NIEUWE Mo. 17. ««TERG» ifc«.£rMie«8ia 82 Donderdag 8 Februari 1923. 82e Jaargang DUkER DE LANGE DE MORAAZ Alkmaar - Anno 1804. Donderdag te Schagen Hotel „Vredelust." INCASSO'S DE UITKIJK .,"Wij zijn in den oorlog gegaan om een eind te maken aan vele oorlogen, maar wij hebben een vrede gesloten, die een einde-heeft gemaakt: aan allen vrede." Aan deze uiting van den Amerikaanschen ban kier Vanderlip moet men onwillekeurig denken wanneer men hoort, hoe zoowel Frankrijk en België als Duitschland zich op he vredesverdrag van Versailles beroepen, om hun handelwijze in de Roerstreek te rechtvaardigen. Toen de inkt van het verdrag nog niet was opgedroogd, toen' het nog niet eens geschreven was wellicht, is er al gewaarschuwd en dat niet alleen van Ameri kaanschen, maar vooral ook van Engelschen en zelfs van Franschen kant. Het verdrag legt Duitsch' land verplichtingen op, die het niet nakomen lean en die dus nieuwe ruzies en gewelddadige sacties voorbereidden. De Duitschers en ook anderen, hebben gezegd, dat Frankrijk opzettelijk dergelij ke verplichtingen in het verdrag heeft weten te brengen met de opzettelijke bedoeling later de gelegnheid te hebben opnieuw gewelddadig tegen Duitschland op te treden en Duitsch gebied te. bezetten. Zij, die dit beweerden, zien nu hun over- luiging in de bezetting van de Roer bevestigd en concludeeren dan ook al bij voorbaat, dat ie Franschen de Roerstreek niet meer zullen ont ruimen. Het lijdelijk verzet derbevolking, dat door het overige Duitsche volk en de Duitsche regeering wordt aangewakkerd, zou hun dus be trekkelijk koud kunnen laten. Want het is hun e- niet om te doen kolen of andere waarde uit d? Rcerstreek te halen. Zij wenschen er alleen te blijven. En het Duitsche verzet zou hun dus de gelegenheid slechts bieden, om dien wensch tot vervulling te brengen en zelfs een reden scheppen voor uitbreiding der bezetting ook tot aangrenzen de streken. Ongetwijfeld zijn er Franschen, die er zoo over denken, misschien wel de meeste Franschen, mis schien zelfs ook Poincaré. Maar dat neemt niet weg, dat ze ook wel graag wat kolen en andere waarden uit Duitschland willen hebben. En daar op schijnt voorloopig nog niet veel kans. De Franschen zullen het nu zelf probeeren te vervoe ren met Fransch spoorwegpersoneel. De vraag is echter, of' bij verzending naar Frankrijk de mijn werkers zullen blijven doorwerken of, zoo ze dat niet doen, de Franschen naast het spoorwegperso neel ook genoeg mijnwerkers zullen kunnen aan voeren Door uitzetting van ambtenaren en per soneel en door afsluiting van het Roargebiei van het overige Duitschland probeeren ze nu zoowel de bevolking als de Duitsche regeering murw te krijgen. Maar de Duitsche regeering en het Duitsche volk hébben de laatste jaren wel zooveel leeren verdragen, dat ze niet zoo gauw murw te krijgen zullen zijn. Mislukt zoodoende de Fransche poging om kolen en andere waarden uit hst Roer gebied te halen, dan winnen natuurlijk zij, die maa/ aan den Roer willen blijven in Frankrijk terrein En zoo raken we langs alle wegen steeds verder, van overeenstemming en van den vrede af. „De moeilijkheid van Europa is zijn huidige gemoedstoé stand" heeft de heer Vanderlip ook verklaard. En die gemoedstoestand wordt er door zulke avon turen als die aan de Roer in Frankrijk noch in Duitschland beter op, zoodat bemiddeling steeds moeilijker wordt en het op buigen of barsten af gaat. Maar daarin heeft de Amerikaan gelijk het is de Europeesche gemoedstoestand. „Iedere natie wantrouwt en haat iedere andere natie."' De Roer toont het niet alleen. Te Lausanne moge men nog