20 pCt. No* 12 Zaterdag 28 Januari 1922 I* Blad 31e Jaargang Spaander Co. TK«.üü!»sn»iai* s, NIEU WE f LAIMïEDIJKlR COlfRAMT. DIT NR. BESTAAT UIT 3 BLADEN EERSTE BLAD. VERGADERINGEN BEGRAFENISVEREENIGING TE OUDKARSPEL. Tieinde Jaarvergadering der Begrafe- tvisvereeniging alhier op Donderdag 26 Januari, ten lokale van den heer C. Vis. Aanwezig 21 leden. De voorzit: e,d)e heer A. Swager, opent met een hartelijk welkom die ver gadering, waarna de secretaris de notu len dier vorige vergadering voorleest. Deze worden onveranderd en ondier dankzegging goedgekeurd. Hierna krijgt die secretaris het woord en wordt het Jaarverslag voorgelezen, waaruit blijkt welke beslriten en werkzaamhe den er in het afgeloopen jaar zijn uit gevoerd. Hét bestuur vergaderde in het afge loopen jaar vier .maal. Er werd in deze vergaderingen besloten, om de bode er oip te wijzen, menschen, die naar een (gemeenten buiten den Langedijk verhui zen tie herinneren aan artikel 2 van bet reglement. Met het bestuur der Diaconie is een overeenkomst getroffen, dn dien voege, dat voor het huren eener begrafenis f 40 zal moeten worden betaald. Dit bedrag as niet geheel constant, doch zal ita evenredigheid zijn met de uitga ven. Verder werd besloten, de schuld bij die Nuts-Spaarbank af te lossen, het geen als een go en teek an mag worden beschouwd, daar de vereenigimg geheel op schuld is begonnen en er than-, zoo- hls uit het verslag van dien ponntngtoeies ter zal blijken, een voord eelig sa.do is. Op de gehouden Jaarvergadering van den Bond werd het voorstel Oudkiarspel om de werkzaamheden ook uit te strek ken toit menschen, buit'en Lamgediijk woonachtig, aangenomen. Men was op idie vergadering vol lof over het werk, dloor den heer C. Klinkert afge.everd. Op 1 Januari 1921 tel die de verce- nigimg 637 leden. Ingeschreven wer den 30 nieuwe leden, 21 zijn vertrokken terwijl er 3 zijn overleden. Op 31 De cember 1921 telde de vereeniging dus 638 leien. Er zijn in het afgeloopen jaar 19 begrafenissen uitgevoerd, waar van 8 maal voor leien en 11 maal afge huurd. 4 maal werd te kennen gege ven de klok te luiden. Verder is de verhouding, welke be staat tusschen bestuur en het personeel zeer good. „Ik spreek den wens:h uit", eindigde de heer Jb. de Boer zijn ver slag, „dat punt 5 van de agenda zal worden aangenomen, daar dit in het belang is van de leaen, die naar elders vertrekken." Ingekomen zijn de volgende stuk ken: 1. Een schrijven van C. Kuilman, dat'hij bedankt als resexvedrager. De heer Kuilman, zelf aanwezig, neemt op zich reserve-drager te blijven, totdat men een ande<- voot hem heeft gevon den. i' 2. Een schrijven van P. Rezelman, dat hij indertijd bij het oprichten der vereeniging is gepasseerd, en waarin hij verzoekt, als lid te worden toegelaten. Wordt besloten, dat het dagelijksch be stuur met dezen persoon zal confe- reeren. Volgt financieel verslag van den pen ningimic-ester. Het beheer is in orde be vonden. De ontv. over '21 f 1289,81 Va De uvtg. over '21 1266,46 f 23,3 5 V2 377,76 Op die spaarbank Bezit in geld 1 jim. '22 f 401»1 'V2 Bezit 'in geld pp 1 Jan. '21 222,48 Vooruitgang over '21 f 178,631/2 Volgt daarna behandeling van punt 5 van de agenda: „Bcndsvoorstel weder zijds overnemen van vereemgrigen bui ten dien Langedijk." Dit voorstel gaat uit van het Bonos- bestuur en moet in de vier verecrugin- gen dus ter sprake worden gebra; ht. De vo r/.itler leidt de hesprekangen hier over in. Als het voorste! in den Bond, id.w.z door de 4 vereenigingen wordt aangenomen, zullen de om iggende ge meenten worden aangeschreven. De Bond der 4 vereenig ngfen zal e hter als zoodanig blijven bestaan. Het gaat hier slechts om de belangen van men schen, die soms jaren lid zijn, daarna verhuizen en dan in hun nieuwe woon plaats niet of slechts op minder gunsti ge voorwaarden lid kunnen worden. Zij