Weekblad voor LANGEDIJK en Omstreken. EXTRA NUMMER. Woensdag 13 December 1899. 8e Jaargang. NIEUWE LAIGEIUKEl (Olim Deze courant verschijnt eiken Zaterdagnamiddag. ABONNEMENTSPRIJS rooi* Noordscharwoude, Oudkarspel, Zuidscharwoude en Br. op Langedijk per drie maanden 50 et-, franco p. post OO ct. VERSLAG van het verhandelde in den Raad der Gemeente OUD-KARSPEL, op Dinsdag 12 Dec. 1899, 's morgens 9 uur. UITGEVER: J. H. KEIZER. BUREEL: Noordschajifwoude. PRIJS DER ADYERTENTIËN: Van 1—5 regels 30 ct., elke regel meer £5 ct. Groote letters of vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Brieven rechtstreeks aan den Uitgever. Tegenwoordig met den Voorz., den WelEd. Achtb. Heer F. F. F. Fuhrhop, alle raadsleden, alsmede de Secretaris, de Heer P. Eecen Pz. De Voorz. opent de vergadering, en leest daarop op verzoek van den Heer P. Eecen, Se cretaris, de notulen, waarna hij aan de orde stelt, punt 1 der agenda: Opnieuw vaststellen gewij zigde verordening op het heffen van den II. O. Deze verordening was van Ged. Staten terug ontvangen met verzoek om toelichting, wat betreft de post van f300.— voor noodzakelijk le vensonderhoud. De minister vindt, zooals blijkt uit de begeleidende missive, f200 hoog genoeg, ten opzichte van sommige andere grootere gemeen ten. De Voorz. had daarop de vereischte toelich ting gegeven, en zich na enkele kleine wijzingen, als breedere omschrijving der posten mede te hebben aangebracht, daarna, om te voorkomen, dat de verordening niet opnieuw zou worden teruggezonden, zich gewend tot den griffier en diens raad ingewonnen omtrent de aangebrachte wijzigingen. Deze had er toen zijne goedkeuring aan ge hecht, waarna de gewijzigde verordening, zooals die dan zar worden aangenomen volgens art. 66 der Gemeentewet, door den Raad wordt vastgesteld. Punt 2. Benoeming Onderwijzer. De lijst be vatte de volgende sollicitanten B. J. Kosten, D. Hendriks, K. Kuperus, A. A. van Os, J. Hout man en J. Nadort. Op de voordracht waren door B. en W., na overleg met den Schoolopziener geplaatst de II.H. 1. B. J. Kosten, 2. D. Hen driks, 3. K. Kuperus. De Heer Hart vraagt of van de onderwijzers, die als 1 en 2 op de voordracht zijn geplaatst,' ook een de bizondere voorkeur verdient. Ka toelichting van den voorz. en den Heer Pranger, die beiden de meerdere verdiensten van den Heer Kosten bepleiten, terwijl deze eender aanbevolen onderwijzers is door den schoolopzie ner, zegt de Heer Hart, dat deze toelichting de keuze gemakkelijker maakt Hierna gaat de Raad tot stemming ever, de heeren De Boer en Eecen benoemende tot stem- opnemers, waarna blijkt, dat de heer B. J. Kos ten te Goedereede met algemeene stemmen is be noemd. Punt 3. Benoeming van een Secretaris in de plaats van den Heer P. Eecen Pz., die wegens gezondheidsredenen met ingang van 1 Januari eervol ontslag heeft gevraagd en verkregen. Als sollicitanten hadden zich aangegeven de heerenF. F. F. Fuhrhop, A. C. Kroon te Oud karspel, A. Couwenhoven aan de Stompetoren, D. C. J. van Doornick te Zutphen, J.W.Lucas te Eg mond aan Zee, W. van Mierop te Beest (Gelderland), G. van der Molen te Schoonhoven, A. W. van der Rouwert te Borne en J. Ylug te Utrecht. Een ongezegeld verzoekschrift, dat van den heer W. Bril, kwam niet in aanmerking. De voorz., mede voorkomende op de sollici- tantenljjst, verlaat de Raadszaal, waarna de Raad gelegenheid heeft zich vrijelijk omtrent het drie tal candidaten, dat in aanmerking komt be staande uit de drie eerstgenoemde Heeren, uit te De daarop volgende stemming heeft tot uit- slag, dat de Heer Fuhrhop met algemeene stem men door den Raad tot zijn Secretaris is benoemd. De voorz. verschijnt daarna wederom ter ver gadering, waarna hij van den Heer De Boerde felicitatie ontvangt met zijne benoeming waarop de raadsleden dit voorbeeld volgen. De Heer Fuhrhop dankt daarop de leden voor het in hem gestelde vertrouwen, en hij hoopt, al doet hjj dit nog niet zoo tactvol en ervaren als de afgetreden Secretaris, er langzamerhand te zullen komen, en naar