I BOEIiHUIS OUD-KARSPEL. BOUWTERREIN, 26 Snees Roode Kool, Brieven uit „de Streek." Plaatselijk nieuws. le Noordscharwoude, cp Weeasiag 29HoT8mbMl888, Totaal 41486.26 aan 't VERLAAT te Hecr-Hugowaard. Notaris DUKER, Sti. BOUWLAND, Te koop aangeboden: Te Koop aangeboden iu oLi-eum, Arnaem en jueiaen l op 225, te Zwolle 1 op 185, te Leeuwarden en Maas tricht 1 op 160, te Groningen 1 op 135. Mgr. Bottemanne, bisschop van Haarlem, heeft aan den heer J. H. Ruscheblatt eervol ontslag verleend als deken van Alkmaar en in zijn plaats benoemd den heer H. A. Horning, pastoor aldaar. Lij k verbranding. Ofschoon de minister van Binnenl. Zaken niet ongenegen is om de verlangde wijziging der wet op het begraven van lijken (toestaan van lijk verbranding) te bevorderen, kan hij vooralsnog het uitzicht niet openen, dat dit spoedig zal ge schieden. Een ingezetene van Idaarderadeel ver trok voor twee jaar naar den Transvaal. Daar hij niet graag aan den oorlog wenschte deel te nemen, vertrok hij met anderen twee dagen ns de oorlogsverklaring van Pretoria. Om in Kaap stad te komen, bracht hij zes dagen en nachten in een goederenwagen van den spoortrein door. Onderweg leefde men van biltong en van melk, die met groote moeite te krijgen was. Te Kaap stad aangekomen, werden zij door de Engelsche overheid gefouilleerd, het goudgeld werd hun afgenomen en men liet hun daarvan zooveel hou den, dat ze flink de reis naar het oude vaderland konden volbrengen. Een hunner had 200 pond sterling (f 2400 bij zich en behield daarvan slechts 30 pond (f360). Andere geldswaarden dan goud liet men in hun bezit. CDL 16—23 November. Reeds in mijn vorige brief deelde ik u mede, dat de aanvoer van bloemkool merkbaar verminderde. Het bestuur van de vereeniging „de Tuinbouw" besloot dan ook, te beginnen met deze week, slechts Dins dags, Woensdags en Zaterdags veiling te houden. Zaterdag was 't nog vrij levendig aan de markt. Ongeveer honderd, met bloemkool, kool uien en aardappelen beladen schuiten passeer den het afslaghuisje, doch Dinsdagmorgen ver schenen slechts een vijftigtal en Woensdag was dat aantal zelfs reeds tot 35 ingekrompen. De vroege reuzenbloemkool, de „Eclipse" zal binnen enkele dagen geheel opgeruimd zijnen ware 't niet, dat de late reuzen, de „Yeitch's Autumn Giant" daarvoor thans gedeeltelijk in de plaats trad, dan zou de aanvoer van bloem kool zeer onbeduidend zijn. Werd laatstge noemde sooit in vorige jaren in zeer groot aantal uitgeplant, ditmaal is dit op veel be perkter schaal geschied. Hare cultuur levert dan ook al te veel risico. De plant en ook de bloem verkrijgt eene colossale ontwikkeling, doch juist daardoor worden aan den bodem zeer hooge eischen gesteld. Het veld moet er dus eene extra zware bemesting voor ontvan gen. Ware dit echter het eenige bezwaar, dan zou dit voor de instandhouding en zelfs voor de uitbreiding harer cultuur geen beletsel zijn, want op de bemesting zijn onze bouwers, wan neer ze slechts voldoende meststoffen kunnen bekomen, niet karig. Het is echter niet vol doende wanneer men alleen beschikt over een krachtigen bodem en flinke bemesting. De plane is n.l., hoe welig ook in de ontwikkeling van het blad, zeer traag in de vorming van de bloem. Zelfs al worden ze onder de gunstigste omstandigheden tijdig genoeg uitgeplant, kan met den oogst niet voor November worden be gonnen, zoodat 't voor de hand ligt, dat het najaar bijzonder gunstig moet zijn en de vorst zeer lang uit moet blijven, om de oogst ge heel, of zelfs maar grootendeels in geld om te zetten. Toch is 't verleidelijk om tenminste een deel van zijn veld met late reuzen, of ge lijk men hier zegt, met Lombokkers te beplan ten, want in den regel worden