Weekblad voor LANGEDIJK en Omstreken. N°. 50. Zondag 10 December 1899. 8e Jaargang. N ieu wstij dingen. Feuilleton. WREED GESCHEIDEN. NIEUWE LtM.dUkbll CtllAMT. Deze courant verschijnt eiken Zaterdagnamiddag. ABONNEMENTSPRIJS voor Noordscharwoude, Oüdkarspel, Zuidscharwoude en Br. op Langedijk per drie maanden 50 ct., franco p. post 60 ct. UITGEVER: J. II. KEIZER. BUREEL: IVoordscharwoude. PRIJS DER ADYERTENTIËN: Van 15 regels 30 ct., elke regel meer ct. Groote letters of vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Brieven rechtstreeks aan den Uitgever. ISij dit nummer behoort een bijvoegsel. Zij, die zich met 1 JANU ARI 1900 wenschen te abon- neeren op dit blad, ontvan gen de voor dien datum ver schijnende nummers GRATIS. Sint Pancras, 8 Dec. '99. Gisteren avond werd in het lokaal van den heer J. Ruijs alhier eene vergadering gehouden van de afdee- ling „Sint Pankras" der „Naamlooze Landbouw- en Handelsvereeniging." In de eerste plaats was aan de orde het vast stellen van een afdeelingsreglement. Als leiddraad werd daarbij gevolgd het door het Hoofdbestuur toegezonden concept-reglement. In hoofdzaak werd dit reglement ongewijzigd aangenomen. Over de contributie was men het niet zoo spoedig eens. Door het bestuur werd voorgestelld om boven de bijdrage aan 't Hoofdbestuur een contributie te heffen van y4 cent per snees van 100 snees en daar beneden en van 1/2 cent per snees voor meer dan 100 snees. Dit voorstel kon echter niet de goedkeuring der meerderheid ver werven. Verschillende voorstellen kwamen hier omtrent nog aan de orde, totdat de keus over bleef tusschen eene contributie van 1/\ ct. of xj2 ct. per snees boven de 50 cent voor 't Hoofd bestuur. De meerderheid der vergadering, van meening zijnde, dat van 1/i cent al te zuinig moest huis gehouden worden, stelde alsnu de contributie op V» ct. per snees. 37.) Hij liep recht voor zich nit de rue Bonaparte ten einde, ging uit kracht van gewoonte, den boulevard Saint-Germain op en trad daar het café Soufflet binnen, waar hg altijd kwam. Het was nog wat vroeg en er waren bijna geen bezoekers. Hg zette zich treurig in een hoek neer, bestelde een glas marsala, vergat er van te drinken en verzonk diep in gedachten. Waarom had hg zich met dat avontuur ingelaten Waarom was hg zoo ontroerd over de mogelijke gevolgen van zijn ontmoeting met die onbekende vrouw? Het was immers maar een dwaasheid, die niets om het lijf had ja, maar De arme Martineau zag onophoudelijk twee be- tooverend schoone oogen op hem rusten en hg voelde een onbedwingbare begeerte om die schoone oogen weer te zien. Wel deed hg, het dient tot zgn lof gezegd, al wat in zijn vermogen was,om dergelijke gedachten van zich af te werpen, maar het gelukte hem niet best. Trouwens, zou hij haar nog wel terug zien, had zij de woning gehuurd, zou zg wel eens zgn buur vrouw worden? Deze vragen wekten een koortsachtige nieuws gierigheid in Martineau op. Wanneer hg een inlichting vroeg aan de por tierster Misschien was het nog wat te vroeg. Nu, des te erger. Terwjjl hg' naar de rue Bonaparte terugkeerde, voelde hg zich ongerust, het was hem alsof hij er verkeerd aan deed zich om die vrouw te bekomme ren en aan den anderen kant dreef een onweer staanbare macht hem tot haar aan. Zij was ook zoo schoon. Op mgn woord, zeide hg voor zich, ik heb nog De contributie voor leden, niet bouwers, werd vastgesteld op 1 gulden. Eenige discussie werd nog gevoerd over het artikel, dat spreekt over de splitsing der uit te brengen stemmen in voor en tegen door de afge vaardigden ter algemeene vergadering. Men wilde