Weekblad voor LANGEDIJK en Omstreken. Nieuwjaarswenschen. N\ 52. Zondag 24 December 1899. 8e Jaargang. 25 CENT N ieu wstij dingen. Feuilleton. WEEEB GESCHEIDEN. NIEUWE unuku roi itii Deze courant verschijnt eiken Zaterdagnamiddag. ABONNEMENTSPRIJS voor Noordscharwoude, Oudkarspel, Zuidscharwoude en Bk. op Langedijk per drie maanden 50 ct., franco p. post 60 ct. UITGEVER: J. II. KEIZER. BUREEL: Noordscharwoude. PRIJS DER ADYERTENTIËN: Van 15 regels 30 ct., elke regel meer ct. Groote letters of vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Brieven rechtstreeks aan den Uitgever. Blij dit nummer behoort een bijvoegsel. Evenals vorige jaren be staat er gelegenheid tot het plaatsen van een Nieuwjaars groet in ons nr. van Zondag 31 December tegen betaling van per annonce. De Uitgever. VERSLAG van het optreden van den hr. Hazeloop, Rijks-Tuinbouwleeraar voor N.-Holland, in de openbare vergade ring, uitgeschreven door de groente- vereeniging „Waarland", op 16 Dec. in de openb. school aldaar. Jammer genoeg, had hoogstens een 40-tal be langstellenden slechts zich opgemaakt tot het bijwonen dezer vergadering, waar o. i. voor de landbouwers wel wat wetenswaardigs te hooren was. Nadat het prinsenkwartiertje, in de ver wachting van meerderen toeloop, reeds tot een half uurtje was gerekt, opende de voorz., de hr. Plaatsman, deze verg. De tijden veranderen en wij met hen, zegt de Spr. Vooral ten opzichte van Waarland hebben vele veranderingen en ge lukkig ook vele verbeteringeu plaats gegrepen. Ook de menschen zijn veranderd, wat o. a. ook blijkt uit deze vergadering. Stelde men zich voorheen tevreden, met te doen zooals vader en grootvader altijd hadden gedaan, thans doet men dat niet meer. Men wil, ook hier, profijt trekken van hetgeen op landbouwgebied de theo rie leert en de practijk bevestigt. Het optreden 39.) De stroom heeft hem niet willen verzwelgen, het rotsblok heeft hem niet willen verpletteren, dat kan geen mensch helpen, ongelukken zijn kwade kansen en niet alle middelen van geweld slagen. Wij heb ben dit dus opgegeven en zijn een anderen weg ingeslagen. Filip Dormelles is nu kapitein geworden en geplaatst aan het ministerie, waar hij overal om ringd is door belangrijke papieren, die het geheim onzer nationale defensie bevatten. Hierdoor hebben wjj een groot voordeel op hem, knnnen we hem niet doen verdwijnen, dan zullen we hemonteeren en dan is hij evengoed als dood. Is dat nu niet ver standig gesproken Zeker mjjn jongen, fluisterde mevrouw De Pra- bert, maar Neen, neen, nu geen maar, en, oom Jacques heeft het plan rijpelijk overlegd en wjj hebben tezamen alle voorbereidende maatregelen genomen. Het is trouwens zoo eenvoudig als iets. Wjj hebben alle troeven in onze hand, voornamelijk zullen wij veel steun hebben van kolonel Allevard, den onmiddel- lijken chef van Dormelles, die onze vriend is en die hem verfoeit. Niet dat wjj voornemens zijn Al levard tot onzen medeplichtige te maken, o! God neen, die militairen zijn zoo kleingeestig, maar wjj maken bem doodeenvoudig tot ons werktuig, zonder dat hjj er iets van bespeurt. Zoo nu en dan gaan wjj hem wel eens van zijn bureau af halen om hein mee te nemen naar de club en op die manier zjjn wjj er ongemerkt achter gekomen, in welke doos de zoogenaamd geheime stukken worden bewaard, Die doos staat in een kast, naast de schrijftafel van den