zijn beste weten deze functie zal waarnemen. Hij kan echter niet na laten de afgetreden Secretaris, aan wien in de laatste vergadering op zijn verzoek eervol ontslag is gegeven, nogmaals een woord van dank toe te spreken voor de nuttige wijze waarop hij in dienst der gemeente is werkzaam geweest. Spr. hoopt nog lange jaren zijn plaats te mo gen vervullen, evenals hij den Heer Eecen toe- wenscht, nog lange jaren van de rust, die hij ten volle heeft verdiend, zal kunnen profiteeren. Hij dankt den oud-secretaris voor de hulp, die hjj reeds zoovele malen heeft mogen ontvangen en hij vleit er zich mede, daarop bij voortduring te kunnen blijven rekenen. De Heer Eecen dankt den voorz. en den Raad voor hunne waardeering en zegt de gevraagde hulp aan den voorz. van harte toe. Het zal hem hoogst aangenaam zijn, gedurende de jaren, die hem nog gegeven zijn, te kunnen wijden aan de be langen der gemeente, en zijn tegenwoordige functie in dienst der gemeente zal kunnen blijven waarnemen. Punt 4. Pensioneering van den veldwachter. Uit de mededeelingen van den voorz. blijkt, dat de premie voor eene verzekering, die afdoende zal werken, volgens tarieven bij de circulaire van Burgem. en Secretarissen gevoegd, verbazend hoog zal worden. De premie bedraagt f3.23 voor iedere f 10 pensioen op een bepaalden leeftijd. De Heer De Boer vraagt hoe ot 't komt, dat zulks in Amsterdam bijv. dan wel kan geschieden? De voorz. antwoordt, dat het te betalen per centage in den H. O. aldaar dan ook vreeseljjk hoog is. Een z.g. gemengde verzekering, zooals hij reeds heeft voorgesteld in de vorige raads zitting, komt hem nog het beste voor. D. i. de veldwachter te verzekeren voor een vaste som, op 65-jarigen leeftijd te ontvangen of bij vroeger overlijden aan de weduwe of aan de weezen. In eene prov. in Gelderland blijkt men een geljjke verzekering voor den veldwachter te zijn aange gaan. De premie bedraagt voor eene dergelijke verzekering f 28.70 in het jaar. De Heer Pranger vraagt, hoe of het zal moe ten gaan, wanneer een gemeenteveldwachter de gemeente gaat verlaten. De Voorz. antwoordt, dat bij oen dergelijk ge val de verzekering kan worden teruggekocht en ontvangt men vau de betaalde premiën bijv. ruim V3 terug. Men kan natuurlijk niet eischen dat de Maatschappij in een dergelijk geval de volle som teruggeeft, omdat de premiën zijn ge steld op kansberekening. De heer Butter zou gaarne zien, dat de ver zekering bij vertrek van den veldwachter door ging en zijne nieuwe gemeente de verdere ver plichtingen op zich nam. De heer De Boer zegt, dat als 't eenmaal zoo ver was, dat men dan met die gemeente in con tact zou kunnen treden; daarom hebben wij op het oogenblik daarover nog niet te besluiten. De Voorz. voegt thans aan zjjn voorstel nog toe, dat men van f1000.allicht een zaakje zal kunnen opzetten. Do Heer Hart geeft, indien wij goed hebben verstaan, de voorkeur aan een pensioen op hoo- gen leeftijd. De Heer Butter noemt een voorbeeld, dat som tijds een weduwe, die overblijft, en een bedrag van f 2.— per week ontvangt, veelal beter, vooral wanneer zij in behoeftige omstandigheden ver- keeren, wordt verzorgd, doordat dan in den regel de kinderen hun moeder in huis nemen. De Raad is van oordeel, dat eene verzekering van f1000.meer voordeelen dan f2.per week zal opleveren. Het voorstel, dat een dergelijke verzekering waarbij de veldwachter en de Gemeente ieder do helft in de premiebetaling zullen bijdragen zal worden aangegaan, wordt daarna met alge meene stemmen aangenomen. 