Marktberichten. 11 - 24en November uit Ladysmith ontvangen heeft. Dien dag wierpen de kanonnen, die bij Blauw- bank opgesteld zijn, verscheiden granaten tusschen de stad en een kudde, die ten westen van het kamp liep te grazen, om het vee naar zich toe te drijven. Dat gelukte inderdaad, en toen een afdeeling bereden infanterie met kanonnen uitrukte om het kostbare voedsel terug se brengen, werd zij zoo hevig beschoten, dat zjj terug moest. Ook Da versterking verkregen te hebben, slaag den zij er niet in, te beletten, dat de Boeren 200 stuks vee buit maakten. De Boeren voor Ladysmith weten dus van ne men maar ook van geven. Proclamatie. President Kruger heeft 10 Oct. j.l. een procla matie uitgevaardigd, waarbij alle dienstplichtige Trans valera in het buitenland (dus buiten de Z.-Afr. Republiek) worden opgeroepen tot den krijgsdienst. Herinnerd wordt aan de straffen die de wet bedreigt tegen nalatigen. Onpartijdig. lste Correspondent (an telegrafist): Stuur as- semblief di volgende telegram dadeljjk weg „Daar het 'n skermutseling ten suide van Lady smith plaas gevonde, maar gin partij het daar iets bij gewin ni." Censor: Wag eers tot daar verder nuws kom 2e Correspondent (die net binnen tree): stuur di volgende telegram dadelik weg: „'n Kaffer vertel dat 2000 Boere gevange genome is, na 'n hevige geveg, ten suide van Ladysmith, en 1000 is gedood." Censor: Ja, dit lijk meer daarna. Alleright, stuur dit mar deur. Mar die laffe telegram moet agterblij. De paus moet het bed houden tengevolge van een lichte verkoudheid, die niet de minste reden tot bezorgdheid geeft. Reeds eerder was men voor den toestand van Z. H. zeer bevreesd. Üitnoodiging voor een terechtstelling. De sheriff van Wratton in den Amerikaan- schen staat Arizona is klaarblijkelijk een zeer beminnenswaardige ambtenaar. Eenige dagen ge leden zond hij, zooals een Amerikaansch blad mededeelt, aan verscheidene dames van zijn ken nis de volgende vriendelijke üitnoodiging „Geëerde mevrouwU wordt beleefd uitge- noodigd tot bijwoning van de ophanging van den moordenaar Georg Smiley, een mooi gebouwden jongen man. Zijn ziel zal 8 December 1899 des namiddags ten 2 ure (precies) ten hemel stjjgen. Bij deze gelegenheid worden de nieuwste ver beteringen op het gebied van wetenschappelijke terdoodbrenging in toepassing gebracht en al het mogelijke zal worden gedaan, dat het schouwspel zoo aantrekkelijk mogelijk is en de ophanging een volkomen sueces heeft." De galanterie van den sheriff van Wratton is niet te overtreffen. Volgens de statistiek der bevolking over 1898 is het getal geboorten in Frankrijk weder 15.174 lager geweest dan in 1897 en zijn 59.054 personen meer overleden, dan in dat jaar. Het voordeelig verschil tusschen ge boorten en sterfte daalde daardoor tot slechts 33.860, nog minder dan 1 op de 1000 inwoners. Sedert 1891 is het getal geboorten met 65.000 of 7 pCt. gedaald, terwijl de sterfte met 119.000 of 11 pCt. afnam. Te Parijs