uien - 0,a - 0,— mn. Aardap. - 0,a - 0, 500 stuks Roodek. - 0,a - 0, 3000 stuks Gelek. - 2,50 a - 5, bos Wortelen - 0,a - 0, 5000 stuks Reuzen - 2,50 a - 5, Gewone - 0,a - 0, 2de soort bl. - 0,a - 0,— bos Uien mn. Aardap. 0- 0,- 0,— 0,— 1000 stuks Roodek. - 1,50 a - 2,50 4,50 0- 2,— a - 0,— a - 3000 stuks Gelek. - 17 Nov. bos Wortelen 4000 stuks Reuzen - 2, Gewone - 0,a - 0,— 2de soort bl. - 0, a - 0, bos Uien - 0,— a - 0,- mn. Aardap. - 0,a - 0, 2500 stuks Roodek. - 1,50 a - 3, 4000 stuks Gelek. - 1,50 a - 3,75 In het geheel werden verhandeld bos wortelen, 59800 stuks Reuzenbloemkool, 10000 stuks roodekool, 17000 stuks Gelekool, 8600 stuks Wittekool zonder overtal. stuks Ramme nassen. De prgs der Witte kool is f6.— a f7,—, Bieten per 1000 f6,a f9,Koolrapen f 1,75 a f2,75 per 100. lste soort Roodekool f 5,a f 6,lste soort Gelekool f 6,a f 7,— Wortelen f 1,30 a f 1,75 per 1000. Rammenassen f 0,50 a fl,per 100. stuks gewone Bloem kool f 0,— a f 0,per 100. de Uien per baal op (50 kilo) f 1,70 a fl,80. De markt aan. het Station N oordschar woude. Marktbericht van 13—18 Nov. 1899. Koolveiling door „Nieuw Leven." 13 Nov. Roodekool p. 100 le soort 0,— a 0,— 2e soort 3,50 a 4,50 3e soort 2,50 a 3,25 4e soort 1,80 a 2,40 5e soort 0,90 a 1,70 Gelekool p. 100 le soort 5,a 0, 2e soort 3,50 a 4,75 3e soort 2,50 a 3,25 Wittekool p. 100 le soort 0,— a 0,— 2e soort 0,a 0, 3e soort 0,a 0,— Bloemkool 0,a 0, Uitschot der roodekool f0,a f0,—bloem kool f 0,a f 0, Aanvoer ongeveer 11000 stuks. 14 Nov. Roodekool p. 100 le soort 0,— a 0,— 2e soort 3,50 a 4^25 3e soort 2,75 a 3,25 4e soort 1,25 a 2,— 5e soort 0,70 a 1,20 Gelekool p. 100 le soort 4,75 a 5,25 2e soort 4,— a 4,50 3e soort 2,75 a 3,25 Wittekool p. 100 le soort 0,— a O,— 2e soort 0,— a 0, Bloemkool 0,— a 0,— Uitschot der roodekool f 0, kool f0,— a f0,— Aanvoer 10500 stuks. 15 Nov. Roodekool p. 100 le soort 2e soort 3e soort 4e soort 5e soort Gelekool p. 100 le soort 2e soort 3e soort Wittekool p. 100 le soort 0,— 2e soort 0,a 3e soort 0,a blauwe Aardappelen 0,65 a blanke Aardappelen 0,55 a Uien per 50 KG. 0, f0,bloom- 0,— a 3,50 a 2,75 a 1,50 a 0,75 a 0,— a 0,a 0,a 0- 4,— 3,25 2- 1,25 0,- 0,— 0,— 0,— 0,- 0,— 0,70 0,65 0,— Uitschot der roodekool f 0,a f0,—gele- kool f0,a f0,-, Wittekool fO,- a f0,-. Bloemkool f 1,50 a f0 fO, Aanvoer 15000 stuks. 16 Nov. Roodekool p. 100 le soort 2e soort 3e soort 4e soort 5e soort Gelekool p. 100 le soort 2e soort Wittekool 1 Bloemkool 4,75 a 3,75 a 2,50 a 1,50 a 0,90 a 4,50 a 3,a 2,- a 6,50 4,50 3,50 2- 1,25 5,— 3,75 3e soort 100 le soort 0,a 0, 2e soort 3,50 a 4, 3e soort 1,25 a 2, 0,— a 0,— Uitschot der roodekool f0,— a f 0,gele- kool f0,a fO,bloemkool f0,a fO, Aanvoer 17000 stuks. Ten opzichte der partg die f6.50 per 100 op bracht, dient vermeld te worden, dat dit prach tige kool was en velen een gewicht hadden van 4 a 5 K.G. 4,75 a 3,75 a 2,70 a 2,10 a 1,50 a 0,a 3,50 a 2,50 a 5,25 4,50 3,50 2,60 2- 0- 4- 3,25 0- 0- 0- gele- 0,— a 0,a 0,a 2,— a 1,20 a 5.— a 0,a 1.70 a 0- 4,50 1,80 0,- 0,— 2.— 0,— 0.— 0,— 0.— 17 Nov. Roodekool p. 100 le soort 2e soort 3e soort 4e soort 5e soort Gelekool p. 100 le soort 2e soort 3e soort Wittekool p. 100 le soort 0, 2e soort 0, 3e soort 3, Uitschot der roodekool f 0,a f 0,- kool f0,— a f0,— Aanvoer 13000 stuks. Handel wat vlugger. 18 Nov. Roodekool p. 100 le soort 2e soort 3e soort 4e soort 5e soort Gelekool p. 100 le soort 2e soort 3e soort Wittekool p. 100 le soort 0.— 2e soort 0,— a 3e soort 0,a Bloemkool 0.a Uitschot van roode kool f 0,—a f 0,— bloemkool fO,a fO, Aanvoer 12000 stuks. Dreigde in 't begin der week de betrekkelgk geringe aanvoer wellicht tot staking der veilin gen te zullen moeten leiden, langzamerhand kwa men toch weer betere bewgzen van leven. In den aanvang der week min of meer stugge han del, de laatste helft meer levendigheid. Enkele handelaars ziet men echter meer langs de huizen, dan wel op de markt. Evenwel twgfelen we er geen oogenblik aan, of deze zal te eeniger tgd toch de plaats worden, waar landbouwer en handelaar elkaar zullen ont moeten. Des te harder de laatste den bouwer opzoekt, om bg huis diens kool te koopen, ten einde op die wgze de concurentie van mede handelaars te ontloopen, des te eerder moet wel de landbouwer tot de overtuiging komen, dat op den duur dat verkoopen bg huis niet in zgn belang geschiedt, doch in 't belang des handelaars. Heeft „Nieuw Leven" alzoo nog met allerlei moeilgkheden te kampen, om te komen waar ze wezen wil, ze is er de vereeniging niet naar, om de veeren te laten hangen. Waar ze er naar streeft betere, zuiverder toestanden te scheppen, daar zal ze, trots alle hinderpalen, volhardend voorwaarts gaan, en eenmaal de palm der overwinning wegdragen. Op de veiling van aardappelen en groenten, 's Woensdags te half twee gehouden, werden deze week geene andere producten verhandeld dan aardappelen, hoewel er vraag was, 0. a. naar uien, en ook bieten, wortelen en rapen allicht koopers hadden gevonden. Waarom wordt er niet eens eene proef genomen met het laten afslaan van die artikelen GROENTENVERVOER. Van 618 November zgn van het station Noordscharwoude 162 waggons en in Heer Hu- go waard de vorige week 113 en heden 124 waggons groenten verzonden met bestemming naar het buitenland.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1899 | | pagina 6