Brieven uit „de Streek." Plaatselijk nieuws. welke door het Dep. Heer-Hugowaard van de Maatschappij tot Nut v. 't Algem. worden ge organiseerd, behooren zeker mede tot de pret tigste. Zoo traden Zondag j.l. voor ons op de Gebr. Wilson uit Hoorn. Met een twaalftal voor drachten, afwisselend ernst en luim, wisten beide heeren het publiek, (jammer voor de thuisblijvers, dat dit niet grooter was) zoodanig te boeien, dat we van verschillende zijden hoorden zeggen jammer, dat het het al afgeloopen is. Men had gaarne nog een uurtje getoefd. Het krachtig ap plaus, dat volgde, toen de voorz. den heeren Wilson den dank der vergadering toebracht voor den genotvollen avond en hun daarbij een tot weerziens toeriep, bewees, dat het publiek zeer voldaan was over dit optreden. Sint Pancras, 15 Dec. '99. Het boel huis bij wijlen jde wed. SmitPaardebos, Woens dag 1.1. gehouden, was druk bezocht. Yooral waren er van elders veel liefhebbers van anti quiteiten, die o.a. tegen hooge prijzen een groot aantal oud-porceleinen voorwerpen hebben ge kocht. Het land wordt de volgende maand in meer dan 200 perceelen verkocht. Dinsdagavond 1.1. waren in het lokaal van den heer J. Ruijs alhier, de bouwers opgeroepen om afrekening te houden aangaande de rattenver- delging. Het bleek, dat 1997 ratten werden gevangen. Het grootste aantal door één persoon ingeleverde ratten bedroeg 190. De bijdrage der bouwers k 2 cent per snees was met het batig saldo van het vorige jaar vol doende om de premiën uit te betalen. Er was nog een overschot van ongeveer t 5, zoodat ge meente en polders vrij waren van de betaling hunner toegezegde bijdragen. Heden ochtend voor schooltjjd had de onvoor zichtigheid van het zoontje van den heer H. hem en ook zijn broer bijna het leven gekost. Het jongere broertje waagde zicb op eene gevaarljjke plaats op het ijs met het gevolg, dat hij er door zakte en geheel verdween. De oudere broer schoot toe om te helpen, doch het ging hem insgelijks. Gelukkig kwamen nog juist bijtijds de bou wers N. en S., die ieder een der jongens door het toesteken van een paal wisten te redden. Haringcarspel. De directie der Holl. IJzeren Spoorwegmaatschappij heeft ongunstig beschikt op het verzoek van ingezetenen van Dirkshorn, Schagerwaard enz., om behalve de schooltrein, meerdere treinen aan de halte Scha gerwaard te doen stoppen. IJsbericht. Door de Schager ijsclub werd de verbindings weg met het Zuiden: LaanslootLangesloot Tolkervaart tot Tolke geheel in gereedheid ge bracht, zoodat van den Langedijk tot Schagen goed berjjdbare banen zijn te vinden. Zoo spoedig mogelijk zullen ook banen worden gemaakt naar HaringhuizenBarsingerhorn en naar den West- Frieschen zeedijk. De ijsclub beschikt over een bedrag van 1 140 en telt thans 65 leden. Aan het Bondsbestuur zal een kaartje der gemeente (uitgave Hugo Suringar) worden gezonden met duidelijke aangifte der banen. Treurig Berichtte men eerst, dat uit één gezin te Zwam- merdam in 8 dagen tijds 4 kinderen aan diph- terits zijn overleden, thans meldt men dat Zater dagmiddag ook het 5de kind aan die ziekte be zweek. Door dit droeve geval werden de ouders in 12 dagen tijds geheel kinderloos. wacht hield. De tuinman heeft bevonden, dat het gras in den tuin, nabij het hek, was platgetrapt. Dus zou hij over het hek geklommen zjjn. Het schijnt dat hij zoo brutaal is geweest. Weet ge wat, dat alles voorspelt mjj niets goeds. Een familie, waar zulke dingen gebeuren, loopt op haar eind. En wie verstandig is, pakt in tijds zjjn biezen. Het is in elk geval toch jammer, want wij hebben het hier zoo kwaad niet. We overwerken ons niet en maken een lief spaarpotje, want er wordt hier niet op de kleintjes gekeken. Als ge daarmee alleen uzelf bedoelt, mijnheer Cy- prien, zeide mjjnheer Baptist, de kamerdienaar van Aurélien, dan heb ik er vrede mee, want ik voor mij ben niet Stil, geen woord meer, daar is juffrouw Leonore. Het was inderdaad de gezelschapsjuffrouw van mevrouw De Prabert, de