zijn dus gedwongen lid van hun oude vereewiging te blijven, wat voor hen be zwaarlijk is. Daarom dit voorstel. Na grondige bespreking wordt dit voorstel door de begrafenisveneeniging udkarspel aangenomen. Hierop heeft bestuursverkiezing plaats. Aftredend zijn de he eren A. Swager, II. Schuit. A. Timmerman, al len herkiesbaar en de heer J. Joman, Idie wegens vertrek zich niet herkiesbaar kan stellen. Herkozen worden de heeren A. Swa ger imet 19, K. Schuit met 19 en A. Timmonpan met 19 stemmen, en gte- kozen de heer Jb. van Meurs met 15 stemmen. De heer van Meurs aanvaardt, die benoeming niet, waarop in zijn plaats gekozen wordt de heer E. S'.oo- ves, die evenals de anderen, zijn benoe ming aanneemt. Die voorzitter richt dan cenigc har telijke oworden van afscheid tot den hoer Joman en brengt hem dank voor de vc\e ion sten, door hem aan aan de vereeniging bewezen. Hierop gaat men over tot de regle- mentsherziening, die geruimen tijd in beslag neemt. Daar het reglement dan zeer gewijzigd is, doet het bestuur het voorstel om nieuwe reglementen te la ten drukken. Het heeft twee prijsopga ven gevraagd. Besloten wordt 350 reg lementen te lat en drukken en dat op te dragen aan den loagsten inschrijver. Voor het nazien der volgende reke ning worden aangewezen de heer.cn Jb. van Meurs .en K. Kat. Tot afgevaardigden naar de Bondsver gadering woruen gekozen de heeren C. Kuihman en C. Kentert, terwijl tot plaatsvervangers worden gekozen J. de Wit en Paarlberg. ,1 Allen nemen benoeming aan. 3Bij de rondvraag doet de heer C. Kiinkert het voorste! om de vergoedin gen aan penningmeester en secretaris (te ver., 00,, en. Deze vergoedingen beura- gen respectievelijk f 10 en f5. De heer K. stelt nu voor, beidie bedragen te brengen op f 20. Niemand is daartegen dio h besloten wordt dit punt aan te houden tót de volgende vergadering en het dlan, zoo mogelijk met terugwerken de kracht, te doen ingaan. De heer Ruis brengt daarop ter /sprake de moeilijkheden, we te men bij een begrafenis kan ondervin..en, als eenmaal begonnen :s met het leggen van de buizen voor de waterleiding. De weg is dan zoo goed als niet te berij den. Hierover wordt dan van gedachten gewisseld, doch er toch niets aan te doen is, kan geen bepaalde rege.éng an verband daamreae worden getroffen. Die heer Ruis deelt dan nog mede, -dat het aan.al begrafenissen geduren de het tkn arig bestaan der vereeniging (heeft bedragen 150. Daar de rondvraag verder niets op levert, sluit de voorzitter de vergade ring. BEGRAFENISVEREENIGING TE ZUIDSCHAR WOUDE In café „De Rood© Leeuw' 'kwam Igisteravond het begrafenisfonds bijeen Deze Jaar)-vergadering was zeer slecht bezocht waarover de voorzitter zijn leedwezen betuigde. Een der oorzaken hiervan was wel de griep. De voorzitter memoreerde de wor ding sgeschiiedenis van het fonds. In den beginne verwachtten wij niet die sym pathie als wel gedacht werd. De toe stand was toen ook geheèl anders. Al leen bij sterfgevallen kwam mem eiikaair te hulp, zoodat, óridiien een lid b.v. niet En een jaar behoefde te betalen, hij wel (betwijfeld ©of hij lid was. Het toenmalig bestuur besloot toen een contributie te heffen. Daarna kwam het op toeer mo derne wijze van 'begraven met vaste dragers enz. De vaste ontributie ver oorzaakte een band tusschen leden en fonds. Jammer echter, dat niet meer loden ter vergadering komen. Wanneer dat beteeken: algeheel bestuursveïïxou- wien, dan vindt (ie voorzitter dit niet goed. Evenwel hoopt hij dat deze kie ne schare de agendapunten zakelijk zal behanuie'en. D e riot uien vermochten na le ring «ie goedkeuring der vergadering krijgen. Daar destijds besloten was tot aan schaffing van een automatisch begraaf- tpestel, is dat besluit nog niet uitgte- korting op Ifoeiitjjg Maat.. (gedurende Januari). Koopt dus vroeg. Uw eigen voordeel. Ie klasse