daarvoor hooge prijzen bedongen. Kan thans voor de vroege reuzen slechts f 1.20 tot hoogstens f 3 per 100 stuks worden bedongen, voor „Lombokkers" vanêêr^d^prys^iaa^kWaliteit^ar^elöO tot f13. De inmakenjen van de Heeren C. v. Kleeff en Jb. Boon zijn nog steeds in werking, doch zullen, zoodra de vroege reuzen zijn opgeruimd, wel worden gesloten, omdat de late vermoede lijk te duur voor 't vat zullen zijn. Naar ik verneem zal bij den Heer Van Kleeff de volgende week de campagne worden Duizenden okshoofden zijn dit jaar in beide inmakerijen met bloemkool gevuld en onge twijfeld is daardoor een gunstige invloed op de marktprijzen uitgeoefend. Witte, roode en savoyekool wordt nog da gelijks, hoewel alleen in inferieure kwaliteit, ter markt aangevoerd. De daarvoor bedongen prijzen varieeren van f 1 tot f2,80 per 100 stuks. Ook de aanvoer van uien en aardappelen heeft nog geregeld plaats. De uienhandel ver- toout meer levendigheid, doch de te bedingen prijs is nog vrijwel gelijk met die van de vo rige week, n.l. f0,80 a f0,85 per H.L. Aardappelen worden eveneens gaarne gekocht tegen f0,75 h 0,77 »/2 per »/2 H.L. Hoewel de voordeelen, die dit jaar met ae groen tenteelt werden behaald, belangrijk min der zijn, dan in het vorig jaar, toch is zulks aan onze bloemkoolbouwers weinig merkbaar. Is dit misschien toe te schrijven aan het feit, dat 1898 hen in staat heeft gesteld een stootje te verdragen? Dit laatste is niet onwaar schijnlijk, terwijl de wisselvalligheid der bloem koolteelt en de sterke schommelingen van den maiktprijs, daarop ongetwijfeld oveneens van invloed zijn. Bij publieke verkoopingen van landerijen blijken de bouwers niet minder kooplust en koopkracht te bezitten, dan gedu rende den vorigen winter. Te Grootebroek werden deze week zeer hooge prijzen besteed, terwijl ook landerijen onder de gemeente Enk huizen en te Vennuizen en Den Hout flinke prijzen opbrachten. Het verkochte land, meest weiland, wordt ,gestroopt" en voor de bouwerij besterad. K. corps „Kunst na Arbeid te Zuidscharwoude, nrnmilT wa&i ■*■-»»■■■ onder directie van den Heer P. D. Fluister en oFRlCoT l/AN IW7FT het fanfarecorps „Kunstgenot" eveneens te Zuid- 11 v B 1 scharwoude, onder directie van den Heer H. Mol. De winter met zijn velerlei amusementen staat weder voor de deur. Zaten we er sommige jaren om dezen tijd al dik in, de laatste jaren helaas! zoo roepen de liefhebbers van schaatsen rijden, kenmerkt de winter zich door een zacht heid, die ons bijna zou noodzaken hem onman nelijk te maken. Wat niet is, kan echter nog worden en 'tis niet onmogelijk of weldra toont hij zich in al zijn grimmigheid en blaast hij uit het noordoosten met een kracht, die de wateren doet stollen of zendt hij ons van zijn langver- gaarden voorraad sneeuw en hagel „dat 'ter naar rooit." In afwachting echter van de dingen, die nog komen kunnen en waarmede wij in geen geval zullen verrast zijn, bemerken wij zonder het aan de koude te voelen, dat wij weder den tijd zijn genaderd, dat het vereenigingsleven begint te ontwaken, een ieder zich opmaakt, moge °het waar zijn de avonden nuttig en gezellig door te brengen. Enkele vereenigingen gaven reeds teeken van leven en toonden ons de vruchten van haar arbeid. Op welk gebied ook, men heeft al reeds genoten of men zal nog genoeg kunnen genieten. Graven wij reeds van eenige vergaderingen en uitvoeringen een verslag, van enkele dienen wij nog melding te maken. Niet zoo zeer om een deftig crietiekje te oefenen, maar meer om in ruimer kring bekend te maken, dat die ver- vereenigingen bijdragen tot nuttig en gezollig Wij hebben op het oog de fanfare corpsen, die hunne eerste uitvoeringen reeds ach ter den rug hebben. Ie. Het fanfarecorps „Vrien denkring" te Broek op Langendijk, onder direc- tie van den Heer W. Keizer; 2e. het fanfare- Robert Duhesme verborg het gelaat in zijn beide handen en barstte in snikken uit. O God, oGod, en dat hebt Gq gedoogd En zachter liet hg er op volgen Die ellendige I Die ellendige Bernard zag zijn broeder verbaasd aan. Robert, zeide hij, ik ben wel ongelukkig, wel wan hopig, maar ik vrees dat mg nog andere ongeluk ken, nog andere rampen dreigen, wellicht nog wree- der dan die, waardoor ik reeds getroffen ben. Toch zal ik den moed hebben om alles te verdragen. Wacht hier op mg. Zult ge mg alles zeggen Bernard De Prabert knikte even met het hoofd en verliet met zwaren tred en Felicienne in de ar men het vertrek. Hjj zag de donkere, sluipende gedaante niet, die in de gang langs den muur gleed en zich bij zijn nadering in een donkeren hoek verborg. Toen Ber nard ver genoeg verwjjderd was, richtte de gestalte zich op en snelde haastig weg. Het was oom Jacques, Jacques Hilson, die met Auréhen bjj Felicienne was en met haar beraad slaagde, toen de lakei tweemaal achtereen het be vel van Bernard De Prabert had overgebracht en die, ongerust geworden, zjjn zuster op den voet ge- volgd had. Nabij de deur der kamer verscholen, had hg het korte, heftige gesprek daarbinnen woorde- Igk afgeluisterd en waarschijnlijk had het gebeurde ook voor hem een ernstige beteekenis, want hij beefde van angst en zoodra Bernard aan een hoek van de gang was verdwenen, vluchtte hg den te- genovergestelden kant op, zoo snel zijn beenen hem dragen konden. Hg is gekomen— hg is gekomen ondanks alles— hijgde hg met de hem eigene afgebroken volzinnen, terwgl hjj zich langs de leuning van de dienstbo- den trap liet afglijden. Hoe binnen gekomen Waar Weet niet— tegenwoordigheid noodlottig— gevaar— gevaar.— Ben er ook nog— gelukkig— Bataille ook— en zjjn agenten— te hulp roepen- meenemen— vlug, vlug— naar boven— Robert ge kneveld— prop in den mondnaar beneden dra gen— in een rjjtuig werpen en vooruit. Maar haasten haastenvoordat Bernard terugkomt. Binnen een paar seconden had hij de vestibule bereikt waar Bataille zich de verveling van het be waken verdreef, door met zjjn mannen te pandoeren. Onraad 1 riep oom Jacques, de man is er Wel verduiveld! riep Bataille, terwijl hjj woedend zg'n kaarten op de tafel smeet. Hoe is hij binnen gekomen? Wjj hebben toch zoo goed de wacht ge houden. Toch binnen gekomen— ga mee— houdt u ge reed— mag zich niet verzetten— mag niet schreeuwen. Goed, goed, laat dat maar aan ons over. Alleen zal ik zoo vlug niet kunnen loopennaar beneden gaat goed— naar boven minder. Nu, gjj zjjt zoo zwaar niet, ik zal u wel dragen Goed. Een lakei stond op korten afstand met verwon derde oogen toe te kjjken. Oom Jacques beval hem Spoedig, - rjjtuig halen— het eerste het beste.— En nuvooruit wjj Bataille nam oom Jacques op alsof hjj een veer tje was, zette hem op zijn schouders en droeg hem de trap op, gevolgd door zijn ondergeschikten. Op de eerste verdieping gekomen zeide oom Jacques: Hier is 't— zacht— maak geen leven— hjj mag niets merken. ~,hÜ. het W'vroeg Bataille fluisterend. Of hq het is herhaalde oom Jacques op woesten toon. Weet ik zekermaarsterk,dapper ge- wapend misschienpas ophem eensklaps over vallen. Allen knikten, ten teeken dat zjj het zeer goed begrepen. Toen bracht oom Jacques hen naar de kamer van Bernard De Prabert, waarvan de deur half open stond, hij wees hun den weg, maar bleef zelf voor zichtigheidshalve op een afstand, terwijl hn alleen zeide Daar. Bataille en zjjn drie helpers zagen elkaar onder zoekend aan, zij waren gereed en tegelijk snelden zjj naar binnen. Robert Duhesme zat in een fauteuil, met beide ellebogen