oppermachtige Leonore, intendante van het huis, die haar gewone morgen ronde deed en wier statige verschijning en strenge blik voldoende waren, om het gebabbel te doen ver stommen. Zij stoven uiteen, maar nauwelijks was de ge vreesde dame weg, of de hoofden werden weer bij elkaar gestoken en het doen en laten van de mees ters in huis werd op de scherpste wijze gecritiseerd. Te en mejuffrouw De Briais had men persoonlijk niets, maar haar kamenier, de Lotharingsche. Jean- nine, hield zich streng van de overige bedienden afgezonderd, men mocht haar daarom niet lijden, noemde haar veiwaand en preutsch en die ongun stige meening viel op haar meesteres terug. Aurélien daarentegen was zeer gezien bij het personeel; hij was wel ruw en lomp, maar niemand gaf zooveel fooien als hjj. Hij kan u afsnauwen als een hond, maar dan weet hjj het met een 20-francs-stuk weer goed te maken. Mevrouw De Prabert was de koningin van het huis, haar wil was daar een wet, men knielde dus voor haar in het stof en daar zij tevens evenmin als haar zoon waarde aan het geld hechtte was dat voor de hebzuchtige lakeienwereld een reden te meer, De Raad der gemeente Hilversum be sloot in zijn laatste zittig het adres tot weder invoering van kermisvermakelijkheden in handen van B. en W. om advies te stellen. In deze vorstdagen kan het wellicht goed zijn te herinneren aan een oud en practisch voor schrift om voorwerpen tegen bevriezen te bevei ligen. Men omwikkele of dekke ze met papier, wijl dit zeer slechte warmtegeleider is en alzoo de koude tegenhoudt. Zoo kunnen appelen en peren zonder veel schade door de strengste win ters gebracht worden door ze op papier te leggen en mede te bedekken. Maansverduistering. In den nacht van 16 op 17 December is er nagenoeg totale maansverduistering, welke in ons land zichtbaar zal wezen. Ze begint 2 minuten na middernacht en eindigt te 3 u. 25 m. Deze verduistering is in zoover van bijzonder belang dat, tijdens de grootste verduisteringen volgens berekeningen, van de maanschijf altijd een smal gedeelte aan den zuidelijken rand on bedekt blijft. Nu vertoont zich bij maansverduiste ring de aardschaduw gewoonlijk merkbaar grooter, dan zij volgens de berekening zijn zou't is daar om niet onmogelijk, dat deze maansverduistering een totale zal worden. De aardschaduw valt aan den noordoostelijken rand op de maanschijf en verlaat deze aan den west-noord-westelij ken kant. In schijn is 't de aardschaduw, die over de maan heentrektin werkelijkheid trekt zoowel de maan als de aardschaduw aan den hemel van rechts naar links voort. De beweging der maan is ech ter sneller en zoo achterhaalt de maan de scha duw en duikt er aan haar rechterzijde in haar in. CXI. Mocht de vorst eerstdaags invallen, zoo schreef ik in mijn vorigen brief, dan kan dat onze bouwers nog slechts geringe schade be rokkenen en nauwelijks was mij dit uit de pen gevloeid, of de winter had reeds zijne in trede gedaan. Toch verschenen Zaterdagmorgen nog een 35 tal schuiten met bloemkool, kool en uien aan de markt. Enkele partijtjes bloem kool waren reeds Donderdag, dus voor dat de vorst inviel, gesneden en brachten dan ook een redelijken prijs n.l. van f5 tot, f7 per 100 stuks op. Voor bloemkool die Vrijdag werd gesneden kon echter slechts f 2, h f 3, - wor den bedongen. Van roode, witte en savoyekool werd slechts uitschot aangeboden, die met enkele stuivers per 100 stuks werden betaald. Zeer gewild waren de aangeboden uien, waarvoor gaarne f0,90 per 'Va H.L. werd be taald. De bloemkoolprijzen vielen blijkbaar niet mee, want enkele partijtjes werden opgehouden, in de hoop daarvoor op eene volgende markt meer te bedingen. Die hoop zal nu wel reeds in rook zijn vervlogen, want na dien tijd was het, door de aannoudende vorst, niet meer mogelijk het marktterrein te bereiken en werd dan ook geene veiling meer gehouden. De bloemkoolschuiten hebben thans het veld geruimd en tal van schaatsenrijders zijn daar voor in de plaats getreden. Onze