5. Ingekomen stukken. a. Van de Noorder Stoomtramvereeniging voor het leggen van een tramlijn SchagenAlkmaar, eene teekening van het plan, waarop voorkomt dat gedeelte der Gemeente, (800 M. lange dijk aan het noordeinde), waarvoor concessie was ge vraagd en verkregen. Uit de teekening blijkt dat de lijn de oostzijde van den dijk houdt. Nadat deze teekening door de raadsleden in oogenschouw is genomen, wordt zij voor kennis geving aangenomen. b. Bericht van Ged. Staten, dat als bjjdrage in de Personeelo Bel. is te veel betaald een be drag van f30.50, welk bedrag in uitgaaf op den volgenden dienst aan het Rijk moet worden ge restitueerd. c. Bericht van den Rijks-Ontvanger, dat aaD den Ontvanger der Gemeente een bedrag van f211.831/2 's toegezonden. Voor kennisgeving aangenomen. Mededeeling door den voorz., dat B. en W. waren besloten tot den verkoop van de bedden, matrassen en dekens, aangeschaft gedurende de plaats gehad hebbende woelingen voor ligging en dekking der toen aanwezige politie, omdat deze langzamerhand in waarde zouden verliezen en de Ilerv. Kerk, dank zij hare bereidwilligheid, daarvan eigenares is geworden voor de som van f269.90, welk bedrag in de gemeentekas zal worden gestort en op den volgenden dienst als post van ontvangst zal worden genoteerd. d. Een verzoek van W. Spiers, tot het oprich ten van een Slachtplaats in perceel 58. Algemeen acht de Raad de gelegenheid aldaar al zeer ongunstig, wegens den slechten afvoer van vuil en afval bij het slachten voor komende. De voorz. had hem aangeraden een gemet- selden put met opgaanden steenen rand te laten maken, waarin een emmer zou kunnen worden geplaatst, waarin het vuil door een buis of goot zou kunnen worden opgevangen, opdat worde voorkomen, dat de openbare straat met het vuile water wordt verontreinigd. Men is van gevoelen, dat de toestemming, op die plaats een slacht plaats op te richten, voor als nog niet kan worden verleend. De voorz. zou hem bijv. een plaats willen aanraden, in het noordelijk gedeelte der gemeente, daar waar de sloot in rechte lijn naar het Waardje loopt. In de omgeving, zooals de Heer Pranger toelicht, van de z.g. Snipsloot. Ergens anders kan men moeieljjk een plaats vinden, waar vol doenden afvoer zal zijn. Overeenkomstig zal aan Spiers worden bericht. Bij een bezoek van de vroedvrouw, zegt de voorz., om een attest van onvermogen voor kostelooze hulp aan een onvermogende, viel het hem op, dat zij blijkbaar zoo slecht van gezicht was, dat hij hierover met Heeren Wethouders heeft gesproken en hun de vraag gesteld of zij haar hulp nog goed zal kunnen geven en of het verantwoordelijk is, met het oog op de vrouwen, die onder hare behandeling komen, dat men haar nog langer handhaaft in hare te genwoordige betrekking. De voorz. had haar den raad gegeven, haar oogen te laten onderzoeken, hetwelk was geschied door Dr. Vogelenzang, die dan ook had mede gedeeld, dat haar oogen niet meer deugden om een dergeljjke betrekking zonder gevaar te blijven waarnemen, waarna hij haar den raad had ge geven, naar een specialiteit te gaan, om haar oogen te laten onderzoeken en of een bril mis schien het ongemak ook voldoende zou kunnen verhelpen. De voorz. zegt, dat het noodzakelijk is, dat de vroedvrouw volkomen van haar taak bewust zij, en het oogenblik kent, wanneer medische hulp moet worden ingeroepen. Dat bij ernstige geval len de vroedvrouw kan zien, hoever haar plicht strekt, en dat met het oog op haar leeftijd, zoo wel als uit gebleken onderzoek, men dat niet meer van haar kan nog mag verwachten. Dat het natuurlijk niet aangaat, haar aan den dijk te zetten, dat zoo iets ook zijne bedoeling niet is, maar dat men evenmin de vrouwen, die even tueel nog door haar zouden worden behandeld, aan een gevaar mag blootstellen. Hij zou haar dus gaarne een pensioen zien toegekend. De Raad neemt dan ook, zooals verder blijkt uit de gevoerde discussies, na gebleken onder zoek do verantwoordelijkheid, haar hare betrek king te doen behouden, niet op zich, maar is verder van oordeel, dat men het onderzoek, dat nog zal worden ingesteld door Dr. Stevan van Amsterdam, voorloopig zou kunnen afwachten. De voorz. vraagt nu of hij gemachtigd wordt, indien zij hem er naar vraagt, dat hij haar de hoop op een pensioen mag geven. De Heer Hart antwoordt hierop, dat volgens zijne meening, wanneer uit een deskundig on derzoek hare verdere ongeschiktheid zou blij ken voor het waarnemen liarer betrekking en verdere hulp derhalve gevaar voor de patiënten zou opleveren, het de