deze splitsing verplichtend stellen, doch daar 't Algemeen Huishoudelijk reglement hier spreekt van „kunnen", werd eene dusdanige verplichting in strijd geacht met dit Algemeen Reglement en moest men tot veler spijt zich hierbij neer- Als tweede punt der agenda werden besproken de uitkomsten der proeven met het door het Hoofdbestuur aangeschafte reuzenbloemkoolzaad. Over het algemeen was men met den uitslag niet tevreden, zoodat besloten werd het zaad niet te accepteeren. Daar inmiddels de helft der leden de verga dering reeds had verlaten werd over het volgende punt„Aanschaffen van gereedschappen" weinig gesproken en ging de Voorzitter, de heer A. Nobel, tot sluiting der vergadering over. De collecte, alhier langs de huizen gehouden ten behoeve der Nederl. Zuid-Afrikaansche Ver- eeniging heeft opgebracht f 190,15. De afdeeling Aardswoud en omstreken van de Sociaal Democratischo Arbeiderspartij, is van plan in deze maand te Winkel een vergadering te houden voor algemeen kiesrecht en heeft daar voor den moreelen steun verzocht van het Bestuur der te Winkel bestaande Liberale Kiesvereeniging. Het Bestuur heeft echter geweigerd dien steun, bestaande in het schriftelijk aanmoedigen der leden tot bijwoning dier vergadering te verleenen, wijl het van oordeel is, dat de leden geen aan moediging noodig hebben en zelf wel kunnen oordeelen of bijwoning voor hen geweuscht is. Te Lutje winkel is op Sinterklaasavond door den Rijksveldwachter, den heer C. v. d. Hulst, een man aangehouden met een zwaren zak op nooit zulke vreemde gedachten in mijn hoofd gehad als vanmorgen. Zou het zoo iets van een voorgevoel zgn, dat ik mg met een kwade zaak inliet? Och, kom, het is een aardigheid, meer niet, ik heb er pleizier in, dat is alles. De portierster van Martineau was alleen en bui ten zichzelve van genoegen. De woning was verhuurd en de lieve jonge dame had haar twee louis fooi gegeven, niet één, zooals de gewoonte is, maar twee, die tegen elkaar klon ken in den zak van moeder Bergougnous. De brave vrouw vertelde vol geestdrift dat de nieuwe huurster een vrouwtje van negentien a twin tig jaar was, sedert nauwelijks een jaar gehuwd. Bij dat woord trok Martineau een leelgk gezicht. Maar zij kon het bij haar man niet uithouden, hernam de portierster, hij is een schuin heer, die speelt en heele nachten in de koffiehuizen zit, alsof het geen schande was, naar de kroeg te loopen, wanneer men zulk een mooi lief vrouwtje heeft. Er moet nog iets gebeurd zgn, een groot schandaal en toen is de vrouw boos geworden en heeft echtschei ding aangevraagd. Nu speelde er weer een glimlach om defi mond van Martineau. Zij was rijk van zichzelf, vertelde de portierster verder, zij had een groot landgoed in Provence, maar zg wilde een woning hebben te Parijs, om het be loop van haar scheidingsproces af te wachten zg heette mevrouw Bernadeite Regnant en had onder den hemel haars gelgke niet in lieftalligheid, vrien delijkheid en mildheid. Dus zg komt hier in huis wonen vroeg Martineau. Terstond, mijnheer Martinuau, terstond. Vanavond brengt zij vast wat zij het meest noodig heeft en zal een kamer compleet meubileeren, in afwachting tot zij zich hier voor goed kan vestigen. O I Zg is een dame die weet hoe het hoort. Heel goed, heel goed, mompelde Martineau, het is altijd aangenaam met een mooie vrouw in één huis te wonen. Men kan haar dan nog eens van tijd tot tijd zien en een vriendelgken groet met haar wisselen. Ja, mijnheer Martineau, en haar bijna doen flauw vallen van schrik, door haar als een dolle stier te- den schouder. Met de tram van 8.18 was