kolonel, nu is er niet meer noodig, dan dat zjjn aandacht een halve minuut wordt afgeleid daar belast ik mij mee en oom Jacques neemt een lias uit die doos weg, het komt er niet op aan welke. Mjjn hemel, maar is daar geen gevaar bij van den hr. Hazeloop daaraan dienstbaar te ma ken, is het doel dezer vergadering. Bij voor baat brengt Spr. den hr. Hazeloop den dank der verg. voor de welwillendheid, waarmede hij de uitnoodiging, om hier op te treden, heeft aangenomen. Uit de lezing der notulen bljjkt, dat de ver- eeniging „W." tracht, door samen werking voor deel voor hare leden tracht te behalen, getuige 't besluit tot eene inschrijving voor kunstmest; dat ze in toepassing wenscht te brengenonder zoekt alle dingen en behoudt het goede, getuige de genomen proeven ter besproeiing der aard appelvelden, wat herhaald zal worden getuige ook het streven der vereeniging, in overleg met zustervereenigingen, naar het doen ontstaan van een geschikt marktterrein. Na afloop dezer huishoudelijke aangelegenhe den, bekomt de hr. Hazeloop 't woord. Meer en meer, zegt spreker, is er onder de landbouwers een streven waar te nemen naar meer loonende cultuur, teneinde te komen tot grootere welvaart. Minder gunstige toestanden, als gevolg van lage prijzen der landbouwproducten, deden uitzien naar andere plantensoorten, en zoo werd geboren een overgang van land- tot tuinbouw, wat zeer verklaarbaar is. Wijl nu de grondsoort van zeer groot belang is voor de plantenteelt in 't alge meen, moest men wel komen tot den verbouw of 't kweeken van planten, die niet al te kies keurig zijn, anders toch zou er groot gevaar be staan voor mislukking. Van daar, dat de land bouwer zich ging en meer gaat toeleggen op de groententeelt; immers laten allerlei groenten zich gemakkelijk telen op alle grondsoorten. Be wijzen zijn er, te over, waaruit de gevolgtrek king mag worden gemaakt, dat de grondbewer king en de verdere behandeling ontzaglijk veel aan de opbrengst af of toe doen. Spr. wjjst hier op de duin- of eigenlijk geestgronden, die door eene doeltreffende behandeling en bemesting tot zeer groote opbrengst als 't ware worden ge dwongen. Nieuwe artikeleiï zullen ze de plaats vervul len van landbouwproducten, moeten op groote schaal kunnen worden verbouwd, wat met groen ten het geval is. Ook hierom geeft men aan de groententeelt de voorkeur boven andere artike len, omdat zij niet zoo heel veel verschilt van den landbouw. In 't gebied der groententeelt, zouden we haast kunnen zeggen, gaat de land bouw in den tuinbouw over. Voor hem, die van deze ontvreemding wordt be schuldigd, is het de gevangenis, degradatie, onteering, de galeien en de diepste verachting van alles wat militair is, maar voor onsniet meer dan een grap. Maar wat zult ge met die papieren doen? De ontvreemde papieren sluiten wjj in deze en veloppe, waarop oom Jacques zeer behendig het adres heeft geschreven van Herrn Ludwig Merz, die, zoo als men weet. op dit oogenblik te Parijs vertoeft en die bekend staat als de dwarskijker van majoor Von Slippen van den Duitschen generalen stafbij die stukken wordt tevens een brief gevoegd, waarvan de inhoud ook zeer slim is ingekleed en Filip Dormel les zal niet kunnen loochenen, dat hij dien briefen dat adies heeft geschreven, want zijn handschrift is door oom Jacques meesterlijk nagemaakt. En wat gebeurt er dan met die enveloppe en den