Plaatselijk nieuws. derde toekomst, dat Holland zonder nadeel voor zijn onafhankelijkheid geplaatst wordt onder de hooge bescherming van Keizer Wilhelm en dus zijn hooge gunsteling wordt. De kippenhokken dienen thans zoo inge richt te worden, dat ze 's nachts voldoende warm zijn. Wanneer zij met pannen gedekt zijn, doet men best, als men aan de binnenzijde tegen de pannen een lap zeildoek of een mat vastmaakt, waardoor sterke afkoeling op den rug der sla pende dieren verhinderd wordt. De luchtopeningen mogen niet vlak boven de kippen zijn, omdat deze dan aan tocht blootgesteld zouden wezen maar zij moeten ziah bevinden boven het deel van het hok, waar geen zitstokken zijn. Het percentage der bij de nationale militie ingelijfde manschappen, dat lezen noch schrijven kon, was in 1865 ruim 18 percent, in het vo rige jaar slechts ruim 372 percent. Mest, dien men te velde brengt, moet ter stond gelijkmatig uitgespreid worden en zoo daar voor de tijd ontbreekt, dan zette men hem aan een hoop, dien men daarna zorgvuldig met aarde toedekt. Laat men hem open en bloot aan de lucht, dan komt hij veel te spoedig tot ontbin ding en vervliegt een zijner belangrijkste bestand- deelenzich langzaam vormende ammoniakook komt er dan door uitloozing te veel plantenvoed- sel op één plaats. Door uitspreiding heeft de ver- deoling der plantenvoedende stoffen het meest regelmatig plaats en doet de mest het meeste nut. In den tegenwoordigen tijd van de Trans- vaalsche crisis is het volgende vermakelijk staaltje bij Carré niet ondienstig. Een clown treedt op met 4 ezels. De eerste is getooid met de Ame- rikaansche, de tweede met de Duitsche, de derde met de Fransche en de vierde met de Engelsche vlag„Hoepla", zegt de clown tot den Ameri- kaanschen ezel en deze draaft de manege uit. „Hoeplaklinkt het weer en de Duitsche ezel gaat. De Fransche ezel draalt een oogenblik, doch gehoorzaamt ten slotte aan 't bevel en sjokt weg. Alleen de Engelsche ezel blijft over. Of de clown al luider „Hoepla" roept, het dier ver roert zich niet. Daar brengt de clown de gebo gen hand als een spreektrompet aan 't oor van dien ezel en schreeuwt: „Daar komen de Trans- vaalsche Boeren Hu vlucht grauwtje zoo snel hij kan. Yelen denken misschien, dat het niet straf baar is, wanneer zij jachtovertreders tegen ver dekt staande jachtopzieners waarschuwen; een persoon, die in de verte loopende stroopers toe riep, dat zij in „gevaar" waren, werd geverba liseerd en is veroordeeld tot f25 boete, wegens het belemmeren van een ambtenaar in het uit oefenen van zijn dienst. Een landbouwer uit Britswerd en een koopman uit Goënga zaten volgens Hepk. N. A. in den trein van Leeuwarden en spra ken nu ja, men kan het ook niet altijd over den oorlog hebben ze spraken over het vee. Zulke hokkelingen als ik heb, blufte de land bouwer, vind je in heel Goënga niet. Och kom, zei de koopman, dat zou me al benieuwen. En ik zeg je, hernam de landbouwer, die warm werd ik zeg je, als je met twee hokkelingen van Goënga op het nieuwe tolhuis komt, dan zal ik er met twee van mjjn beestjes komen en als de Goëngaasters dan beter zijn, krijg je er een van mijne present. Accoord's Anderen daags waren de boer en de koopman en de vier hokkelingen op 't appèl. Twee onpartijdige keurmeesters werden aange wezen en de hokkelingen van Goënga kregen den prijs. De boer had dus een zijner een burgerkleeding hing naar de laatste mode: een broek van fijne stof, die bijzonder goed om zijn lange beenen paste, een vrij 'aag °Pen vesl en een kleurig jasje. Dit gevoegd bij een linnen front en een satijnen sjaaldas benevens een ronden hoed, was voldoende om Martineau geheel van gedaante te doen veranderen. Martineau was niet meer Martineau. Het was een lang jongmensch, wel niet mooi, maar toch volstrekt niet onaangenaam of dwaas van uiterlijk, in tegendeel, hij zag er schrander, eenigs zins spottend uit en voelde zich ook veel meer op zijn gemak dan in zijn uniform. Mooi, zeide hij, terwijl hij zich in den spiegel be keek, zoo kan het er mee door. Nu zullen we eens zien of ik al die