- De laatste berichten brengen ons een zeer henchelijke tijding. Een officiéél telegram zegt ons, «lat «le Opperbevelhebber Sir Kedvers iSuller een belang rijke nederlaag* heeft geleden. HU verloor lO kanonnen en moest ijlings terugtrekken. Een officiéél telegram van Cronjé vermeldt het volgende: De Scandinaviërs bestormden een zeer moei lijke stelling; deze werd echter onhoudbaar. Zij leden zware verliezen. Ik kon geen hulp zenden. De Engelschen hadden een overweldigende strijdmacht; zij moeten echter minstens twee duizend man aan dooden en gewonden verloren hebben; van overgave was geen sprake. Onze burgers streden met buitengewone dapperheid. bardskop schijnt te wijten te zijn is op deze wijze dus weor glansrijk gewroken, maar we zijn nog niet aan het einde van onze overwinnings- berichten. Aan eene verbinding met het leger van Gene raal Methuen valt nu natuurlijk niet meer te denken. Dit krijgsplan is dus totaal mislukt, maar het zou tevens een begin zijn van een nederlaag nog grooter, dan men niet zou hebben verwacht. Lord Methuen, de man die uitgetrokken was om Kimberley te ontzetten, zooals we straks zeiden, zou dan tenslotte als zoodanig ageeren. Schreven we de vorige week, dat de uitersten elkander dikwijls raken we hadden 't waarlijk niet zoo mis, van alle kanten stroomt het woord is misschien wel wat al te kras ons het oor logsnieuws toe. Van de westkant, uit het zuiden en onheilspellend nieuws voor de Boeren uit Nathal. Maar gelukkig, voor we er aan toe zijn, dit te moeten neerschrijven, kunnen we eerst nog van een schitterende overwinning gewagen. Zaterdagmiddag, ons blad ging waarschijnlijk juist de wereld in, heeft een aanval op de ver sterkingen der Boeren, onder bevel van Generaal Cronjé plaats gehad. Lord Methuen had, na zijn eerste z.g. „onbe sliste overwinning en nadat zijn troepen waren uitgerust, alles in het werk gesteld om de brug over de Modderrivier zoo spoedig mogelijk weer te herstellen, ten einde op te rukken tot ontzet van Kimberley. De Boeren hadden echter van de gelegenheid gebruik gemaakt om sterke stel lingen in te nemen op de kopjes die tusschen Magersfontein en Spijtfontein een halven cirkel vormen, en deze voor een aanval in gereedheid gebracht. Zondagmorgen begon de artillerie der Engelschen op te rukken, en weldra werd er een verschrikkelijk geschutvuur op de Boerenstellin- gen afgegeven. De kanonnen der Boeren ant woordden nu en dan, en schenen eindelijk tot zwijgen te zijn gebracht. Maandagochtend althans achtte de generaal het tijdstip gekomen, om op te rukken. De vijand was door het geschutvuur genoegzaam „gedemoraliseerd". Met een onverklaarbare minachting voor de taaie volharding der Boeren en een gevaarlijke overschatting van de uitwerking van hun eigen vuur trokken de Hooglanders in marschorde, met verdubbelde rotten uit de flank, voorwaarts en werden tot hun verbazing met een doodend geweervuur begroet. Toen ontspon zich over de geheele linie een strijd die, aan beide zijden met groote hardnekkigheid voortgezet, eindigde met het terugtrekken van Methuen's troepen naar hun versterkingen. Twee dagen lang waren de lyddiet-granaten over hun stellingen losgebarsten. Hun verschan singen heetten kort en klein geslagen te zijn. Maandagochtend braakte het zware Engelsche geschut opnieuw zijn vernielende bommen tegen hen uit. Maar toen de Engelsche infanterie, een heele brigade Hooglanders en nog meer bataljons daarachter, nu aan kwamen rukken, lagen zij daar nóg, en schoten niet in het wilde, maar wacht ten tot de vijand binnen bereik was en maaiden hem weg met hun onweerstaanbaar geweervuur. De slag by Magersfontein moge dan, naar de veronderstellingen van Engelsche zijde, ook erns tige gevolgen hebben gehad voor de Boeren de verliezen aan de zijde der Engelschen onder