VÜBEaOREN een DOOS, - den menschelyken geestWees gezegend, Gy, die den sterveling nederigheid leert en zelfbe- heersching, Gy, die kalmte bewaart in Uwen bruin-gepolitoerden schoot, en zilver belgerinkel als van vreedzame Alpenklokjes rond sprenkelt in de stilte van kantoorvertrok en woonhuis. Gy die veroorlooft dat men op groote atstanden zyn medemensch tot razerny brengt, Gy die blauwheid brengt op het aangezicht van huisvaders en de aderen doet zwellen van de voorhoofden Uwer aanbidders. Gy machtige geest, der stets verneint, gy werktuig van marteling voor driftkoppen, troetel kind van den allesverslindenden Saturnus, wees gegroet. In U is vrede, gy zwygt en de stemmen die vóór U weerklinken, zyn stemmen des ge- beds en van zaligspreking. Talryk zyn de huwe- lyken die gy hebt doen mislukken wees ge zegend Apoplexie is Uwe tante. Uwe kinderen heeten St. Vitusdans en Aderbreuk. Gy beheerscht, gy verbetert de verweekelykte zonen der menschen. Door Uwen dienst verstaald balt zich de vuist, kleurt zich de wang, bliksemt het oog. Welke sport is by U te vergelyken In stomme aanbidding buigen wy ons voor U neer. Ziet, in dezen haastigen tyd, daar alles jaagt en rent, daar alles tracht naar tydsbespa- ring, is er één ding dat langzaam gaat en beza digd. Dat is de Telefoon Het is de mensch ge weest die de electrische vonk een breidel heeft aangelegd. Het vurige ros des bliksems is een tam, halflam knolletje geworden. Aan U danken wy het dat de manke boodschaplooper weer in eere is hersteld. Gy stelt de deugden van de ossenkarren in een helder licht, de trekschuit is Uw broeder naar den geest. Gezegende Telefoon, in U is verpoozing van het koortsig jagen dezer eeuw. Verpersoonlykte langzaamheid, geïdealiseerd oponthoud, gekristalliseerde vertraging, weesge groet K. W. Geïllustreerde Postkaarten. Welk een enormen omvang de verzending van „ansichtskaarten," geïllustreede brief- of postkaar ten, of hoe men ze ook noemen wil, genomen heeft, kan daaruit blijken, dat, volgens een Duit- sche statistiek, van de 160 millioen postzendin- gen, waarmede het geheele aantal (4050 milli oen) in andere jaren verhoogd is in 1898, niet minder dan vijf achtsten of 100 millioen op re kening komen van de ansichtskaarten, terwijl het aantal brieven slechts met 19 millioen ge stegen is. De hoofdredacteur van het Londensche blad „The Daili Chronicle", de Heer Massingham heeft zijn ontshg genomen, omdat hij de Trans-, vaalschen oorlog een onrechtvaardigen oorlog achtte en die overtuiging niet wilde verlooche nen, hetgeen niet naar den zin was van de eige naars van zijn blad. Uit een brief van Generaal Joubert. De Generaal schrijft aan een Duitscher, die in de Zuid-Afrikaansche Republiek heeft vertoefd en toen veel met Joubert heeft omgegaan. Van veel belang is wat Joubert zegt van de strijdmacht, die, naar zijne meening, Engeland tegen de Boeren in het veld kan brengen: Zonder zijn koloniën geheel te ontblooten, kan Engeland in het gunstigste geval ongeveer 85,000 man naar Zuid-Afrika zenden. Dit aanzienlijke getal zal echter maar voor de helft te gebruiken zijn voor de te verwachten groote veldslagen. Vóór midden December zullen de Engelschen in staat zijn dit getal soldaten op verschillende plaatsen aan land te zettenintusschen reken ik op 10,000 man aftrek door verliezen aan gevan gen, gesneuvelden, gewonden en zieken, zoodat in het gunstige geval nog 75.000 man overblijven. Zelfs als het ons niet mocht gelukken eene samentrekking der Engelschen troepen onder Sir Redvers Bulier te verhinderen en wij tot den terugtocht gedwongen worden, wordt het En- gelsche leger om natuurlyke redenen zoo ver zwakt, dat het tegenover ons niet meer dan 35,000 