Tm i:ri:\ thee Mantels. Opruiing. IJS. Mam-, Trouwen- en MnrscWa Kool- Paarden- Zwaar land BREUKBANDEN VEER. HOUTVERKOOPING Notaris DIJKER. Kolfbaan A. KIST. Zondag 17 Dec. a.s. 's namiddags 5-7 uur, Schitterend KINDERFEEST Lokaal NAP. Yan 5-7 uur KINDERVOORSTELLING. AANBESTEDING. Het bouwen van een Rijtuig-magazijn voor rekening yan clen Heer Jac. Met, aldaar. Uit de hand te koop „Dl ROODS LSIÏÏW," GEVRAAGD: Echt Priescb WORTELZAAD JACOB JONG, ml P. ie Wit, aanleggen en onderhouden van tuinen, 't VEEVOEDER. PAUL KRUGER. Hoest Gij bladen-mest met TUBFSTRQQI- S1L verwarmt uitstekend. Ia maakt men er luchtig* en gewasselijk mede. Neemt de proef. P. de Wit. LEVERTRAAN, uil „de Nieuwe Gaper" Mifc-Ondorp C. 11, ALKMAAR, iVWVVVV» Mooie gele STALSCHELPEN, jj^ W. F. STOEL 4 Zoon, f4 DE BAZAR Noorderbank Alkmaar. G. Wagenaar J.Glz., J. B0SSERT Hzn., Mient B 6, ALKMAAR. MAGAZIJN Verkoop en Reparatie onder garantie lit Katholiek® l)E II01. It MIS CIIE LELIE (Johanna van Woüde.) Prijs per jaargang f 4,50 fr. p. p. f5- Finale uitverkoop van alle soorten MANTELS, tegen Spotprijzen. Regenmantels en korte mantels vanaf f2,50. C. W.BöTTGER, MATH. REIMANJNES, Technicus, Badhuisstraat 12, HAARLEM. bij J. JONG Noordscharwoude. J. JONG 't Yeld. W. BUISMAN Obdam. Wed. G. KLAVER Spanbroek. C. PANNEKEET Hoogwoud. J. KEIZER Broek op Langendijk. in de BA§8EWERKEII en het SCBOIJTEl BOSCH, op Dinsdag, 2 Januari 1ÖOO, In liet OELDEIIU§€H, op Dinsdag-, 9 Januari 1900, In liet 1IËUWE BOSCH, op Dinsdag, 16 Januari 1ÖOO, telkens aanvangend voormiddags 11 uur. Aanwijzing bij den bosch baas JAN GROOT Wz. te Heerhugowaard. ZUIDSCHARWOUDE. en VOORSTELLING door Pr. BOLTINI. Toegang voor alle schoolgaande kinderen van Zuidscharwoude VRIJvoor volwassenen 25 et. OUDKARSPEL. MAANDAG 18 DEC. a.s. Hij komtl Wie komt? Pror. BOLTINI komt! Voor schoolkinderen van Oudkarspel TOE GANG VRIJ. Voor volwassenen 25 ct. entrée. OPËlBiltË Op Donderdag- 28 December, zal in het koffiehuis van K. KUILEMAN, te Heer Hugowaard, worden aan besteed: Bestek en teekening liggen vanaf heden in voornoemd koffiehuis ter inzage. Informatiën geeft de Heer Abr. VIS, bouwkundige te OUDKARSPEL. Het van ouds bekende KOFFIEHUIS met Stalling, Btaande aan het NOORDEINDE te OUD- KARSPEL en in eigen toebehoorende aan B. STUURMAN, sedert jaren een Rink: burgerbestaan opleverende. De helft der koopsom kandesver- langd als le hypotheek op het huis gevestigd blijven. Verzenders van ROODË- en WITTE KOOL voor export. Brieven franco onder letter Z 150, aan den Uitgever van dit blad. Voorhanden: Zwarte en GeleRlEMEN met daarbij passende Hiellingen. Tevens opruiming van IJSSTOKJES. Uw dw. dr. Noordscharwoude. A. GROOT Az. Gegarandeerd a f 1.50 per pond. Verkrijgbaar bij NOORDSCHARWOÜDE. P.S. Monster ter bezichtiging. aan tot het De ondergeteekende, uitste kend bekend met het TUIN- BOUWVAK, beveelt zich beleefd voor alle tot het vak belioorende werkzaamheden, alsmede voor het snoeien van boomen. Levering van alle op dat gebied voorkomende ar tikelenals HEESTERGEWASSEN, VRUCHT- en LEIBOOMEN, BLOËMEN, enz. tegen zeer billijke prijzen. Eene soliede en degelijke behandeling ver met hoogachting, UEd. Dw. Dien., C. DEKKER,. NOORDSCHARWOÜDE, Molenkade. KIPPEN VOEDER, Tarwe vermengd met Gerst, Haver, Mais en Boekweit p. H.L. f 3.40 LICHTE ROGGE 2.35 Beter soortn 3.10 VOERHAVER, p. 40 K.G. 2.65 VOERTARWEp. H.L. 4.20 LIJNMEEL, p. 100 K.G. 8.— Gewoon VOERMEEL,. 100 K.G. ,5. ZADERIJ om te broeien voor 't vee p. H.L. 1.45 LICHT VOEDER in kippeloopen of eendekooienp. H.L. 1.40 Bovenstaand wordt onmiddellijk na ontvangst van postwissel franco verzonden. Bij 5 a 10 zak tegelijk, 10 cent per zak lager. IlLMKES, in Granen en Meel. Zend aan den Boekhandelaar W. M. HEIJL, te Utrecht, EEN GULDEN en u ontvangt franco thuis het volgende: 1. Een boeiend verhaal, getiteld: „Tusschen twee Vuren", groot 192 bladz. 