overleed dezer dagen Gravin de Castiglione, die indertijd door geest en schoonheid een voorname rol speelde in de Eransche hoofd stad en een bijzondere vriendin van Keizer Na poleon III was, op wien zij grooten invloed moet Na den val van het tweede Keizerrijk leefde zjj zeer afgezonderd in haar huis op de Place Vendöme, waar zij zelfs, naar men zegt, het dag licht buitensloot. De Pinsche bladen, die in den laatsten tijd dikwijls in beslag genomen zijn en daardoor een schade van 225.000 gulden hebben geleden, hebben zich verzekerd tegen de censuur. De pre mie bedraagt 5 6 procent van de bruto-opbrengst en wordt gedekt door verhooging van den abonne mentsprijs, welke de lezers gaarne betalen. Koeien in de salon-trein. Bij de reis van het Russische Keizerpaar in Duitschland waren de eigenaardigste passagiers van den Keizerlijken trein ongetwijfeld twee koeien, die op reis medegenomen waren, opdat het den drie kleinen prinsesjes niet aan versche melk zou ontbreken. Een der waggons van den Keizerlijken trein waren voor deze beide vierbee- nige hofleveranciers tot een zeer eleganten koestal ingericht. Bodem en wanden waren, zooals de „N. Z." weette vertellen, met witblauwe Metlacher tegels bedekt; voor de grootste zuiverheid werd zorg gedragen. Telegrafisch werd aan enkele sta tions vooruit frisch voeder besteld, zoodat het den dieren aan niets ontbrak; de geheele reis werd door hen in den besten toestand en met „opoffe rende plichtsvervulling" afgelegd. Een Boer schrijft aan een zijner Duitsche vrienden dat het hem treft te zien, hoe de Duit- schers en Franschen met elkander in Transvaal verbroederen. Men kan, zegt hij, geen betere kameraads vinden. In het leger ziet men hen naast elkaar tegen de Engelschen vechten. „Onze Duitsche artilleristen schieten als razenden met de Fransche kanonnen." Als Déroulède dat maar niet te weten komt. In zake Dreyfus. Een brief van den veroordeelde. De „Figaro" maakt eenen brief openbaar, d.d. 2 dezer, uit Carpentras gericht aau den Heer Clamagera, voorzitter der Senaatscommissie, wel ke het vroeger door de Kamer aangenomen am- nestieontwerp overweegt. Men weet, hoe de Re geering gezegd ontwerp in dier voege gewijzigd wenscht, dat ook al de handelingen in verband met de Dreyfus-zaak er onder vallen, hopende alzoo de wandaden van generaal Mercier enz. voor goed in den doofpot te doen en den bin- nenlandschen vrede te verzekeren, j De kapitein schrijft: „Mijnheer de Senator. Den eigen dag, waarop mij de vrjjheid werd wedergegeven door een maatregel, waarom ik niet gevraagd had, schreef ik de volgende verklaring „De Regeering der Republiek hergeeft mij de vrijheid. Zonder de eer is zij voor mij niets. Yan dit oogenblik af zal ik voortgaan het her stel na te jagen van de gerechtelijke dwaling, waarvan ik nog altijd het slachtoffer ben. Ik wil, dat door een beslissende uitspraak geheel Frank rijk wete, dat ik onschuldig ben. Mijn hart zal eerst tot rust komen, wanneer