Tl HERE'S THEE Mantels. Opruiming. MANTELS, Kool- Paarden- Zwaar land JACOB JONG, voort. P. fle Wil, Firn J, H. aarinBaffiersw OPRUIMING Gebr. GOEDEMAN.au-. Uit de hand te koop Een akker BOUWLAND, A. DIRK1IUT, te Broek opLangeilyk. Een sulieil HORLOGE S. VAN DER een nette JONGEN NAAIMACHINES. Een uitstekend werkende NAAIMACHINE, VEEVOEDER. PAUL KRUGER. Mooie gele STALSCHELPEN, W. F. STOEL Hoon, Mades-sast met TÏÏBFSTBOOI- SEL verwarmt uitstekend. Ia maakt men er tuchtig en g-ewasselijk mede. Neemt de proef. P. de Wit. Noorderbank Alkmaar. C. Wagenaar J.Grz., LEVERTRAAN, uit „de Nieuwe Gaper" Luttik-Oudorp C. 11, ALKMAAR» Echt Priesch WQRTELZAAD DE BAZAR Finale uitverkoop van alle soorten MANTELS, tegen Spotprijzen. C. W. BöTTGER, wmwimm kakhuizen. Bcscliuillioiik en Crème. Door Pastoor M. BECK 'S BREUKZALF en MAAGDRUPPELS MATEI. 'HEIMANNS, J. B0S3ERT Hm, Verkoop en Reparatie onder garantie Hoest Gij f DE 1I0LLANDSCIIE LELIE Iet Katholieke Stuiversmagazijn bij J. JONG Noordscharwoude. J. JONG 't Yeld. W. BUISMAN - Obdam. Wed. G. KLAYER Spanbroek. C. PANNEKEET Hoogwoud. J. KEIZER Broek op Langendijk. gelegen aan en ten westen derWij- desloot. gemeente Zuidscliarwonde. Inlichtingen te bekomen bij den Heer in GOUDEN, ZILVEREN ofNICKELEN KAST koopt men goed gerepasseerd en onder ga rantie, voor billijken prijs bij ZUIDSCHARWOUDE, Horloger, bij wien tevens een flinke collectie Begxi- latenrs, Fantasie- en Wekker klokjes, een groote keuze Barometers en een schoone collectie nickelen Horlo- gfekettinsjfs voorradig is. P.S. Aan hetzelfde adres g-evraagfd, ter opleiding in het vak. bestelle men aan onderstaand adres. Men kan zeker zijn iets degelijks te zullen ont vangen. Jb. KOK 't Goedkoopst adres KIPPENVOEDER, Tarwe vermengd met Gerst, Haver, Mais en Boekweit p. H.L. f 3.40 LICHTE ROGGE 2.35 Beter soortv ,,„3.10 VOERHAVER, p. 40 K.G. 2.65 VOERTARWEp. H.L. 4.20 LIJNMEEL, p. 100 K.G. 8.— Gewoon VOERMEEL,. 100 K.G. 5.— ZADERIJ om te broeien voor 't vee p. H.L. 1.45 LICHT VOEDER in kippeloopen of eendekooienp. H.L. 1.40 Bovenstaand wordt onmiddellijk na ontvangst van postwissel franco verzonden. Bij 5 a 10 zak tegelijk, 10 cent per zak lager. RElHEi, in Granen en Meel. Zend aan den Boekhandelaar W. M. HEIJL, te Utrecht, EEK GULDEK en u ontvangt franco thuis het volgende 1. Een boeiend verhaal, getiteld„Tusschen twee Vuren", groot 192 bladz. 2. Een Vloeiboek. 3. Een zeer populaire roman van Marlitt, met platen. 4. „Het Transvaalsch Volkslied", op muziek voor Zang en Piano. 5. Een plaat: „Rots der eeuwen". 6. Een plaat: „Helpt elkander". Deze beide platen hebben eene afme ting van 48 X 56 c.M. 7. Het zeer gelijkend portret van PAUL KRUGER, President van Transvaal, groot 63 X 78 c.M. Wie zoo'n pakket bestelt, ontvangt daarbij een zeer mooie Humoristische Scheurkalender voor het jaar 1900 cadeau. Men gelieve op de postwisselstrook te zetten „Paul Kruger". zijn weder voorhanden aan de Steenkooperij van1 te ALKMAAR. stallen mag TURFSTROOI- SEL niet ontbreken. Die zeker wil wezen bestelle spoedig bij te Koordscharwoude. CredietenDeposito'sEffec tenCouponsProlongatieHy potheken Voor inliclitin^eii vervoegfe men zich tot den Agent der bank den IBeer BROEK OP LANGEDIJK. Prima