moeite niet voor niemendal gedaan heb, verduiveld, dat zou me tegenvallen. Maar hij troostte zich Och kom, dan is het een tijdverdrijf geweest. Onder deze verstandige redeneering opende Marti neau zacht de deur der woning. Er was niemand in de gang of op de trap. Goed, zeide hij, nu zullen we eens zien, hoe de zaken staan, poolshoogte nemen, zooals de zeelui zeg gen. Hoewel ik mg met veel haast gekleed heb, zijn er toch niet minder dan tien minuten met die ge wichtige bezigheid verloopen, mijn aanstaand buur vrouwtje heeft dus den tijd gehad om alles op haar gemak met moeder Bergougnous te bepraten en daar men toch geen woning huurt, zonder ze eerst gezien te hebben, moeten de dames hier de trap opgaan, of er weer af, zoo zij al boven zijn, dat is duidelijk, vindt ge het niet? Ik wel, dus zullen we de deur half open laten en het gunstige oogenblik afwachten. Zoo gezegd, zoo gedaan. Martineau opende de deur der woning op een kier en ging er achter zitten met de ooren wgd open. Inderdaad, er werd boven zijn hoofd reloopen een lichte, vlugge tred, de aanstaande bewoonster en plompe, zware stappen, moeder Bergougnous. Zjj zijn boven, zeide Martineau in stellige over tuiging. Als nu alle goede geesten, met god Culpido aan het hoofd, maar geven, dat de plafonds niette hoog of te laag, de tapgten zacht, de spiegels hel der en de gordgnen mooi zgn. beesten verloren, maar de koopman stelde zich met vijf rijksdaalders tevreden. In een tuin van een der woningen aan het Plantsoen te Leiden staat een gouden regen in volle blad en heeft zelfs enkele bloemen. Dom bijgeloof! Het gaat te Bodegrave met de diphtheritis- gevallen nog al goed. 't Is, dank zij den serum-inspuitingen, bij één sterfgeval gebleven. Het volksgeloof hecht echter meer waarde aan een doekje met levende regenwormen op de keel, dan inspuitingen met serum Bijna ieder probeert het heilzame middel dan ook, zonder dat de geneesheer, die natuur lijk den draak met deze geneeswijze steekt, het bemerkt. Geneest de patiënt, dan wordt de ge nezing alleen toegeschreven aan de wurmpjes en niet aan de zorgvuldige behandeling van den dokter Hoe de Engelschen handelen met couran ten, die uit Zuid-Afrika naar Nederland worden gezonden, blijke uit het volgende Een Winterswijksche familie, waarvan de vader in Z.-Afrika verbljjft, verzocht hem de couranten toe te zenden met de geloofbare oor logsberichten. Toen de familie deze ontving waren het slechts advertentiekolommen, die in haar bezit kwamen, terwijl alles wat de oorlogs berichten betrof er af was gescheurd. Veiligheidsdienst bij onze Koninginnen. Het is onze lezers mogeljjk niet bekend, maar toch is het zoo, dat het rijwiel een groote rol speelt in den veiligheidsdienst, die rond de per soon van onze Koninginnen is georganiseerd. Wanneer n.l. onze Koninginnen op het Loo bij Apeldoorn of te 's-Gravenhage rijtoeren on dernemen, wordt Haar écuipage altijd op eenigen afstand voorafgegaan en gevolgd door eenige detectives per rijwiel, die speciaal voor dezen bewakingsdienst zjjn aangewezen. Daar deze per sonen als gewone wielrijders gekleed zijn ja, we hoorden dat eenigen zelfs het Bondsinsigne droegen zijn zij natuurlijk niet als geheime politiedienaren te herkennen. Door hun rijwiel zijn zij in staat de vorstin nen op Haar rjjtoeren overal te vergezellen en trekken zij ook niet de aandacht. Dit bereden detectives-korps bestaat uit tien man, die zich bij afwisseling en bij gedeelten te Apeldoorn en te 's Gravenhage bevinden. („De Kampioen"). Valsch papier. Bij een kassier te Arnhem is ontvangen een valsch bankbiljet van f 25. Het had dezelfde kleur als de echte en een zeer goode teekening. De voornaamste kenteekenen zijn de slecht uitgeval len getallen 25 in de hoeken, voorts het ontbreken van het watermerk. Bovendien zijn de cijfers van het nummer grooter dan op de echte. Het pa pier verschilt ook, wat aan de achterzjjde merk baar is. Het biljet droeg het jaartal 1896. Te Abcoude had de gemeenteraad den heer B. de Roos, hoofd van de school met den Bijbel aldaar, benoemd tot gemeente-ontvanger. Bij