er geen enkel Franschman meer is, die mij eene misdaad wijt door een ander bedreven." Mij voegt het niet, tusschenbeide te komen in de politieke debatten, welke de amnestiequaestie doet ontstaan. Maar heeft het arrest, waardoor ik onrechtvaardig getroffen ben, mij van mijne burgerrechten beroofd, mijne rechten als mensch behoud ik, behoud ik in hun geheel. Aan de Staatsmachten vraag ik slechts één ding: mij geen der middelen te ontnemen, mij door de wet gegeven, om de herziening van mijn proces na te jagen. Ik koester haat, noch wrok in het hart, maar zoo voor mijne kinderen, als voor mijzelven wil ik mijne onschuld verkondigd hebben, in naam der Repuliek, in naam van Frankrijk. Ik heb recht op de waarheid, de justitie; ik vraag dus, dat men mij alle middelen late om wettelijk te staven, dat ik onschuldig ben aan de misdaad, door een ander begaan, waarom ik tweemaal onrechtvaardig veroordeeld ben. Wil, mijnheer de Senator, de verzekering aan vaarden van mijne hoogachting. Alfred Dreyfus. Voor Transvaal en Oranje-Vrij staat. Yan mevrouw de gravin Margaret Zborowska, Grendon Hall, Atherstone, Warwickshire, En geland, is een chèque ontvangen groot 500 frs., „voor de gewonde Boeren." Hospitalen voor dieren zijn geen uitvinding van den sontimenteelen nieuwsten tijd. In Indië bestaan reeds sinds langen tijd in richtingen voor zieke of oude huisdieren. In een enkel gesticht van dien aard te Lopedour en Calcutta worden 129 ossen, 307 koeien, 171 kal veren, 72 paarden, 69 schapen, 15 geiten, 141 duiven, 4 kippen, 4 katten, 32 apen en 5 honden verpleegd. Een bruiloft in Hannover. Een ouderwetsche bruiloft is de vorige week in een Hannoversch dorp gehouden, waar de dochter van een rijken boer in het huwelijk trad met den zoon van een dito uit een naburige plaats. Alle gezinnen uit het dorp en den omtrek, 350 in getal, waren genoodigd. Tot hun onthaal wer den 3 runderen, 8 gemeste varkens en 6 kalve ren geslacht en bovendien verschenen 100 hazen, 250 kippen en fasanten op tafel. De dorst werd met 600 flesschen wijn en talrijke vaten bier gelescht. Voor de koffie werden 2 reusachtige ketels gebruikt. Den eersten dag namen 1000 personen aan den maaltijd deel, den tweeden dag nog 400. Twee muziekkapellen deden dienst. - Volgens een bericht uit New-York aan de „Daily Telegraph", meldt de correspondent te Washington van de „World," dat Frankrijk en Rusland besloten zijn zich te verzetten tegen de annexatie der beide republieken door Enge land. Beide gouvernementen hebben een Nota betreffende dit onderwerp gericht aan de regee ring te Washington. Meubelen van papier maché. Men heeft weer een middel ontdekt om met weinig geld toch goede sier te maken, nl. de fabricatie van meubels van papier maché. Men maakt geen eenvoudige meubelen na, maar juist de allermooiste en dat wel zoo kunstig, dat al leen intieme vrienden iets kunnen vermoeden. Er zijn in Engeland decorateurs, die geheele pa- neelen, corridors