generaal Methuen zijn geweldig als een gevolg van den enormen moed, en het bewonderens waardige taktische overleg van den vijandde Gordon Highlanders verloren hun kolonel en zes honderd zes en vijftig man, de Cold- stream-guards verloren hun majoor mar kies Winchester en de andere regimenten lieten honderd en dertien man achter. Het totale verlies bedraagt 817 man volgens officieele opgaven. Wat Generaal Methuen nu zal doen is nog niet bekend. Volgens Lord Methuen staan er 12000 man voor hem, en is er oogenschijnlijk nog een vol doend aantal over rondom Kimberley, (en Ma- feking!) om het garnizoen te beletten een uit val te doen, en de Boeren in den rug aan te grijpen. Er moet voorts een groote macht bij Jacobsdal liggen en eenige troepen te Belmont. Weinig menschen (in Engeland altijd!) zou den drie maanden geleden gedacht hebben, dat met 80,000 man de generaals nog steeds zich bijna onbekwaam achten om stand te houden tegen de Boeren, binnen Engelsche koloniën; want en dit moet men niet vergeten nog geen enkel Engelsch soldaat heeft voet gezet op het grondgebied van een der beide republieken Het treurige nieuws voor de Boeren zou zijn, dat een schitterende uitval was gedaan uit Lady- smith en dat in den strijd tegen het leger van Sir Redvers Bulier de Engelschen 3000 Boeren hadden gevangen gemaakt. Deze vreeselijke tij ding, hopen we moge niet bewaarheid wor den, hoewel, zoo geheel gerust zijn we niet. Zij handhaafden hun stellingen onder zwaar vuur der Britten. Onze kanonnen zjjn van zeer weinig nut. Het verlies aan onze zijde is niet juist bekend. Wij schatten het op honderd dooden en gewonden. Wat er verder gebeurd is, zullen wij later vernemen, maar zeker is 't, dat vorige berichten uit de lucht zijn gegrepen. De Vergadering van de Chartered Company. Woensdagmiddag heeft te Londen dejaarlijk- sche vergadering van de Chartered Company plaats gehad, onder voorzitterschap van den her tog van Abercorn, die in zijn openingsrede o. m. zeide „De gebeurtenissen, waarvan onze hoofden he den vervuld zijn, maken het moeilijk voor mij, u te spreken over de „business" van de Com pany, zooals ik in minder gewichtige omstandig heden zou doen. Wij zijn verantwoordelijk voor de administratie van een groot deel van Britsch Zuid-Afrika, grenzend aan de Transvaal en wij kunnen onze oogen niet sluiten voor de gevaren van den toestand, nóch niet letten op de moge lijke gevolgen. Desondanks vreezen wij ze niet. Wij hebben de verzekering van Harer Majesteits Regeering dat Rhodesia niet vergeten is. Na een blik te hebben gegeven op de „dien den die Rhodesia in den tegen woord igen oor log bewees en de voorlezing van telegrammen, waarin sir Alfred Milner deze diensten erkende, zeide de voorzitter, dat de directeuren hoopten, dat later, als het oogenblik daar was, de hulp, door de Company thans verleend, niet zou wor den vergeten. Wat de financiën aangaat, de company heeft over 1.900.000 pond te beschikken, na aftrek van alle administratiekosten, 625.000 aandeelen zijn nog onuitgegeven. De mijn-industrie in Rhodesia geeft, ondanks den tegenwoordigen onrustigen toestand, reden tot voldoening. In zijn slotwoord zeide de hertog o.m.: „De gevolgen van het tegenwoordig wanbestuur in Transvaal zijn ver buiten de grenzen verbreid en hebben zelfs in Rhodesia hun slechten invloed doen gelden. Het is onmogelijk voor eenigen Zuid-Afrikaanschen Staat zich een onafhankelijke toekomst te verwerven. Er is geen plaats in Zuid-Afrika voor het najagen van nationale idealen (luid applaus Wanneer de vrede in Zuid-Afrika degelijk is her steld, zal geen vereenigd centrum van ontevre denheid bestaanbaar blijven. Om dit bestaan te voorkomen, is er slechts één wegDe Britsche vlag moet, na 't herstel van den vrede, voor al tijd wapperen van Kaapstad tot de Zambesi. {Luid en langdurig applaus). De vergadering eindigde met een motie, waarin aan Cecil Rhodes sympathie wordt betuigd. Wat zal hij zich nu op zijn gemak bevinden in Kimberley Koningin Victoria heeft 40.000 doozen met chocolade naar de troepen in Z.