Koninklijk Besluit is echter de inwerkingtre ding van dit besluit geschorst tot 1 Maart a.s. Er dient volgens den Minister van Binnenland- sche Zaken onderzocht, of het besluit van den Abcoudschen gemeenteraad wellicht ook in strijd is met de wet. Te Nijverdal bij Almeloo is een stroopersbond opgericht, waartoe 20 leden zijn toegetreden. De contributie bedraagt 10 centen in de week. Daarvan zullen betaald worden alle boeten, die de leden oploopen. Martineau wachtte in de grootste spanning. Zgn lorgnet verveelde hem, hg wierp het met een snelle beweging van zijn neus, ving het op en streek het over zgn broek, waarschijnlijk om het glas schoon te maken. Maar stil, daar werd op de tweede verdieping een deur geopend, men hoorde stemmen op de gang en daarna voetstappen, die de tiap afdaalden. Martineau zette zijn lorgnet weer op en wachtte, eenigszins bleek en bevend van ontroering, het be slissend oogenblik af. Juist toen de aanstaande bewoonster op de gang van de eerste verdieping kwam, opende Jules Leo- nidas, onder het neuriën van een liedje, eensklaps de deur der woning als iemand, die haast heeft. Hij had het oogenblik zoo goed gekozen, dat hij de jonge dame bgna omver geloopen had. Zg uitte een zachten kreet van schrik en ging haastig een paar passen terug en liet daarbg haar parapluie vallen. Martineau wist niet goed wat er gebeurde, hij beefde en was geheel ontsteld, hij vond geen woor den om zgn beklagenswaardige onhandigheid te ver- ontshculdigen. Mooi zoo,|mgnheer Martineau, zeide de portierster, een zwaarlijvige vrouw met een hoogroode kleur, dikke lippen en een zwaren onderkin, gg rent uw deur uit als een stormwind. Zgt ge dan nog niet goed uitgeslapen, dat ge ons niet gezien hebt. De oogen van Martineau fonkelden toornig achter de- glazen van zijn lorgnet en richtten zich vol ver ontwaardiging op moeder Bergougnous. Wat verbeelde zich zoo'n oude tooverlantaarn wel met haar gemeenzamen toon Nog niet goed uitge slapen en terwijl ze dat zeide, wreef ze met haar handen, zoo ruw als die van een gendarme, haar oogen uit nog niet goed uitgeslapen! Ver duiveld! Niettemin werd zgn plichtbesef, dat voor een oogenblik was ingeslapen, weer wakkerhij snelde toe, raapte tamelijk onhandig de parapluie op, die daar nog altijd op den looper lag en met den hoed in de hand. bood hg hem beleefd der eigenares aan. Neem mg niet kwalijk, mevrouw, stamelde hg, dat ik zoo lomp was u te doen schrikken, ik ver- In het reglement is den leden geheimhou ding opgelegd. Een volledige navolging dus van den bond der clandestiene tappers zonder „vergunning." Een dienstmeisje, dat zich in het huwelijk wilde begeven, kwam dezer dagen toen zij om eene geboorte-extract ter secretarie van Ubber- gen vroeg, tot de voor haar onaangename ont dekking, dat zij in het geboorteregister als „jon gen" was ingeschreven. Zij zal haar huwelijk dus eenigen tijd moeten uitstelleu en wel totdat door de Arrondissements-Rechtbank te Arnhem verbetering der acten zal zijn bevolen. Een dominé als nachtwacht. In een der Drentsche dorpen, waar in de wintermaanden geregeld nachtwacht wordt ge houden, wordt die dienst door de ingezetenen bij wijze van beurtdienst waargenomen. Ook de pre dikant kwam aan de beurt, en omdat hij door zijne medeburgers van dezen dienst niet werd vrijgesteld, maar tegen betaling van 50 cent dien beurt door een ander kon laten waarnemen, besloot dominé zelf voor een nacht op de wacht te gaan. In gezelschap van een paar mede-inge zetenen maakte hij eenige nachtwandelingen door het dorp. Een goed besluit. Dezer dagen is de weduwe van den indertijd tusschen Den Bosch en Den Dungen door een militair wielrijder bij ongeluk aangereden werk man, waardoor deze zoo kwam te vallen, dat hij kort daarop overleed, verblijd met het bericht, dat zij bij besluit van den minister van oorlog in het genot is gesteld van f 5 per week gedu rende 10 jaren, terwijl bij tusschentijds overlijden van haar de uitkeering op hare kinderen bene den den 20-jarigen leeftijd zal overgaan. De moord te Koewacht! Misseghers is