Weekblad voor LANGEDIJK en Omstreken. N°. 53. Zondag 31 December 1899. 8e Jaargang. N ieu wstij dingen. Feuilleton. WB11D GESCHEIDEN. NIEUWE ,S LANGEIUkEl tOlRlVr Deze courant verschijnt eiken Zaterdagnamiddag. ABONNEMENTSPRIJS voor Noordscharwoude, Oudkarspel, Zuidscharwoude en Br. op Langedijk per drie maanden 50 ct., franco p. post 60 ct. UITGEVER: J. HL KEIZER. BUREEL: Noordscfiarwoiide. PRIJS DER ADYERTENTIËN: Van 15 regels 30 ct., elke regel meer 5 ct. Groote letters of vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Brieven rechtstreeks aan den Uitgever. Bij dit nummer behoort een bijvoegsel, De BURGEMEESTER van BROEK OP LANGENDIJK maakt bekend: dat ten be hoeve van bet Groentenver- voer in de vaart van St. Pankras langs den dijk, de voor- en achterburgsloot, en de ringsloot naar de laadplaats van Hugowaard, de vaar geul voortdurend open wordt gehouden. De Burgemeester voornoemd, A. SLOT. De Raad der gemeente Nieuwe Niedorp heeft in zijne vergadering van Woensdag j.l. aan den heer Van Eden, hoofd der school te Moer beek, gem. N. Niedorp, op zijn verzoek eervol ontslag verleend. De jaarvergadering van de afd. "West-Fries land van de Schippersvereeniging „Schuttevaer" werd den 27sten in het lokaal van den heer W. Roggeveen te Sehagen gehouden. Vertegen woordigd waren Barsingerhorn, Kolhorn, Lange- dijk, Spanbroek, Opmeer, Dirkshorn, Alkmaar en Sehagen. Met een hartelijk welkom werd de vergadering geopend door den voorzitter den heer H. J. K. van der Steen, burgm. van Opmeer. Mededeeling werd gedaan, dat het licht op De Stierop in de Alkmaarder Meer, hoewel toege staan tot heden niet werd geplaatst. Tot leden van het bestuur werden gekozen de heeren H. J. K. van der Steen van Opmeer, voorz., D. Groot van Dirkshorn, secr., C. Dekker van Sehagen, penn., J. Kuiper van Barsingerhorn, A. H. Èlfring van Alkmaar, J. Bood IJz. van Kolhorn en C. Wagenmaker van Barsingerhorn, commissarissen. Tot afgevaardigden voor dealgem. vergadering te Sliedrecht werden gekozen de heeren H. J. K. van der Steen en D. Groot. Besloten werd, dat de vereeniging rechtspersoon lijkheid zal aanvragen. Als punten van bespreking op de algemeene verden opgegeven 1. De gem. Alkmaar te verzoeken eene wij ziging in de heffing der kaaigelden te brengen en wel zoodanig, dat schippers gedurende 2 uren vrij van kaaigeld zullen zijn, wanneer zij voor den aankoop van mond- of scheepsbehoeften gaan aanleggen. 2. Opnieuw bij den minister van W. H. en N. aan te vragen een licht op de Stierop te plaatsen. 3. Afschaffing te verkrijgen van het tonnen geld ten voordeele van den Koogerpolder. Door eene bekeuring, waarvan Schuttevaer de lasten zou moeten dragen, zou men het recht op dit tonnengeld door den rechter uitgemaakt willen zien. 4. Verdieping aan te vragen bij de betrokken autoriteiten van het water voor en achter de sluis aan het Verlaat met verwijdering van een uit stekende balk in de sluis. 5. Verbetering te verkrijgen van de gording- werken onder de spoorbrug Heer Hugowaard- Sint-Pancras. Verder werden voorz. en secr gemachtigd om bij den Comm. der Koningin de noodzakelijkheid der verbetering van de waterwegen in West- Friesland te bepleiten. Op voorstel van den heer C. Dekker werd besloten, dat de leden Schutte vaer een licht op de Ringsloot zullen voeren. Men hoopt, dat dit bij anderen voldoende navol ging zal vinden. Mocht zulks niet baten, dan 40.) Wat bedoelt ge daarmee? Wel, hetgeen voor den een aangenaam is, kan voor den ander soms zeer onaangenaam zijn. Wij, notarissen, moeten ons met zooveel zaken bemoeien, dat we inderdaad geen tjjd