Plaatselijk nieuws. Voer eene Dienstbode (G. I.) AdresP. OTTO, Broek op Langcdijk. 'I Compliment van den Dag. Het Compliment van den Dag, „LMilBIJIIB WELfAEEH" Koning Willemshuis Alkmaar. V. O. Luix met luchtfilter, den tuinbouw tot ongekende bloei zou brengen. Te Andijk en meer andere plaatsen meende men geloof aan zijne mededeelingen temogen hechten en werden inmakerijen opgericht. Was men geheel op de plannen van Ericus ingegaan, dan was de inrichting op veel grootere leest geschoeid, doch men meende te Andijk dat eene proef met 20.000 bussen voor het eerste jaar voldoende was. Het liep de Andijkers echter niet mee. Een deel der door hen gevulde bussen metslaboo- nen, bleek weldra totaal bedorven te zijn, ter wijl bovendien de machine moest worden af gekeurd. Belangrijke kosten waren gemaakt en men stelde zich reeds voor, dat de reke ning van het eerste jaar met een tekort zou sluiten. Toch werd verwacht dat dit tekort niet zoo heel groot zou zijn, omdat de omstreeks 7000 busjes, die voor den verkoop gereed stonden, volgens Ericus, eene belangrijke waarde ver tegenwoordigden, die zeer gretig zouden wor den gekocht. Thans, ruim een jaar daarna wachten de busjes nog steeds op de koopers. Naar ik verneem komt Ericus, die daar in het vorig jaar nog al eens werd gezien, niet meer te Andyk. Of hij daar wel bijzonder vriendelijk zou worden ontvangen, waag ik dan ook te betwijfelen. Aan een der groentenhandelaren in do Streek werd voor enkele dagen opgedragen, de gecon serveerde slaboonen zoo mogelijk aan den man te brengen. K. "Van hier en ginds. Gedaan is het met de ijsfeesten. De tamelijk strenge vorst heeft plaats gemaakt voor den in getreden dooi, en alzoo zullen vele verwachtin gen den bodem zijn ingeslagen. Dat menigeen nog zal hebben geprofiteerd is licht te begrijpen, maar ook hebben geleden. Niet alleen dat het ijs zijn slachtoffers heeft geëischt maar ook de koude. Te Leggelo woonde sedert eeriige weken een gezin in een geitenhok af iets wat daarop lijkt. Door de strenge koude stierven in een week twee kinderen uit dat gezin, en de daarop volgende week nog een. Toen men dit vernam heeft men in de ergste nooden van dat gezin voorzien. „Men" heeft wel wat lang op zich la ten wachten, en 't is onbegrijpelijk dat dergelijke toestanden kunnen bestaan. Het is een aanklacht tegen „men" die het voor zich zelf niet zullen kunnen verantwoorden, anderen te hebben laten omkomen, maar klachten worden niet altijd ge hoord, dat zullen de Schiermonnikoogers ook wel weten. "Wat is toch het geval Zooals men weet, behoort het geheele eiland Schiermonnikoog aan den Duitschen graaf von Bernstorff. Deze landheer heeft zich voor enkele jaren de middeleeuwsche vrijheid veroorloofd, hazen hier in te voeren. "Wisten de ingezetenen vroeger alleen bij ge ruchte dat deze dieren bestonden, thans weten zij het bjj dagelijksche ervaring. Niets van al er aan wintergroenten in de tuinen rest, is voor het hazengeknabbel veilig. Door het ver lies van een zijner zoontjes is de landheer dit najaar niet tot een klopjacht overgegaan, zoo als het vorige jaar. Onder de ingezetenen zijn er die nog liever den inhoud van hun tuin met den lepelaar deelen dan dat zij weder van dichtbij zoo'n klopjacht moeten hooren en zien. Zelfs dè door graaf B. ingevoerde fazanten wa gen zich in de tuinen, zoo drijft hen de