-Afrika doen zen den. De doozen dragen het medaillon-portret van de koningin, waaronder de woorden „Ik wensch u een gelukkig Nieuwjaar. Victoria R. I.". Over het klimaat, waarmede de Engelsche soldaten in Zuid-Afrika te kampen hebben, schrijft een berichtgever van „Daily Mail" uit de Aar „Om ergens tusschen de Kaap en de Zambesi volkomen gelukkig te zijn, moet men overdag geen ander kostuum dan een vijgenblad en 's nachts de pelskleederen van een Laplander dragen. „Ik werp iederen dag alle kleeren af zoo ver de wetten van het fatsoen dat veroorloven en lig dan eerst recht te hijgen en te blazen in de schaduw van mijn tent. Maar 's nachts wikkel ik mij in een wollen deken, twee andere dekens en een bonte voetzak, en dan kan ik nog tot het aanbreken van den dag het genoegen smaken van te luisteren naar het klapperen mijner tanden. „Wij zijn hier in het kamp aan de Aar ge zegend met wat men in koopmansstijl een „volle dige sorteering van allerlei soorten van weder" zou noemen. Binnen een tijdsverloop van 24 uren moeten wij al de tot dusver bekende grillen van het weder verdragen, en wij worden niet schraal bediend. Soms krijgen wij een half dozijn soorten tegeljjk. „Zoo hebben wij b. v. zonneschijn met een Noordpoolwind en daar door heen een Souda- neeschen zandstorm met zandwolken, die de zon verduisteren en alles rood doen schijnen. „Op den zandstorm volgt een tropisch onwe- der en na afloop daarvan een zonsondergang, zoo stralend schoon, als geen schilder op het doek zou kunnen weergeven." De paus heeft openbaar consistorie gehou den voor de installatie van twee nieuwe kardi nalen. Leo XIII scheen welvarend en was zeer opgewekt. Voor de varkens. In Berlijn is in de Wilhelminastrasse een nieuw soort laboratorium geopend, dat zich speciaal bezig houden zal met de aankweeking en verzending van baccillen der vlekziekte bij varkens. Vee houders en veeartsen kunnen van hieruit het serum betrekken, waarmede de zwijnen ingespo ten moeten worden om ze immuun te maken voor de gevreesde ziekte. Naar men verzekert zijn het alleen vrouwen, die werkzaam zijn in het laboratorium. Zoo noodig worden er ook bac teriologische en microscopische onderzoekingen gedaan. In België zijn op de locomotieven stoom- trompetten aangebracht, om dienst te doen, wan neer een trein het station binnenkomt of verlaat. Het schelle gefluit behoort dus daar te lande tot het verledene. Het Transvaalsch Volkslied. Uit een schrijven in het „Vad." blijkt, hoe het Transvaalsche lied, „Kent gij het land?" het levenslicht zag. Mej. Catharina F. van Re schrijft o. m. het volgende: „In t naj'aar van 1875 werd ik door mijn vriend Thomas Burgers, toen Pres. van de Transv. Rep., dringend aangespoord tot het maken van een lied, dat zijn volk kon zingen, 't Was spoe- dig op schrifthij nam het mede en vertrouwde de uitgave toe aan den muziekuitgever H. Rahr te Utrecht, onder uitdrukkelijke voorwaarde, dat de auteur het eigendomsrecht behield en haar de opbrengst van het lied moest worden uitge keerd. Aan deze voorwaarde hield de Heer R. zich niet, zelfs niet toen hij uit Pretoria daartoe aangemaand werd. Het Volkslied was toen reeds door den Volksraad aangenomen, 't geen door een vleiend schrijven, dd. 25 Aug. 1876, aan mijn adres werd bevestigd. Nadat Pres. Burgers mij een certificaat van mijn eigendomsrecht had toe gezonden, ontving ik het bericht van zijn dood". Mej. van Rees geeft daarna een verhaal van haar teleurstellingen met haren uitgever. De Duitsche muziekuitgevers firma Schott's Söhne te Mainz dit verhaal