om de conferentie-tafel zijn gebleven, het was* toch duidelijk, dat men er telkens naar buiten loerde, waar de oorlogstanks, en machinegeweren en ginds ook de soldatenrijen stonden opgesteld. Onder voortdurende oorlogsdreiging zijn de onder handelingen er gevoerd. En tot op het laatst sche nen de Engelschen van zins het er op te laten aankomen, wanneer de Turken niet toegaven. Zij zijn ten slotte wijzer geweest. Zelfs om Mosoei jachtten ze een oorlog niet gerechtvaardigd. En, 'de Turken kunnen met de voldoening naar An- ,gora terugkeeren, dat ze succes hebben gehad met hun verzet, al is dan nog de zaak niet ten volle gerégeld. Of is de gemoedstoestand er beter op geworden? Bij Engeland heeft het verloop der con ferentie ongetwijfeld kwaad bloed gezet tegen Turkije niet alleen, maar vooral ook tegen Frank rijk. dat nog tot op het laatste oogenblik liet' voelen, dat, zoo Engeland het aan de Roer alleen vooi de zaken liet opdraaien, het in het minst niet schromen zou den bondgenoot in het oosten alleen in de kou te laten staan, zoo er met Tur kije geen schikking tot stand kwam. Maar ook' Eusland toont zich ontstemd, omdat het in de kwestie van de zeeëngten zijn zin niet gekregen, Üfi én w r W jp c- !*S l&i iiSfc heeft, en Bulgarije en Griekenland wellicht. Zeker, de moeilijkheid van Europa blijft zijn huidige gemoedstoestand. En het zijn niet alleen de volken, die elkaar wantrouwen en haten, ook de deelen der bevolking de burgers van eenzelfde land. Kijk maar naar België, naar Waalsche en Franskiljonsche studenten, die professor Vermey- len uitjouwen, omdat hij voor de .rechten van zijn volk opkomt, en naar Ierland, waar voor- en te genstanders van het verdrag met Engeland als Vrijstaatsche regeering en rebellen een-geregelden maar wreeden oorlog voeren. Alleen de beide Angelsaksische volken, als de twee verstandigsten, zijn het eens geworden. Het ging ongetwijfeld bij Engeland niet van harte. Het Engelsche volk had altijd zoo'n kleine, onbestemde hoop gehad, dat. Amerika het zijn schuld zou kwijtschelden, en nu moet het f 12.50 per hoofd per jaar aan rente betalen. Maar de EEngelschen zijn zop. wijs ge weest er niet lang over te praten. Als ze immers toch betalen moesten, was het verstandiger er de Amerikaansche vriendschap niet om te verspelen. Want die vriendschap is het, die Engeland meer dan iets anders tegenwoordig op prijs stelt. Er is een neiging bij een groot deel va nhet Engelsche volk om Amerika's voorbeeld te volgen en zich meer en meer uit den Europeesche aangelegenhe den terug te trekken. Die neiging gaat samen met een streven naar nauwere aansluiting aan Ameri ka. De nieuwe overeenkomst omtrent de schul den is een stap óp dien weg. Tegenover een Eu ropa. dat de oorlogspsychose' niet kwijt kan raken, en onder den druk van imperialisme en militairis- me, die iedere normale ontwikkeling onmogelijk maken, dreigt ineen te zinken, trachten de beide Angelsaksische volken, in steeds inniger verstand houding een eigen weg te vinden. Zullen ze Europa zijn eigen svonnis aan zich zelf laten voltrekken? „Wij hebben een groote kans gehad om een moreel leiderschap uit te oefenen" verklaarde de heer Vanderlip. Met En geland samen heeft Amerika zeker nog een be tere kans. „Maar die kans", zei de Amerikaanschei bankier, „is snel aan het verdwijnen." Zullen En geland en Amerika nog bijtijds begrijpen, dat die; kans-ook een plicht schept." „Wij hebben een vre de gesloten, die een einde heeft gemaakt aan al len vrede." Dat hebben oók Amerika en Engeland gedaan. Ifet stelt hun medeverantwoordelijkheid' vast. UiT DEN