en trapleuningen in geperst pa pier leveren en dan meesterlijk eiken-, noten- of mahoniehout imiteeren. Menig salon van di plomaat of kunstenaar bevat enkel nagemaakte houten meubelen, en door het aanbrengen van kostbaar koperbeslag wordt het steeds moeilijker, namaak van echt te onderscheiden. Tot zelfs de sierlijke bloempotten van majolika of porselein zijn van papier, en het kan gebeuren, dat zelfs een kostbare wapenverzameling voor eenige maan den niets dan lompen was. PREDIKBEURTEN. NED. HERY. GEM. OUD-KARSPEL. Zondag 10 Dec. v.m. 9.30 u. cis. Stramrood. Woensdag 13 Dec. 's avonds 6.30 ds.Sramrood. NED. HERV. GEM. NOORDSCHARWOUDE. Zondag 10 Dec. geen dienst. GEREFORMEERDE GEMEENTE. Zondag 10 Dec. v.m. 9 u. n.m. 2 u. Gods dienstoefening. NED. HERY. GEM. ZUIDSCHARWOUDE. Zondag 10 Dec. v.m. 9.30 u. ds. Habbema. NED. HERV. GEM. BROEK OP LANGEDIJK. Zondag 10 Dec. v.m. 9 u. n.m. 2 ds. Gemser. GEREFORMEERDE KERK. (Zuiderker k.) Zondag 10 Dec. v.m. 9.30 u. n.m. 2.30 u. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Zondag 10 Dec. v.m. 9.30 u. ds. Fleischer. NEDERL. HERVORMDE GEMEENTE HEER HUGO WAARD. Zondag 10 Dec. v.m. 9.30 u. ds. Brink. Zondag 17 Dec. v.m. 9.30 u. ds. Brink. 8CHAGEN, den 7 Dec. 1899. 9 Paarden Veulens 1 45 f 145 l 100 140 150 230 160 180 io 16 24 28 18 8 12 0 36 0 4 7 0 40 1 0 35 1 0 60 1 4 50 5 0 0 90 1 0 30 0 CHRISTELIJK GEREFORMEERDE KERK. Zondag 10 Dec. v.m. 9.30 u. n.m. 2.30 u. van Arnhem II. Avondmaal. Stieren 6 Geldekoeien (magere) 22 Idem (vette) 4 Kalfkoeien Vaarzen Graskalveren. 14 Nuchtere Kalveren Rammen Schapen (magere) 50 Idem (vette) 1870 Overhouders Lammeren Bokken en Geiten 25 Varkens (magere). 31 Vette varkens p. kilogr 70 Biggen Konfjnen Kippen Eenden 2000 Kipeieren (per 100) Eendeieren 900 Boter (Kilogram) 400 Kaas Bfj geringen aanvoer van magere geldekoeien en kalfkoeien, waren deze prijshoudend. Vette koeien wa ren graag; le qualiteit gold 31 cents per halven kilo gram. Vette schapen waren prijshoudend. De aanvoer van overhouders was zeer belangrijk; de handel eenig- zins trekkende bij gedrukte prijzen. De prijzen der vette varkens, die iets verbeterde, stegen 2 ets. per kilo. ALKMAAR, 8 Dec. 1899. Aangevoerd: 225 stapels Kaas, wegende 81601 Kg. Kleine 31.50 Commissie f 32,50; Middelbare f 33,50. ALKMAAR, 9 Dec. 1899. Aangevoerd: 11 Paarden f 50,— a f 100, ;3 Koeien f 140 a 160; 14 Nuchtere kalveren f 8.— a f16.— Vette Kalveren f 0,—a f 0,—per kilo fO a 0,— 268 Schapen f 10,a f 20,0 Lammeren f a Vette varkens per kilo f0,— a f 0,— 56 Magere varkens f 10 a f 13.— 293 Biggen f 4.— a f 7,5011 Bokken 3,- - f a f 6.— 1 kleine id. f 1,50 a f 0.—. Boter per halve K.G. f 0.55 a f 0.60. Aardappelen f0.70 af 1.25 per zak; bieten fl.— af 1.35 uien f 1.25 a fO Bloemkool f 2,50 af 8,— per 100wortelen per 100 bos 0.60 roode kool f 3. a f5,50 savooische f3.— a f6,— Koolrapen f0,70 Rapen 10.— per 100 bos. Peren fl,50 a f2.— Appelen fl,75 a f2.50 Pruimen fO.