Weekblad voor LANGEDIJK en Omstreken N... 48. Zondag 26 November 1899. 8e Jaargang. J. EL KEIZER. Nieuwstijdingen. Feuilleton. WREED GESCHEIDEN. NIEUWE LAIGEDIJKER COURAST. Deze courant verschijnt eiken Zaterdagnamiddag. ABONNEMENTSPRIJS voor Noordscharwoüde, Oudkarspel, Züidscharwoude en Br. op Langedijk per drie maanden 50 ct., franco p. post 6 O ct. UITGEVER: BUREEL: Akoordscliarwoude. PRIJS DER ADYERTENTIËN: Van 15 regels 30 ct-, elke regel meer ct. Groote letters of vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Brieven rechtstreeks aan den Uitgever. »u dit nummer behoort een bijvoegsel, Weere, gemeente Winkel. Tot molen- meester van den Weerepolder onder Winkel is Maandag 20 November in de vergadering van stemgerechtigde Ingelanden, gehouden bij W. Kooiman in de Weere, herkozen de heerJ. Kis- temaker te Winkel. Winkel. Door stemgerechtigde Ingelan den van den Ooster Polder onder Winkel en Nieuwe Niedorp is den 22e November herkozen als Hoofd Ingeland der Niedorper Kogge Strijk molens de Heer J. Koomen Hz. en als Molen- meester van den Ooster-polder de Heer P. Strij - ker, beiden te Winkel. De heer F. Boekestein te Lutjewinkel, die sedert eenigen tijd zijn smederij met acety- leengas verlicht heeft thans een toestel vervaar digd, waarmede hij een keurige verlichting in zijn woonvertrek aanbrengt, gelijk staande met de lichtsterkte van 25 kaarsen, doch die naar verkiezing sterker en zwakker kan gemaakt wor den. De gashouder heeft een plaats noodig niet grooter dan 125 kubieke decimeters en kan in elk hoekje, in een kast en ook op zolder geplaatst worden. Door een buis of slang wordt het naar den brander geleid. Deze heeft den vorm van een V en in het midden van ieder schuin naar boven gaand deel een gaatje, waaruit het gas kan stroomen. De brander is bevestigd op een dekseltje, dat op de peer van iedere lamp, waar van men de brander heeft weggenomen, kan ge plaatst worden. Wordt het kraantje geopend en een brandende lucifer bij den brander gehouden, dan ontbrandt het uit de gaatjes stroomende gas, vormt twee lichtbundeltjes, die elkaar in het mid den boven de Y ontmoeten en daar een vlam metje vormen ter grootte van een gulden. Een flink ruim vertrek wordt er geheel door verlicht. Het licht is zeer helder en zacht en heeft een witte kleur. De heer Boekestein geeft de verzekering dat de ver lichting volgens de door hem gebruikte constructie niet het minste gevaar oplevert en niet meer zal kosten, dan de verlichting met petroleum, mis schien minder. Op de brander is geen glas, de vlam is geheel bloot en onbeweeglijk, zoodat een luchtstroom tocht bijvoorbeeld, er geen invloed 35.) Vaarwel, helaas, zeide Bernard, terwql hq de hand van zijn broeder lang in de zijne hield. Dus kan niets u terughouden Neen. Gjj vertrekt? Ik vertrek. Bernard liet eensklaps zqn hand los. Maar hoe zult ge vertrekken? Robert keek zijn broeder aan, verwonderd over de opgewondenheid, die zich plotseling op diens ge laat afteekende. Wel, zooals ik gekomen ben, antwoordde hij. Maak u niet bezorgd, ik zal mjjn weg wel terug vinden en ongehindeid weer buiten komen. Dus langs de dienstbodentrap, door den tuin, over het hek. Wat doet dat er toe? Daar straks in den voor avond heeft niemand mq gezien, des te minder ge vaar loop ik, nu het bijna nacht is. Bernard leunde met bevende hand op den schou der van Robert en zeide Zie mq aan. Nu ja> g\j zqt koortsachtig, opgewonden Het is nu niet langer de schuldige, de lafaard, dien ge voor u hebt, Robert, maar een geheel an der man, een man die zqn plichten kent en die zal volbrengen. Wat bedoelt ge? Het is met opgeheven hoofd en door de groote deur, leunend op den arm van zqn broeder, dat Ro bert Duhesme dit huis verlaten zal, maar vooraf zal ik de vestibule van mijn huis schoonvegen, die, naar ge mq hebt gezegd, door politiebeambten wordt bewaakt. Hq drukte krachtig op den knop van een elec- trische bel. Waartoe? zeide Robert. op heeft. Wat we er van gezien hebben kan in elk vertrek geplaatst worden on is nog wel niet