<- Brandwaarborgkasten riooo M St-Nicolaas Cadeau. Kool- Paarden stallen mag TURFSTROOI SEL niet ontbreken. Zwaar laad Openbare Verkooping M RolpensHoofdkaas Boterhammenworst uitgesneden HamRol- ham,Lever- Rookworst P. J. BLOOBRBBQIB. GEVRAAGD: DEELGENOOT. Wortelzaad. Uienzaad. eigen geteeld WORTELZAAD, ge woon soort, donker roode, en puik UIENZAAD, J. Slotemaker, NAAIMACHINES. Ben uitstekend werkende NAAIMACHINE. M „SINTNICOLAAS." M St. ZKcol&as Étalage St.NicoIaas-étalage GEREED Iaat wie gilt ge echte? gaai! MAR ONDERSTAAND ADRES, Een solied HORLOGE S. VAN DER een nette JONGEN zijaSt,NICOIAAS-ETALAGE f> Groots Taai? ea Speculaas, alsmede prima Bolerleilers. p-^I Echt Priesch W0RTEL2AAD JACOB JONG, tuil P. ie Fit, 9e ST. IICOLAAS-Étalago De St Nicolaas-Étalage Tevens GRONDDOOZEN in voorraad. St N1G0LAAS ARTIKELEN. Kleine Motjes SIGAREN. JACOB Maden-meet met TUBFSTBG01 SEL verwarmt uitstekend. Is Neemt de proef. P. de Wit. BUITEN Kinderspeelgoed, Duizcnde Artikelen voor Spotprijs. H. JANSEN, Rijwieleafabriek HOLLEÏÏBERG, St. Nicolaas Cadeaux 5 JAAR GARANTIE. St. Nicolaas-Étalage Chocolade en Suikerwerken, B S. Schuitemaker a m dan bij H. JANSEN, in GA LANTER I IEDER Gez. BROERS, NICO VAN VUURE. NICO VAR VtnjKB, Hoest Gij te IUIOEK OP LAIOËiHJIi. in „d e Z w a a n", op WOENSDAG 49 NO VEMBER 1899, 's morgens 10 uur, bij opbod en afslag, ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden Notaris Mr. ADRIANUS PETRUS HENDRIK DE LANGE, van 1. het uitmuntend WEILAND, „de Weelde," in Geestmerambacht, nabij de Zo- mersloot, onder Koedijk, groot 4 hektaren, 80 aren, 80 centiaren, te veilen in 14 per- ceelen als bouwland. Eigendom van Mej. de Wed. L. BOS. Te aanvaarden 1 December 1899. Betaaldag der koopsom op 15 Maart 1900. De lielft van de koopsom kan tegen 41/2 pCt. renie onder le hypotheek gevestigd blijven. 2. twee perceelen uitmuntend BOUW LAND, van „de Delweid," onder Zuid- scharwoude, groot 36 aren, 80 centiaren. Eigendom van den heer C. BOS Lz. c.s. 3. twee perceelen uitmuntend BOUJW- LAND, nabij de Roskambrug, onder Heer Hugowaard, groot 31 aren, 50 centiaren. Eigendom van den heer J. P. WAGENAAR. Inlichtingen worden gegeven door voornoenr den Notaris en van perceel 1 mede door den Makelaar S. BREGMAN en van perceel 3 door den Makelaar J. P. WAGENAAR, allon te Alkmaar. en verder alles wat tot het vak behoort. Aanbevelend, UEd. Dnr. BROEK OP LANGENDIJK. 16 Nov. 1899. als le Hypotheek gevraagd op een SOLIED, NIEUWGEBOUWD HUIS, ter waarde van f 1800. Brieven fr. onder letter H. K. Z. aan het bureau v/d blad. Verzenders van IIOODK- en WITTE KOOL voor export. Brieven franco onder letter Z 150, aan den Uitgever van dit blad. Een GROENTEN KOOPMAN, voorkorten tijd nog flink verzender en bekwaam in't vak, vraagt een DEELGENOOT met klein kapitaal, om deze zaak met flinke energie voort te zetten. Brieven fr. onder letter X a/h bureau van dit blad. De ondergeteekende, uitste- ~kend bekend met het TUIN- BOUWVAK, beveelt zich beleefd aan tot het aanleggen en onderhonden van tuinen, alsmede voor alle tot het vak behoorende werkzaamheden, alsmede voor liet snoeien van boomen. Levering van alle op dat gebied voorkomende ar tikelen,als HEESTERGEWASSEN, VRUCHT- en LEIBOOMEN, BLOEMEN, enz. tegen zeei billijke prijzen. Eene soliede en degelijke behandeling ver met hoogachting, UEd. Dw. Dien., O. DEKKLK. NOORDSCHARWOUDE, Molenkade. Te koop lste kwaliteit verkrijg baar zoolang- de voor raad strekt, bij NOORDSCHARWOUDE. Voor de SINT NIC0LAAS green prachtiger CADEAU dan Wie daarover denkt, bestelle die dan aan on derstaand adres, wil men zeker zijn van iets degelijks te zullen ontvangen. Jb. KOK. Hiermede bericht ik mijn ge- Machten begunstigers dat mijne gereed is, en voorzien van de I nieuwste artikelen, vooral op het gebied van Kinderspeelgoed. MUw Dienaar A. GROOT Nz. ii NOORDSCHARWOUDE. D e ondergeteekende bericht, dat zijn van af heden Zondag en van fijne Chocolade- en Suikerwerken voorzien is. Met