— a f0,per mar.dje. Witte kool fO,— Kippen f 0.10 a f 1.— eenden f0.60 a fl,25 konijnen f0.15 a f 1.50kippeneieren f5,— a f5 .50 eendeneieren f0.a 0.— kuikens f 0.15 a fl.20 Broek op Langedijk. Marktbericht van 28 Dec. 1899. 2 Dec. bos Wortelen f 0,a f 0, 3200 stuks Reuzen - 2,a - 8,25 Gewone - 0,a - 0, 2de soort bl. - 0,a - 0, bos Uien - 0,a - 0, mn. Aardap. - 0,— a - 0,— 1000 stuks Roodek. 4000 stuks Gelek. 4 Dec. bos Wortelen 1000 stuks Reuzen - 4,a -12,- Gewone - 0,a - 0, 2de soort bl. - 0,a - 0, bos Uien - 0,a - 0, mn. Aardap. - 0,a - 0, stuks Roodek. - 0,a - 0, stuks Gelek. - 0,a - 0, 5 Dec. bos Wortelen - 0,a - 0, 2300 stuks Reuzen - 2,a -10, Gewone - 0,a - 0, 2de soort bl. - 0,a - 0, bos Uien - 0,a - 0, mn. Aardap. - 0,a - 0, stuks Roodek. - 0,a - 0, 700 stuks Gelek. - 1,30 a - 1,60 6 Dec. bos Wortelen- 0,a - 0, 1500 stuks Reuzen - 2,50 a -10, Gewone - 0,a - 0, 2de soort bl. - 0,a - 0, bos Uien - 0,— a - 0, mn. Aardap. - 0,— a - 0, stuks Roodek. - 0,a - 0, 1000 stuks Gelek. - 0,50 a - 0, 7 Dec. bos Wortelen - 0,a - 0, 300 stuks Reuzen - 2,10 a - 2,20 Gewone - 0,a - 0, 2de soort bl. - 0,a - 0, bos Uien - 0,a - 0, mn. Aardap. - 0,— a - 0,— stuks Roodek. - 0,a - 0, 3000 stuks Gelek. - 0,70 a - 2, 8 Dec. bos Wortelen- 0,— a - 0, stuks Reuzen - 0,a - 0, Gewone - 0,a - 0, 2de soort bl. - 0, a - 0, bos Uien - 0,a - 0,-- mn. Aardap. - 0,a - 0, stuks Roodek. - 0,a - 0, 700 stuks Gelek. - 1,10 a - 0, In het geheel werden verhandeld bos wortelen, 8300 stuks Reuzenbloemkool, 1000 stuks roodekool, 9400 stuks Gelekool, stuks Wittekool zonder overtal. stuks Ramme nassen. De prijs der Witte kool is f 8.a f 0, Bieten per 1000 f6,— a f9,Koolrapen f 1,50 a f2,50 per 100. lste soort Roodekool f 7,a f 0,lste soort Gelekool f 7,a f 0,— Wortelen f 1,30 a f 1,75 per 1000. Rammenassen tO,a f0,per 100. stuks gewone Bloem kool f 0,a f0,per 100. de Uien per baal op (50 kilo) f 1,75 a fO,— De markt aan het Station Noordschar woude. Marktbericht van 49 Dec. 1899. 4 Dec. Roodekool p. 100 le soort 0,— a 0, 1,- a - 2,- 1,— a - 2,30 0,— a - 0,— 2e soort 0,a 0, 3e soort 0,a 0, 4e soort 2,25 a 3,25 5e soort 1,25 a 2,— Gelekool p. 100 le soort 0,— a 0,-- 2e soort 3,— a 3,75 3e soort 2,— a 2,75 Wittekool p. 100 le soort 0,— a 0,— 2e soort 0,a 0, 3e soort 2,a 0, Bloemkool 0,— a 0,-— Uitschot der roodekool f 0,— a f 0,—, bloem kool fO,— a f 0, Aanvoer ongeveer 8500 stuks. 5 Dec. Roodekool p. 100 le soort 0,— a 0,— 2e soort 0,a 0, 3e soort 0,a 0, 4e soort 0,a 0, 5e soort 1,50 a 0,— Gelekool p. 100 le soort 0,a 0, 2e soort 0,a 0, 3e soort 1,50 a 0, Wittekool p. 100 le soort 0,— a 0,— 2e soort 0,a 0, Bloemkool 0,a 0, Uitschot der roodekool f 0,— a f 0,—, bloem kool f 0,a fO,— (Betere soorten heeft Sinterklaas dien dag ze ker noodig gehad.) Aanvoer 4500 stuks. 