Coupeur. ALKMAAR. voerd kunnen worden. Verschillende be zwanen waren hierbij aanewzig. De graven waren tekort naast elkandter. Het begraaftoestel beek bij 'n orma- ties ook niet geheel te bevredigen. Nu zijn er verbeteringen aangebracht. Het bewaren van het toestel, in het lijken- huisje bJeetc ook niet geschikt, waar bij de medewerking van het gemeente bestuur te wenschen overliet, enz. Het bestuur besloot toen maar een paar jaar te wachten. Nu deed cle leverancier een heraanbieding. Echter was de prijs verhoogd tot f280,waarvoor het be stuur wel wat huiverig was. Een ge bruikt toestel, met aangebrachte ver beteringen kon men van denzelfden le- vcran ier krijgen voor f215,—. De voorzitter adviseert nog maar een jaar te wachten, hoewel het het bezwaar van jte. nauw aan elkaar pgggende graven, zoóveëT mogelijk kan morden tegemoet ge tomen. Een discussie hierover (had het besluit dat onderstaan zal worden, of bij even tueete aanschaffing van het toestel dit in de 'kerk ikian en mag geherbergd worden, terwijl het bestuur verder in deze vrij mam aat werd gegeven. Een nieuw reglement met I ie. maat- schapsbewij'3 over te leggen bij sterf geval en zal den leden eén per ge zin worden uitgereikt. De haer W. Koeman, secretaris, bracht nu het Jaarverslag uit. Het le dental bearaagt thans 48-5. Het aantal (begrafenissen bedroeg 10 waarvan 2 valn buiten en slechts 2 lieden van de veree niging. Een request aan den raad, om 'verbetering der graven, had geen bevre digend antwoord. Voor het we is waar kort, maar zake lijk wieergegevenie, verwixri de secreta- i.s een dankbaar applaus. D «rekening van den administrateur eveneens de hieer Koeman, gaf de vol gende cijfers aan. Ontvangsten f 673,76, u'tiigaven f 205,80, batig saldo f 377,96. Vorig jaar in kas f 1851,78, thans totaal f 2229,74, waarvan op de bank ge plaatst f 2119,40, in loopend beheer f 60,34. De aftredende bestuursleden, met aan weziig, werden met groote meerderheid van stemmen herbenoemd. Bij de verkiezing van 2 leden voor de Bondsvergadering werd op voorstel van iden heer S. de Boer goedgevonden, dat in de notulen werd vastgeegd, dat voortaan 2 bestuursleden zouden wor den afgevaardigd. Elk jaar kon dit na tuurlijk herzien worden. De voorzitter deed hierbij nog opmer ken dat een bestuurslid altijd beslist ging. Een ander lid bracht nu een interne aangelegenheid ter sprake, die wij maar passeeren en hierop direct meedeelen, dat het bestuursvoorstel om1 den admi nistrateur niet f20 maar f30 vergoe ding te geven, spontaan werd aangeno men. De heer S. de Boe rbracht een coon- plimenteerend woord aan het bestuur, naar aanleiding van het nette begraven, wat de instemming der vergadering droeg. De voorzitter, namens het bestuur hiervoor erkentelij kzijndie, s'oot met dank aan aanwezigen en Pers de bijeen- (komst. VAN ALLES EN NOG WAT. De Roroeinscbe wijngod Bacchus was een vroolijk heerschap, die wiel van 'n grapje hield. Maar hij zou toch z'n hhiart vastgehouden hebben als hij de vorige week op de Eewal te Leeuwar den had gestaan en daar had moeten aanzien, hoe een paa rvan z'n volge lingen zich gedroegen. Laten we het u vertellen. In het dak van een patriciërswoning in Friesland-s hoofdstad was door een storm lekkage ontstaan. Dat moest hhersteld worden, dies werden een paar timmerlui en een opperman daarmee belast. De timmerlieden klommen op 't dak en de opperman bleef op d:en grond en mengde specie. Plots staakte hij evenwel den arbeid en luisterde, luister de ingespannen. Toen keek ie naar omhoog. Zijn mond ging open van ver bazing. Gezang trof z'n oor, weliswaar geen melodieus gezang, maar toch ge zang. En aangezien hij gedurende z'n practijk als opperman nog nooiit had meegemaakt dat twee timmerlui hoog op een dak zoo afschuwelijk zongen en bruidten als hier het geval was, vermoed de hij onraad. Schoof zijn pruim