hij van plan te vertrekken, wat hij ook kon, maar zon der vracht, want die werd door iemand van Lut jewinkel tegen vergoeding naar de bouwhoeve „Zeelust" te Groetpolder gebracht, vanwaar ze afkomstig bleek te zijn. Haringcarspel. Tot bestuursleden voor den Ringpolder zijn den 5 dezer met algemeene stemmen herkozen de hee.enW. Govers, als voorzitter en G. Visser als hoofdingeland. Den 8 Januari 1900 hoopt de heer J. Fraij te Dirksliorn den dag te herdenken, waarop hjj vóór 50 jaar benoemd werd tot geëmplooeerde bij het bestuur van het Ambacht van Westfries land, genaamd Geestmerambacht, eerst als op zichter en later als penningmeester. Paaschtcntoonstelliiig. Donderdag vergaderde in het N.H. Koffiehuis te Schagen de vereeniging tot het houden van jaarljjksche Paaschtentoonstellingen van vee te Schagén. Ingekomen was de goedkeuring voor de verloting op 5 April 1900, de toekenning eener subsidie door den Raad der gemeente Schagen van f 100 en de mededeeling van den Slagershond, dat voor 1901 bij aanvraag waar schijnlijk wel eene subsidie van f75 voor de vereen, zou worden beschikbaar gesteld. Het aan tal leden was van 289 tot 315 geklommen, de donateursgelden van f360.50 tot f366 gestegen. De rekening over 1898 werd goedgekeurd en wees eene ontvangst aan van f 1838.96, bij eene uitgaaf van f868.51, batig saldo f970.45. De rekening der verloting sloot-in ontvangst en uit gaaf met een bedrag van f8931.65. Het pro gramma der tentoonst. in 1900 onderging eene kleine verandering het aantal prijzen voor pluim gedierte, werd n.l. verdubbeld. Gepubliceerd zal worden, dat voor de verloting op voorschrift des ministers alleen aangekocht zullen worden: een hoevige en herkauwende dieren, varkens, rijtui gen en voorwerpen in den landbouw gebezigd. gen het lijf te rennen. Moeder Bergougnous had gezegd »als een dolle stier." Helaas, ik ben ook zulk een ongeluksvogel, zuchtte Martineau. Zij moet mij wel voor een lomperd voor een stom merik gehouden hebben. Nu, nu, zoo erg rond ze het niet Toch waar? Maar ik moet er bij zeggen, dat ik u nogal in de hoogte gestoken heb. Ja, daar heb ik ook zoo iets van gehoord. Zoo, nu ziet ge eens hoe ik ben. Ik kan er niets aan doen, maar ik heb een zwak voor u. Openhar tig gesproken, zoo ben ik nu, wat erin is, dat moet er uit ook. Dank u wel, moeder Bergougnous, ge kunt op mijn dankbaarheid rekenen, maar hoe heeft uw huurster die lofrede op mg opgenomen? Zeer goed, mgn jongen, zeer goed. Nadat ze zeer aandachtig naar mij geluisterd had, heeft ze mg gezegd, het lieve kind, met dezelfde woorden waar mee ik het u oververtel, mijnheer Martineau, heelt ze me gezegd »Dat jonge mensch schgnt me een orgineele te zijn. Zoo vindt men er tegenwoordig niet veel en ik houd van origineelen." Heeft zij dat gezegd, moeder Bergougnous? Dat heeft ze gezegd, zoowaar als ik een vrouw ben. O maar dan ma? ik er zeker niet aan twijfe len en ik ben er wat mee in mgn schik. Welzoo, mijnheer Martineau, zou dat lieve dame tje u het hoofd op hol gebracht hebben? Helaas ja, moeder Bergougnous, 't is zoo. Zoo maar eensklaps, bom Bom Als een kanonschot, net als in de comedie? Als een kanonschot, juist, mijn lieve juffrouw, dat is het ware woord, gij hebt een man voor u, die door een kanonschot is getroffen. Maar wien het toch niet zoo slecht zal bekomen. Wg zullen dat zaakje wel regelen, mgnheer Marti neau, wees maar gerust, ik zal u helpen zooveel ik maar kan. Ik dank u bg voorbaat, moeder Bergougnous, en om u wat aan te moedigen, wees zoo goed dit vast Tot bestuursleden werden gekozen de heeren P. Zevenhuizen van