slagvaardige troepen kan stellen; de rest moet gebruikt worden voor den etappendienst. Hierbij moet men niet alleen met Natal, maar ook met de Kaapkolonie, met eene operatie-basis van ongeveer 700 K. M. rekening houden. Onze etappen zijn in ons eigen land, zich uitbreidende in drie richtingen, tot welker bescherming wij geen 500 man noodig hebben. Tusschen de verschillende etappen bestaat een voortreffelijk geregelde verbinding; wordt er één ernstig bedreigd en mocht men de daar opge hoopte voorraden niet gemakkelijk genoeg kunnen redden, dan worden zij vernietigd. De verdedigende oorlog, waaraan wij in afzien- baren tijd nog niet behoeven te denken, brengt ons ten slotte nog grootere voordeelen dan de aanvallende oorlog. Het de verandering van ter rein gaat een verandering van taktiek gepaard; in Natal en in het Zuiden hebben wij met wei nig bekende toestanden te rekenen, maar op de hoogvlakten van Transvaal en den Oranje-Vrij staat zijn wij thuis. De Engelschen moeten ons in God's vrije natuur hier eiken stap onder de ongelooflijkste moeielijkheden betwisten en er al tijd op bedacht zijn, naar twee en drie kanten te vechten; er zal dan, zooals gij terecht aan neemt, een guerilla ontstaan, zoo bloedig als men zich niet zal kunnen voorstellen en dien de Engelschen maar weinige maanden kunnen vol houden. De Generaal schrijft dan verder over wat de Boeren zich met dezen oorlog voorstellen Wij Boeren denken er niet aan het Engelsche Overwicht in Zuid-Afrika te bedreigen, maar en kel aan de vrijheid van ons eigen vaderland. Maar de Engelsche opperheerschappij zal bij het voeren van den oorlog schipbreuk lijden op den vrijheidszin van alle Afrikaanders. Wat heeft Engeland er in den tegenwoordigen strijd aan, dat het 40 millioen zielen telt, als het van dezen slechts 80,000 man in het veld kan brengen? Wij Boeren staan nu reeds, bij een totale bevol king van slechts 170,000 zielen, met 50,000 man in het veld, zoodat wij volstrekt niet behoeven te rekenen met den opstand der Natalsche en Kaapsche Boeren. Maar wee de Engelschen, als zij voortgaan met de inboorlingen tegen ons op te stoken en tegen ons in den oorlog te gebrui ken de algemeene opstand van het geheele Afri- kaanderdom is dan zeker, en ik deins er voor terug, u de gevolgen, die de Engelschen daar van zullen ondervinden, maar bij benadering te schilderen. Onze tegenstanders hebben nu reeds schitterende bewijzen van hun dapperheid gegeven, hebben hunne soldaten echter onder langdurige ontberin gen en groote vermoeienissen te lijden, dan breidt de demoralisatie zich uit, en tegenover een vijand, die hun in aantal ver de baas is, zullen zij geen stand meer houden Denk niet, dat ik overdrijf, als ik u openlijk zeg, dat we zullen overwinnenelke man bij ons heeft de zelfde overtuiging en het rotsvaste ver trouwen op God, dat Hij ons in dezen strijd even trouw terzijde zal staan als in andere gevechten. Hij zal het bloed, dat vergoten wordt in den oorlog (die misschien nog een jaar zal duren), niet over ons en onze kinderen laten komen. Naast den godsdienst is het vaderland het hei ligste goed voor ons; onze vrijheid zal God be houden, als wij in den strijd ook verder op Hem bouwen. ALLERLEI. Een sneeuwbal en een boos woord groeien ondei^t rollen aan. Open voor de meisjes een arbeidsveld en zij zullen blijven jong en frisch, lang nadat haar eerste jeugd voorbij is. Ieder leed draagt iets verzoenends in zich. Ge kunt op uwen weg altijd gewonden vinden, Betoon u steeds gezind om wonden te ver- [verbinden Vloeibare lucht in de heelkunde. In aansluiting met het voorkomen en de eigen schappen van vloeibare lucht, kan het wellicht eigenaardig zijn na te gaan, welke toepassingen