inhoud? Die enveloppe wordt, als tot de verzending gereed, neergelegd in de woning van kapitein Dormelles, rue Bonaparte geloot ik. Jano 70zeide Jacques. Maar die woning zal toch wel gesloten zijn of bewaakt worden? voerde mevrouw De Prabertaan. Jawel, door een langen lummel van een soldaat, Martineau genaamd, die hij uit Grenoble heeft mee gebracht en die er zich niet op kan beroemen, tot de bjjzoridere vrienden van oom Jacques te behoo- ren. Die soldaat wordt ook een werktuig van ons, wel te verstaan even onbewust als kolonel Allevard Hoe wjj met dien oppasser omspringen, interesseert u minder, de slotsom is, dat de woning van Dor melles morgen, op het uur dat wjj bepalen, onbe waakt zal zjjn en dat wij de sleutels zullen hebben, zoolang dat noodig is. God 1 God wat een intrige, zuchtte Felicienne. Integendeel, het is zoo gemakkelijk als 't maar kan. Zijn eenmaal de gestolen papieren ten huize van Dormelles, dan wordt er een briefje geschre ven aan kolonel Allevard en dezen daarin met den diefstal en de plaats waar het gestolene te vinden is op de hoogte gesteld. De kolonel stelt natuurlijk terstond een onderzoek in, vermist de papieren wer- keljjk uit zjjn kast, gaat naar de rue Bonaparte Eene der grootste moeilijkheden bij de groenten teelt acht spr. wel het vervroegen; dit eischt veel ervaring, en is dus een terrein, waarop ie mand, die nog weinig aan tuinbouw heeft gedaan, zich niet te spoedig moet wagen. De tuinbouw bepaalt, zich hier in hoofdzaak tot kool, terwijl ook de vroege aardappelteelt meer en meer veld wint. Hoewel er nog geene vrees voor over-pro- ductie bestaat, meent spr. er toch op te moeten wijzen, dat men zich toch niet maar jaar in jaar uit, en steeds meer zich uitsluitend met den koolbouw moet bezig houden. Men dient er voor te zorgen, dat voor de toekomst ook andere we gen open staan. En al komt er nooit te veel kool, dan moet men toch eens denken aan den grond zelf. "Voor eiken grond is wisselbouw van groot belang. Niet alle planten halen dezelfde bestanddeelen in dezelfde mate uit den bouw grond, en bij de teelt van één product, altijd maar weer op denzelfden grond, zou deze kun nen komen tot gebrek aan stoffen, juist voor dat product noodig, doch tegelijk nog zeer geschikt wezen, om een ander gewas te doen gedijen. Wel bestaat hiervoor bjj de koolteelt niet zoo'n groot gevaar, doch op den duur zou ze toch kost baar kunnen worden, aangezien er veel voedings stof aangebracht zou moeten worden. En dan ter bestrijding van insecten en plantenziekten is wisselbouw zoo gewenscht. Insecten, bacteriën en zwammen kunnen de teelt van een gewas sterk schaden. Door wisselbouw kunnen de in secten soms zeer verminderen, het voortwoeke ren van bacteriën en zwammen soms gestuit worden. Eene groote vraag, waarop men bij de teelt van andere producten vooral heeft te letten, is deze: Wanneer kunnen ze voor de markt gereed zijn? Ieder toch weet, dat voor vroege produc ten veelal de hoogste prijzen worden gemaakt. Men denke slechts aan: sla, spinazie, worteltjes, doperwten en tuinboonen. Eene eerste vraag is dus: vroeg! zooveel te vroeger, zooveel te beter! Spr. acht 't daarom niet ondienstig, omtrent het vervroegen 't een en ander onder de aan dacht zijner hoorders te brengen. In de eerste plaats acht hij de bewerking van den grond van zeer groot belang, en meent, dat diep omwerken in