plicht van de gemeente is haar een pensioen te verleenen. Als zoodanig wordt besloten alsmede, op voor stel van den voorz., dat de kosten van het on derzoek en de reiskosten door de gemeente zullen worden gedragen. De voorz. deelt thans mede, dat door hem eene nieuwe politieverordening is ter hand ge nomen. Wil eene verordening goed zijn, dan moet zij bepalingen bevatten, welker uitvoering geen bezwaren blijken te bezitten, bepalingen waaraan de hand kan worden gehouden. Eene bepaling bijv., dat geen koolbladen meer in de slooten mogen worden geworpen, zou prac- tisch blijken geen waarde te bezitten. Deze verordening stelt hij voor in eene andere vergadering punt voor punt te bespreken. De Heer Hart vraagt of de concept-verorde ning ter beoordeeling den Raadsleden zal worden toegezonden. Als men, zegt de Heer Hart, de verordening vooraf op z'n gemak kan bestudeeren, dan staat men wat vaster bij de beraadslagingingen over de verschillende artikels. Ik verlang nu juist zulks niet maar ik acht het zeer wenscheljjk. De voorz. erkent dit tenvolle evenals de Heer Pranger. Ook de overige raadsleden zijn er voor en overeenkomstig den wensch van den Heer Hart zal dus worden gehandeld. Betreffende de eventueele wijziging, die het brandweercorps zal ondergaan, zegt de voorz., zul len de leden o.a. hebben te oordeelen over den leef tijd,gedurende welken men in het corps zjjn daarin opgelegde plichten moet vervullen. Is deze thans vastgesteld van 18 tot 60 jaar, gevoege lijk zou deze kunnen worden gebracht op 20—50 jaar. De vraag, of de Raad zich meer voor eene hondenbelasting of wel voor eene verordening op bet houden van honden verklaart, kan eveneens in een volgende vergadering worden beslist, wan neer de leden desbetreffende bepalingen, in de verordening neergelegd, hebben gelezen en deze vraag genoegzaam overdacht. De voorz. doet verder mededeeling, dat inge volge het door den Raad genomen besluit, door B. en W. de noodige lantaarns zijn verplaatst en hij mag hopen, dat deze verplaatsing de goedkeuring van den Raad zal kunnen weg dragen. Betreffende het plaatsen van nieuwe lantaarns deelt hij verder mede, dat opgaven van prijs bij hem zijn ingekomen, maar dat die prijs varieert van f14 tot f 17, zonder do paal. Daarom zal naar eenvoudiger soorten worden gevraagd, waar van nader opgaven zal worden gedaan. Daarop stelt de Heer Pranger voor, aan den Heer A. J. Vos van Zon, onderwijzer alhier, eene gratificatie van f25.— te verleenen voor zijne vele bemoeiingen, gedurende de afwezigheid van het Hoofd der school. Hij is er ten zeerste over voldaan, dat genoemde onderwijzer zoozeer de belangen van het onderwijs heeft behartigd in dien moeilijken tijd. Met algemeene stemmen wordt daartoe besloten. Op voorstel van den heer Borst zal men trach ten er in te- voorzien, dat Pieter Plak, die op zijn hoogen leeftijd, doof en bjjna blind als hij is, dikwijls niet alleen zichzelf, maar ook een ander in gevaar brengt op den openbaren weg, wan- hjj zand verkoopt en dan niet meer in staat is zjjn zandkar behoorljjk te besturen, een vertrouwde geleide medekrjjgt; in elk geval zullen daar toe de noodige stappen worden gedaan. De heer Butter stelt thans voor, den voorz. tot ambtenaar van den Burgerl. Stand te benoemen, n.l., wanneer Z.Ed. Achtb. die betrekking zou wil len vervullen. De voorz. appreciëert deze aanbieding ten zeerste, en voegt er de mededeeling aan toe, dat de Heer M. Kroon Cz. als zoodanig tegen 1 Ja nuari eervol ontslag heeft aangevraagd en ver kregen, onder dankzegging voor de vele diensten aan de gemeente bewezen. Hjj waardeert ten volle dit vertrouwen, en zal zich een dergeljjke benoeming dan ook zeker la ten welgevallen. Daarop wordt de Voorz. als Ambtenaar van den Burgerljjken Stand met algem. stemmen be noemd. Nadat de Raad zjjn voorzitter ook met deze benoeming had gelukgewenscht, wordt de verga dering, daar niemand meer het woord verlangt, door den Voorz. gesloten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1899 | | pagina 7