in de praktijk, met name in de heelkunde, de dampkringslucht, die ons omringt, in haar nieu we agregatie-toestand reeds gevonden heeft. Professor Tripier te New-York levert tweemaal per week aan elke kliniek zooveel vloeibare lucht, als daar blijkt noodig te zijn, tegen een prijs, welke met dien van selterswater overeenstemt. In één ding is men teleurgesteld omtrent de eigenschappen van vloeibare lucht: Daar alle bacteriën reeds bij een betrekkelijk lagen warm tegraad werden vernietigd, meende men door de buitengewoon lage temperatuur van vloeibare lucht, —190 gr. onder het vriespunt een nieuw middel te hebben gevonden om aan de voortwoekering van sommige ziektekiemen een eind te maken. Dr. Campbell White stelde, in vereeniging met dr. Parks, verschillende kiemen, o.a. typhus-, miltvuur- en diphtheritischbaccilen, aan de temperatuur van vloeibare lucht bloot; na een uur was de levensvatbaarheid van geen enkele verminderd. Proefnemingen op heelkundig gebied hebben evenwel schitterende resultaten opgeleverd. De vloeibare lucht wordt door middel van een spuitje of van een propje watten met de huid in aan raking gebracht. Bij de eerste aanraking reeds vloeit dadelijk het bloed van die plaats weg, wat merkbaar is aan de witte kleur van het vel. Kort daarna echter keert de kleur terug en ontstaat er als reactie een sterke bloedaandrang naar de aangeraakte plaats. Duurt de bespuiting iets kor ter dan een minuut, dan wordt de huid hard, alsof ze bevroor, maar ook dan keeren de sappen na eenigen tijd terug zonder het weefsel te be schadigen. Met de bespuiting of de bevochtiging van het uiteinde van een of ander lichaamsdeel, bijv. den top van een vinger, moet men voorzichtig zijn, daar op zulk een plaats wel na kortere of langere behandeling vernietiging van het weefsel kan plaats hebben. Dergelijke toepassing van vloeibare lucht veroorzaakt geen pijn; men ge voelt alleen een licht branden, dat spoedig ophoudt. De plaats, waarop de behandeling wordt toege past, wordt volmaakt ongevoelig, zonder te be vriezen en daardoor levert dit procédé voor opera- tiën belangrijke voordeelen op. Wel is vooral in de laatste jaren de kunst om een deel van het lichaam ongevoelig te ma ken, tot een hooge trap van volkomenheid ge bracht, maar geen der tot nu toe gevonden mid delen drijft als de vloeibare lucht het bloed van de plaats, die men behandelt, waardoor bij ope ratie geen bloeding intreedt en de wond in dro gen toestand kan verbonden worden, Bij de operatien door dr. White, voor het meerendeel in de Yanderbilt-kliniek te New-York ondernomen, waarbij hij als middel tot plaatse lijke verdooving vloeibare lucht gebruikte, bleek na eenige dagen bij het afnemen van het ver band, dat de randen van de wond schoon en onaangetast waren gebleven en dat de wond zelf niet etterde. De genezing volgde spoediger dan bij eenig ander verdoovingsmiddel. Gewoonlijk zijn een of twee toepassingen van dit middel voldoende om genezing aan te bren gen bij plaatselijke ontstokingen. Is men er spoe dig mee bij de hand, dan kan met een enkele aanwending genezing verkregen worden van zwe ren, brandwonden, bloedzweren enz., doch op een later stadium zijn dikwijls twee behande lingen met vloeibare lucht noodig, met een tus- sehenruimte van 24 uren. Op operatiewonden vertoonen zich geen roven. Het aantal genezingen door toepassing van dit middel is te groot om ze alle op te noemen. Alle artsen, die het hebben aangewend, zijn het daarover eens, dat het gevaar voor vrieswonden bij voorzichtige behandeling slechts denkbeeldig is. Vrieswonden ontstaan eerder door een gerin gere natte koude dan door een intensief droge koude. Zooals men weet voelt vloeibare lucht