fijn afgewerkt, doch dat kan ieder, die het licht zich wil aanschaffen, naar eigen ver kiezing regelen. De prijzen zullen zich natuurlijk regelen naar de versieringen, die men wenscht aan te brengen. Een goede toekomst durven we dit gas voorspellen en we twijfelen niet, of het zal de petroleum als lichtbron verdringen. Als het daarvan vooreerst den prijs maar eens wat omlaag doet gaan, dan bezorgt ten minste aan menigeen reeds een aangename velichting. Sint Pankras. De gemeenteraad alhier heeft in zijne vergadering van Maandag 1.1. be sloten eene collecte langs de huizen te houden voor de Transvaal. Het Transvaal-comité zal bestaan uit de 7 leden van den gemeenteraad, die in vereeniging met 7 ingezetenen der gemeente gelden zullen inzamelen. Tot Voorzitter van den Ooster Polder is herkozen de Heer J. Koomen Hz. te Winkel en tof molenmeester do Heer P. Strijker, mede aldaar. Loterijen Minister Cort Van der Linden erkent in zijn memorie van antwoord op het sectieverslag der Tweede Kamer omtrent het onderzoek der be grooting van Justitie, dat er behoefte bestaat aan strenge voorschriften aangaande loterijen, en dat de bevoegdheid der gemeentebesturen, ontleend aan de wet van 22 Juli 1814, geheel onvoldoende is. Waar bleek dat de ambtenaren en beambten, ressorteerende onder het departement van Justitie, zich leenden tot optreden als controle-commissa rissen van dergelijke loterijen, is zulks nauwkeurig onderzocht en den betrokken personen het laak bare hunner handelingen onder het oog gebracht. Ook de loterij, gehouden onder den naam van Ned. Geldloterij ter herinnering aan de kronings feesten, heeft de aandacht van den minister ge trokken, terwijl te dien aanzien de noodige maat regelen genomen zijn. Bij de samenstelling van de novelle op het strafrecht heeft de minister eene regeling getroffen. Daar zijn de konijnen baas! Te Hilvarenbeek (Noord-Brabant) wordt dit jaar zeer geklaagd over de groote menigte konij nen. Niet zelden ziet men troepen van 20 a 30 bij elkaar. Ongestoorde voortteling en aanplanting Bernard luisterde niet naar hem, maar liep met groote stappen de kamer op en neer, terwijl hij het grqze hootd schudde en eenige onverstaanbare klan ken mompelde. Robert herhaalde Waartoe? Alle ophelderingen omtrent mq zijn onnoodig, want ik vertrek en tusschen ons is alles reeds volkomen opgehelderd. Bovendien zou het voor mij gevaarlijk kunnen worden wanneer die Bernard liet hem niet aan het woord en riep: Ik wil het! Zqn broeder begreep, dat hq zich vruchteloos tegen deze wilskracht zou verzetten, die als uit een langdurige verdooving ontwaakte hq zweeg en boog het hoofd ten teeken van onderwerping. Bernard werd ongeduldig dat de bediende nog niet kwam, hij keerde naar de electrische bel terug en drukte een minuut achtereen met alle kracht op den knop. Een bediende snelde toe en bleef met hoogrood gelaat en verwonderden blik op den drempel staan. Bernard De Prabert zag hem zoo bevelend aan, dat hij er geheel van ontsteld was en bijna niet binnen durfde komen. Zeg aan mevrouw De Prabert dat ik haar moet spreken, ik wacht haar hier. De bediende boog en verwqderde zich snel, ter wql zijn gelaat en zqn houding de hoogste verba zing uitdrukten. Dit was een ommekeer in alle ge woonten van het huis, bqna een omwenteling. Mijn heer Bernard, altqd zoo zachtzinnig, zoo gemoede lijk, zoo meegaande, gaf bevelen en nog wel op zulk een toon! Hij kwam weldra terug, eenigszins verlegen met het antwoord dat hij bracht, maar tegelijk nieuws gierig nanr de wijze, waarop dit antwoord zou wor den opgenomen en wat er dan verder gebeuren zou. Mevrouvf laat zeggen aan mqnheer, dat zq zeer vermoeid is en juist op het punt stond zich naar haar kamer te begeven. Indien mqnheer haar spre ken moet en er zooveel haast bij is, wordt mijnheer verzocht in het boudoir van mevrouw te komen. Bernard strekte de armen uit, greep den knecht aan beide schouders, schudde hem heftig en her haalde met een stem die beefde van toorn: van jong masthout schjjnen de voornaamste oor