I Mantels. Opruiming. Oproeping. BREUKBANDEN f1000 St-Nicolaas Cadeau. M H' N M M M N M 1 és ut attesten, e Noordscharwoude. Notaris DIJKER, Twee WOOHHTOEU, Uit de hand te koop GEVRAAGD: DEELGENOOT. laaf wie uit ge echter- gaan? MAK ONDERSTAAND ADRES, NAAIMACHINES. Een uitstekend, werkende NAAIMACHINE. De St Nicolaas-Étalage Tevens GRONDDOOZEN in voorraad. ajaSt,KCOUAS-ETALAGE j Een solied HORLOGE S. VAN DER een nette JONGEN Be ST. NICOLAAS-Étalage St. Nicolaas-Étalage Chocolade en Suikerwerken, S S. Schuitemaker St NICOLAAS ARTIKELEN. Kleine kistjes SISABII. JACOB St.Nicolaas-étalage GEREED „SINTNICOLAAS." H St. Sicolaas Étalage St. Nicolaas Cadeaux Naaimachines met élégante Kast s mmiamützi. lit Katholieke Stuiversmagazijn Finale uitverkoop van alle soorten MANTELS, tegen Spotprijzen. MATH. RE1MANNS, Technicus, Badhuisstraat 12, HAARLEM. 4 nieuwe boekjes werden wederom aangevraagd en uitgereikt, waarvan het laatste is genom- merd 10351. Tot bestuurslid van de Afd. Langcdijk der Noord-Hollandsche vereeniging „Het Witte Kruis", is gekozen de Heer M. Hart, te Broek op Langendijk. Als afgevaardigden naar de Al- gemeene vergadering, hebben de Afd. vertegen woordigd de HH. Dr. Hamaker en Ds. Fleischer. Advertentiën. Bevallen van een Zoon, I. OOSTERHOUT—v. d. Meulen. Helder, 30 Nov. 1899. is voornemens op Woensdag* 13 De- ccmber 1899, des voormiddags te 10 ure, in de herberg „de Burgte NOORD SCHARWOUDE, ten verzoeke van de erven Mej. GRIETJE PAARLBERG, wed. G. SLO- TEMAKER, publiek te verkoopen: met Schuren en Erven, benevens met Water, alles in de gemeente Noórd- scharwoude, te samen groot 0.80.64 h. Alsmede een perceel Bouwterrein, in de Diepsmeer onder Oudkarspel, eigendom van den heer ALBERT ROOS. Zij, die te vorderen hebben van of ver schuldigd zijn aan den boedel en nalatenschap van den Heer Cornells van der Oord Oorneliszoon, in leven koopman te Noordscharwoude, en aldaar op 31 October 1899 overleden, zoomede de borgtochthouders, worden verzocht daarvan opgave of betaling te doen vóór of op 11 öecemher 1§99, ten kantore van den Notaris DUKER. Notaris GOUVERNE zal verkoopen te ALKMAAR, in het hierna gemeld lokaal, op telken dage des avonds 6 uur: De van ouds bekende XJITSJPA.IV- N1NO genaamd „de Verdulden Wagen," waarin VERGUNNING, met Stalling-en, Wagenhuis, Bouwterrein en di verse Woningen, bijzonder gunstig lig gende aan het Groot Noord-Hollandsch Kanaal en de Nieuwesloot, op den hoek van de Karne- melksbuurt, bij de Friesche Brug te Alkmaar, groot 0,26,13 H.A., alsmede de aller uitmun- tendste WEILANDEN, voor alles ge schikt, liggende in de onmiddellijke nabijheid van de uitspanning, achter den stoomhoutzaag- molen „de Simson", langs de Hoornsche Vaart en de Nieuwesloot te Alkmaar, groot 5,18,03 H.A. Eigendom van den Heer G. SCHOON. als le Hypotheek gevraagd op een SOLUI), NIEUWGEBOUWD HUIS, ter waarde van flSOO. Brieven fr. onder letter H. K. Z. aan het bureau v/d blad. Het van ouds bekende KOFFIEHUIS met Stalling, „BI EOOBI IIEÏÏW/1 staande aan het NOORDEINDE te OUD KARSPEL en in eigen toebehoorende aan 1». 8THIIMAV, sedert jaren een flink: burgerbestaan opleverende. De helft der koopsom kandesver- langd als le hypotheek op het huis gevestigd blijven. Verzenders van ItOODE- en IVITTE KdOL voor export. Brieven franco onder letter Z 150, aan den Uitgever van dit blad. Een GROENTENKOOPMAN, voorkorten tijd nog flink verzender en bekwaam in 't vak, vraagt een DEELGENOOT met klein kapitaal, om deze zaak met flinke energie voort te zetten. Brieven fr. onder letter X a/h bureau van dit blad. De ondergeteekende, uitste kend bekend met liet TUIN BOUW VAK, beveelt zich beleefd aan tot het aanleggen en onderhouden van tuinen, alsmede voor alle tot liet