vele gevallen zeer loonend zal zijn. Eene vaste, min of meer onderdringbare, onderlaag is bij den tuinbouw beslist zeer schadelijk. Nu heeft Spr. meermalen de ervaring opgedaan, dat men tegen no. 70, doet daar een huiszoeking en mjjn medeminnaar is reddeloos verloren. Verloren, herhaalde oom Jacques als een echo. Groote hemel! riep mevrouw De Prabert uit, ter wijl zij de fraaigevormde handen ineensloeg, en wat gebeurt er dan met hem Dan wordt hjj terstond gevangen genomen en op gesloten in de gevangenis du Cherche-Midi, in af wachting dat hjj voor den krijgsraad zal verschij nen. Denzelfden avond plaatst een der couranten, die door mij betaald wordt, een artikel, waarin men met veel lawaai het verhaal doet van het schande lijke verraad, waaraan een officier van het Fransche leger zich heeft schuldig gemaakt en de naam van dien officier, kapitein Filip Dormelles, wordt er vol uit en met vette letters in gedrukt. Ge zult eens zien wat een opgang dat zal maken, wat een schan daal Zelfs wanneer de kapitein wat mjj al zeer twjjfelachtig toeschjjnt zich van die beschuldi ging zal kunnen schoonwasschen, dan blijft hjj in het oog der wereld toch altijd onteerd, verdacht en wjj zjjn gewroken, goed gewroken, niet, oom Jacques Jajagewroken—, goed zoozeide oom Jacques en zjjn gelaat nam een duivelachtige uit drukking aan, terwjjl zjjn oogen kwaadaardig fon kelden. Het is verschrikkeljjk. stamelde Felicienne. Vol boosaardige vreugd vervolgde Aurélien Het huwelijk van kapitein Dormelles met Mar- guérite De Briais is dan voor goed onmogelijk ge maakt; men trouwt niet met een landverrader en wanneer wjj Marguérite nu maar den tjjd laten en oppassen dat er geen nieuwe haaien op de kust komen, dan worden zij en haar millioenen nog wel de mijne. Welnu, mama is dat niet handig overlegd Maar ongelukkig kind, wanneer een toeval u eens in het verderf stortte riep mevrouw De Prabert uit. Onze maatregelen zijn wel zoo genomen, dat het succes verzekerd is, bovendien geven wjj ons in het geheel niet bloot, de zaak loopt zoo geregeld af als een horloge. Bovendien, wij hebben geen tjjd, binnen vjjf dagen moet alles afgeloopen zijn. Dus niet ge talmd wanneer beginnen we, Jacques Vanavond. de kosten van diep omwerken opziet, en hij wi^ dit laten gelden, wanneer gewone producten zul len worden geteeld, doch bij teelt van duurdere producten wordt de moeite ruimschoots vergoed. Bij Spr. staat 't vast, dat tegenwoordig nog van den slechtsten grond de hoogste opbrengst wordt gehaald. Dit bljjkt ook wel hieruit, dat b.v. voor 1 H.A. zandgrond, voor bepaalde cultuur ge schikt gemaakt, soms tot 20000 gld. wordt be taald. Maar dan ligt het ook voor de hand, dat betere grond tot hoogere opbrengst te dwingen is. Dikwijls stelt men zich die diepe grondbewer king geheel verkeerd voor. Men meent, dat 't doel ervan is, den ondergrond boven te brengen. Dit is evenwel zoo niet; de grond moet los ge maakt worden, zoodat de lucht dieper kan door dringen, 't overtollige water beter kan wegzak ken, 't wortelgestel der planten zich beter kan ontwikkelen. Een diep omgewerkte grond is in 't voorjaar minder vochtig (dus ook minder koud), in den zomer minder vatbaar voor uitdrogen, om dat de bovengrond meer gemeenschap heeft met den ondergrond; terwijl bij ondiep spitten de vaste laag onder den teeltgrond de gemeenschap afsluit. De theorie leert ons, dat