honger. De eilandbewoners zullen nog wel eenigen tijd geduld moeten oefenen, eer zij zullen be vrijd worden van deze plaag. Zoo ziet men da gelijks tegenstrijdige dingen gebeuren. Wat de een graag kwijt wil zou de andere gaarne be houden. Maar ook zoo dikwijls wordt door sommigen hetzelfde verlangt en menigmaal wordt de begeerige hand uitgestrekt naar die zilveren schijven, meer bekend onder den naam van geld. Zoo is de Duitscher, wien zijn spaarduitje van f 12000 is ontfutseld door een „vriend", die dat geld ook kon gebruiken hoe is 't mogelijk nog niet veel wijzer geworden, al heeft de politie een zekeren George Müller aangehouden met wien hij te Arnhem heeft gedineerd. Wel be kende hij f 300 te hebben gestolen, maar van 't overige wist hij niets af. Doch misschien komt dit geld ook wel bij kleine bedragen binnen, evenals te Schiedam een winkelbediende zich door kleine beetjes een sommetje van 1 1000 had weten te verwerven. Hij sprak daarvoor de geld- lade van zijn patroon aan maar het liep vast en hij zal dus voor zijne lange vingerachtige geld- dieverij wel behoorlijk beloond worden. Hij had anders nog al eenigen tijd kunnen volhouden, indien hij in de gelegenheid was geweest het kolossale landgoed „Bosch en "Vaart" onder Heemstede te hunnen koopen. In publieke veiling heeft het f 249.954 opgebracht. Daarvoor moet men fortuin bezitten en de begeerte om het te verkrijgen heeft al menigeen tot dwaze stap pen gebracht of een reisje doen ondernemen naar Amerika, het land van belofte. Uit Sloten nog zijn 3 personen daarheen vertrokken, zekere H.S. hoofd van een gezin, L. K., vrijgezel en een acht tienjarig meisje M. v. B. Het geheele dorp is nierdoor in opschudding. Zij hadden een briefje achter gelaten. Gelukkig zeldzame maar droeve gebeurtenissen. In dezelfde plaats is door de po litie proces-verbaal opgemaakt tegen een raadslid wegens het jagen op Zondag. Mijnheer wenschte misschien s middags een „boutje" te eten maar zal zich natuurlijk zeer teleur gesteld hebben gezien evenals zoovele engelschen, f een lekker kopje chocolade te drinken maar hierin werden verhinderd want: Victoria zond chocola; Oom Paul is in zijn nopjes, En zegt: „Hul klink en drink nog nie, Want ons heef alle „kopjes". Gaarne vestigen wij de aandacht onzer le zers op achterstaande advertentie, betreffende de opening van het fotografisch atelier van den Heer C. Levendig. Ontbrak tot dusver in deze streek een derge lijke inrichting, die van den Heer Levendig, ge- looven we, zal ongetwijfeld kunnen concurreeren met vele in de steden. Ruim en licht en ge zellig ingericht, verdient ook deze inrichting alle aanbeveling. Enkele portretten die wij in oogen- schouw namen, muntten eveneens uit door scher pen afdruk en juiste gelijkenis. Het Fanfarecorps „Eendracht maakt Macht' te Oudkarspel, gaf onder leiding van den directeur K. Kos op den 24 en 26 December een goed geslaagde uitvoering, die het talrijk opgekomen publiek ten zeerste heeft voldaan. De daarbij ten gehoore gebrachte Transvaalsche volksliederen, vielen zeer in den smaak van het publiek en werden luide toegejuicht. INGEZONDEN. Mijnheer de Redacteur! In het verslag van mjjn lezing te Waarland, in no. 52 van Uw blad opgenomen, komen een paar onjuistheden voor, die ik gaarne zag ge rectificeerd, daar zij anders tot verkeerde gevolg trekkingen zouden kunnen