2. Een Vloeiboek. 3. Een zeer populaire roman van Marlitt, met platen. 4. „Het Transvaalsch Volkslied", op muziek voor Zang eD Piano. 5» Een plaat: „Rots der eeuwen". 6. Een plaat: „Helpt elkander". Deze beide platen hebben eene afme ting van 48 X 56 c.M. 7. Het zeer gelijkend portret van PAUL KRUGER, President van Transvaal, groot 63 X 78 c.M. Wie zoo'n pakket bestelt, ontvangt daarbij een zeer mooie Humoristische Scheurkalender voor het jaar 1900 cadeau. Men gelieve op de postwisselstrook te zetten „Paul Krugcr". Gebruikt dan Gapertjes drop uit den blikken Trommel en gij hoest niet meer. Verkrijgbaar 25 cent per ons. Deze DROP is naar een zeer oud- en gun stig bekend staand recept gemaakt. Bij de meeste winkeliers op Lange dij k en Omstreken verkrijgbaar. Voor winkeliers bij W. PE- NAAT VV.Pzn., Alkmaar. stallen mag TÜRFSTROOI- SEL niet ontbreken. Die zeker wil wezen bestelle spoedig l>U te Noordscharwoüde. Prima Medicinale Lofoddinsche door vele doctoren aanbevolen, tengevolge zeer groot jo dium gehalte, uitmuntende door helderheid en smaak. Verkrijgbaar in flacons van 4 en 8 maatjes inhoud te gen concurreerende prijzen. Aan kinderen, zwakken en herstellenden kan deze zuivere Levertraan niet genoeg worden aanbevolen. Men lette vooral op het handelsmerk „DE NIEUWE GAPER" en wachte zich voor goedkoope aanbiedingen. Verkrijgbaar bij de meeste winkeliers op LANGE DIJK en Omstreken. fW zijn weder voorhanden fr aan de Steenkooperij van a. te ALKMAAK. DAMESMODEGIDS IS HET DOELMATIGSTE, GOEDKOOPSTE EN MEEST VOLLEDIGE DER GROOTE MODEWEEKBLADEN. (De inteekening geschiedt telkens voor 12 nrs., Nos. 1- 12 13-24 5—36 37—48). De jaargang bevat 48 nummers, wekelijks verschijnende, met duizenden platen, pa tronen, enz. enz. DE BAZAR verschijnt in bijna alle Europeesche talen, net eene totale op lage van HONDERDDUIZENDEN EXEMPLAREN. In Nederland stijgt de oplaag gestadig. DE BAZAR behoort tot de meest vol ledige Modeweekbladen die verschijnen. PARIJSCHE, WEENSCHE en BER- LIJNSCHE modes voor DAMES en KIN DEREN worden daarin geregeld opgeno men II AND WERKPATRONEN vin den daarin eveneens een plaats. PRIJS PER 12 NUMMERS (met 6 sup plementen, geteekende snijpatronen) (ïe Uitgave) fl.25; per post fl.40. PROSPECTUS en PROEFNUMMER alom verkrijgbaar. Naar plattelandsgemeenten per post, na ontvangst van postwissel, intezenden aan het Hoofdbureel van DE BAZAR, Wagenstraat 100102, Den Haag. CredietenDeposito'sEffec ten, Coupons, Prolongatie, Hy potheken. Voor inlichtingen vervoege men zich tot den Agent der hank den EBeer BROEK OP LANGEDIJK. van Horlogiën, Pendules, Regelateurs, Wekkers eu Barometers, Goud, Zilver, Diamanten, Koralen en Haarwerken. XEE ETALAGE. Inkoop hoogste waarde. Do nieuwe jaargang 1 zal beginnen met de boeiende romans van De misdaad van het eiland - De kloosterruïne en meer dan 50 kleinere verhalen, alsmede raad sels, versjes, nuttige wenken, anecdotenlogo- grievenrebussen, enz., alles aan den geringen: prijs van 65 cent per drie maandenfranco per post 80 cent. De le aflevering ligt bij eiken boekhandelaar ter inzage en bij den Uitgever P. STOKVIS-WATERREUS, 's Bosch. den ondergeteekende verschijnt iederen Woensdag: Weekblad voor Dames ONDER HOOFDREDACTIE VAN Mevr. S M. G. van Wermeskerken-Junius „I)e Hollandsclie Lelie" is liet eenige Week blad in Nederland voor Dames uit de hoog- I ste en beschaafdste kringen; let hierop voor uwe advertentiën. Proefnunnners gratis, Amsterdam. L. J. VEEN. Zuidscharwoude. systeem „IiL]IMANNS" is bet nieuwste, doelmatigste en voortref felijkste op het gebied van Breukbanden. Niettegenstaande de zachtheid, solidi teit, en elegant model zijn zij instaat de Zwaarste brCIlk VOikomeil,ZOn- dcr ccnigcn last of pijn, in tc houden. Gedrukt bij J. H. KEIZER, Noordscharwoüde.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1899 | | pagina 4