hebben om na te gaan, in hoeverre wjj welkome of onwelkome bezoekers zijn. Het heeft er veel van, mijnheer Fabret.otgjj den gek met mij steekt! riep Aurélien toornig uit. Dat is zeer onvoorzichtig. De hemel bewaar me, mjjnheer De Prabert, geen haar op mjjn hoofd dat daaraan denkt. Kort en goed, wat komt gij hier doen? Gjj zjjt tameljjk nieuwsgierig, met uw verlof. Ik meen dat ik er wel eenig belang bij heb. Dat kan. Nu? Ambtsgeheim, mjjn beste mijnheer De Prabert, neem het me toch alsjeblieft niet kwalijk, maar het is een ambtsgeheim, ik mag er u dus niets van ver tellen. Aurélien beet zich op de lippenhjj had den klei nen notaris wel bjj de keel willen grijpen, maar hjj bedwong zich en zeide op minachtenden toon, ter wijl hij de schouders ophaalde: Och wat, die ambtsgeheimen van u worden op straat verteld. Des te beter, antwoordde de onverstoorbare Fahret, dan zal het geen moeite kosten er achter te komen. Ge vergeet wel eenigszins tot wien gij spreekt, mqnheer, zeide Aurélien op hoogen toon. In het minst niet, ik spreek tot den zoon van mijn geachten cliënt, mijnheer Bernard De Prabert. Ik weet wel, dat gij een wrok tegen mjj hebt. Toch met. v Dat gij niets liever zoudt willen, dan mij onterfd te zien. 4 Foei, wie u dat verteld heeft, is een lastertong. zou men een volgend jaar in het belang van de scheepvaart eene wettelijke regeling verzoeken. Met den wensch, dat ook deze bijeenkomst in 't belang van West-Friesland moge geweest zijn en onder dankbetuiging voor de opkomst en de wel willende medewerking, waardoor de besprekingen tot vruchtbare besluiten hebben geleid, sloot de voorz. de vergadering. Winkel. De Raad dezer gemeente heeft in zijn vergadering van Woensdag 27 Dec. be noemd tot Onderwijzeres te Lutjewinkel Mejuf frouw A. Kluyver van Kolhorn, die sedert Juli tijdelijk als onderwijzeres te Lutjewinkel is werk zaam geweest en als No. 1 op de voordracht stond. Gunstig beschikt op een verzoek van den heer S. Vonk, onderwijzer te Winkel, om verhooging der subsidie van f 50 tot f 100 voor 't geven van gymnastiek onderwijs, wegens toeneming van het aantal leerlingen en vermeerdering daardoor van het aantal lesuren. Besloten voor de school te Lutjewinkel nieuwe vulkachels aan te schaffen, omdat de bestaande kachels niet meer geschikt zijn de lokalen vol doende te verwarmen. i Tot molenmeesters van den Slootgaardpol- I der, Westerkamperpolder en Oosterkamperpolder werden herkozen de heeren J. Dekker Hz. te I Harenkarspel, P. van Dijk te Oude Niedorp en J. M. Smit te Oude Niedorp. Winkel. Evenals vorige jaren heeft in deze gemeente een commissie gelden ingezameld bjj de gegoede ingezetenen, ten einde daarvan bij de jaarwisseling een uitdeeling te kunnen houden aan hen, die ervoor in de termen val len. Zij is met uitstekend succes werkzaam ge weest, want de opgehaalde som bedraagt f 409.75, zijnde nog ruim f28 meer dan het vorige jaar. Mooi zoo. Eenige dames in Den Haag hebben door be middeling van de direcrie der Haagsche Tram- Maar ge zult u misrekend hebben, mijnheer Fabret. Onmogelijk, want ik heb niet de minste bereke ning gemaakt, maar vergeef mij, wanneer ik dit aangename gesprek moet afbreken, mijnheer Ber nard De Prabert wacht op mjj en ge weet, hij is mjjn geachte cliënt. Uw onderdanige dienaar, mijn heer Aurélien. De kleine notaris boog zeer diep, misschien wel om het spotlachje te verbergen, dat zich op zijn gelaat vertoondedaarna verwijderde hij zich vlug. Bleek van woede snelde Aurélien naar zijn kamer en onderweg mompelde hjj Die oude gek drijft op onbeschaamde wjjze den spot met mjj. Hij schjjnt