Weekblad voor LANGEDIJK en Omstreken. "N". 49. (Tweede blad). Zondag 3 December 1899. 8e Jaargang. NIEUWE LAieEIUkE! (Olim. Deze courant verschijnt eiken Zaterdagnamiddag. ABONNEMENTSPRIJS voor Noordscharwoude, Oüdkarspel, Ztjidscharwoude en Br. op Langedijk per drie maanden 50 et-, franco p. post 0O ct. UITGEVER: J. II. KEIZER. BUREEL: Noordscharwoude. PRIJS DER ADYERTENTIËN: Van 1—5 regels 30 ct., elke regel meer £5 ct. Groote letters of vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Brieven rechtstreeks aan den Uitgever. Vervolg nieuwstijdingen. Tijdens de Veulenmarkt gebeurde te Scha- gen een ernstig ongeluk. Een paard, voor een bakwagen gespannen, sloeg op hol tusschen eene groote menigte menschen, tengevolge waarvan twee vrouwen onder het paard en den wagen geraakten, en een der opzitienden van het kret op de straat werd geworpen. Van een der vrou wen werd het been verbrijzeld, van de andere de schouder en borst ernstig gekneusd, terwijl de man bloedende wonden aan hoofd en handen bekwam. Het hollende paard werd door den heer J. B. alhier gegrepen en tot staan gebracht. Sehagen. Den lstcn Dec. herdacht do heer Jb. Denijs den dag, waarop hij voor 25 jaar het ambt van Secretaris der gemeente, aan vaardde. In eene buitengewone zitting van den raad werd de jubelaris door den burgemeester harte lijk toegesproken en gelukgewenscht. Namens den raad werd hem behalve een portefeuille met geldswaarde een zeer fraai album aangeboden, bevattende in Cabinetformaat de portretten van burgemeester en raadsleden en onderscheidene fotografiën van gezichten op en in onze gemeente. De secretaris dankte in welgekozen woorden burgemeester en raad voor het genoten vertrou wen, voor de gelukwenschen en voor de fraaie geschenken. De raadzaal was met groen en bloe men mooi versierd. Van vele huizen wapperde de vlag, terwijl tal van brieven, kaartjes, tele grammen en bezoeken den jubelaris dien dag eene wel verdiende hulde brachten. De zangvereeniging Euterpe, waarvan de heer Denijs directeur is, vereerde hem een rookstel met zilveren voet en toepasselijk inscriptie; tal van bloemstukken ontving hij zoowel uit de ge meente als van elders. Dat loopt druk! Donderdagavond is te Dordrecht een goederen trein, komende van Feyenoord, in aanraking ge komen met een stilstaanden trein, zoodat de ma chine en eenige wagens ontspoorden. De materiale schade is groot. In den treinenloop ontstond ver traging. Donderdagmorgen zijn van den personentrein der Nederlandsche Central Spoorwegmaatschappij, die 9.30 n. m. van Kampen vertrekt, bij aan komst te Zwolle de locomotief en de bagagewa gen ontspoord. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor, en ook het materieel werd beschadigd. De dienst tusschen Kampen en Zwolle werd van de plaats van het ongeval af onderhouden. Donderdagnacht is te Barendrecht een goede rentrein der S.S. gederailleerd waardoor vier wa gens uit de rails werden geworpen en een ge deelte van het perron werd vernield. De trein- loop kreeg hierdoor veel vertraging. Persoonlijke ongelukken hadden niet plaats. Voor drankzuchtige vrouwen. Te Amsterdam kwamen dezer dagen vertegen woordigers van verschillende vereenigingen, van drankbestrijding samen, teneinde te beraadslagen over de oprichting van eenj asyl voor drankzuch tige vrouwen. De uitnoodiging daartoe ging uit van de Nederlandsche Vereeniging voor afschaf fing van sterkedrank. Nog eens Lady smith gevallen. „Ik ben gezond" is een doodonschuldig tele gram, dat de Engelsche censuur natuurlijk door laat als een in den Transvaal vertoevende zoon dat aan zijn vader hier te lande seint. De censor kan er niet aan zien dat dit telegram heel wat anders en gewichtigers beteekent. Toch is dit het