op de tafel geleund, het hoofd tusschen uutpwo au uüii neer n. mol Niettegenstaande de vele moeielijkheden, waar- mede deze vereenigingen somtijds hebben te kampen, hebben genoemde fanfarecorpsen we derom getoond, dat lust, ambitie en eensgezind heid hun vrouwelijke leidsters zijn op het pad van muzikale ontwikkeling. De gezellige bijeen komsten kweken verbroedering, door oefening wordt verkregen kunst. De opvoering der verschillende blijspelen, een aangename afwisseling tusschen de muzieknrs., leidt tot meerdere ontwikkeling, tot meerdere ken nis van onze taal, geeft den leden een betere, ruimere woordenkeus tot het uiteen zetten hunner denkbeelden, vergemakkelijkt de gesprek ken, geeft hen hoogere eischen voor het kiezen hunner lectuur, legt in hen meerdere waardee ring voor hoogere kunst. Hunne uitvoeringen bij te wonen zal eveneens een genot zijn en wij gelooven, dat het publiek ten zeerste hun arbeid naar waarde zal weten te schatten. De Heer Abr. de Winter, van wien be kend is, dat zijn declamatorium altijd uitmunt door geestige, nieuwe en vooral pittige politieke nrs., de op dat gebied zoo algemeen bekende en beminde karakterkomiek, zal den lOden Decem ber bij den Heer A. Kist te Zuid-Schar- "WOUde optreden met medewerking van den Heer Antoine, pianist-accompagnateur en een Heeren-Quartet van Oud-Karspel. Wij twijfelen er niet aan, of deze Buitenge wone Soirée Amusante zal veel bezoekers trekken. Te Oud-Karspel is voor de Ned. Zuid Afrik, vereeniging gecollecteerd f 195.90. De volgende week zullen wij iets vermei den van het verhandelde in de vergadering, Woensdag gehouden, van de Afd. Langedijk der Noord-HolI. Vereen. „Het Witte Kruis." Advertentiën. V Op den 23 Nov. 1899 is in zijn Heer en Heiland ontslapen, mijn geliefde Echt genoot en der kinderen zorgdragende Va der, Behuwd- en Grootvader, de Heer Cüerrit Paarlberg-, in den ouderdom van 62 jaren. Wed. G. PAARLBERG- Noordscharwoude. Koegerberg. ten sterfhuize van Mej. Grietje Paarl- t>ergf, Weduwe van den Heer Cirei-rit f81o- teinaker Janszoon,om Contant geld des voormiddags te ÏO ure van: Een goed onderhouden INBOEDEL, bestaande uit SPIEGELS, LAMPEN, TAFELS STOELEN, MATTEN, KACHELS met toebe- hooren, LOOPERS, KLEEDEN, KARPETTEN LADEKAST, STOVEN, LEZENAAR, AARDE- GLAS-, KOPER-, TIN-, en VERLAKT WERK. 2 PRACHTBIJBELS met KOPER BESLAG CANAPEE, 2 FORNUIZEN, BUREAU, MA HONIEHOUTEN LINNENKAST, IJZEREN LEDIKANT, TUINBANK, KIPPENHOK SCHUITJE, TURF en BRANDHOUT, PETRO LEUMKACHEL, 7 goed onderhouden BROEI BAKKEN met RAMEN, waarvan 2 zoo goed nl" nieuw, enz. Notaris DUKEll. de handen en verzonken in somber gepeins over het noodlot dat hem geheel onverwacht zulk een zwaren slag had toegebracht. Deze gedachten hielden hem zoozeer bezig, dat hg de vier mannen niet eens hoorde binnenkomen en dat hij hun komst niet be merkte, voordat zij hem omringd, aangegrepen en in zijn stoel achterover gedrukt hadden. Hij was overrompeld, machtelooswel had hij met een en kele beweging van zijn reuzenschouders een van zijn aanvallers op den grond kunnen werpen, maar waar toe zoa het dienen een worsteling aan te gaan te gen de overmacht, tegen mannen die voorzien wa ren van koorden en andere werktuigen waarmee men den sterksten man weerloos kan maken en die tevens in het werk doorkneed waren Hij verzette zich dus niet, alleen riep hii Hulp, Bernard, hu Het laatste woord kon hg reeds niet meer uit roepen, want zoodra hjj den mond opende werd er een prop ingeduwd. Oom Jacques, die niet durfde heenhaan, wachtte op den drempel en vroeg nu Is 't klaar? Ja, antwoordde Bataille, en goed ook. Mooi zoo, kan hij niet schreeuwen of losrukken? Dat zou ik wel eens willen zien. Duskan naderen. Gerust. Oom