leiden. Bij de vroege bloemkoolteelt wordt gezegd, dat deze voor een deel wordt uitgeoefend in bakken, waarin de kool in November gelijktijdig met wor telen wordt gezaaid. Dat is niet geheel juist. Wel worden de wortelen omstreeks dien tijd, of reeds in October, gezaaid, maar de kool wordt er in twee rijen in geplantterwijl de zaaiïng reeds vroeger, nl. begin September, heeft plaatsgehad in den vollen grond. In het Westland zegt de verslaggever, poot men de aardappelen uit in cZi/cstrooken. Misschien is dat een drukfout; 't moet zijn cfeAstrooken en deze benaming is waarschijnlijk geboren uit de omstandigheid, dat deze strooken door dekking met rietmatten tegen de nachtvorsten beschut worden. „De oorzaak der knol voeten," luidt 't verslag, „zal wel geweten moeten worden aan bacteriën." Zoo schijnt het, alsof daaromtrent twfijel heerscht, wat in werkelijkheid niet 't geval is, daar we tenschappelijke onderzoekingen aan 't licht ge bracht hebben, dat een bacterie, nl. Plasmodio- phora brassicae, werkelijk oorzaak is van dozo kwaal. Volgens het verslag zou ik gezegd hebben, dat 10,000 K.G kalk f 32,kost. Dit is een klein misverstand, daar ik alleen heb meegedeeld, dat mij indertijd die hoeveelheid landbouwkalk werd aangeboden voor den prijs van f42,50 franco aan het station Zwaag. Andere ongebluschte kalk is nog wat hooger in prijs. Bij voorbaat dankend voor de opname, mijn heer de Redacteur, Uw. Dw. Dr. J. G. HAZELOOP. Mijnheer de Redacteur. Gaarne zou ik in uw blad eenige opheldering zien van het volgende stukje, in uw blad van 24 Deo. 1.1. Tolstoi wordt beter. Zijne vrouw is er eindelijk in geslaagd om hem wat bouillon en wijn te doen drinken, iets wat den hardnekkigen vegetariër en geheel-onthou der eene groote zelfoverwinning heeft gekost. Hg wordt nu buiten gevaar geacht. Zoo het uit een of ander blad is overgeno men, is het de zedelijke verplichting der Re dactie, er den naam van dat blad bij te voegen. De oorzaak van deze vraag is, dat zooiets voor een vegetariër eene onmogelijkheid schijnt. Een vegetariër. Het doet ons waarlijk genoegen dat ge noemd bericht niet als een oud nieuwtje onder de oogen is gekomen van den geachten inzender van bovenstaand ingezonden stuk, te meer daar het ook in andere bladen voorkwam. Dergelijke en zoovele andere berichten worden beschouwd als gemeen goed, onder welke men de bron, waaraan ze worden ontleend, in den regel weglaat. Het komt ons bovendien in geen geval onwaar schijnlijk voor dat door den wijsgeer Tolstoi wijn en bouillon is gedronken, daar het gebruik dezer dranken den hoogen lijder ongetwijfeld tot gene zing van zijne ziekte moest strekken, en zeer zeker door den geneesheer zal zijn voorgeschreven. Red. Advertentiën. oud 22 jaren, door ziekte buiten betrekking, wordt plaatsing- gezocht, liefst in een klein burgergezin. Nieuwjaarsgroet aan al mijne begunstigers, goede vrienden en bekenden. Jb. van der Busse Timmerman, Oud-Karspel 1 Jan. 1900. Am. Vis Bouwkundige, P' f' en Echtgenoote. Oud-Karspel 1 Jan. 1900. W. Jongepier en Echtgenoote. Noordscharwoude, 1 Jan. 1900. Hartelijke gelukwensch vrienden en kennissen. aan begunstigers, Wed. O. Duin. Noordscharwoude, 1 Jan. 1900. Bij de intrede van den Nieuwen jaarkring onze beste wenschen aan begunstigers en ken nissen. Alb. ten Bruggencate en Echtgenoote. Broek op Langendijk, 1 