THUERE'S THEE BREUKBANDEN VEER Fotografie. LOOPJONGEN Te koop 2 Heet, GRAS- en im BOUWLAND, Te koop: Wortelzaad. Uienzaad. De Ongevallenwet, LEVERTRAAN Kool- Paarden stallen mag TURFSTROOI- SEL niet ontbreken. Zwaar land Neemt de proef. NIEUWJAAR. J. B0SSERT Hzn., JACOB JONG, Toorï, P.fleWit, P STALSCHELPEN, A. Tates heeft gevestigd als FOTOGRAAF, C. Levendig, HuismanswQiuag met loods, Te koop aangeboden eigen geteeld WORTELZAAD, ge woon soort, donker roode, en puik UIENZAAD, J. Slotemaker, Handleiding voor werkgever en werkman, uit „de Nieuwe Gaper' Luttik-Oiidorp C. 11, ALKMAAR, Hst Katholieks bladsa-mest met TÏÏIFSTIOOI- S3L verwarmt uitstekend. Ia maakt men er tuchtig en g-ewasselijk mede. P. de Wit. Uittrekkaartjes sn Scheurkalenders, PAUL KRUGER. Mient B 6, ALKMAAR. MAGAZIJN Verkoop en Reparatie onder garantie Noorderbank Alkmaar. Echt Friesch W0ETEL2AAD DE BAZAR Mooie gele W. F. STOEL Zoon. Hoest Gij DE 1I0LLANDSCI1E LELIE! (Johanna van Woude.) Prijs per jaargang f 4,50 fr. p. p. f5,- MATH. REIMANJSTS, Technicus, Badhuisstraat 12, HAARLEM. Yeel geluk en voorspoed, bij de intrede van het jaar 1900. T. J. Lutterot en Echtgenoote. Zuidscharwoude, 1 Januari 1900. Aan alle vrienden, bekenden en begunstigers een gelukkig Nieuwjaar, bij de intrede van het jaar 1900. A. Vredenburg en Echtgenoote. Zuidscharwoude, 1 Januari 1900. Een voorspoedig en gelukkig nieuwjaar aan al onze begunstigers, vrienden en medeburgers. Jb. Slotemaker en Echtgenoote. Noordscharwoude, 1 Jan. 1900. A. Prijs pf- Oudkarspel, 1 Jan. 1900. Café „De Tijd," nabij het station Noordscharwoude. W. Koopman Wz. p. f. Aan onze geachte Begunstigers en Vrienden zij een gelukkig nieuwjaar toegewenscht. K. Bruin en Echtgenoote. Noordscharwoude, 1 Jan. 1900. Geluk en voorspoed wordt in den nieuwen jaarkring toegewenscht aan al onze Begunstigers, Vrienden en Medeburgers. en Echtgenoote. Noordscharwoude, 1 Jan. 1900. Aan Vrienden en Bekenden de Complimenten van den Dag. P. Dirkmaat Gem. Veldwachter en Echtgenoote. Broek op Langendijk, 1 Jan. 1900. Begunstigers, vrienden en bekenden wordt een voordeelig en gelukkig Nieuwjaar toegewenscht, bij de intrede van het jaar 1900. S. Zeeman en Echtgenoote. Zuidscharwoude, 1 Januari 1900. J. H. Keizer en Echtgenoote. P' f' Noordscharwoude, 1 Jan. 1900. Met deze maakt ondergeteekende het geachte publiek van LANGEDIJK en Omstreken be kend, dat hij zich heden te OTJD- KARSPEIj, aan het z.g. WEGJE, ach ter den heer P. NAP, en aldaar een naar de eischen des tijds inge richt atelier heeft geplaatst. Hij belast zich met het vervaardigen van alle verlangde fotograiiën, alsmede met het PORTRETTEEKENEN, terwijl hij steeds voor het maken van FAMILIEPORTRETTEN en GROEPEN, enz. aan huis zal zijn te ontbieden. Hopende door fijne afwerking en artistieke uitvoering, zoowel als door billijke prijzen, het vertrouwen van het publiek te winnen, beveelt hij zich beleefd in ieders gunst aan. UEd. Dw. Dien., 28 Dec. '99. If Zie verder circulaire. EEN FLINKE GEVRAAGD, Een gfoed onderhouden en circa alles samen groot 6,54,50 heet-, a/d bij J. JONG Noordscharwoude. J. JONG 't Veld. W. BUISMAN - Obdam. Wed. G. KLAVER Spanbroek. C. PANNEKEET Hoogwoud. J. KEIZER Broek op Langendijk. Middenweg hugowaard, kool bouw. de Hengstman te Heer uitmuntend geschikt voor Te bevragen bij den eigenaar en bewoner J. BOOTS Dz., en ten kantore van Notaris GOTTUIER, Obdam. Een bizonder sterk, net en nieuw gebouwd 65-22 voet; staande aan den Westkant teZnid- scbarwoude. Te bevragen met fr. brieven onder letter G, aan het Bureau van dit Blad, waarna opgave volgt der conditiën van den koopprijs. Eene mooi zwart glad harige TREKHOND bij Jb. KOK Pz. te OUDKARSPEL. Te koop: lste kwaliteit verkrijgbaar zoolang* de voor raad strekt, bij NOORDSCHARWOUDE. Bij J. M. N. KAPTEIJN te Leiden is ver- ZOOALS ZIJ DOOR DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL IS AANGENOMEN. door Mr. A. D. II FOCKEMA, ANDREtE, Advocaat en Procureur te Leeuwarden. JPrijs 35 cents. Prima Medicinale Lofoddinsche