6 Dec. Roodekool p. 100 le soort 0,— a 0,— 2e soort 0,a 0, 3e soort 3,50 a 0, 4e soort 2,— a 2,80 5e soort 1,25 a 1,80 Gelekool p. 100 le soort 0,— a 0,— 2e soort 0,— a 0, 3e soort 1,50 a 1,60 Wittekool p. 100 le soort 0,— a 0,— 2e soort 0,a 0, 3e soort 0,a 0, blauwe Aardappelen 0,60 a 0,65 blanke Aardappelen 0,a 0, Rapen per 50 KG. 0,70 a 1,70 Uitschot der roodekool f 0,a f0,gele kool f 0,a f0,Wittekool f0,a f0, Bloemkool f 1,50 a f 0, Aanvoer 6500 stuks kool, 40 a 50 zak aard appelen en 6 d 700 rapen. 7 Dec. Roodekool p. 100 le soort 0,a 0, 2e soort 0,a 0, 3e soort 0,a 0, 4e soort 2,25 a 2,50 5e soort 1,50 a 2, Gelekool p. 100 le soort 0,a 0, 2e soort 4,a 0, Uitschot der roodekool f0,a f0,gele kool f0,a f0,bloemkool f0,a f0, Aanvoer 4000 stuks. 8 Dec. Roodekool p. 100 le soort 5,50 a 0,— 2e soort 0,a 0,— 3e soort 0,a 0,— 4e soort 2,50 a 0, 5e soort 1,50 a 0, Gelekool p. 100 le soort 0,a 0, 2e soort 5,a 0, 3e soort 2,50 a 0,— Uitschot der roodekool f 0,a f 0,gele kool f0,a fO,— Aanvoer 6000 stuks. 9 Dec. Roodekool p. 100 le soort 0,a 0, 2e soort 0,a 0, 3e soort 0,a 0, 4e soort 0,a 0, 5e soort 1,a 0, Gelekool p. 100 le soort 0.a 0, 2e soort 0,a 0, 3e soort 1.50 a 0.— Wittekool p. 100 le soort 0.a 0, Uitschot van roode kool f 0,—a f 0,— bloemkool f0,a f0, Aanvoer 9000 stuks, hoofdzakelijk „uitschot." Was de aanvoer van kool de voorgaande week al niet bijzonder groot, zoodat er plan bestond, van 4 Dec. slechts 3 veilingen per week te hou den, toch werd besloten, deze week nog met de dagelijksche veiling door te gaan, wat door de meeste aanvoerders meer gewenscht geacht werd. Gaat men echter den aanvoer dezer week na, dan komt men tot de overtuiging, dat „Nieuw Leven" met een drietal marktdagen best had kunnen volstaan. De komende week zal dan ook alleen op Maandag, Woensdag en Vrijdag veiling worden gehouden. We hadden bij onze opgave nog melding kun nen maken van z.g. „uitschot", wat tegen ver schillende prijzen werd gemijnd. Zoo zagen we partjjen verveilen, die niet meer opbrachten, dan 20 ct. per 100 stuks, terwijl andere partijen, die evenmin tot eene bepaalde soort gebracht konden worden, 70 k 80 ct. en soms meer dan 1 gld. per 100 stuks opbrachten. Daar sommige landbouwers, die vrij wel geregeld ter veiling verschenen, reeds in den loop der week hunne laatste kool presenteerden, zal de aanvoer voor de ons nog restende marktdagen wel niet bijzonder groot zijn, tenzjj de vorst misschien spoedige opruiming noodzakeljjk maakt. Wel is de kool van 't veld, doch hier en daar ziet men nog flinke stapels bij huis liggen, die bij invallende vorst van de hand zullen moeten gedaan worden; doch in dat geval vliegen wel licht sommige landbouwers den handelaar wel in de armen met de smeekbede„Och, neem toch asjeblieft mijn kool! Je geeft er maar voor, wat je wilt 1En dan is de handelaar wel zoo goed de ontfermende hand uit te steken. GROENTENVERVOER. Van 49 December zijn van het station Noordscharwoude 70 waggons en van Heer Hu- go waard 89 waggons groenten verzonden met bestemming naar het buitenland.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1899 | | pagina 6