reeds een paar malen in ver hoor genomen, doch daar hij in Middelburg, als in België, alle schuld blijft ontkennen, gaat men over tot het onderhooren der getuigen. Tegen Donderdag zijn uit Koewacht een tweetal personen opgeroepen om voor den rechter van instructie te Middelburg te verschijnen. Een hunner beweert M. op een avond in April tegen gekomen te zijn met een kruiwagen, beladen met drie gevulde zakken. Hij reed in de richting van den put. De andere getuige verklaart M. met een ledigen krui wagen gezien te hebben, komende uit de richting van den put, waarin de stukgesneden lichaams- deelen van vrouw Haeck zijn gevonden. Sedert eenige dagen staat er te Heerlen in een hotel een koffer, zonder dat men weet wie de eigenaar daarvan is, noch wie die daar heeft gebracht. Bij onderzoek naar den inhoud bleek, dat de koffer voor f 60.000 aan kostbaarheden bevat, waarschijnlijk van diefstal afkomstig. Als verdacht de koffer daar gebracht te heb ban, wordt een Duitscher gezocht, wiens signa lement bekend is. Alweer een spoor-ongeluk. Woensdagmorgen is de locaaltrein van Medem- blik bij aankomst in het station Hoorn, met Hoorn, met vaart tegen den stootbok aangereden. De materieele schade was tamelijk aanzienlijk, maar ook passagiers werdeu gewond. Naar de „Arnh. Ct." meedeelt, is een der reizigsters ten gevolge van de bekomen kwetsuren overleden. Te kras toch. Werdt vermeld de ontruiming bij politie-maatregel van 21 woningen te Haarlem, welnu, in sommige ervan waren gezinnen met vee! kinderen, die geen andere woning kunnen zeker u op mgn woord van eer, dat het anders mgn gewoonte niet is, dames te hinderen. De jonge dame hield zich met een hand vast aan de leuning van de trap en, weer geheel bekomen van den schrik zag zij hem eenigszins spottend aan. De arme Martineau werd nu tot over de ooren verliefd en maakte bij zich zeiven de opmerking, dat zjj nog honderdmaal schooner was dan hij had durven veronderstellen. Nog nooit had hg zulk een lief gezichtje gezien, zulk blank vel, zulke heldere oogen, zulk mooi zwart haar; geen schepsel ter wereld kon een zuiverder gestalte, een slanker leest^ volmaakter vormen hebben. Martineau maakte zich evenwel ernstig bezorgd over den eersten indruk, die hg op deze volmaakt heid had gemaakt, maar hij trachtte het verloren terrein te herwinnen en stamelde verlegen en zoo rood als een kreeft Ik smeek u mevrouw, wees even goed als engel achtig schoon en vergeef mij. De zwarte wenkbrauwen der jonge vrouw trokken zich eenigszin smisnoegd samen over dit plompe com plement. Zjj nam de parapluie uit de hand van Martineau aan en antwoordde met een stem o 1 een stem, die klonk als muziek Maar ik vergeet het u, mijnheer. Daarna keerde zg zich om en vervolgde haar weg, zoo licht als een vogel. Onze vriend Martineau wist niet hoe hij zich houden moest, toen hg haar onder het heengaan zacht hoorde lachen. Nu, Martineau, mgn jongen, zeide hg spottend tot zichzelf, zijt ge nu niet zeer tevreden over uw behendigheid? Ge hebt u kranig gehouden, dat moet gezegd worden. De eerste indruk zal wel goed zgn, uitmuntend, voortreffelijk, onverbeterlijk. In derdaad, ik ben onder een merkwaardige ster gebo ren. Maar Jules-Léonidas was niet zoo gemakke lijk uit het veld geslagen en hij voegde er bij, als om zich te troosten Och kom, wie weet, de vrouwen zjjn zoo zon derling. krijgen. Van de uit hunne woning gezette per sonen brachten velen daarom den nacht op straat door. Maar dat is toch meer dan onbarmhartig Snugger! Blijkens de „Franeker Courant" van 16 No vember ji.,worden door B. on W. van die gemeente nog opgeroepen personen, die bij de nationale militie als vrijwilliger wenschen op te treden, terwijl, naar men weet, bij de wet van 22 Juli jl. met het stelsel van vrijwilligers is gebroken. De „Ass. Ct." zegt uit vertrouwbare bron vernomen te hebben, dat een wetsontwerp tot wijziging van art. 243 der gemeentewet bij den Raad van State is ingekomen. Een sterk geslacht. Vijf broeders en zusters in het Friesche dorp Grouw zijn thans 88, 85, 82, 79 en 74 jaar oud. Eene overleden zuster werd 80 jaar. Emigratie naar Zuid-Afrika. Er heeft zich een voorloopige commissie ge vormd tot oprichting van eene Ned. Emigratie- Mij. voor Transvaal en Vrijstaat. Het maatschap pelijk kapitaal zal f 4.000.000 bedragen, verdeeld in 16 seriën, met aandeelen van f 10.f 100. f 500.