al volkomen zeker, dat de erfenis van mjjn vader mjj zal ontglippen en dat ik niet meer zal zijn dan een onbeduidend jongmensch zonder fortuin, die van een lijfrente moet rondkomen, anders zou hjj er zich wel voor wachten, zulk een toon tegen mij te voeren. Wacht maar, oude pen- nelikker, we spreken elkaar wel eens nader. In elk geval, wanneer mjjnheer De Prabert hem vanmorgen zoo vroeg heeft ontboden, dan moet hij zich wel ernstig ziek gevoelen en hjj zal zjjn maat regelen nemen om mama en mjj te onterven. Welnu neen, dat zal niet gebeuren. Ik heb het recht mij te verdedigen en ik zal mjj verdedigen, des te erger voor hen, die mjjn belangen aanranden. Wjj heb ban nog wetten, die aan kwaadwillige of gekke grjjsaards verbieden, hun kinderen te berooven. Wjj zullen wel zien, verduiveld, wjj zullen zien. Hjj was intusschen op zjjn kamer gekomen, liep in de grootste opgewondenheid heen en weer en sloeg met zjjn wandelstok op de meubelen en de gordjjnen. Zjjn kamerdienaar kwam om zich te zjjner beschik king te sfellen, maar toen hjj zag in welk een stem ming zjjn heer verkeerde, oordeelde hjj het voorzich tiger, zich maar weer ongezien uit de voeten te maken. Vooreerst zal ik moeten weten, ging Aurélien voort, wiens woede toenam naarmate hij over het geval dacht, wat de juiste bedoelingen van papa zjjn. Die notaris heeft een afkeer van mjj, hjj zal mij dus niets zeggen, dat is zeker en het is zelfs te vreezen, dat hjj ook zjjn leerling Maurice De Noirtal met het fijne van de zaak onkundig zal laten. Er schiet mij dus niets anders over, dan er mijnheer De Prabert zelf naar te gaan vragen. Een onaangename bood schap, maar het is al zoolang noodig geweest, dat er eens een zuivere opheldering plaats heeft tusschen hem en mjj. Hjj wierp zich in een fauteuil en hernam: Waarom zou ik het ook niet dadelijk gaan doen, zoodra de notaris weg is? Tot dusverre heeft de moed mjj steeds ontbroken en dan wilde ik een twist met papa vermjjden, zoolang ik niet zeker wist of Nu is er geen twjjfelen meer aan. Hjj belde. In een oogwenk stond zjjn kamerdienaar voor hem. Ga naar beneden in de vestibule, beval hij, en kom mjj terstond waarschuwen, wanneer gij den no taris van mijnheer De Prabert hebt zien heengaan. Mijnheer Eabret? Kent ge hem? Zeker, mjjnheer. Des te beter. Op een teeken van Aurélien snelde de kamerdie naar heen om zich van zijn taak te k wjj ten. Het duurde vrjj lang eer hjj terugkwam om te zeggen, dat hjj den notaris had zien wegrijden en Aurélien begaf zich daarop met haastige schreden naar de vertrekken van zjjn vader, waar een bediende hem in dé antichambre ontving. Hjj wilde de deur openen, maar de bediende trad hem met een diepe buiging in den weg en zeide aarzelend Mijnheer Bernard wil niemand ontvangen. Zelfs mjj niet? vroeg Aurélien uit de hoogte. Wanneer mjjnheer het mjj toestaat wil ik het wel even aan mjjnheer Puybarrau gaan vragen. Goed. De bediende, een oud man en een der weinigen in huis, die gehecht was aan smijnheer Bernard", ging de kamer binnen, terwijl Aurélien mompelde De kamer wordt goed bewaakt. Voor den notaris is de toegang vrij en voor den zoon moet eerst de toestemming gevraagd worden van dien hateljjken Puybarrau. Oals ik hier eens eenmaal meester ben dan zal er wel een weinig verandering komen. De bediende kwam terug, vergezeld van Puybarrau. wegMaatschappij aan het conducteurs-, koetsiers-, stal- en wachterspersoneel van genoemde maat schappij, te zamen 230 man, een kerstgeschenk doen toekomen, bestaande uitvoor de conduc teurs een boekje over Transvaal, voor koetsiers en stalknechts een paar