van mij vernemende, zegt Mej. v. Rees, „heeft thans onmiddellijk besloten door een nieuwe uitgave in alle landen te verbreiden, mijn naam als auteur te helpen ophouden". Nieuwsoortig tweegevecht. Twee jongelieden uit de groote wereld te New- York, Perrine en Dowdell, hadden geschil over een jonge dame en zouden het gewapenderhand uitmaken. Zij deden zich elk aan een boom bin den, dicht genoeg bijeen staande om hen onder eikaars bereik te laten. Alleen de rechterarm bleef vrij en zoo bestookten zij elkander met knuppels tot ze niet meer konden. De geneeshee- ren staan voor hun leven niet in. De Libre Parole" veroordeeld. 13 Dec. is uitspraak gedaan in het proces van Mr. Lobori tegen de „Libre Parole," die twijfel had uitgesproken aan de werkelijkheid van zijne verwonding (bij gelegenheid van den aanslag tijdens het proces te Rennes). De recht bank veroordeelde den gérant der „Libre Parole" tot 2000 fr. boete en aankondiging van het von nis in 40 Parijsche bladen en 200 bladen in de provincie. De doode zee. Door irrigatiewerken van den laatsten tijd is het water van het oude asphaltmeer steeds min der en minder geworden. Het gelijkt nu al, zoo wordt bericht, op een droge zoutvlakte. Wie weet, hoe spoedig de oudheidkundigen er nu opgravingen kunnen doen naar de over blijfselen der verzonken Oud-Testamentische steden. (N. v. d_ D Als een staaltje van onovertroffen brutali teit kan gelden hetgeen Cecil Rhodes, die te Kimberley nauw zit ingesloten, aan een vriend te Londen heeft geschreven, dat hij Juni a.s. in Engeland terug zal zijn. „Wij zullen", schrijft hij uit Kimberley, „dit zaakje dan hebben klaar gespeeld en waarschijnlijk doende zijn, een alge- heele regeling te treffen." Graaf Leo Tolstoi, de beroemde Rus sische schrijver en wijsgeer, is bedenkelijk ziek. Leuk. Een wetenschappelijke vereeniging te Chicago had verleden jaar een premie van 20 dollars uit geloofd, voor de oplossing van de volgende vraag Welke zijn de zekerste middelen tot uitroeiing van ratten en muizen in korenmagazijnen, berg plaatsen van zaden, enz. Onlangs is deze prijs toegewezen aan Dr. Bur nett, te Philadelphia, die de vraag op de vol gende laconieke wijze beantwoordde „Men brenge er een aantal katten Tengevolge van de hevige koude zijn te Berlijn 73 personen in de hospitalen opgeno men. Het vriest 27 graden en de Spree ligt dicht. Het scheepvaartverkeer op de meeste rivieren is gestremd. De ijsgang op de Elbe te Hamburg is zoo sterk, dat het verkeer zeer belemmerd wordt. PREDIKBEURTEN. NED. HERV. GEM. OUD-KARSPEL. Zondag 17 Dec. v.m. 9 30 u. ds. Stramrood. NED. HERV. GEM. NOORDSCHARWOUDE Zondag 17 Dec. v.m. 9.30 u. ds. Habbema. (Collecte voor noodlijdende kerken en personen en voor de Gustaaf Adolfvereeniging.) GEREFORMEERDE GEMEENTE. Zondag 17 Dec. v.m. 9 u. Godsdienstoef. n.m. 2 u. ds. Schoenmakersvan Dirkshorn. NED.HERV. GEM. ZUIDSCHARWOUDE. Zondag 17 Dec. n.m. 1.30 u. ds. Versteeg. pred. te Sint Pancras. NED. HERV. GEM. BROEK OP LANGEDIJK. Zondag 17 Dec. v.m. 9 u. Het Avondmaal, n.m. 2 Dankzegging, ds. Gemser. GEREFORMEERDE KERK. (Zuiderker k.) Zondag 17 Dec. v.m. 9.30 u. n.m. 2.30 u. Candidaat Hoeneveld. CHRISTELIJK GEREFORMEERDE KERK. Zondag 17 Dec. v.m. 9.30 u n.m. 2.30 Gods- DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Zondag 17 Dec. geen dienst. NEDERL. HERVORMDE GEMEENTE HEER HUGO WAARD. Zondag 17 Deo. v.m. 9,30 u. ds. Brink. Zondag 24 Dec. v.m. 9.30 u. ds. Brink. Marktberichten. SCHAGEN, den 14 Dec. 1899. 6 Paarden Veulens 3 Ossen Stieren 4 Geldekoeien (magere) 28 idem (vette) Kalfkoeien Vaarzen Graskalveren. 8 Nuchtere Kalveren Rammen Schapen (magere) 2o0 Idem (vette) 1700 Overhouders Lammeren Bokken en Geiten 20 Varkens (magere). 