Medicinale Lofoddinsclie door vele doctoren aanbevolen, tengevolge zeer groot jo dium gehalte, uitmuntende door helderheid en smaak. Verkrijgbaar in flacons van 4 en 8 maatjes inhoud te gen concurreerende prijzen. Aan kinderen, zwakken en herstellenden kan deze zuivere Levertraan niet genoeg worden aanbevolen. Men lette vooral op het handelsmerk „DE NIEUWE GAPER" en wachte zich voor goedkoope aanbiedingen. Verkrijgbaar bij de meeste winkeliers op LANGEDIJK en Omstreken. Gegarandeerd a f 1.50 per pond. Verkrijgbaar bij NOORDSCHARWOUDE. P.S. Monster ter bezichtiging. DAMESMODEGIDS IS HET DOELMATIGSTE, GOEDKOOPSTE EN MEEST VOLLEDIGE DER GROOTE MODEWEEKBLADEN. (De inteekening geschiedt telkens voor 12 nrs.. Nos. 1- 12 13-24 5—36 37—48). De jaargang bevat 48 nummers, wekelijks verschijnende, met duizenden platen, pa tronen, enz. enz. DE BAZAR verschijnt in bijna alle Europeesclie talen, iaet eene totale op lage van HONDERDDUIZENDEN EXEMPLAREN. In Kederland stijgt de oplaag gestadig. DE BAZAR behoort tot de meest vol ledige Modeweekbladen die verschijnen. PARIJSCHE, WEENSCHE en BER- LIJNSCHE modes voor DAMES en KIN DEREN worden daarin geregeld opgeno men HAKDWERKPATROKEK vin den daarin eveneens een plaats. PRIJS PER 12 NUMMERS (met 6 sup plementen, geteekende snijpatronen) (le Uitgave) fl.25; per post fl.40. PROSPECTUS en PROEFNUMMER alom verkrijgbaar. Naar plattelandsgemeenten per post, na ontvangst van postwissel, intezenden i aan het Hoofdbureel van DE BAZAR, I Wagenstraat 100102, Den Haag. Regenmantels en korte mantels vanaf f2,50. Zuidscharwoude. FABRIKANT VAN zijn duizenden genezen. Men vrage brochure met attesten bij Geiieraal-Agentuur, Badhuisstraat 12, HAARLEM of bij den agent R. LUIJTING, winkelier, Zuidscharwoude. MIENT 9. van een groote partij vei* beneden fabrieksprijzen a contant. UEd. Dienarenj Mient B 6, ALKMAAR. MAGAZIJN van Horlogiën, Pendules, Regelateurs, Wekkers en Barometers, Goud, Zilver, Diamanten, Koralen en Haarwerken. ZIE ÉTALAGE. Inkoop hoogste waarde. Gebruikt dan Gapertjes drop uit den blikken Trommel en gij hoest niet meer. Verkrijgbaar 25 cent per ons. Deze DROP is naar een zeer oud- en gun stig bekend staand recept gemaakt. Bij de meeste winkeliers op Lange dijk en Omstreken verkrijgbaar. Voor winkeliers bij W- PE TST.A. AT W.Pzn., Alkmaar. G iederen Woensdag: G Weekblad voor Dames ONDER HOOFDREDACTIE fP VAN 9 H Mevr. S NI. C. van Wermeskerken-Junius (Johanna van Woude.) De nieuwe jaargang van zal beginnen met de boeiende romans van De misdaad van liet eiland - De kloosterruïne en meer dan 50 kleinere verhalen, alsmede raad sels, versjes, nuttige wenken, anecdoten, logo- grieven, rébussen, enz., alles aan den geringen: prijs van 65 cent per drie maanden, franco per post 80 cent. De le aflevering ligt bij eiken boekhandelaar ter inzage en bij den Uitgever P. STOKVIS-WATERREUS, 's Bosch. „De Hollandsclie Lelie" is liet eenige Week- dg S? blad in Nederland voor Dames uit de lioog- ste en beschaafdste kringen; let hierop voor gjg uwe adverteutiën. g 2 Prijs per jaargang f 4,50 fr. p. p. f 52 Proefnummers gratis, gg llf Amsterdam. L. J. VEEN. m. Gedrukt 1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1899 | | pagina 4