vak bchooremle werkzaamheden, alsmede voor het snoeien van boomen. Levering van alle op dat gebied voorkomende ar tikelenals HEESTERGEWASSEN, VRUCHT- en LEIBOOMEN, BLOEMEN, enz. tegen zeer billijke prijzen. Eene soliede en degelijke behandeling ver zekerende, met hoogachting, UEd. Dw. Dien., O. DEKKER. NOORDSCHARWOUDE, Molenkade. Als Sint Nicolaas-cadeau HIP"orden Sigaren «ÜLltijd nog Of raag ontvangen ÜÜu van goede kwaliteit JSookt men ze 't liefst. daar vindt ge de heerlijkste SIGAREN, keurig verpakt, in kistjes van 100, 50 en 25 stuks, naar verkiezing. Met aanbeveling, UEd. Dw. Dr., Noordscharwoude. J, SWAGEE Cs, Voor de SINT NIC0LAAS geen prachtiger CADEAU dan Wie daarover denkt, bestelle die dan aan on derstaand adres, wil men zeker zijn van iets degelijks te zullen ontvangen. is weder gereed. Voorzien van vele fraaie en nuttige CADEAUX. Met beleefde aanbeveling, R. LU IJ TING. ZUIDSCHARWOUDE. N. B. Verzoeke beleefd vroegtijdige opgave voor de AANVULLINGSDOOZEN der Richters Anker Steenbouwdoozen. De ondergeteekende bericht aan 't I geachte publiek, dat vanaf Zondag 26 November 1899, GEREED is, ruim voorzien van eerste kwaliteit CHOCOLADE en SUI KERWERKEN. Tevens ruim voorzien van Groots Taaijj 01 Spooilaa®, alsmede priuia Boterletters. I Onder beleefde aanbeveling, Zd.-Scliirwoüik C. DE JONG. in GOUDEN, ZILVEREN ofNICKELEN KAST is een uitmuntend Ge koopt deze goed gerepasseerd en onder ga rantie, vojr billijken prijs bij ZUIDSCHARWOUDE, Horloger bij wien tevens een flinke collectie Regu lateurs, Fantasie- en Wekker klokjes, een groote keuze Barometers en een schoone collectie nic kelen lïorlo- gekettings voorradig is. P.S. Aan hetzelfde adres gevraagd, ter opleiding in het vak. IS GEREED. Rijke keuze in Lees-, Prenten-, Schrijf- en Kerkboeken, Portret, Poësie-Albums, Portefeulles enz., enz., Aanbevelend, P. OTTO. Broek op Langedijk, 25 Nov. 1899. T"|e Ondergeteekende maakt n -®-^bij deze bekend, dat zijn voorzien van verschillende H van lieden af gereed Is. -gg Met aanbeveling Koek- en Banketbakker, W NOORDSCHARWOUDE. Chocolade en Suikerwerken uil de fabriek van BENSDOUP Co. Kuime keuze Alsmede eene flinke partij ODEURS (BOLDOOT) volgende week te verwachten. Aanbevelend, Noordscharwoude. (voorh. P. DE WIT.) D e ondergeteekende bericht, dat zijn van af heden Zondag en van fijne Chocolade- en Suikerwerken voorzien is. Met beleefde aanbeveling ook voor de levering van gFOötC TAAI, SPECU LAAS, BANKETLETTERS, enz. NOORDSCHARWOUDE. f Hiermede bericht ik mijn ge- achten begunstigers dat mijne gereed is, en voorzien van de nieuwste artikelen, vooral op het gebied van Kinderspeelgoed. Uw Dienaar A. GROOT Nx. NOORDSCHARWOUDE. 9 i 9 19 in diverse prijzen voorhanden. Groote keuze in BoezelaarsHand schoenenDoekenenz. enz. WollenWatten DekensRestanten Katoentjes en Japonstoffen tot zeer lage prijzen. M. MEIEIl ZOON. ALKMAAR. LANGESTRAAT. St. Maartensbrug. De nieuwe jaargang van zal beginnen met de boeiende romans van: De misdaad van het eilaml - De kloosterruïne en meer dan 50 kleinere verhalen, alsmede raad sels, versjesnuttige wenkenanecdotenlogo- grieven, rebussen, enz., alles aan den geringen prijs van 65 cent per drie maandenfranco per post 80 cent. De le aflevering ligt bij eiken boekhandelaar ter inzage en bij den Uitgever P. STOKVIS-WATERREUS, 's Bosch. Regenmantels en korte mantels vanaf f2,50. C. W. Zuidscharwoude. ZONDER VEER systeem „REIMANNS" is het nieuwste, doelmatigste en voortref felijkste op het gebied van Breukbanden. Niettegenstaande de zachtheid, solidi teit, en elegant model zijn zij instaat de zwaarste foreuk YoEltOlilCII.ZOII- der eenigen last of pijn, iai te lioaiden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1899 | | pagina 7