Warmenhuizen, K. A. Kaan Wieringerwaard en P. Koopman te Nieuwe Nie- dorp. Tot leden der Commissie van onderzoek der rekening 1899—1900 en begrooting 1901 werden benoemd de heeren: Van der Maaten, Kruse en J. Kuilman. De tentoonstelling zal worden gehouden op 4 April 1900. Schagen. Den heer Heijligers, postdirec teur alhier is op zijn verzoek wegens lichaams gebreken met ingang van 16 Januari a.s. eervol ontslag uit zijne betrekking verleend. De directie van het kantoor alhier zal dan wor den waargenomen door dén directeur van het kantoor te Heemstede, den heer W. F. L. Ou denhoven. Naar men ons mededeelt, zal er in Schagen naar getracht worden een post- en tele graafkantoor te krijgen. Zooals de toestand nu is, kan hij onmogelijk blijven: aan het station der H.IJ. S. M. worden alleen telegrammen „station restante" ontvangen, terwijl gewoonlijk telegram men hier worden bezorgd van de telefoonkanj toren Barsingerhorn en Schagerbrug. Elk tele gram kost de ingezetenen dan 40 cents bestel bon. Landbouwschool. Binnenkort zullen de leerlingen der hoogste klasse van de Rij ks-Landbouwwinterschool alhier een bezoek brengen aan eene kaasfabriek in Friesland en aan de paardenstoeterijen te Bergen op Zoom. Heer Ilugowaard. Tot heden was het hier de gewoonte de van de kool beroofde stronken met eene soort tweetand of soms ook wel met een ouden wieder om te halen. Dit is evenwel nog al tijdroovend, zoodat bij gebrek aan arbei ders soms heele akkers nog met die stronken prijken, nadat de kool er al verscheidene dagen af is. Teneinde tot bespoediging van deze werk zaamheid te komen, is in den loop der week door de firma De Jonge en Co. te Dordrecht, op de koolakkers van den br. Jb. Pool, eene proef ge- aan te nemen. De goedgeefsche Martineau hield der waardige portierster een vgf-francsstuk voor, dat zij aannam onder luide betuigingen van dank en gehechtheid. Kgk eens, daar komt mgn kapitein riep Marti neau, terwijl hij buiten de portiersloge snelde. Zoo vroeg? Dat is geen gewoonte. Inderdaad, kapitein Filip Dormelles kwam, in klein tenue, een portefeuille met papieren onder den arm, van het ministerie terug. Martineau haalde zijn officier op de trap jn. Als ge een weinig vroeger gekomen waart kapi tein, dan hadt ge de deur gesloten gevonden. Verduiveld, dat zou mij niet bevallen zgn, zeide Filip, want ik heb haast. Zijn stem klonk vroolijk en zgn gelaat stond zeer opgewekt. Goddank, zeide Martineau voor zich, er is niets gebeurd. Hjj opende de deur der woning en volgde Filip in zijn studeerkamer. De officier legde de porte feuille in een lade van zgn schrijfbureau. Dit zullen wg zorgvuldig wegsluiten, mompelde hg. er zgn gewichtige papieren in. Vervolgens wendde hg zich tot Martineau en zeide met een glimlach Ik ken iemand, die zoo aanstonds big zal zgn. Ik misschien Ja. Is mijn verlof afgekomen? Ja, mjjn beste Martineau, gelijk met het mgne. Wij hebben elk drie maanden verlof, te beginnen met aanstaanden Zaterdag en wg hebben heden Maandag 7 November, dus over vijf dagen. Leve de republiek! riep Martineau, terwijl hg met beide armen in de lucht zwaaide. Daarna ging hij op dankbaren toon voort: Ik dank u van harte, kapitein, voor hetgeen ge voor mij gedaan*hebt. Wanneer ik gedurende uw verlof naar de compagnie had moeten terugkeeren, dan weet ik niet wat er van mij zou geworden zijn. Ik ben u dus wel erkentelijk. Kom, kom, laat dat maar, mgn vriend, ik zal u nooit genoeg kunnen vergelden, tenminste als er geen onvoorziene dingen gebeuren, waar ik volstrekt

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1899 | | pagina 1