TB HERE'S THEE Heeren- lünderkleedliig. St. Nicolaas-Etalage MANTELS, I Paarden- Zwaar land HOF B 25. ALKMAAR. Alkmaar. J. H. JL KUHIi. Hof B 25. Tot een bezoek aan T Gebr. GOEDEMAN.»- Kool- NICO VAN VUURE. Brandwaarborgkasten NICO VAS VtltJEE, Hoest Gij bladen-mest met TÏÏBFSTBOQI- SSL verwarmt uitstekend. Ia Neemt de proef. P. de Wit. M RolpensHoofdkaas Boterhammenworst uitgesneden HamRol kam,Lever- Sf Rookworst P. J. ILOOSTIllOE®. Noorderbank Alkmaar. Eenig adres van PEEK- CLOPPENBURG's Heeren-Confectie en Goederen naar Maat, PANTALONS, KINDERJASSEN, CAPES, enz. Elegants Coupe. Vaste prijzen a contant. mijn prachtige ■FHr Chocolade en Suikeowerkea, Oud-Karspel. S. EVERS. H==== MANTELS. OPBUXMUTO MANTELS. LEVERTRAAN, uit „de Nieuwe Gaper" Echt Frissch W0ETEL2AAE JACOB JONG, «H P. flu Wit, J. BOSSERT Hzn, Verkoop en Reparatie onder garantie Mooie gele STALSCHELPEN, W. F. STOEL Hoon, DE BAZAR DE II0LLANDSCI1ELELIE TUIVEESIAGAZIJN. S: bij J. JONG- Noordscharwoude. J. JONG 't Veld. W. BUISMAN Obdam. "Wed. G. KLAVER Spanbroek. C. PANNEKEET Hoogwoud. J. KEIZER Broek op Langendijk. diverse afmetingen en prijzen. Fabriek en Mag-azijn, Zaadmarkt No. 78, ALKMAAlt. Gebruikt dan Gapertjes drop uit den blikken Trommel en gij hoest niet meer. Verkrijgbaar 25 cent per ons. Deze DROP is naar een zeer oud- en gun stig bekend staand recept gemaakt. Bij de meeste winkeliers op Lange dijk en Omstreken verkrijgbaar. Voor winkeliers bij W. PE- NAAT W.Pzn., Alkmaar. stallen mag TURFSTROOI- SEL niet ontbreken. maakt men er luchtig* en g-ewasselijk mede. Die zeker wil wezen bestelle spoedig bü te Noordscharwoude. en verder alles wat tot het vak behoort. Aanbevelend, UEd. Dnr. BROEK OP LANGENDIJK. 16 Nov. 1899. CredietenDeposito'sEffec tenCouponsProlongatieHy potheken. Voor inlichtingen vervoege men zieli tot den Agent der hank den Heer G. Wagenaar J.Grz., BROEK OP LANGEDIJK. voor Alkmaar, Schagen en omstreken, pip*" Enorme keuze "HïJ DEMI-SAISONS, WINTERJASSEN, JEKKERS, ULSTERS, yaggSgjatefc» voorzien van fijne houdt zich minzaam aanbevolen, Uw. Dw. Dienaar van een groote partij ver heneden fabrieksprijzen a contant. UEd. Dienaren, Prima Medicinale Lofoddinsche Luttik-Oudorp C. li, ALKMAAR, door vele doctoren aanbevolen, tengevolge zeer groot jo dium gehalte, uitmuntende door helderheid en smaak. Verkrijgbaar in flacons van 4 en 8 maatjes inhoud te gen concurreerende prijzen. Aan kinderen, zwakken en herstellenden kan deze zuivere Levertraan niet genoeg worden aanbevolen. Men lette vooral op het handelsmerk „DE NIEUWE GAPER" en wachtezich voor goedkoope Verkrijgbaar bij de meeste winkeliers op LANGEDIJK en Omstreken. Gegarandeerd h fl.50 per pond. Verkrijgbaar bij NOORDSCHARWOUDE. P.S. Monster ter bezichtiging. Mient B 6, ALKMAAR. MAGAZIJN van Horlogiën, Pendules, Regelateurs, Wekkers en Barometers, Goud, Zilver, Diamanten, Koralen en Haarwerken. ZIE ÉTALAGE. Inkoop hoogste waarde. zijn weder voorhanden r aan de Steenkooperij van' te ALKMAAR. DAMESMODEGIDS IS HET DOELMATIGSTE, GOEDKOOPSTE EN MEEST VOLLEDIGE DER GROOTE MODEWEEKBLADEN. (De inteekening geschiedt telkens voor 12 nrs„ Nos. 1- 12 13-24 5—36 37—48). De jaargang bevat 48 nummers, wekelijks verschijnende, met duizenden platen, pa tronen, enz. enz. DE BAZAR verschijnt in bijna alle Europecsche talen, net eene totale op lage van HONDERDDUIZENDEN EXEMPLAREN. In Nederland stijgt de oplaag gestadig. DE BAZAR behoort tot de meest vol ledige Modeweekbladen die verschijnen. PARIJSCHE, WEENSCHE en BER- LIJNSCHE modes voor DAMES en KIN DEREN worden daarin geregeld opgeno men IIANDWERKPATRONEN vin den daarin eveneens een plaats. PRIJS PER 12 NUMMERS (met 6 sup plementen, geteekende snijpatronen) (le Uitgave) fl.25; per post fl.40. PROSPECTUS en PROEFNUMMER alom verkrijgbaar. Naar plattelandsgemeenten per po3t, na ontvangst van postwissel, intezenden aan het Hoofdbureel van DE BAZAR, Wagenstraat 100102, Den Haag. Bij den ondergeteekende verschijnt iederen Woensdag: Weekblad voor Dames ONDER HOOFDREDACTIE VAN Mevr. S M. C. van Wermeskerken-Junius 1 (Johanna van Woüde.) „De HollandscUe Lelie" is liet eenige Week- j blad in Nederland voor Dames uit de hoog- ste en beschaafdste kringen; let hierop voor I i uwe advertentiën. Prijs per jaargang f 4,50 fr. p. p. f5- Procfuuniniers gratis, Amsterdam. L. J. VEEN. Prachtige Lectuur voor de Huiskamer levert het Katholieke 65 cent per kwartaal, per post 80 ct. Het vorig jaar was de aanvraag zoo groot, dat nog voor het einde van de jaargang reeds alles was uitverkocht. De eerste aflevering van den nieuwen jaar gang bevat Levend Hcgraven. De Zoon van den Zand boer. Eenmaal in 't Leven. Houtvester Reichcrt. Een edele Wraak. Hoeders afscheid. De Scheepsjongen De bedrogen Duivel. Allerlei. Raadsels enz. Abonne menten worden aangenomen bij alle Boekhande laren of bij den Uilgever P. STOKVIS-WATERREUS, 'sBosch. Gedrukt bij J. H. KEIZER, Noordicbarwoudo.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1899 | | pagina 8