geval geweest met een tele gram, door een inwoner van Wormerveer ont vangen. Zijn zoon, die in den Transvaal zijn carrière heeft gevonden, had met de jongst ont vangen mail geschreven dat hij die drie woorden zou seinen, indien Ladysmith door de Boeren werd ingenomen en, waarlijk, Woensdagavond ontving hij het veelbeteekende bericht. Noord-IIollandsche Vereeniging „Het Witte Kruis." Onder voorzitterschap van dr. P. J. Barnouw, hield Dinsdag, 28 November, de Noord-Holland- sche vereeniging „Het Witte Kruis" in Concor dia te Amsterdam haar 37ste algemeene verga dering. De afdeelingen Haarlemmermeer en Beemster waren niet vertegenwoordigd. Als eerste punt der agenda kwam de vaststel ling der begrooting voor 1900 aan de orde. De afgevaardigde van Koog aan de Zaan, dr. Vrendenburg, stelde voor, een som van f1000 beschikbaar te stellen voor het „Roode Kruis" in de Transvaal, en wel als post: opsporen van ziekte, enz. Dr. Barnouw zegt, dat ook het Hoofdbestuur veel sympathie voor de Boeren heeft en er niets tegen heelt geld voor de boeren af te staan, maar niet onder den vorm, waaronder de heer Vrendenburg dit voorstelt. Hij is er persoonlijk zelfs voor eene collecte voor de Boeren te houden. De afdeeling Langendijk stelde voor voor drachten in plaats van f 300 zooals voorgesteld, de som van f700 op de begrooting te brengen, opdat de afdeelingen vrijmoediger kunnen zijn in het doen houden van voordrachten. Het hoofdbestuur vond die verhooging onnoo- dig en was er te eer tegen, wijl de rekening voor dit jaar toch al niet mooi staat. „Langendijk" trok hierop haar voorstel in. De begrooting werd in inkomsten en uitgaven vastgesteld op f23167,82. Aan de orde was nu een voorstel der afdeeling „Sehagen" tot wijziging van art. 2 en tot aan vulling van art. 4 van het reglement op de sub- sidiën der afdeelingen. Door de afdeelingen „Alk maar", „Nieuwe Niedorp" en „Purmerend" was een motie ingediend, die de strekking had dit te verdagen, wijl zij voor wijziging van het re glement den tijd nog niet aangebroken achten, aangezien het nog slechts een jaar in werking is en nog niet gebleken is, dat het tegenwoor dige reglement niet deugt, en ook wijl elke wij ziging, z.i. de kracht van het bestuur verzwakt. Het voorstel Sehagen komt nu, nadat de daarop betrekking hebbende motie was inge diend en verworpen, in behandeling, in hoofd zaak hierop voorkomende: Art. 2 te doen luiden „De vaststelling van het maximum bedrag der subsidie voor elke afdeeling heeft plaats in even redigheid van haar inkomen over het afgeloopen jaar aan jaarlijksche contributie van gewone leden, vermeerderd met het hoogste bedrag, dat, vol gens het reglement der afdeeling, van een ge woon lid kan worden geheven, voor eiken dona teur en elke donatrice, met dien verstande: a. dat voor deze regeling dit inkomen voor de thans bestaande afdeelingen niet kan dalen beneden f70, en zoowel voor de bestaande als de nog op te richten afdeelingen niet kan klimmen boven f210; b. dat elke afdeeling van 't totale bedrag der op de begrooting gebrachte subsidie een som van f50 zal ontvangen, vóórdat tot de verdeeling, in evenredigheid van boven qpaschreven inkomen, wordt overgegaan, zullende nochtans dit vooraf te ontvangen bedrag voor alle afdeelingen geza menlijk nimmer de som van f 3000 kunnen te boven gaan." Nadat hierop enkele amendementen zijn inge diend, en verworpen, alsmede een amendement van het Hoofdbestuur wordt het aldus geamen deerde voorstel der Afd. Sehagen verworpen en blijft het oude stelsel van subsidieering gehand haafd. Na eenige discussie werd met bijna algemeene stemmen aangenomen het voorstel van het hoofd bestuur, om te besluiten tot het bouwen van eene woning voor den ontsmetter