talrijke vaar ten bieden daartoe eene prachtige gelegenheid. Het ijs is spiegelglad, overal voldoende sterk en geheel vrij van sneeuw. De veldarbeid is geheel gestaakt, omdat de sterke vorst zelfs het modderkruijen zeer belemmert. om haar te vereeren. Men noemde haar nooit anders als die «goede mevrouw", die «lieve mevrouw", of sonze geeerbie- digde mevrouw". Wel waagde men het soms den draak te steken met haar coquetterie en haar zucht om altijd jong te schjjnen, wel had men eens har telijk moeten lachen toen een der lakeien die als grappenmaker bekend stond, had uitgerekend hoe veel mud poudre de riz en hoeveel kilo blanket en lippenrood zij per jaar noodig had, maar die spotter nijen waren niet kwaad gemeemd en men verloor niet uit het oog, dat één woord van haar voldoende zou zjjn om het geheele personeel op straaat te doen zetten. Wat mjjnheer De Prabert, of, zooals hij altijd ge noemd werd, «mjjnheer Bernard" betrof, voor hem haalde men altijd de schouders op,' over hem sprak men op minachtenden toon, hij was de spellebreker, de isegrim, die altijd maar op zjjn kamer zat te suffen met den onuitstaanbaren en belacheljjken Puybarrau, die nooit op een feest verscheen en die alleen goed genoeg was, om het noodige geld te verschaffen. Dit was dan ook de reden, dat men met veel belangstel ling naar de gezondheid van mevrouw De Prabert vroeg, terwjjl men zich om «mjjnheer Bernard" bjjna niet bekommerde. Nu, de schoone Felicienne was geheel buiten ge vaar; haar zwakke zenuwgestel zwichtte wel voor de minste ontroering maar de aanvallen waren altijd licht en hadden nooit ernstige gevolgen. Niettemin had zij dien morgen geen kracht gevoeld om op te staan en toilet te makenLeonore had haar te bed gekapt en een weinig rood en poeder op haar wangen gelegd. Halt liggend, half zittend in haar ledikant, te midden van een wolk van kanten, gat zjj audiëntie aan haar zoon en haar broeder. Men had belangrijke en geheimzinnige zaken te verhandelen, naar het scheen, want men sprak met gedempte stem en alle deuren stonden wijd open, ten einde te beletten, dat een luisteraar zich daar achter kon verschuilen. Oom Jacques zat midden in de kamer aan de tafel, waarop eenige papieren verspreid lagen en schreef langzaam het adres van een brief, naar een voorbeeld, dat hij bjj elke pennestreek raadpleegde. Het marktseizoen is hiermede dus afgeslo ten en weldra zullen ons de noodige cijfers kunnen worden verstrekt, waardoor wij in staat zullen worden gesteld een overzicht te nemen van de uitbreiding, die ook in dit jaar weder aan de teelt van verschillende tuinbouwpro ducten is gegeven. Dat deze culturen weder in omvang zijn toe genomen, valt niet te betwijfelen. Tal van hek- taren weiland werden in het voorjaar „ge stroopt" en voor de teelt van bloemkool, kool, vroege aardappelen of andere tuinbouwproduc ten in gereedheid gebracht. Aan het rneeren- deel onzer markten was dan ook de aanvoer merkbaar grooter dan in de voorafgaande ja ren en wel in de eerste plaats aan die van de vereeniging „de Tuinbouw" bij het station Bovenkarspel. Werden in 1898 aan deze markt ruim 133000 halve H.L. aardappelen verhandeld; in 1899 is die hoeveelheid vermoedelijk omstreeks 100000 halve H.L. grooter. Toch mag dit niet geheel aan uitbreiding dei- cultuur worden toegeschreven, want menig aardappelbouwer, die voorheen zijne produc ten te Broekerhaven of te Enkhuizen, ja zelfs te Medemblik ter markt bracht, gaf dit jaar de voorkeur aan de markt te Bovenkarspel, terwijl tal van Andijkers er de voorkeur aan gaven hunne aardappelen aan genoemde markt te verkoopen, in plaats van aan de verzending naar de markt te Amsterdam. Ook de aanvoer van bloemkool was grooter dan tevoren, doch daarentegen is het daarvoor gein de kapitaal belangrijk lager dan in 1898. De grootere aanvoer van aardappelen echter, benevens het grootere aanbod van Uien en Meirapen, hebben deze vermindering in de opbrengst niet alleen gedekt, doch de totale omzet