van rechts naar links en klom naar boven. Wat ie zag overtrof z'n vermoeden verr een deed hem stijf staan van schrik Een timmerman hield in innige omar ming den schoorsteen omvat en zong Hattepit. De andere timmerman zat in het zoldervenster en zong de tweede stam op den wijs van „Kom terug leve Mina.' En beiden namen nu en dan voior hun droge keel een slokje ouwe Bourgone. Die Bourgonje had 't 'm gedaan. Dat is n.l nogal koppige wijn, en op zolder lagen heel wat f essc'hien. Fn er waren er al heel wat leeg ook. Maar zoo dronken waren de vroolijke broeders nog niet, of ze 'hielden zich stevig vast, want het huis was hoog en dte begane grond 'n heel eind beneden hen. Zo okwam het dat ze zonder on gelukken door de po trie naar beneden geloodst konden worden, hoewe hst 'n lastig karweitje was. Hun roes hebben ze op het bureau, Jat n' minder gevaar lijfce plaats daarvoor is dan 'n dakgoot uitgeslapen. Ja, die heeren weten tegenwoordig cok iwiat lekker smaak't. Verre van hun idit te misgunnen kunnen we het echter ook geenszins billijken, dat hun eischen wel eens wat tq ver gaan. Daar is bijvoor beeld in Enge and te Sheffield, een geval geweest, waarbij de heeren ar beiders eischen stelden, die ©enigszins de spuigaten uitliepen. Door de gemeen te waren er e.n 6000-tal wierkloo.em aangenomen tot het verrh hiten van al ler ei straat- en wegemarbed. Op een goaiien dag, het vroor flink, legden ze er echter het bijltje bij neer. Een Formeeie werk!ocrz.ensta zing. Zij be weerden dat het te koud was om tie werken doen verlangden niettemin hm loon. Toen hun werd aangezegd, 1 at van loonuitbeta ing niets zou komen, in diien riet werd voortgewerkt, lie en zij voor het stadhuis te hoop, braken doo rhet politiecordon en drongen de betaümgsbureaux binnen. Ten slotte •wist de politie meester van het terrein te worden. Daarna werden onderh'hamde langen geopend tusschen den gemeen teraad en de leiders der werkloozen. Hopenlijk zijn de heeren hiet met elkan der eens geworden. Dat iedereen loons verhooging eisc'ht brengt onze dure tijd mee, doch dat heeren inbrekers op hetzelfde aambeeld gaan hameren is het nieuwste. Een ze feere anijnheer Sc breve in Den Haag was in arrest gesteld onder ver tanking een inbraak te hebben gepleegd. Hij werd twee maanden in he htenis gehou den tot ten laatste bleek, dat hij hoeveel hij anders ook 00 z'n kerfstok mocht hebben aan de.en inbraak zoo onschuldig was als een pasgeboren kind Toen werd hij op vrije voeten gesteld (n hij kreeg 400 guldén smartege d. Zelf (gaf hij in een gesprek met den advocaat generaal bij het gerechtshof te Amster dam gemoedelijk tóe, dat het zoo erg niet was, dat hij nu eens onschuldig ge- zjeten had, want de Justitie had hem vaak genoeg vrij laten loopen voor is- braken en diefstallen waaraan hij wèl j schuldig was. Maar nu ineens bezint •Schreve zich, dat de Staat der Nedier- landen hem wel eens wat m>eex smarte- geld had mogen doen toekomen, dan zoo'n onnoozele vier ondierd gu oen. Hij heeft daarover geadresseerd, maar dé minister van Justitie wil er niet aan. Ook al op grond van wat Schreve zie boven; -- zelf te kennen gaf, en buitendien omdat hij toch zelden werkt, zoodat zijn verlies aan irikotf sten eerlijke inkomsten te van bet-eekeinds kan zijd. Tweèhonderd gulden per maand ver dienen en dat met niets uoen als zitten éten, drinken en slapen. Er is menig I werkman die met hard werken nauwe lijks tot de helft komt. Het dagelijksch brood wordt met altijd gemakkelijk ver diend. En als je dan voor je zuur ver diende centen brood krijgt dat mimdier frisch is toebereid, is dat heelemaal om uit je vel te springen. In Amsterdam schijnt er met het brood nogal eens ge kmoedd te worden. In de groote bladen wordt er in ingezonden stukken aan houdend op gewezen. En het ©en lokt het ander uit. Zoo schrijft naar aanlei- clEng van die broodgeschiedenis ©en in- ziendier in de „Tel.' 