en eene waschplaats bij den ontsmettingsoven te Alkmaarde kosten tot een maximum van f4500 te vinden uit het gereserveerd kapitaal. De Oorlog in het klein. Men schrijft uit Dinxperio aan de Arnh. Ct." Dat een waarschuwing bij den in gang zijnden oorlog tusschen Engeland en Transvaal om toch vooral neutraal te blijven niet overbodig was, blijkt hier, waar de Transvaalsche oorlog op heel kleinen voet dagelijks wordt afgespeeld. De leer lingen dor openbare school hebben er iets op gevonden om den oorlog daar na te bootsen. Des morgens vóór schooltijd en des middags dito ver zamelen zich de jongens en meisjes om tegen elkander te strijden. De eersten moeten de Trans valere, de laatsten de Engelschen beduiden, ver moedelijk omdat deze zoo zwak zijn en telkens op de vlucht gaan. De jeugdige Boeren zijn gewapend met een spitsen peppelstok en staan onder streng toezicht van eenige oudere schoolmakkers. De strijd viel zoozeer in den smaak, dat men de verzameling van het regiment reeds met tromgeroffel hoort aankondigen. Ook hier viel menig kind van Al bion in handen der Boeren, doch de gevangen schap. duurt niet langer dan tot het oogenblik dat het schoolhoofd in de handen klapt en het sein gegeven is dat met den aanvang der school de wapenstilstand gesloten is. Voor een reporter is het hier ook gemakkelijker om het laatste nieuws te vernemen, daar men van het doorsnijden van telegraafdraden en het houden van een censuur niets weet. De strijders zijn zelf zóó onschuldig, dat ze niet weten of de aanval Ladysmith of Glencoe geweest is. De school heeft er het voordeel van dat de kinderen vroeger dan anders voor de school present zijn. Van hier en ginds. De teleurstellingen die wij dagelijks onder vinden, zijn legio. Voor die, welke wrj anderen bereiden, hebben wij in den regel onze veront schuldigingen gereed, voor die welke ons wor den bereid, zijn wij in den regel niet zacht in ons oordeel. Maar wij willen wel eens vergeten, dat wij zelve daarvan vele malen de oorzaak zijn. Moge door dezen ernstigen aanhef, de lezer worde geprikkeld, kennis te nemen van het feit, dat niet alleen hier teleurstellingen worden ontvangen. Men leze dus verder. Een koopman in Krefeld verzocht telegrafisch aan een op het land wonende bloedverwant om onmiddelijke toezending van „grasboter" (gras- butter). Het telegram werd telephonisch over geseind en daardoor ontving het familielid de volgende dépêche: „onmiddelijk „grootmoeder" (grossmutter) zenden. Deze kwam dan ook werkelijk, in de meening, dat er iets bui tengewoons gebeurd was, zeer opgewonden met ontelbare koffers en doosjes in Krefeld aan. Er wordt niet bij verteld, hoe de zaak verder verliep, maar we mogen veronderstellen, dat de ontmoeting toch wel hartelijk zal zijn geweest, al had de man meer aan grasboter dan aan „grossmutter" gehad. Hoe dit ook zij, toen grootmoeder op haar gemak onder het genot van een warme stoof wellicht, van haar reisje zat uit te rusten, zul len ze hartelijk om de vergissing van de tele- graafbeambte hebben gelachen. Niet altijd hebben vergissingen zoo'n aardig verloop. Men oordeele. Verleden jaar stierf in Warschau een vrouw, na een door twee doctoren ondernomen operatie. De lijkschouwing bracht aan het licht, dat de operateurs bij vergissing'eenige kleine instrumen ten, die bij de operatie waren gebruikt, in het lichaam der vrouw hadden achtergelaten, en dat, tengevolge daarvan de dood was ingetreden. Het geval gaf tot een rechtzaak aanleiding, doch beide doctoren, professor Kassinski en docter Sollman, werden vrijgesproken. Nu kortelings is door het hoogste gerechtshof beslist geworden, dat deze onachtzaamheid moest worden gestraft met eene boete en alzoo ge schiedde. Bestond er