dit zoo moet zijn, de practijk bevestigt het ten stelligste. Spr. acht 't niet ondienstig mede te deelen, hoe dit z.g. diepspitten wordt uitgevoerd, en maakt dit door eene eenvoudige teekening duidelijk. Bij het tweesteek omspitten wordt de le bo vensteek ter zijde gelegd, de ondersteek eenvoudig omgespit en op dezen omgespitten ondersteek komt de volgende bovensteek te liggen, waarna men geregeld door kan gaanelke volgende bovensteek komt dus op de voorgaande onder steek. De grond is diep omgewerkt, terwijl toch de teelgrond bovenbljjft. "Wil men den grond driesteek omspitten, dan wordt de zaak moeie- ljjker en vordert ze vrij wat meer tijd. Hierbij worden le bovensteek en le ondersteek ter zjjde gelegd, zoodat de diepste bloot ligt. Deze wordt gewoon omgespit. De volgende bovensteek wordt over de gleuf heen ter zijde gelegd, de onder steek komt op den omgespitten diepsten steek en om de gleuf te vullen, komt de bovensteek van de derde voor er boven op. Zoo doorwer kende, moet dus telkens de bovensteek over de voorgaande voor gelegd worden. Op deze wijze wordt de grond zeer diep omgewerkt, terwijl toch de teellaag bovenblijft. En, waar men nu be zwaar maakt tegen de hooge kosten, daar dient men wel in 't oog te houden, dat zulk eene diepe Goed zoo, dan behoeven wjj daar niet langer over te praten wat u betreft, mama, houd uw rust maar, dat is het beste wat ge doen kunt. Ach, mijn jongen, ik ben zoo geschokt, zoo ge broken door die vreeselijke ontroering, dat ik mjjn bed niet zou kunnen verlaten, al wjlde ik. Uitmuntend, mits ge maar niet al te erg ziek wordt, want op deze operatie volgt terstond een nieuwe tegen mijnheer De Prabert, ten einde hem te beletten, zijn dolzinnige denkbeelden tot werke lijkheid te maken, een operatie die, ge zult het zelf wel inzien, minstens even belangrijk en noodzake lijk is als deze en waarbjj wjj uw hulp weer noodig kunnen hehben. Wjj moeten er voor waken, dat er geen testament gemaakt wordt, dat ons op zwart zaad zet. Nu ga ik heen. Sluit uw kostbare papie ren goed weg, oom Jacques. Tot weerzins, mama. Hjj wilde reeds heengaan maar de stem zjjner moeder hield hem nog even terug. O! mjjn lieve Aurélien, zeide zjj, geef me een kus en zweer mjj, dat ge u niet te veel in gevaar zult begeven. Goed, goed! riep hij ongeduldig, zonder aan haar verzoek te voldoen, houd nu maar op met dat ge lamenteer en die sentimenteele kuren. Ik ga eens vrooljjk dejeuneeren met mjjn vrienden in den res taurant en op die wjjze wacht ik kalm af wat er gebeuren moet. Denk er aan, oom Jacques, dat wjj vanmiddag half vier dien besten kolonel Allevard van het ministerie gaan afhalen om hem mee te nemen naar de club, waar wjj hem een buitenge wone partjj zullen laten spelen. Ge moet hem eens flink laten winnen, oom Jacques, dat zjjn we aan dien braven man wel verplicht. Zullen zienzullen zienmompelde oom Jacques, die bezig was de papieren van de tafel op te rui men en in een maroquin lederen portefeuille te bergen Aurélien ging met snelle schreden heenbjj ge voelde zich toch wel een weinig zenuwachtig, al wilde hjj het ook zichzelf niet bekennen. Een oogenblik heerschte er stilte in het vertrek. Eensklaps vroeg mevrouw De Prabert: Jacques, wat is er met den andere gebeurd? Zooeven, toen haar zoon in de kamer was, had

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1899 | | pagina 1