droog aan. In vloeibare lucht heeft men onge twijfeld een middel, dat in de toekomst een eereplaats in de heelkunde zal innemen. Ter overdenking'. Beroemd zijn. De lust om beroemd te zijn, al is het dan maar in kleinen kring, zit er al vroeg in bij den mensch. De sterkste te zijn onder de schooljongens, de slimste in het uithalen van guitenstreken, het hardst van allen te kunnen loopen en ook te kunnen wegloopen, als deze of gene je op de hielen zit, het hoogst te durven klimmen, ook al wordt de broek er bij gescheurd, 's winters het eerst en het verst te durven op het broze ijs alles zóó, dat de andere jongens tegen je opzien: zie, dat en nog veel meer van die dingen is het ideaal der jeugd. Het knapst te zijn in het leeren, no. 1 te zijn der klasse, nooit strafwerk op te loopen, zoet te zijn in huis dat maakt een jongen nog niet beroemd onder zijne kameraden; daarmede zullen enkelen spotten, de meesten zeggen er niets van, in allen gevalle, dit is, hoe aangenaam ook voor ouders en onderwijzers, voor een jongen niet iets om er beroemd door te worden onder zijne kennissen. Diezelfde lust om beroemd te worden zit er ook later nog in en wel op de zelfde wijze. Tegenwoordig zoekt men den roem in de jon gelingsjaren b.v. op de fietsbaan. Zooveel kilo meters in zooveel tijd te kunnen afleggen, het record te slaan, het kampioenschap te verdienen van eene provincie of van een land, als 't kan van de geheele wereld, dat maakt iemand be- rfemd en hoevele jonge menschen, die pas het wiel bestjjgen, droomen wellicht van de lauweren, op deze wijze te behalen, van het handgeklap der menigte. Een 25-tal jaren geleden, toen de fietsen nog niet zoo algemeen waren, zocht men het in andere dingen, in de rederijkerij b.v., maar al zijn er nog Kamers in menigte, de sport is nu de aangewezen weg om beroemd te worden. Onder de jongelingen zijn er ook wel, die een zekere beroemdheid in hun kring pogen te ver werven door veel uit te geven, veel goede sier te maken, maar die leggen het al heel spoedig af. Toch, al die roem, op deze wjjze gezocht, gaat ras voorbij als de jeugd voorbij is, wordt er door de menschen haast niet meer aan ge dacht, en zelfs lacht men er wel eens om. Doch de zucht naar roem sterft niet; de ba kens worden verzet, naarmate het getij verloopt, men zoekt het op ander terrein. Lid te worden van het bestuur der vereeni ging, waarbij men zich heeft aangesloten, der sociëteit, der kiesvereeniging, straks misschien te komen in hoogere colleges, zoodat de naam op aller lippen zweeft, ligt in veler bedoeling. Toespraken te houden tot eene groote schare bjj bijzondere gelegenheden, zijn naam in de krant te zien en te lezen van de toejuiching der me nigte, lijkt velen iets wonderschoons, wat men ijverig zoekt. Nu, een oogenblik beroemd te zijn in het leven, in eigen kring, dat is geen heksenwerk we dragen allen wel in ons om de herinnering van zoo'n „dag van glorie," en toch zijn wij teruggekeerd in de stilte van ons huis, degelijk overtuigd, dat er niet zooveel kunst in stak, die oogenblikkelijke beroemdheid te verkrijgen. Maar blijvend beroemd te zijn in het oog van tijdgenoot en nageslacht, zijn naam geschreven te zien in de annalen der historie van stad of land, dat overkomt maar weinigen het zoover te brengen is niet allemans werk. Ruim negen en negentig percent der menschen gaat heen zonder zooiets te verkrijgen en de meesten, dat wetende haken er dan ook niet naar. Gelukkig, dat er voor den degelijken mensch één middel is om wat meer blijvend roem zich te verwerven, heerlijken naam te maken in eigen kring. Dat middel, hoe probaat ook, wordt, he laas, te weinig te baat gonomen. Hoe jammer Er zit in den mensch nu eenmaal