BIJVOEGSEL van de „Nieuwe Langcdijkcr Courant" van Zondag 24 December 1899. Vervolg nieuwstijdingen. Voor spijsvertering. Dagelijks 's morgens op de nuchtere maag een sinaasappel gebruikt is een uitnemend middel tegen slechte spijsvertering en zal bij voortdurend gebruik de maag volkomen genezen. Een kostbaar hapje. Een heer, die in een hotel te Bergen zich op oesters uit de Limfjord vergastte, vond in de schaal van één dezer dieren een parel, ter grootte van een kleine erwt. De parel was glashelder en vertegenwoordigde een waarde van 200 gulden. Dat moesten ze reeds lang weten. Het onderzoek naar de oorzaak van het spoor wegongeluk bij Capelle moge dan al aangetoond hebben, dat het bedienend personeel der sein toe stellen geenerlei plichtverzuim ten laste valt te leggen, eene geruststelling is't toch uit het U. D. te ervaren, dat een paar ingenieurs van de Staats spoorwegen naar Engeland gaan, om te leeren hoe men daar bij mist seinen geeft. Schaatsenrij den. Uit Monnikendam wordt gemeld, dat blijkens een ingesteld onderzoek een tocht naar Marken te voet en per schaats goed uitvoerbaar en ver trouwbaar is. Om gevallen paarden op te helpen! Een zeer eenvoudig middel om paarden die door de gladheid gevallen zijn, weer gemakke lijk te doen opstaan, is hen een kleed of deken onder de pooten te schuiven waardoor zij bij bet opkrabbelen vasten grond gevoelen. Dat schippers natuurlijke vijanden van schaatsenrijders zijn, is bekend, want schippers willen graag het ijs stuk hebben en schaatsen rijders zien niets liever, dan den marmeren vloer zoo dik worden als het kan. Onder Ouderkerk a/d Amstel is dit weer eens duidelijk gebleken. Als het ijs 5 c.M. dik is, heeft de burgemeester het recht schippers te verbieden de vaargeul stuk te maken, en toen nu Zaterdag een groote sleep van Uithoorn kwam, dien hij verbood verder te gaan, wilden de schippers hiernaar niet luisteren. Zij zouden en moesten naar Amsterdam, de op gelegde boete zouden ze wel betalen. De brug, waardoor ze moesten, wilde echter het Hoogheemraadschap van Amstelland, die in dezen het met den burgemeester niet eens was, wel ope nen en de schippers schenen dus gered. Maar de burgemeester was slim en liet vóór de brug ket tingen spannen, zoodat de schippers er tóch niet door konden. Deze op hun beurt plaagden nu den burgemees ter weer en lieten door een ijsbreker uit Amster dam het ijs aan de andere zijde der brug geheel stuk maken, zoodat de mooie baan spoedig aan stukken en brokken lag, ten spijt van den burge meester en de tallooze schaatsenrijders. Thans zijn ook twee officieren van 't Ne- derl. Oost-Indisch leger de le luitenants Van Assenberge en Nix bestemd om de krijgs- operatiën in Transvaal bij te wonen, 2 Januari vertrekken ze reeds. Gevangene ontsnapt! Uit de gevangenis te Arnhem is Dinsdagavond ontsnapt J. Zeegers, uit Harscamp, die wegens vergiftiging zijner vrouw tot levenslange gevan genisstraf is veroordeeld. Hij was, omdat men zelfmoord vreesde, opge sloten in een cel met drie andere preventieven. Dinsdagavond 8 uur bracht de bewaarder koffie. Zeegers stond aan de deur, sloop om den bewaar der heen naar buiten, verschool zich achter een pomp en wachtte op het vertrek van den niets opmerkenden bewaarder. Toen werd door hem van de binnenplaats der. gevangenis door het vastgrijpen aan de telefoondraden en twee ven sters tot de kroonlijst geklommen. Vervolgens langs het dak in den tuin van den directeur. Nu werd weer een ander dak beklom men en daarover geloopen tot de Beekstraat, waar hij zich langs de dakgoot liet zakken. Een meisje, dat hem bemerkte, waarschuwde den directeur, maar Zeegers was verdwenen en ondanks de ijverige nasporingen der marechausées, die den geheelen nacht in Harscamp (Barneveld) en overal velocipedeerden, is zelfs geen spoor ontdekt. Men meldt, dat de ontvluchte Zeegers in den nacht bij zjjn moeder te Putten van kleeren ver wisseld heeft en zich van geld heeft voorzien. Vermoedelijk is hij over de grenzen gevlucht. Voor de banne Sint Maarten is als lid van het dageljjksch bestuur herkozen de