zaak te zjjn. De landbouw lijdt daardoor groote schadehet wintervoer gaat verloren, zoodat ver scheidene hoeven vooral die, waarvan de landerijen in de nabijheid van mastbosschen ge legen zijn geen huurders vinden. Vele gehuchten, welke vroeger in bloeienden staat verkeerden, zijn thans ontvolkt. Om te voorkomen, dat de melk aanbrandt, kan men een zeer eenvoudig middel toepassen. Nooit moet men de melk op 't vuur of het toe stel zetten in een vaatwerk, dat volkomen droog is. In pan of pot, gewoonlijk gebruikt om melk te koken, moet men steeks water hebben staan, dat men natuurlijk wegdoet voor men de melk er in giet. Ook is het voldoende het vaatwerk voor het koken eenvoudig met water om te spoelen. Een burgemeester voor de Rechtbank. Voor de arrondissements-rechtbank te Maas tricht stond Dinsdag terecht de burgemeester der gemeente Mesch, beschuldigd van ter gele genheid van de kermis aldaar, staangeld te heb ben laten innen, wetende dat dit niet verschul digd was. Het O. M., hoewel toegevende dat de inning door beklaagde niet was geschied om zich te bevoordeelen, moest toch gevangenisstrrf requi- ren. De eisch strekte tot schuldigverklaring aan knevelarij en veroordeeling tot een week gevan genisstraf. De pest! In de gehouden vergadering van den Genees kundigen Raad voor Noord-Holland deelde de voorzitter dr. J. P. Dozy, mede, dat te IJmui- den, Helder, Vlieland en Hansweert streng gelet wordt op de schepen komende van besmette De noodige maatregelen voor eventueele ge vallen zijn te IJmuiden genomen; er zijn barak ken geschikt voor 16 lijders en mochten er pa tiënten komen, dan hebben Broeders De Deo uit Haarlem zich tot verpleging bereid verklaard. De burgemeester zal onderwijl doen wat hij kan om de ratten te verdelgen, terwijl voor het dooden dezer dieren aan boord der schepen wordt zorg gedragen. Pogingen zijn ook gedaan om het serum te krijgen. Sterk dringt dr. Dozy, er op aan dat ieder in zijn kring alles zal doen om de gevaarlijke ver spreiders van de pest (ratten en muizen) te ver- Zeg aan mevrouw De Prabert, dat ik haar spre ken wil, onmiddellqk, hier! Tegelijkertijd ontving de knecht een stoot, dat hij de deur uittuimelde. Hij snelde weg, geheel ontsteld door deze ruwe bejegening en mompelde, terwql hij de trap afging: Groote hemel, wat is er toch aan de hand? Gedurende de vqf minuten, die op het heengaan van den bediende volgden, werd er geen woord tus schen de twee broeders gewisseld Bernard liep we der met groote stappen de kamer op en neer, Ro bert zat bq de tafel en sloeg zqn bewegingen met bezorgden blik gade. Het ruischen van een zqden japon werd in de gang gehoord, de deur werd door een zenuwachtige hand geopend en mevrouw De Prabert trad binnen. Wat beteekent dat, Bernard riep Felicienne reeds op den drempel uit. De bediende heeft ons geheel doen ontstellen door ons mee te deelen, in welk een staat van opgewondenheid gij verkeert. Gevoelt ge u niet wel? Wat is er gebeurd? Ik bid u, zeg het mq. Bernard naderde zijn vrouw en plaatste zich recht voor haar, terwijl hq haar strak aanzag. Er gebeuren hier ernstige dingen, mevrouw, ant woordde hij op dreigenden toon. Ik heb u een op heldering te vragen. Mqn hemel, op welk een toon zegt ge dat Eensklaps voegde zq er bij Maar gq zqt niet alleen. Deze woorden werden uitgelokt door een bewe ging, die Robert Duhesme had gemaakt. Bij het binnentreden van mevrouw De Prabert had hij eensklaps een geweldige ontroering in zich voelen opkomen. De stem van de vrouw zjjns broe ders deed hem sidderen en hij staarde onafgewend naar het gelaat en de blonde haren der schoone Felicienne, die nog altqd jong was, zij het dan ook een kunstmatige jeugd, doch dit was niet met een oogopslag te zien, want op eenigen afstand en in het kunstlicht zag zq er nog evenzoo uit als in haar beste jaren. Robert deed eenige schreden naar voren om haar beter te kunnen zien en dit had eerst de aandacht der dame op hem gevestigd. delgen, terwijl plannen worden beraamd om ook in ons land het serum te bereiden. Lepra (melaatschheid) in Nederland. Het door de inspecteurs foor het geneeskundig staatstoezicht ingesteld onderzoek naar het voor komen van lepra hier te lande, heeft aan het licht gebracht, dat het aantal lepralijders in Ne- derlanp op ongeveer 20 mag worden bepaald en dat deze patiënten geen aanleiding tot besmetting schijnen te geven. De inspecteursvergadering achtte het dan ook niet noodig de lepra op te nemen onder de be smettelijke ziekten, waarop de wet van 4 Dec. 1872 van toepassing is. Wel was zij van mee ning, dat alle in Nederland voorkomende geval len moeten worden aangegeven en dat de ver pleging van lepralijders van rijkswege dient te geschieden in geval van verwaarloozing, onvol doende verpleging of armoede der patiënten. Den geneeskundigen inspecteurs is naar aan leiding daarvan verzocht, de geneeskundigen in hun inspectie te herinneren aan het voorschrift van art. 6 der wet van 1 Juni 1865. Naar aanleiding van het advies, dat de ver pleging der lepralijders van rijkswege dient te geschieden ingeval van verwaarloozing, onvol doende verpleging of armoede der patiënten, zijn de inspecteurs uitgenoodigd, spoedig een uitge werkt voorstel met begrooting van kosten in te zenden. Vergunning! Op 31 December 1898 waren hier te lande 24,473 inrichtingen, waar krachtens vergunning sterke ilrank in het klein werd verkocht, dat is 112 minder dan een jaar te voren. In 1882 het eerste volle jaar, waarin de wet werd toegepast, waren er nog 33,287, zoodat in 16 jaren 8814 of ruim een vierde deel zijn verdwenen. In 1882 vond men hier te lande nog 1 drank gelegenheid voor elke 125 inwonersthans is de verhouding gedaald tot 1 op de 204. Noord-Brabant heeft nog altijd het ongunstig ste cijfer, 1 op de 133 inwoners (in 1882 was het 1 op 112). In de andere provinciën is het belangrijk beter gesteld. De meeste bezitten op ongeveer 200 ingezetenen één „localiteit". Aan merkelijk minder drankhuizen waren in Utrecht (1 op 220), Zuid-Holland (1 op 240) en Noord- Holland (1 op 260). In Amsterdam was het 1 op de 340, in Rot terdam 1 op 315, in Den Haag en Haarlem 1 Bernard antwoordde Neen, ik ben niet alleen, mijn broeder is hier, mijn broeder Robert Duhesme, en over hem wilde ik u spreken. Terwql hq' deze woorden sprak, ging hq een paar schreden terug, zoodat zqn broeder en zqn vrouw recht tegenover elkaar stonden. Robert en Felicienne zagen elkaar aah, terwql het volle licht op beider gelaat viel. De woorden van haar echtgenoot en vooral de dreigende toon waarop die woorden gesproken wer den, hadden mevrouw De Prabert een kreet van verbazing en schrik doen slaken, maar toen zq zich zoo plotseling tegenover den moordenaar van Mira- mont-la-Montagne, den ontsnapten galeiboef van Cayenne bevond, toen zq zijn blik ontmoette, greep een geheimzinnige, verbijsterende ontzetting haar aan, haar gelaat was akelig verwrongen, zq werd doodsbleek, onder het kleursel dat haar wangen bedekte, en een siddering voer door al haaar leden. Zq boog het hoofd, vouwde de handen als een smeekelinge en eensklaps viel zq op den grond neer, terwijl haar lippen nauw hoorbaar stamelden Genade 1 Genade 1 Daarna verroerde zq zich niet meer, zq lag be wusteloos. Helaas, zeide Bernard, altijd die bewusteloosheid, altijd die aantallen van zenuwen 1 Wat moet ik nu nog zeggen, wat moet ik doen Ziedaar, Robert, het geheim van mijn lafheid en zwakheid. Hij boog zich over zqn vrouw en nam haar op om haar naar haar kamer te dragen, zooals hq reeds zoo dikwijls had gedaan. Robert Duhesme was onbeweeglqk blijven staan, als verlamd van schrik. Het klamme zweet bevoch tigde zijn gelaat, het schemerde hem voor de oogen, zjjn bloed bruiste onstuimig door zqn aderen en zijn hart klopte bqna hoorbaar. Eensklaps sprong hq op, snelde naar Bernard, die juist met Felicienne in de armen de kamer wilde verlaten en greep hem bij den arm. Die vrouw, vroeg hij met klanklooze stem, is dat uw vrouw, Bernard Ja. De moeder van uw zoon?

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1899 | | pagina 1