wanten of een wollen das en voor de railvegers en wachters een jachtvest, terwijl in ieder pakje nog een bon voor een kren tenbrood was. Gevolg van den oorlog! Het aantal werklooze Bondsleden in het dia mantwerkersvak te Amsterdam bedraagt 2184 tegen 1657 in de vorige week. Vee-inzending Parijs 1900. Aan de Nederlandsche Veeinzending, bij ge legenheid der Wereldtentoonstelling te Parijs in 1900, zullen, van wege de Vereeniging tot Ont wikkeling van den landbouw in Hollands Noor derkwartier, 6 stuks vee, uit deze provincie, van noordhollandsch veeslag, toegevoegd worden. Het bestuur acht het wenschefijk, dat worden inge zonden stieren, geboren in 1898 en 1899, pin ken en koeien boven de 3 jaar oud, moetende kalven in de 2e helft van April of begin Mei. De kosten van een en ander komen geheel ten laste van de bijzondere commissie van groep VII, belast met de veeinzending, de behaalde prijzen daarentegen zijn ten bate der eigenaars, ten wiens naam de veeinzending geschiedt. Zij, die bereid zijn met hunne dieren aan deze inzending deel te nemen, worden verzocht hier van opgave te doen vóór 20 Januari e. k. bij den secretaris der Vereeniging, den heer W. Teengs te Alkmaar, die gaarne bereid is alle mogelijke inlichtingen te geven. „Toen en Nu". Onder dit opschrift geeft de Spectator in zijn „Pluksel" de volgende, nog actueele, historische herinnering „Sir Joseph Yorke, de Engelsche gezant, een bekwaam en schrander man, bezat in hooge mate De ingenieur groette Aurélien beleefd maar koel. Mijnheer De Prabert zal u zeer gaarne ontvangen, zeide hij, hij was zelfs voornemens u te laten roepen, maar ik moet u waarschuwen dat hjj zeer afgemat en zeer verzwakt is, opwinding zou noodlottig voor hem kunnen zjjn en de dokter heeft uitdrukkeljjk voorgeschreven, dat elke ontroering vermeden moet worden. Ik verzoek u dus een weinig omzichtigheid te gebruiken bjj het gesprek. Goed, goed, dank uriep Aurélien ongeduldig. Puybarrau zag den jongen man aan. Het opgewonden gelaat en de zenuwachtige toon van Aurélien deden hem aarzelen, maar Bernard De Prabert had uitdrukkeljjk verzocht zjjn zoon binnen te laten. Puybarrau kon er zich dus niet meer tegen verzetten en met een teeken verzocht hij Aurélien hem te volgen. Zjj traden de slaapkamer van Bernard De Prabert binnen, een groot, eenvoudig gemeubileerd vertrek met een jjzeren ledikant, in een hoek geplaatst en halfverborgen achter een zwaar gordjjn. De grijsaard lag niet te bed, maar rustte ineen grooten ziekestoel, door kussens gesteund. Dicht bjj hem stond een tafel met een stoel, waarop Puybarrau zooeven had gezeten. Die tafel was bedekt met papieren en de nog natte pen, die op den inktkoker lag bewees dat Puybarrau bezig was met schrjjven toen de bediende, die het bezoek van Aurélien aankondigde, hem kwam storen. Bernard De Prabert was uiterst zwak. Zijn neerslachtig, moedeloos gelaat was met diepe rimpels doorploegd, zjjn oogen stonden hol en aan zjjn geheele voorkomen zou men gemeend hebben, dat de dood reeds zjjn koude hand naar hem uit strekte. Nu en dan zonk hij uitgeput in zjjn kussens terug, dan rukten zjjne handen de chambrecloak los, als snakte hij naar lucht, het hoofd zonk op de borst, de oogen vielen dicht en onbeweegeljjk bleef hjj eenige minuten zitten, alsof de dood hem reeds ge- troflen had. Maar in zjjn zwaargebouwd lichaam huisde een herculische kracht, zjjn door arbeid ge staalde spieren, zjjn jjzersterk gestel, boden den dood een hardnekkigen wederstand en betwistten hem voet voor voet hun gebied.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1899 | | pagina 1