heer J. Brommer, en als hoofdingeland gekozen de heer K. Slot. De heer D. Kuilboer, te Oude Niedorp, is herkozen als heemraad van de Strijkmolen der Niedorper Kogge. Éen kloek stuk. Bij het plotselinge dichtvriezen der Zuiderzee bleven 80 visschersschuiten uit Spakenburg op vrij grooten afstand in 't ijs zitten. Met behulp van een ijsboot gelukte het, wel met veel moeite, allen behouden in de haven te brengen. Eerst later vernam men, dat op een afstand van 2 uur nog een schuit in het ijs was bekneld geraakt. Vol moed togen een 30-tal mannen ter redding uit, wien het gelukte den volgenden dag na ve lerlei gevaren, de ingevroren schuit behouden in Eeed m te sleepen. Jacht op vischotters. Op het Alkmaarder Meer hebben de jagers I D. de R., uit Oost-Graitdijk, en K. S., uit West- I Graftdijk, twee vischotters geschoten, waarvan I de grootste een lengte had, van den snuit tot het einde van den staart, van 1.52 meter. De pr(js van de huid wisselt tegenwoordig tusschen f5 en f8. Het is bekend, dat vischotters zeer lange loop graven maken, welke aan den waterkant uitko men. De jagers moeten soms halve dagen en nachten wachten, vóórdat de otters zichtewiter begeven, om hun voedsel te zoeken. Op dat oogen- blik moet de jager zijn kans waarnemen. Te Anna-Paulowna heeft een veldarbeider een vischotter geschoten met twee jongen. De moeder had, met inbegrip van den staart, eene lengte van 105 centimeters; de jongen elk ongeveer 70 c.M. Aan premies, vanwege het polderbestuur en de visscherij en den verkoop van de huiden zal de gelukkige otterjaren ongeveer f 50 kunnen ontvangen. Koddig verloop. Het volgende is uit het Programma eener Landbouw-Tentoonstelling geknipt 10 uur: Aankomst van het rundvee; 11 uur: Aankomst der feestgasten 12 uur: Gemeenschappelijke maaltijd. Een onmiddellijk ontslag. Uit Dordrecht wordt aan de „N. R. Ct." ge meld Naar wij vernemen is de heer J. G. J. van den Dorpel, secretaris van het hoofdbestuur van den Bond van Machinisten en Stokers in Neder land en voorzitter der afdeeling Dordrecht van denzelfden Bond, in de heden (Maandag) gehouden zitting van het college van Burgemeester en Wethouders alhier, als stoker aan den waterto ren ontslagen. Bedoeld ontslag is gegrond op het feit, dat Van den Dorpel zich heeft verslapen en daardoor een kwartier te laat in dienst kwam. Het ontslag is onmiddellijk ingegaan. Met het oog op een te verwachten stren gen winter en de door schaatsenrijders te maken ijstochtjes in Noord-Holland, is het voor dezen van voel belang te weten, dat door den „Ijsbond Hollands Noorderkwartier", aan de leden der aangesloten vereenigingen (reeds 25 gemeenten hebben zich aangesloten), gratis ijskaarten wor den verstrekt, recht gevende op vrij rijden op de bondsbanen, zeer ten gerieve van de leden, waar door n. 1. aan het somtijds gedwongen offeren van baancenten voor een groot gedeelte een einde wordt gemaakt. De arrestatie s in de St.-Nicolaasstraat. De justitie zet nog steeds het onderzoek met onvermoeiden ijver voort en aan haar zal het voorzeker niet te wijten zijn, indien de vangst in de St. Nicolaasstraat ten slotte op niets uitloopt. Naar aanleiding van de verhooren, meende zij 't raadzaam bij „Mottige Toon" en diens bo ven- en onderburen nog eens eene huiszoeking te doen. Deze heeft dan ook plaats gehad. Tegen acht uur in den avond verscheen de officier van justitie, vergezeld van den rechter commissaris en den commissaris van politie, den heer Ver steeg, met eenige rechercheurs, die voorzien wa ren van lantaarns tot het doen van een nader onderzoek. Aan de deur van het huis werden drie agen ten op post gesteld, die bevel hadden om niemand, noch van boven, noch uit het benedenhuis, waar een tapperij is, toe te staan het huis te verlaten. Natuurlijk was de geheele buurt op de been om vooral niets van het schouwspel, dat anders voor de meesten niet nieuw meer moest zijn, te verliezen, waarbjj 't aan op- en aanmerkingen vooral van den kant van hem en haar, die bij de arrestaties van verleden week het voorrecht hadden door de politie eene nadere kennismaking