Jacques sloop de kamer binnen en nog angstig, wantrouwend, naderde hg den ongelukkigen Robert Duhesme. .0 hg is het welhij is het wel, zeide hg, ter wijl hg hem strak aankeek, zie— daarop de linkerhand— ovaal litteeken. Battille overtuigde zich, dat zijn gevangene wer kelijk het door mevrouw De Prabert genoemde ken- teeken droeg. Goed, we behoeven dus voor geen misvatting te vreezen, zeide Bataille gerust gesteld. Neem mee— terstond— voordat iemand komt,— zeide oom Jacques, die zich niet op zjjn gemak voelde onder de den dreigenden, minachtenden blik, dien Robert Duhesme onafgewend op hem gericht gericht hield; de ellendeling beefde en zijn knieën knikten van angst. le. Van de Boerenplaats met Weiland en 3 bouwakkers gem. Oude Niedorp, te zamen groot 6.52.04 h- °Pf11693.38. 2e. Van het Burgerwoon- Huis aldaar opf 480. 3e. Van de perceelen Weiland aldaar, genaamd Oomkeesen- weid, Kobusweid, de Driehoek en de Koekebakker, te zamen groot 8.80.20 h. op f 10495.88. 4e. Van de perceelen "Weiland aldaar, ten zuiden van den Zij de winds of Oude Niedorperweg, te zamen groot 5.98.54 h. op f10781. 5e. Van ^de perceelen "Wei- en Bouwland onder Haren karspel, te zamen groot 6.25. h- f 8036. De AFSLAG blijft bepaald op DITVS- SS NOVEMBER 1899, des voormiddags te 10 ure precies, in de herberg van WILLEM MEEREBOER Jlolarls DIJKER. voornemens op Maandag- 35" No- vember 1899, des avonds te 6 ure, in de herberg van den Heer G. SLOTEMAKER a aar, openbaar te verkoopen Verschillende akkers bij elkaar gelegen aan en ten westen van de Kortsloot onder Oudkarspel, te zamen groot nagenoeg 4 hectaren, belend met de Hee ren D. EECEN Pz., C. BORST Mz., G. BORST en Mej. de wed. P. SLOTEMAKER Gz., tot Kerstmis 1901 verhuurd aan diverse personen. Breeder bij biljet omschreven. --»% der koopwaarde kan als le hypotheek tegen 41/2 °/0 rente l°/0 provisie, verkregen wor den bij den eigenaar „het Noordhollandsch Laiidbouw-Crediet te Alkmaar." Ongeveer 3 ItOEDËl met daarbij behoorend WOONHUIS met BOET meteen bijzonder wroo- KOOLiBERGUVG, in de Koog te ZUIDSCHARWOUDE. Te bevragen bij G. BEKKER Sr. te Zuid scharwoude. aan het Water of Tram te leveren. Te bevragen en te zien bij J. KOO- MEN Hz. te "Winkel. Haast haast u De drie politiebeambten namen Robert Du hesme op en laadden hem op hun sterke schou ders, terwijl Bataille beval: Nu vooruit en vlug. Met vasten tred droegen zij hem weg door de breede gang, waar het dikke tapijt hun voetstap pen smoorde en verder langs de dienstboeentrap Buiten stond reeds een gesloten rijtuig met plaats voor vier personen, Robert Duhesme werd daarin geworpen, Bataille zette zich naast hem, twee agenten namen tegenover hem plaats en de derde klom bij den koetsier op den bok. Vooruit! beval Bataille. De koetsier was wel wat verwonderd over zijn zonderlinge passagiers, maar een paar woorden, die zijn buurman op den bok hem in het oor fluisterde, stelden hem voldoende op de hoogte, hij legde de zweep over het paard en het rij tuig rolde met tamelijke snelheid de straat door. Hè, hè, zeide oom Jacques, terwijl hij het op het trottoir stond na te kijken, dat is gebeurd geen nood meergoed afgeloopen. Hij ging terug in huis, waar hij terstond ver dween. Tegelijkertijd klonk er een luide stem door het hotel. Robert! Robert! riep die stem vol angst. Het geroep kwam van de eerste verdieping, het naderde meer en meer en werd aldoor drin gender. Tevens ontstond er een groote opschud ding in huis, bedienden snelden van alle kan ten toe. Robert! Robert! herhaalde de stem, thans op de benedenverdieping. Robert! Waar zijt ge? Wat heeft men met u gedaan? Wordt vervolgd).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1899 | | pagina 2