Jan. 1900. Ondergetekenden wenschen hun geachten in gezetenen in het algemeen, hun begunstigers in het bizonder, bij den aanvang van het Nieuwe jaar Gods beste zegen toe. C. Verheus, Mr. Kleermaker, en Echtgenoote. Broek op Langendijk, 1 Jan. 1900. D. Stam en Echtgenoote. Noordscharwoude, 1 Januari 1900. Onze beste wenschen aan onze geachte cliëntèle vrienden en bekenden. A. Groot Nz. en Echtgenoote. Noordscharwoude, 1 Jan. 1900. Bij de intrede van den nieuwen jaarkring wenschen wij onzen geachten begunstigers, vrien den en bekenden een voordeelig en gelukkig nieuwjaar. R. Harreveld en Echtgenoote. Noordscharwoude, 1 Jan. 1900. Onzen geachten begunstigers, vrienden en be kenden, brengen wij onze beste wenschen bij den aanvang van het nieuwe jaar. H. Bouwens Noordscharwoude, 1 Jan. 1900. Aan onze geachte Begunstigers en Vrienden wenschen wij een gelukkig en voorspoedig nieuwjaar toe. Jb. Smit Noordscharwoude 1 Jan. 1900. Een voorspoedig en gezegend 1900, zij onzen geachten Begunstigers, Vrienden en Kennissen toegewenscht door P. Kistemaker en Echtgenoote. Noordscharwoude1 Jan. 1900. Begunstigers, vrienden en bekenden, wenschen wij een gelukkig nieuwjaar. G. Oudhuis en Echtgenoote. Oudkarspel 1 Jan. 1900. Hartelijke Gelukwensch aan Begunstigers, Vrienden en Kennissen. Jb. van Essen en Echtgenoote. Noordscharwoude, 1 Jan. 1900. Een zegenrijk jaar zij het deel mijner geachte Begunstigers en medeburgers. Wed. G. V. d. Molen-Veld Noordscharwoude, 1 Jan. 1900. p. f. S. Schuitemaker en Echtgenoote. m. g. Jb. Greidanus en Echtgenoote. Oreluk en Voorspoed. wordt aan een ieder toegewenscht op dezen dag. Jan Ootjers Jnz. Noordscharwoude, 1 Jan. 1900. P. Messelaar, Handel in Bouwmaterialen. ALKMAAR. p.f. ALKMAAR. Nieuwjaarsgroet aan Begunstigers en Vrienden. Joli. van der Molen. Aan Begunstigers en Bekenden een gelukkig Nieuwjaar. Zuidscharwoude. D. Craus en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan Begunstigers, Vrienden en Kennissen van G. Bakker. Noordscharwoude, 1 Jan. 1900. Dat voor mijne geachte Cliëntèle, Vrienden en Bekenden 1900 zij een jaar van voorspoed geluk. M. Boeking. Noordscharwoude, 1 Jan. 1900. GELUK en VOORSPOED wenschen wij onzen geachten Begunstigers en Medeburgers bij den aanvang van het nieuwe jaar. Joh. Hulshof en Echtgenoote. Noordscharwoude, 1 Jan. 1900. A. Brügemann Pz. en Echtgenoote. p. f. Noordscharwoude, 1 Jan. 1900. BQ de intrede van het jaar 1900, breng ik hierbij aan alle begunstigers en vrienden mijn beste wenschen. Zuidscharwoude, Hinke en Echtgenoote. I Januari 1900. Veel Heil en Zegen aan Begunstigers en Vrienden bij den aanvang van het jaar 1900. K. de Jong en Echtgenoote. Noordscharwoude, 1 Jan. 1900. Een in alle opzichten gelukkig nieuwjaar zij het deel onzer geachte begunstigers, medebur gers en vrienden. Jb. Mosk en Echtgenoote. Oudkarspel, 1 Jan. 1900. Mjjn beste wenschen aan begunstigers en vrienden bij den aanvang van het nieuwe jaar. C. Bierman. Oudkarspel, 1 Jan. 1900. G. Engel M. Engel-Sieuwerts. HOF B 2 p. f. J. H. A. Kuhl, sn- en Jongeheeren Kledingmagazijn. ALKMAAR. en Echtgenoote. Mantel-magazijn, Mient 9, Alkmaar. Gebr. Goedemann. p. f. M. Meijer Zn. Alkmaar. St. Maartensbrug. O. g. p. f. Noordscharwoude, 1 Jan. 1900. J. Lind Hzn. MIENT, p. f. ALKMAAR.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1899 | | pagina 3