waardig gekeurd te worden, niet ontbrak. In den deurpost van den „Vriendenkring" stond de tegenwoordige gérant met eenige vrienden en eenige dames. Ontzaglijk veel pret hadden ze. Vooropgesteld dient echter te worden, dat er heel weinig toe noodig schijnt, om hen in een vrooljjke stem ming te brengen, want alleen de mededeeling dat zij aan de St. Pietershal „suurkoal" gekre gen hadden in plaats van brood, omdat 't zoo koud was, lokte een stormachtige hilariteit uit, zoo zelfs, dat Mottige Toon zich niet weerhou den kon, om van de tweede verdieping te schreeu wen, met een schorre stem: „Wat motte jullie" waarop een der juffrouwen gilde „suurkoal." Het was intusschen vinnig koud en toen het negen, tien uur werd en nog altijd niets viel te zien, trokken velen der nieuwsgierigen langza merhand af. Eerst bij elven was de huiszoeking afgeloopen, die zich alleen tot het bovenhuis bepaalde. Maar daar was ook niets overgeslagen. Begonnen op het zolderkamertje ging men vandaar naar twee hoog voor en achter. Voor woont Mottige Toon en hier moet 't er nog al zindelijk hebben uit gezien. Twee hoog achter echter was 't zulk een smeerboel, dat een der rechercheurs, tot wering van allerlei minder aangename luchtjes, zijn zak doek voor den neus had gebonden. "Wanneer men wert, dat niets ondoorzocht werd gelaten, dat bedden, kasten, kortom alles werd uitgehaald, dan zal ieder moeten toestemmen, dat dergelijbe karweitjes niet de prettigste zijn. En dit nog te meer omdat, naar ons de officier van justitie verzekerde, het werk vrij wel geen resultaat heeft opgeleverd. Voor zoover wij kon den waarnemen, had geen der heeren iets bij zich, zoodat waarschijnlijk niets in beslag is ge nomen. De benoeming van den Heer G. Vrijburg Jz. tot Notaris te Zijpe, werd door de „Zijper Courant", als volgt bekend gemaakt De Schagerbrug was heden morgen in rep en roer. Iedereen was vroeg uit de veeren en van alle kanten zag men reeds vlaggen wappe- red, iedereen was vroolijk en opgeruimd en waarom de verblijdende mare werd ver nomen, dat de "WelEd. Heer G. Vrijburg Jz. tot notaris alhier was benoemd. De Afdeeling Winkel van Volksonderwijs heeft in een buitengewone verg. gehouden 22 Dec., waarin de doctoren W. Melchior van Win kel, Maats van Nieuwe Niedorp en Beeker van Barsingerhorn genoodigd waren, de wenschelijk- heid uitgesproken van 't aanstellen van school artsen en 't opnemen van een geneeskundige in de schoolcommissie. Besloten werd het Hoofdbestuur te verzoeken 't punt schoolhygiëne en schoolartsen in de an dere afdeelingen aan de orde te stellen. In de revisiezaak der Gebroeders Hooger- huis, welke jl. Woensdag werd behandeld, werd na re- en dupliek, waarbij mr. Patyn er op aandrong dat de Hooge Raad er voor wake, dat een nieuwe rechterlijke instantie door revisie verkregen worde, de uitspraak bepaald op 15 Januari. Een voordeel van den oorlog. De Brabantsche lederindustrie heeft door den oorlog in Zuid-Afrika voordeel. Evenals in 1895 valt er een buitengewone prijsverhooging der ruwe huiden waar te nemen, die niet, zooals toen, aan speculatie moet worden toegeschreven, doch aan gebrek aan voorraad. Aan het spoorwegstation te Uitgeest (N.-H.) wilde de postbeambte P. Keune zich naar het postrijtuig op het tweede perron begeven, wijl hij meende de lijn nog te kunnen overste ken vóórdat de sneltrein uit Castricum het sta tion binnenkwam. Hij werd echter door dien trein gegrepen, waardoor hem de beide beenen werden afgereden en hij met het hoofd op het perron werd geslingerd, zoodat de dood onmid dellijk volgde. Do ongelukkige was ruim eene maand gele den gehuwd. Buitenland. Engeland en Transvaal. Onze lezers hebben in ons vorig nr. nog bij tijds de heugelijke tijding van de derde over winning der Boeren kunnen vernemen op het leger van Sir Red vers Buller, den Genaraal, waarop Engeland kasteelen had gebouwd. Hij moest de redder zijn, maar hij kwam, hij zagen ver loor. Zoo blijken dus de gebouwen, die door de Engelschen waren opgetrokken, luchtkas- teelen te zijn. Men kan zoo ongeveer de stemming raden, die er heerscht te Londen. Juist viel deze overwinning op eene herin neringsdag. 