38 Vette varkens p. kilogr 70 Biggen 7 Konijnen Kippen Eenden 1500 Kipeieren (per 100) Eendeieren 900 Boter (Kilogram) j 75 f 120 100 280 100 150 170 247 50 9 16 22 29 50 13 19 50 8 11 0 35 0 37 3 9 0 40 1 10 0 50 1 10 0 50 1 5 6 0 0 0 85 0 95 0 30 0 35 redelijken handel. uo uuugo iiuueenngen van eiders, üe aanvoer ders eenigszins teleurstelden in de prijzenle qualiteit gold 32Vj cent per halven kilogram. Bij een belang- ruke aanvoer van vette schapen was de handel vrij goed; de prijzen hielden zich staande. De ingevallen strenge winter en vooral de gevalle n sneeuw, was oor- zaaK van een grooten aanvoer van overhouders, waar- STrJ? handel stugger en de prijzen gedrukt werden. De pry zen vette der varkens hielden zich staande. ALKMAAR, 15 Dec. 1899. Aangevoerd: 219 stapels Kaas, wegende 84156 Kg. Kleine 31.50 Commissie f 31,—Middelbare f 33,50. ALKMAAR, 16 Dec. 1899. Aangevoerd: 3 Paarden f 40,- a f 110, 6 Koeien f 160 a 200; 11 Nuchtere kalveren f 8.— a f 16 - Vette Kalveren t 0,—af 0,—per kilo f0.— a0 198 Schapen f 10,- a f 20,— 0 Lammeren f - a Vette varkens per kilo f 0,— a f 0,— 42 Magere varkens f9 a f 12— 232 Biggen f4.— a f7,— 12 Bokken 3,— f a'f 6.- 0 kleine id. f 0 a f 0.—. Boter per halve K.G. f 0.50 a f 0.60. Aardappelen fl-— a t 0.— per zak; bieten fl.25 a f0.— uien f 1.25 a f0.— Bloemkool f 0J- afO,— per 100wortelen per 100 bos 0.60 roode'kool f 4.— a f 6,— savooische t4.— a f8,— Koolrapen f0,70 Rapen f0.— per 100 bos. Peren fl,50 a f2.— Appelen f2,— a f2.50 Pruimen f0.— a f0,—per mar.dje. Witte kool f0,— Kippen f 0.40 a f 1.—eenden f0.65 a f 1,25 konijnen f0.30 a f2.— kippeneieren f5,- a f 6.- eendeneieren f0.— a 0.— kuikens f 0.40 a fl.— Bericht van de Vereeniging Nieuw Leven. Roodekool p. 100 le soort 6,50 a 7,50 2e soort 5,a 6, 3e soort 4,— a 4,75 4e soort 2,50 a 3,50 5e soort 1,50 a 2, Gelekool p. 100 le soort 6,a 7, 2e soort 4,75 a 5,75 3e soort 3,50 a 4,50 Wittekool p. 100 le soort 7,— a 8,— 2e soort 6,— a 6,75 3e soort 5,— a 5,75 Uien ij75 a 0,— Wortelen 1,— a 1,25 Rapen per 50 KG. 2,50 a 3,— Zooals zich gemakkelijk laat begrijpen, waren de^ veilingen door Nieuw Leven deze week nog gehouden van geene beteekenis. Wat nog aan gevoerd werd, was niet veel bijzonders en we achten daarom eene opgave der prijzen op de veiling besteed onnoodig. Bij het nagaan van de prijzen, die thans wor den besteed voor de producten, die hier worden geladen, komen we tot het volgende overzicht. Broek op Langedijk. Marktbericht van 9—15 Dec. 1899. De prijs der Witte kool is f7.— a f8,—, Bieten per 1000 f6,- a f9,—. Koolrapen f 1,50 a f2,75 per 100. lste soort Roodekool f 6,—. a nW. lste soort Gelekool f6,—a f 7,—. Wortelende!) a f 1,75 per 1000. Rammenassen 0» a f 0,per 100. stuks gewone Bloem kool f0,a f0 - per 100. de Uien per baal op (50 kilo) f 1,75 a f0,— De hoogere prijzen die besteed worden voor roode- en gelekool, zijn meer voor die welke in voorkoop verkocht worden. Door de ingevallen vorst wordt sinds gedu rende eenige dagen geen veiling meer gehouden. GROENTENVERVOER. Van 11—15 December zijn van het station Noordscharwoude 70 waggons en van Heer Hu- go waard van 11 16 Dec. 84 waggons groenten verzonden met bestemming naar het buitenland. BON om daarvoor te mogen ontvangen een GRATI Deze Bon onder bijvoeging van 40 ets. (47V2 fr- p. post) aan den uitgever van dit blad te zenden ter ontvangst van een Warendorf's Geil. Familiekalender voor 1900. Deze Kalender bevat onder meer boeiende Novellen van Justus van Maurik, Truida Kok, Jan Feith en B. Canter, en 12 groote, prach tige platen. Ieder kooper ontvangt tevens gratis: Een fraai boekwerk, getiteld: „De practische Raadsman in de Huishouding" en een keurigen Portefeuille-Almanak. De prijs van alles te samen is slechts 40 cents {471/2 ets. fr. p. post.) NAAMWOONPLAATS

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1899 | | pagina 6