zelfs nog belangrijk vergroot. Volgens eene globale opgaaf is n.l. de omzet, die in 1898 omstreeks f 450000 bedroeg, in dit jaar gestegen tot omstreeks f500000 zegge een half millioen gulden. Ook te Broekerhaven was de aanvoer dit jaar belangrijk grooter dan in het daaraan- voorafgaande. Daarbij dient echter in het oog te worden gehouden, dat de oogst van boom vruchten in 1898 als mislukt kon worden be schouwd, terwiji die van 1899 als gemiddeld kan worden aangemerkt en dat juist de boom vruchten eene der hoofdproducten van deze markt vormen. Duizenden manden appels en peren werden gedurende dezen herfst te Broe kerhaven aangeboden en gretig tegen flinke prijzen verkocht. De aanvoer van aardappelen daarentegen was merkbaar kleiner dan tevoren. De nabij heid van de markt te Bovenkarspel deed daaraan groote afbreuk. K. VERSLAG van het verhandelde in den Raad der Gemeente OUD-KARSPEL, op Dinsdag 12 Dec. 1899, 's morgens 9 uur. Tegenwoordig met den Voorz., den WelEd' Achtb. Heer F. F. F. Fuhrhop, alle raadsleden, alsmede de Secretaris, de Heer P. Eecen Pz. De Voorz. opent de vergadering, en leest daarop op verzoek van den Heer P. Eecen, Se cretaris, de notulen, waarna hij aan de orde stelt, punt 1 der agenda: Opnieuw vaststellen gewij zigde verordening op het heffen van den H. O. Deze verordening was van Ged. Staten terug Ziezoo staat erzeide hij terwijl hij de pen neerlegde, niets meer te doen., alles gereed.... Aurélien naderde de tafel en beschouwde het werk *an zijn oom. Het is prachtig, uitmuntendriep h|j uit. Het handschrift is onverbeterlijk nagemaakt, dezelfde vorm van letter, dezelfde ophalen, dezelfde krulletjes, Filip Dormelles zou zelf geen onderscheid zien, tus- schen het origineel en de copie. O! oom Jaques ge zijt een man van talent. Nuttig Parbleu, ik zal de laatste zijn om dat tegen te spreken. Mevrouw De Prabert hief zich langzaam op haar elleboog overeind en fluisterde: Dus er bestaat kans van «lagen, Aurélien? Niet alleen de kans maar de volkomen zekerheid, antwoordde Aurélien eenigszins ongeduldig terwijl hij zijn monocle in zjjn linker ooghoek klemde. Ik heb u dat toch al gezegd, mama, welk nut steekt er in, het tot in het oneindige te herhalen? Ach, mijn jongen, wij hebben in den laatsten tijd zooveel tegenspoed gehad, dat ik bijna niet meer aan den goeden uitslag van onze plannen durf ge- looven. O ja, die geschiedenis met mijn oom uit Ame rika, den gewezen galeiboef, die op een onver klaarbare wijze, al onze maatregelen ten spot, hier in huis is gekomen. Ja, drommels, die burger Robert Duhesme schijnt me een snaak toe, die niet voor een klein geruchtje is vervaard. Ik weet nog altijd niet waarom gij beiden zoo beeft en zoo angstig uw oogen laat rollen, als zijn naam maar wordt genoemd. Ik voor mij vind hem daarentegen hoogst interessant en zijn kleine, rumoerige bezoek hier in huis kan ons nog van veel nut zijn, tegenover de zonderlinge plannen en bedoelingen van mijnheer mijn papa. Ik heb al een aardige manoeuvre op touw gezet, ge zult het zien, later, wanneer wij eerst onzen onmid- dellijken vijand hebben onschadeljjk gemaakt. Voor het oogenblik zullen wij ons dus alleen met hem bezighouden. Kapitein Filip Dormelles, ontvangen met verzoek om toelichting, wat betreft de post van f300.voor noodzakelijk le vensonderhoud. De minister vindt, zooals blijkt uit de begeleidende missive, f200 hoog genoeg, ten opzichte van sommige andere grootere gemeen ten. De Voorz. had daarop de vereischte toelich ting gegeven, en zich na enkele kleine wijzingen, als breedere omschrijving der posten mede te hebben aangebracht, daarna, om te voorkomen, dat de verordening niet opnieuw zou worden teruggezonden, zich gewend tot den griffier en diens raad ingewonnen omtrent de aangebrachte wijzigingen. Deze had er toen zijne goedkeuring aan ge hecht, waarna de gewijzigde verordening, zooals die dan zal worden aangenomen volgens art. 66 der Gemeentewet, door den Raad wordt vastgesteld. Punt 