'dat er ook nog wel ander edingen zijn die die aandacht verdienen. Hij zegt, ik woon aan een Amsterdamsch grachtje. Aan dem overkant staat b mooi weer een ge meentelijk vischkraampc. Wanneer idie chef van dit zaakje zo otegen een of één opbreekt, dat schept Z.Ed. een emmer water uit „onze gracht" vlak bij de uitmonding van een urinoir, en gaat met deze vloeistof zijn uit stallin gen bessmetten. Ook alle privaten dier huizen hebben hun loozing in onze gracht. De wethouder van het leven®- tmidde'.enbe-Irijf weet waarschijnlijk riet beter en tegen den man persoonlijk durft men niets te zeggen het is „O- ver heiid's personeel Jawel, overheidspersoneel doet nu ook niet altijd wat behoorlijk is. Een pant staalt e wordt ons over dit onder werp uit Hilversum gemeld. Deze ge meente heeft in tw.se takken van dienst ri- .Pubieke werken" en „gasfabriek" te tobben met onregelmatigheden. Aiter li ibeschuiidi,gingen zijn geuit tegen amb tenaren «n leveranciers over gepleegde knoeierijen. Zelfs de Justitie schrijnt er :n -betrokken te zijn. Aan het ver hoeren van het personeel der beide tak ken van dienst zijn Teeds weken be>- steedi, maar to.t een resultaat is men nog niet gekomen. Intusschen belooft het onderzoek bij Publieke Werken een zeer verrassend resultaat te zullen op leveren, nl. dat een raadslid, nog wel eem lid der commissie van onderzoek^ van aanklager beklaagde wordt. Deze zou zich nl. bij meerdere transacties ten koste van de gemeente bevoordeeld hebben. Op geld zijn vrijwel alle men schen als de bok' o pde haverkist. Maar als je het niet hebt mag je het nog maar niet mimen. Het gilde dsr lang- vingierigen stoort zichh hieraan echter al bitter weinig. Te ilpendam ©en dorp onder cien rook van Amster. am, hebben ze vorige week een goeden nacht ge maakt. Bij den uokter werd ingebroken en een motorjas waarin een porteieuü.e met 30 gulden benevens een spaarpot met in 11 oud ontvreemd. Een ander in gezetene kon des morgens nergens z. n tiiets meer vinden. Oo.lc het huis van dien pastoor wera met een bezoek ver eerd en aan ©en grondig onaierzoek on dierworpen. Alles was van hun gading. Verscheidene perceeien stonden nog cup liet programma, blijkens de vernielde sloten. Daarmee konden ze echter niet zoo gauw klaar komen. Het is hun waarschijnlijk nagegaan als den student die op ©en avona laat van de soos naar huis kwam en de verzuchting slaakte: „met de kleinste dingen heb ,e vaak de meeste moeite. Mijn huis heb ik zoo maar gevonden, maar ik kan er geen hoogte van kr.jgen, waar het sleutel gat gebleven is." Besluiten wij onze wekeldjksche re vue met het maken van een uitstap,© 0 phet gebied der iiefde. Amor's terrein Dolt jOngeniensch 'knoopt zooals aLge- meen beaerid zal zijn, de huwelijksban den aaneen. Maar u behoeft niet bij hbem te komen om te vragen ze weer los te maken. Dat karweitje moeten die betrokken personen zei frnaar op knappen, waarbij de huweldjksidylle dan wel eens in een dito tragedie eindigt. 1 Een hij en een z djte Zaandam hieluen het met elkaar. Ze waren gehuwd, doch beiden met een ander. Toen deze vrienjd schappelijke verhouding den wettigen lechtgenoot der vrouw begon te vervelen zette hij haar buiten de deur. Haar vriend nam haar toen rij zich in huis, natuurlijk tot grooie ergernis van zijn tiigien vrouw, die het niet bij mondelinge protesten li©, docii een radicaal middel aanwendde om het haaf aangedane on recht te herstellen. Zij mengde phos phor door het eten, maar aangezien dit nu niet bepaald lekker smaakt kre gen manlièf en zijn vriendmet is helt in de gaten en waarschuwde de politie. Haar daad, die, hoewel niet te billij ken, toch wiel t© begrijpen ds. zal zdj nu voor den rechter moeten verantwoorden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1922 | | pagina 1