door vele doctoren aanbevolentengevolge zeer groot jo dium gehalte, uitmuntende door helderheid en smaak. Verkrijgbaar in flacons van 4 en 8 maatjes inhoud te gen concurreerende prijzen. Aan kinderenzwakken en herstellenden kan deze zuivere Levertraan niet genoeg worden aanbevolen. Mm lette vooral op het handelsmerk „DE NIEUWE GAPER" en wachte zich voor goedkoope aanbiedingm. Verkrijgbaar by de meeste winkeliers op LANGEDIJK De nieuwe jaargang van zal beginnen met de boeiende romans van. De misdaad van het eiland - De kloosterruïne en meer dan 50 kleinere verhalen, alsmede raad sels, versjesnuttige wenkenanecdotenlogo- grievenrebussenenz., alles aan den geringen: prijs van 65 cent per drie maandenfranco per post 80 cent. De le aflevering ligt bij eiken boekhandelaar ter inzage en bij den Uitgever P. STOKVIS-WATERREUS, 's Bosch Die zeker wil wezen bestelle spoedig- bü te Noordscharwoude. De grootste sorteering vindt men bij A. GROOT Nz. Zend aan den Boekhandelaar W. M. HEIJL, te Utrecht, EEN GULDEN en u ontvangt franco thuis het volgende: 1. Een boeiend verhaal, getiteld: „Tusschen twee Vuren", groot 192 bladz. 2. Een Vloeiboek. 3. Een zeer populaire roman van Marmxt, met platen. 4. „Het Transvaalsch Volkslied", op muziek voor Zang en Piano. 5. Een plaat: „Rots der eeuwen". 6. Een plaat: „Helpt elkander". Deze beide platen hebben eene afme ting van 48 X 56 c.M. Het zeer gelijkend portret van PAUL KRUGER, President van Transvaal, groot 63 X 78 c.M. Wie zoo'n pakket bestelt, ontvangt daarbij een zeer mooie Humoristische Scheurkalender voor het jaar 1900 cadeau. Men gelieve op de postwisselstrook te zetten Paul Kruger". 7. van Horlogiën, Pendules, Regelateurs, Wekkers en Barometers, Goud, Zilver, Diamanten, Koralen en Haar werken. ZIE ÉTALAGE. Inkoop hoogste waarde. CredietenDeposito'sEffec tenCouponsProlongatieHy potheken Voor inlichting-en vervoege men zich tot den Agent der bank den Heer 1 NVag-enaar J.Grz., BROEK OP LANGEDIJK. Gegarandeerd a f 1.50 per pond. Verkrijgbaar bij NOORDSCHARWOUDE. P.S. Monster ter bezichtiging. DAMESMODEGIDS IS HET DOELMATIGSTE, GOEDKOOPSTE EN MEEST VOLLEDIGE DER GROOTE MODEWEEKBLADEN. (De inteekening geschiedt telkens voor 12 nrs., Nos. 1- 12 13-24 5—36 37—48). De jaargang bevat 48 nummers, wekelijks verschijnende, met duizenden platen, pa tronen, enz. enz. DE BAZAR verschijnt in by»a alle Europeesche talen, met eene totale op lage van HONDERDDUIZENDEN EXEMPLAREN. In Nederland stijgt de oplaag gestadig. DE BAZAR behoort tot de meest vol ledige Modeweekbladen die verschijnen. PARIJSCHE, WEENSCHE en BER- LIJNSCHE modes voor DAMES en KIN DEREN worden daarin geregeld opgeno men IIANDWERKPATRONEN vin den daarin eveneens een plaats. PRIJS PER 12 NUMMERS (met 6 sup plementen, geteekende snijpatronen) (le Uitgave) f 1-25per post fl.40. PROSPECTUS en PROEFNUMMER alom verkrijgbaar. Naar plattelandsgemeenten per post, na ontvangst van postwissel, intezenden aan het Hoofdbureel van DE BAZAR, Wagenstraat 100102, Den Haag. zijn weder voorhanden r aan de Steenkooperij van te ALKMAAR. Gebruikt dan Gapertjes drop uit den blikken Trommel en gij hoest niet meer. Verkrijgbaar 25 cent per ons. Deze DROP is naar een zeer oud- en gun stig bekend staand recept gemaakt. Bij de meeste winkeliers op Langedijk en Omstreken verkrijgbaar. Voor winkeliers bij W. PE- NAAT W.Pzn., Alkmaar. den ondergeteekende verschijnt iederen Woensdag: Weekblad yoor Dames ONDER HOOFDREDACTIE VAN Mevr. S M. G. van Wermeskerken-Junius 1 t ,,De Hollandsche Lelie" is het eenige Week- t blad in Nederland voor Dames uit de hoog- I ste en beschaafdste kringen; let hierop voor I uwe advertentiën. systeem „PEIMAISTISTS" is bet nieuwste, doelmatigste en voortref felijkste op het gebied van Breukbanden. Niettegenstaande de zachtheid, solidi teit, en elegant model zijn zij instaat de Zwaarste bl'Cllk VOlkOlllCll,ZOIÏ- der eenigen last of pijn, in te houden. Gedrukt bij J. H. KEIZER, Noordscharwoude.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1899 | | pagina 4