2. Benoeming Onderwijzer. De lijst be vatte de volgende sollicitanten B. J. Kosten, D. Hendriks, K. Kuperus, A. A. van Os, J. Hout man en J. Nadort. Op de voordracht waren door B. en W., na overleg met den Schoolopziener geplaatst de H.H. 1. B. J. Kosten, 2. D. Hen driks, 3. K. Kuperus. De Heer Hart vraagt of van de onderwijzers, die als 1 en 2 op de voordracht zijn geplaatst, ook een de bizondere voorkeur verdient. Na toelichting van den voorz. en den Heer Pranger, die beiden de meerdere verdiensten van den Heer Kosten bepleiten, terwijl deze een der aanbevolen onderwijzers is door den schoolopzie ner, zegt de Heer Hart, dat deze toelichting de keuze gemakkelijker maakt. Hierna gaat de Raad tot stemming over, de heeren De Boer en Eecen benoemende tot stem- opnemers, waarna blijkt, dat de heer B. J. Kos ten te Goedereede met algemeene stemmen is be noemd. Punt 3. Benoeming van een Secretaris in de plaats van den Heer P. Eecen Pz., die wegens gezondheidsredenen met ingang van 1 Januari eervol ontslag heeft gevraagd en verkregen. Als sollicitanten hadden zich aangegeven de heeren F. F. F. Fuhrhop, A. C. Kroon te Oud karspel, A. Couwenhoven aan de Stompetoren, D. C. J. van Doornick te Zutphen, J. W. Lucas te Egmond aan Zee, W. van Mierop te Beest (Gelderland), G. van der Molen te Schoonhoven, A. W. van der Rouwert te Borne en J. Vlug te Utrecht. Een ongezegeld verzoekschrift, dat van den heer W. Bril, kwam niet in aanmerking. De voorz., mede voorkomende op de sollici- tantenlijst, verlaat de Raadszaal, waarna de Raad gelegenheid heeft zich vrijelijk omtrent het drie tal candidaten, dat in aanmerking komt, be staande uit de drie eerstgenoemde Heeren, uit te spreken. De daarop volgende stemming heeft tot uit slag, dat de Heer Fuhrhop met algemeene stem men door den Raad tot zjjn Secretaris is benoemd. De voorz. verschijnt daarna wederom ter ver gadering, waarna hij van den Heer De Boer de felicitatie ontvangt met zijne benoeming waarop de raadsleden dit voorbeeld volgen. De Heer Fuhrhop dankt daarop de leden voor het in hem gestelde vertrouwen, en hij hoopt, al doet hjj dit nog niet zoo tactvol en ervaren als de afgetreden Secretaris, er langzamerhand te zullen komen, en naar zijn beste weten deze functie zal waarnemen. Hij kan echter niet na laten de afgetreden Secretaris, aan wien in de laatste vergadering op zjjn verzoek eervol ontslag is gegeven, nogmaals een woord van dank toe te spreken voor de nuttige wijze waarop hij in dienst der gemeente is werkzaam geweest. Spr. hoopt nog lange jaren zijn plaats temo gen vervullen, evenals hij den Heer Eecen toe- wenscht, nog lange jaren van de rust, die hij ten die vermetele fortuinzoeker, zit ons op de meest hinderlijke wijze in den weg, hij is voornemens te huwen met mijn lieve nicht Marguérite en zijn ledige beurs te vullen met de vijf millioen van de familie De Briais. Een lief sommetje, niet waar, maar jammer voor hem hebben wij dat kapi taaltje dringend noodig, zoo wij er niet in sla gen, de socialistische plannen van mijnheer De Prabert te verhinderen. Moeten slagen moeten die verhinderen mompelde Jacques. Jawel, zoo denk ik er ook over, wij moeten daarin slagen door de middelen, die ons vanzelf in de hand zijn gevallen en waarvan wij flink gebruik zullen maken. Maar al was het ook niet om dat geld, dan zou er voor mij nog een an dere reden bestaan, om handelend op te treden Ik wil niet dat mejuffrouw de Briais de vrouw van een ander zal zijn, ik wil dat zjj mijn vrouw zal worden. Mijn lieve, beste Aurélien, mompelde Feli cienne, als wij dat maar vroeger geweten hadden. Ach wist ik het dan zelf wel eens. Zjj heeft in mijn oog eerst waarde gekregen, toen een ander naar haar dong, maar laten we niet van van ons onderwerp afdwalen. Oom Jacques heeft getracht ons van dien soldaat te ontslaan, het is hem niet gelukt. Niet mijn schuld duivel beschermde hem. Wordt vervolgd).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1899 | | pagina 2