16 Deeember 1785 werd het opper hoofd Jingaan met zijn leger van 20000 man door 450 Oranje-Vrijstaters verslagen, en nu deze overwinning op denzelfden datum het is een feit in de krijgsgeschiedenis der Boeren, waar voor elke beschaafde natie de grootste bewonde ring moet hebben. De bijzonderheden van den krijg zullen we maar niet vermelden, alleen willen we vermel den, dat het de 3e overwinning was in een tijd van 7 dagen. Na kennismaking van de beschouwingen over het gebeurde, uit een politiek zoowel als van een militair standpunt komen we tot de conclusie, dat Engelands militair prestige tegenover het overige deel der wereld diep geschokt is en dat de eigenlijke overwonnenen van de Tugela- rivier, van Magerfontein, van Stormberg en vau Ladysmith niet zjjn de generaals Redvers Buller, Methuen, Gatacre en White, die hun voorzorgs maatregelen uit een technisch oogpunt slecht of ten minste niet met het juiste krijgsmansbeleid hebben genomen, doch dat het de minister van koloniën Joseph Chamberlain is, die de verant woordelijkheid draagt van den ganschen tegen slag voor het Vereenigde Koninkrijk en op wiens schuldig hoofd dus ook de nederlagen in quaestie komen, zonder dat hij er evenwel persoonlijk de materieele en moreele nadeelen van ondervindt Of Joseph Chamberlain daarvoor in de naaste toekomst zal moeten boeten, of hij op korten termjjn gedwongen zal worden zijn portefeuille neder te legen en of hij dus zal moeten afzien van de verdere leiding der zaken in het voordeel van zichzelven en van zijn vrienden, die direct of indirect met den loop der dingen in het Zwarte Werelddeel betrokken zijn, uit een financiëel oogpunt Het is heel wel mogelijk, doch conclusiën, ge baseerd op de gebeurtenissen in andere landen na dergelijke catastrophes, gelden in deze niet het Engelsche volk ziet te midden van de over- groote agiatie heel wel in, dat met den val van den titularis van koloniën de zaken niet eens klaps een anderen keer zouden nemen en dat het niet Chamberlain is, die voor het oog der wereld zich moet rehabiliteeren ten koste van alles en in elk geval tot den prijs van enorme offers aan menschenlevens en vele honderden millioenen, doch dat Gro.ot-Brittannië diep ge troffen is, dat het aanzien van John Buil aller wegen een geduchte knak heeft gekregen en dat de meerderheid der „bevriende" mogendhe den het gevreesd en ontziene, doch nergens be minde Engeland, een dergelijke ondervinding van harte gaarne gunnen En dus met verdubbelde kracht vooruit, zonder te zien op een man of wat, zonder de belastingplichtigen te sparen en zonder zich af te vragen of het bezit van de onafhankelijke republieken met haar Hollandsche bevolking im mer een gelukkig bezit kan worden geheeten, en of niet deze krijg in Afrika's zuidelijk deel, aan het Yereenigde Koninkrijk voor vele tiental len van jaren jhet recht zal ontnemen, zich te rangschikken onder de volkeren van Europa, die, met veel leelijks en afkeuringswaardigs, den mis- deelden stammen toch ook hebben gebracht be schaving en ontwikkeling! Verder heeft de telegraafkabel gezwegen, al thans geen belangrijke berichten meer tot ons gebracht. De bestaande legerhoofden zijn vervangen ook alweer een wanhoopsdaad, maar waar komt men ten slotte al niet toe. Hoe de toestand op het oogenblik is Yoor de Engelschen alles behalve rooskleurig. Ladysmith ingesloten en zoo Sir Redvers Bul ler niet spoedig versterkingen ontvangt, wordt misschien ook zijn leger nog ingesloten evenals dat van Lord Methuen, wiens pas is afgesneden en dus niet meer terug kan. Mafeking en Kim- berley deelen hetzelfde lot als Ladysmith, en nog maar steeds meer versterkingen, zonder te overdenken dat krijgsmanskennis, bekendheid met het land, gehardheid tegen het klimaat de factoren zijn voor een zegepraal der wapenen. De Boeren zullen ze dus zien aankomen. Waar is het, dat niet alleen het Britsche ei landenrijk zelf zich inspant tot het uiterste in den op een „onbewaakt oogenblik" door Joseph Chamberlain uitgelokten