nu, evenals hier te lande een stroopersbond is opgericht, die eventueel e boeten vergoed, eene vereeniging van doctoren, die in dergelijke gevallen den nalatigen genees heer schadevergoeding schenkt, dan zou genoemde geneesheer in elk geval nog wat voor zijn moeite hebben gekregen. Zoo op het ge bied van vereenigingen komt men niet uit gewerkt. Nu tenminste alweer wat nieuws. Een vereeniging met een zeer practiscben werk kring is te Riga opgericht. Het doel is elk der leden bij de geboorte van een kind, binnen 24 uren een bedrag van 300 tot 750 roebel uit te keeren, naar gelang men minder of meer tot de kas der vereeniging heeft bijgedragen. Het aan tal deelnemers bedraagt 301elk hunner moet, wanneer een der leden met een vermeerdering van zijn gezin wordt verblij d, drie roebel betalen, en heeft hij dit één tot tienmaal gedaan, dan heeft hij op zijn beurt bij zekere heuglijke ge beurtenis recht op een uitkeering van 300 roe bel. Des te meer betalingen hebben plaats ge had, des te meer ontvangt men bij de ge boorte van een zoon of dochter. Heeft een der leden 100 maal 3 roebel gestort, dan wordt hjj tot eerelid bevorderd en heeft nu niet alleen niets meer te storten bij voorkomende gelegenheden, maar ont vangt bij vermeerdering van zijn gezin het hoog ste bedrag, n.l. 750 roebel. Wordt een echtpaar met de geboorte van tweelingen verblijd, dan krijgt het boven de gewone uitkeering 25 roebel extra. Mannen, zoowel als vrouwen, kunnen lid van deze vereeniging worden, die zich bovendien be last met de sluiting of ontbinding van huwelijken. Wie nu gezegend is met een twaalftal, zal reeds een aardig bedragje hebben ontvan gen en de komst van zoo'n wereldburger met blijdschap hebben begroet. Heeft men nu het geluk een hoogen ouderdom te bereiken, dan kan men er nog behoorlijk van profiteeren ook al moet men zoo nu en dan ook wel weer eens bijpassen. Op die manier kan het huwelijk zijn het middel om rijk te worden, zonder dat er van een bruidschat sprake is. Voor minder trouw lustige jonge mannen is dit misschien een aanleiding om toch eens de huwelijksmarkt te bezoeken. Nu we 't hierover toch heb ben nog een hoogst belangrijk nieuwtje. Een ingezetene van Atlantic City (New-Jer sey), dokter Charles Smith, vroeger practizeerend geneesheer te New-York, die thans den eerbied- waardigen leeftijd van 123 jaren heeft bereikt, is de vorige maand in het huwelijk getreden. Zoo jeugdig en frisch ziet de oude dokter er nog uit, dat de geestelijke, die het huwelijk voltrok, zijn ooren niet kon gelooven toen hem opgaaf werd gedaan van den ouderdom van den brui degom. Charles Smith stamt van een waar pa triarchen geslacht af. Zijn vader en zijn grootva der zijn beiden meer dan 120 jaren oud gewor den. Zooals hij zelf verklaart, is hij te Cairo in den staat Illinois geboren, doch reeds op 3-jari- gen leeftijd naar Duitschland gegaan. Hij stu deerde te Jena, heeft veel in Europa gereisd en heeft een leven, rijk aan wederwaardigheden achter zich en niettegenstaande deze rijke ervaringen, nu op nieuw getrouwd dan heeft hij de vrouwtjes wel terdege van een goeden kant leeren kennen. Het schoone geslacht wordt hiermede waarlijk gehuldigd. Dat er echter ook nog Kenau Has- selaartjes zijn en niet altijd van de goede soort kunnen we uit het volgende lezenTe Dalf- sen kregen 3 meisjes, toen ze uit de cathechi- satie huiswaarts keerden, zoo'n hevige ruzie, dat een harer, nadat er eenige klappen over en weer waren uitgedeeld, een mes trok en daar mede A.K. zoodanig verwondde, dat deze ge neeskundige hulp heeft ingeroepen. De zaak is in handen der politie. Die is toch waarlijk veel te „mans" voor haar jaren.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1899 | | pagina 3