— en f 1000 aan Toonder. Winstbejag ligt niet in het doel dezer Ver. PERSNIEUWS. Een viertal cijfers. In het „Weekblad v. h. Recht" is opgenomen een schrijven van den heer O. Q. van Swinderen te Groningen, waarin bezwaar wordt gemaakt tegen het verlagen van den leeftijd voor het be reiken van de meerderjarigheid en het verhoog'en daarvan voor de strafrechtelijke verantwoordelijk heid. Het kan moeilijk worden betwist en wordt dan ook door de meeste practische juristen erkend, beweert schrijver, dat do wijziging eener wet alleen dan gerechtvaardigd is, wanneer de prak tijk haar eischt. Uit dat oogpunt wensch ik op een viertal cij fers de aandacht te vestigen. Naar ons burgerlijk recht begint de meerder jarigheid met het bereiken van den leeftijd van 23 jaren. Er wordt nu voorgesteld dien leeftijd op 21 jaren te bepalen. Ik acht dit onnoodig, omdat op 20-jarigen leeftijd in die gevallen, waarin zulks noodzakeljjk is, vonia aetatis kan worden verleend. Maar niet slechts onnoodig, doch hoogst gevaar lijk is een ander voorstel, om de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van 16 tot 18 jaren te ver- hoogen, omdat de practijk in alle landen geleerd heeft, dat door personen tusschen de 16 en 18 jaren oud dikwijls zeer zware misdrijven worden gepleegd. Wat ons land betreft, zij het voldoende te wijzen op den 17jarigen moordenaar te Schagen en op mijne meer dan dertigjarige ervaring, die mij geleerd heeft dat dikwijls door personen van dien leeftijd diefstallen onder zeer verzwarende omstandigheden zijn begaan» Schr. heeft het zijn plicht geacht, hierop de Nederlandsche juristen te wijzen. Wellicht was dit overbodig voor die hunner, welke de practijk kennen, maar zeer stellig niet voor hen, die slechts theoretici zijn. Gedurende de maand November 1899, zijn op het Hulpkantoor te Zuidscharwoude, in de Rijkspostspaarbank ingeschreven 98 inlagen, tot een gezamenlijk bedrag van f 292.15, terwijl over gelijk tijdvak 16 terugbetalingen hebben plaats gehad tot een totaal van f2779.42. Het was een schrale troost, maar in elk geval een troost. Intusschen ging hij de trap af en had het ge noegen te hooren, dat de portierster beneden in de loge zijn lof verkondigde. Het is een goede jongen, zeide moeder Ber gougnous, misschien een beetje raar soms, zijn hoofd wat in de war, maar hij heeft een hart van goud en hij houdt dolveel van een grap. Hij is soldaat, oppasser van den kapitein die op de eerste verdieping woont, maar hij is geen sol daat zooals er zooveel van het platteland komen, die geen sou bezitten buiten hun soldij, oneen, hij is een jongmensch uit den gegoeden stand, dat dikwijls aangeteekende brieven ontvangt en dan geeft hij altijd aan mij, moeder Bergoug nous, een vijf-francstuk voor iederen brief met vijf regels dien ik hem breng. Het leger is tegen woordig zoo veranderd met den algemeenen dienst plicht, er zijn nu wel zoons van millionairs, die eenvoudig soldaat zijn. Dat is misschien wel bil lijker, maar het is toch zeer onaangenaam voor die arme jongelui, ja, zeker. De lofrede, die moeder Bergougnous op Marti neau hiuld, was zeker verre van schitterend, maar onze vriend was er toch nief minder tevreden mee. Zij had wat goeds van hem gezegd, de por tierster, iets wat indruk maakte, jongmensch uit den gegoeden stand, aangeteekende brieven, vijf francs fooi, dat alles moest wel eenig vertrouwen inboezemen. Weer wat opgewekter liep hij de portiersloge voorbij, waar de beide vrouwen nog over de huur stonden te praten. Toen Martineau op straat was, haalde hij met volle bort adem, vervolgens wist hij niet welken kant hij zou oploopen, want zijn uitgaan was slechts een voorwendsel en hij moest nergens heen. {Wordt vervolgd).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1899 | | pagina 2