beleefde aanbeveling ook voor de levering: van gfOölö TAAI, SPECU LAAS, BANKETLETTERS, enz. NOORDSCHARWOUDE. Als Sint Nicolaas-cadeau TKTorden Sigaren J^ltijd nog Graag ontvangen Eln van goede kwaliteit Rookt men ze 't liefst. daar vindt ge de heerlijkste SIGAREN, keurig verpakt, in kistjes van 100, 50 en 25 stuks, naar verkiezing. Met aanbeveling, UEd. Dw. Dr., Noordscharwoude. J, SWAGER Cs. in GOUDEN, ZILVEREN of NICKELEN KAST is een uitmuntend Ge koopt deze goed gerepasseerd en onder ga rantie, vojr billijken prijs bij ZUIDSCHARWOUDE, Horloger bij wien tevens een flinke collectie Kegu- lateurs, Fantasie- en Wekker klokjes, een groote keuze Barometers en een schoone collectie nickelen. Horlo- grekettingrs voorradig is. P.S. Aan hetzelfde adres gevraagd, ter opleiding in het vak. De ondergeteekende bericht aan 't geachte publiek, dat vanaf Zondag 26 November 1899, CjtEK,EET> is, ruim voorzien van eerste kwaliteit CHOCOLADE en SUI- KERWERKEN. Tevens ruim voorzien van Onder beleefde aanbeveling, Zd.-Scharwoude. C. DE JONG. L Gegarandeerd a fl.50 per pond. Verkrijgbaar bij NOORDSCHARWOUDE. P.S. Monster ter bezichtiging. IS GEREED. Rijke keuze in Lees-, Prenten-, Schrijf- en Kerkboeken, Portret, Poësie-Albums, Portefeulles enz., enz., Aanbevelend, P. OTTO. Broek op Langedijk, 25 Nov. 1899. is weder gereed. Voorzien van vele fraaie en nuttige CVhliitV. Met beleefde aanbeveling, R. LUIJTING. ZUIDSCHARWOUDE. N. B. Verzoeke beleefd vroegtijdige opgave voor de AANVULLINGSDOOZEN der Richters Anker Steenbouwdoozcn. Chocolade en Suikerwerken nil de fabriek van BENSDORP k Co. Ruime keuze Alsmede eene flinke partij ODEURS (BOLDOOT) volgende week te verwachten. Aanbevelend, Noordscharwoude. (voorh. P. DE WIT.) maakt men er luchtig- en gewasselijk mede. ©ie zeker wil wezen bestel&e spoedig- bij te Noordscharwoude. de groote sorteering GALANTERIEËN en is er ook een ruime keuze in HANDSCHOENEN, Fijne Kousen Heeren-Fronts en Strikken. St. Annastraat, Alkaar. ALKMAAR. Zes gebruikte Kij wielen TE KOOP, van af f20. Reparatie billijk, netjes en spoedig. Naaimachines met élégante Kast in diverse prijzen voorhanden. GJ-roote keuze in BoezelaarsHand schoenen, Doekenenz. enz. WollenWatten DekensRestanten Katoentjes en Japonstoffen tot zeer lage prijzen. M. MEIER Sf ZOON. ALKMAAR. LANGESTRAAT. St. Maartensbrug. T)e Ondergeteekende maakt bij deze bekend, dat zijn voorzien van verschillende g§ van lieden af gereed is. Met aanbeveling A Koek- en Banketbakker, w NOORDSCHARWOUDE. BB# St. Annastraat. ALKMAAR. Kinderspeelgoederen, luxe artikelen, Dames- en Mode-Artikelen, wel honderden soorten in Poppen en Porte- monnaie's in kalfsleer, rundleer, marokjjnleer, varkensleer en bokkenleer. Verder groote sor teering in Pijpen, houten, meerschuim, barn steen en boompjeshout. Fijne Odeurs, Scliulpwaren, Bamboewerk, Mandenwerk, Houtwerk, Parapluie's, Handschoenen, en Kousen, en nog een partij Beelden voor een koopje ont vangen Tot slot een opruiming in Prenten boeken. die^ prijs stelt op goed en goedkoop Porce- lein-, Grlas-, Kristal- en Aarde werk, overtuigt zich in het Goedkoop Verkoophuis, IVieuwesl. B 32, ALKMAAR, Aanbevelend, J. J. DE ROOS. Firma A. BAKKER. Hoattilstraat 18 ALKMAAR. Specialiteit in LUIERMAND - ARTIKELEN. Ontvangen eene groote keuze in Kinderka pers, Hoedjes, Jurkjes, Dames- en Kinderboeze laars, Handschoenen, Kousen, Dames- en Kinder- Nachtjaponnen en Ondergoederen, Heeren Pronts, Manchetten, Dassen, enz. Verder verschillende ARTIKELEN, geschikt voor ST. AICOLAAS. diverse afmetingen en prijzen. Fabriek en Mag-azijn, Zaadmarkt IVo. 78, ALKMAAR. Gébruikt dan Gapertjes drop uit den blikken Trommel en gij hoest niet meer. Verkrijgbaar 25 cent per ons. Deze DROP is naar een zeer oud- en gun stig bekend staand recept gemaakt. Bij de meeste winkeliers op Lange dij k en Omstreken verkrijgbaar. Voor winkeliers bij XV. PE> IV A AT W.Pzn., Alkmaar,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1899 | | pagina 3