een zucht om boven anderen uit te steken welnu, dat wij het ons dan door dat middel verwerven. Het voedt geen lage ijdelheid, het brengt stillen vrede. Dat middel iszedelijk goed en groot zijn in den kleinen kring, waar ons leven valt. Uit te munten boven anderen door den adel onzer gedachten en stemmingen, die zich in onze woorden en daden vertolkt, uit te munten boven anderen door de warmte van ons liefhebbend hart, door ons ijveren voor waarheid en recht. Dat geeft niet aanstonds den lof der menigte, misschien zelfs wordt men aanvankelijk niet be grepen of gehoord, maar de invloed van ons leven is groot in onze omgevinger zijn er, die met bewondering en dank onzen naam noemen, I die ons zich tot voorbeeld stellendat is een roem, die zelfs blijft na onzen dood en een traan van dank te voorschijn roept. INGEZONDEN. Indien er nog zijn, die iets zouden willen bijdragen tot de oprichting van een eenvoudig gedenkteeken op het graf van Reijntje Linde boom, dat zij het mij dan spoedig mogen laten weten Noordscharwonde, Ds. HABBEMA. 2 Dec. '99. Correspondentie. Wegens bijzondere omstandigheden kon ons deze week geen „Streeker brief" worden toege zonden. II.II. Correspondenten wordt vriendelijk ver zocht hunne bijdragen niet tot het laatst toe te laten liggen. Opeenhooping van copie, als ge volg daarvan, is dikwijls de oorzaak, dat de plaatsing van sommige berichten niet kan wor den verzekerd. PREDIKBEURTEN. NED. HERY. GEM. OUD-KARSPEL. Zondag 3 Dec. v.m. 9.30 u. ds. Stramrood. NED. HERY. GEM. NOORDSCHARWOUDE. Zondag 3 Dec. v.m. 9.30 u. ds. Habbema. GEREFORMEERDE GEMEENTE. Zondag 3 Dec. v.m. 9 u. n.m. 2 u. Den Heer Hermansvan Amsterdam. NED. HERV. GEM. ZUIDSCHARWOUDE. Zondag 3 Dec. v.m. 9.30 u. J. N. Drost Cand. tot den H. D. NED. HERY. GEM. BROEK OP LANGEDIJK. Zondag 3 Dec. v.m. 9 u. n.m. 2 ds. Gemser. Woensdagavond Godsdienstoef. GEREFORMEERDE KERK. (Zuiderker k.) Zondag 3 Dec. v.m. 9.30 u. n.m. 2.30 u. Godsdienstoef. CHRISTELIJK GEREFORMEERDE KERK. Zondag 3 Dec. v.m. 9.30 u. n.m. 2.30 u. Godsdienstoef. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Zondag 3 Dec. v.m. 9.30 u. ds. Fleischer. Colecte v /d Kerkbouw te Wageningen. NEDERL. HERVORMDE GEMEENTE HEER HUGO WAARD. Zondag 3 Dec. v.m. 9.30 u. ds. Brink. Zondag 10 Dec. v.m. 9.30 u. ds. Brink. Nagekomen Advertentie. Gaande van het station NOORDSCHARWOU DE over LANGEDIJK naar ALKMAAR waarin een Mantel gewikkeid. Terugbezorging wordt beleefd verzocht aan het bureau van dit blad. M ar k: t berichten. SCHAGEN, den 30 Nov. 1899. 70 f 350 70 100 20 Geldekoeien (magere) 100 145 21 Idem (vette) 150 225 5 Kalf koeien 120 180 80 100 4 Graskalveren. 40 50 26 Nuchtere Kalveren 7 22 Rammen Schapen (magere) 150 Idem (vette) 24 27 50 1500 Overhouders 12 20 Lammeren 2 Bokken en Geiten 4 8 22 Varkens (magere). 8 11 25 Vette varkens pkilogr.,, 0 35 0 38 4 6 0 40 90 Kippen 0 50 1 0 65 1 10 2000 Kipeieren (per 100) 5 6 Eendeieren 0 1100 Boter (Kilogram) 95 1 05 400 Kaas 0 30 0 35 Magere geldekoeien en kalf koeien hielden zich goed staande. In vette koeien was de handel trekkende; le qualiteit gold 30 ets. per halven kilogram. Bij een redelijken handel, waren de vette schapen prijshou dend. Overhouders gingen tegen goede prijzen flink van de hand. De prijzen der vette varkens waren iets verbeterd. Alkmaarsche markt van he den niet ontvangen. Broek op Langcdijk. Marktbericht van 25 Nov. tot 1 Dec. 1899. 25 Nov. bos Wortelen f 0,a f 0, 6000 stuks Reuzen - 2,a - 8, Gewone - 0,a - 0, 2de soort bl. - 0,— a - 0, bos Uien - 0,a - 0, mn. Aardap. - 0,a - 0, 4000 stuks Roodek. - 1,a - 3,50 2000 stuks Gelek. - 1,a - 2,50

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1899 | | pagina 5