oorlog het is een nationale zaak geworden, een belang voor allen die Engelsch spreken in de aan koningin Vic toria onderhoorige koloniën Terwijl juist door den heer Robinson de deugden en voordeelen aangetoond worden van de paarden der Basutos, weet de „Temps" uit Londen te berichten het volgendeBlij kens mededeelingen, ontvangen door het de partement van oorlog, zijn de Boeren er in geslaagd bijna den geheelen voorraad paarden der Basuto's ongeveer 30,000 stuks op te koopen. Het departement van oorlog had er juist over gedacht dit zeldzame middel om de Engelsche legerremonte te versterken, te benutten en onder handelaars voor den verkoop naar de Basuto's gezonden, maar dezen kwamen te laat. De paar den, die over zee gezonden zjjn, hebben minstens veertien dagen noodig om uit te rusten, voordat zij kunnen gebruikt worden. Vele sterven boven dien tjjdens den overtocht. Juist brengt de nieuwe uitgaaf van de „Alma- nach de Gotha" (1900) de volgende cijfers om trent de Boeren-strijdmacht: De Zuidafrikaansche Republiek heeft een artil leriekorps ter sterkte van 29 officieren, 83 onder officieren en 288 man, waarbij behoort een tele graaf korps van 1 officier en 15 man, te zamen 416 man. Volgens een telling in 1894 gedaan zijn bovendien 26,299 mannelijke inwoners ver plicht in oorlogstijd het land te verdedigen. Alles te zamen maakt dit dus een legermacht van 26,715 man. Oranje-Vrijstaat beschikt over een artillerie korps van 4 officieren, 19 onderofficieren en 240 man, waaronder begrepen is de telegraafcompag- nie, verder over 215 man reservetroepen voor de artilierie, samen dus 778 man. Bovendien bestaat de eerste reserve voor oor logstijd uit 22.500 man en de tweede reserve uit 8000 man, zoodat deze Republiek de beschik king heeft over 31.278 man en beide Republie ken te zamen 57.993 man in het veld kunnen brengen. Hierbij hebben zich nu nog gevoegd een groot aantal burgers, die niet meer verplicht waren de wapens te voeren, maar mee wilden strijden den strijd voor de vrijheid, waarvoor zij reeds zoo dikwijls goed en bloed hadden veil gehad. En dan zijn de verschillende korpsen vermoede lijk niet onaanzienlijk versterkt door de Boeren in de bezette streken, die afvallig zijn geworden van de Britsche heerschappij. De raming van een Transvaalsch aanvoerder dat de Boeren in staat zjjn ten minste 100.000 man tegenover de Engelsche troepen te stellen, behoeft dus volstrekt niet zoo heel erg overdre ven te zijn. Men kan zich moeielijk een denkbeeld vormen van de ontzettende hoeveelheden provisiën, die voor de Britsche troepen in Zuid-Afrika noodig zjjn. Het stoomschip „Sumatra", dat dezer dagen met 1200 man uit Londen vertrok, nam aan voorraad mede6000 Eng. ponden geconserveerd vleesch, 14 vaten gezouten rundvlee'sch, 21 vaten varkensvleesch, 2500 Eng. ponden gepreserveerde aardappelen en 400 ponden gedroogde groenten. Voorts 100 ponden mosterd, 672 ponden zout, 60 pond peper, 675 liters azijn, 100 pond pickles, 1250 pond rijst, 1300 pond erwten, 3 centenaars vet, 900 ponden rozijnen, 140 vaten meel, 6000 pond suiker, 113 pond chocolade, 1300 pond koffie, 4500 pond gort, 1300 pond stroop, 10800 pond beschuit, 200 blikken „corned beef", 1500 pond biscuit, 896 pond zoete biscuits, 1000 blik ken boter, 1500 pond Amerikaansche kaas, 400 blikken haring, 200 blikken bokkings, 150 blik ken kreeften, 60 blikken makreel, 2000 blikken jam, 800 blikken marmelade, 250 halve en 1000 geheele flesschen fijne pickles, 1000 blikken zalm, 60 blikken sardines, 1000 fieschjes sausen, 120 blikken worst, 200 pond krenten en 30 pond reuzel. Er zijn ook aan boord 350 aarden pijpen, 1500 blikken melk, 180 stukken zeep, 150 pond tabak, 153 pint soep, 305 blikken vleeschextract, 27 pond arrowroot, 214 pond rijst, 481 blikken gepreserveerde melk, 293 flesschen citroensap en nog tal van andere artikelen. Dat alles werd binnen 12 uur na ontvangst der bestelling aan boord bezorgd Luchtbanden uit paardendarmen. Een Duitsche wielrijder gebruikt, blijkens een

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1899 | | pagina 5