OMTREK. - EENIGENBURG. Onze plaatsgenoot, de Eerw. heer J. L. Snethlage, predikant alhier, is bevorderd tot doctor in de letteren en wijsbegeerte op proef schrift: „De schoolopvoeding in Amerika en het vraagstuk der kennis. - HEERHUGOWAARD. In Ihet lokaal van den heer Rus werd door de afd. van den A. N. G. O. B, Maandagavond een tamelijk goed bezochte openbare vergade ring gehouden, waarin als spreekster optrad mej. Menagé Challa van Nieuwe Nierop met het onderwerp „Bjerg Eivina en zijn vrouw." De (heer C. de Jong, voorz. der afd., opende de vergadering, hoewel hij gaarne de zaal meer gevuld had gezien, was hij toch tamelijk tevre den over de opkomst, eri met genoegen zag hij sommigen onder de aanwezigen, die men op de gewon cpropaganda-avonden niet zag. In zonderheid heette hij ook spreekster welkom. Voorst wees hij er op, dat deze bijeenkomst tniet was, wat men gewoonlijk onder een pro- paganda-avond verstaat; wat toch gegeven zou worden was niet bepaald gericht op de propa ganda voor de geheelonthouding. Niettemin oordeelde spr. zou voor ieder wel wat uit het geen voorgedragen zo uworden te leeren zijn, al gold het alleen maar verruiming en verhel dering van blik. Ook dat kan toch ten goede komen aan de zaak; die wij, geheelonthouders, voosrtaan. N.og altijd wekt het onze bevreem ding, dat we niet meer medestrijders in onze gelederen, krijgen, wordt in dezen tijd, nu de laatste jaren zoo pntzaglijk veel ellende over het menschclom is uitgestrooid; wij vragen ons af, mag naast die wereldellènde ook nog de ellende dopr den drank veroorzaakt blijven be staan? Men zo: uhaast meeinen, dat voor de ge heelonthouding niet meer gepropagandeerd behoefde te worden, doch onze strijd is", na het behaalde succes, er niet gemakkelijker op geworden. De bestrijding van besliste tegen standers heeft plaats gemaakt voor den strijd tegen lauwheid en lakschheid, die zeer moei lijk zich laten overwinnen. Toch voorwaarts, want voor ons geldt, wie niet met ons is, is tegen ons. En de bestaande wereldwanorde roep tom nuchterheid onder de menschen, daarom: de drank wegl Als men bedenkt, dat in ons kleine landje nog even voor 'n 36 mil- lioen wordt opgedronken, dan meent spr. is het nog wel de moeite waard er eens over na te denken hoeveel ellende ook daardoor nog teweeg gebracht wordt. Laat ieder vopr zich m over dt alles eens eimstig zijn gedachten laten gaan. Hierop geeft spr. het woord aan mej. Challa, die na het aangekondigde onderwerp nog een voordracht ten beste zal geven. Mej. N. Menagé Challa deelt ter inleiding (mee, dat het door haar te lezen stuk rust op historischen grondslag en dat het speelt op IJsland, in ihet hooge Noorden dus. Vervolgens schetst ze lin korte trekken de omgeving, waarin het stuk speelt, en de bestaanswijze der bevol king, alsmede het daarbestaande strafstelsel voor misdadigers. Deze korte mededeeling was noodig voor het goed begrip van het stuk, evenals een korte beschrijving van het tooneel voor ieder bedrijf. Mej. Challa had tot taak niet minder dan een tiental rollen te vertolken, wat ze op uitstekende wijze deed, inzonderheid waar bet gold de hoofdpersonen. Karakters en ge moedsbewegingen werd zoodanig weergegeven, dat de spreekster met de grootste aandacht werd gevolgd; wel had mej. Challa bij derf aan vang gezegd, het stuk te zullen lezen, doch, wat ze te hooren en te zien gaf, was inderdaad meer dan dat. Dit bleek opk wel uit het applaus na ieder bedrijf en aan het einde. Een hartelijk applaus volgde ook op hare voordrachtTante Mijntje en Toto en Titi, waarbij herhaaldelijk een gulle lach door de zaal galmde. Het woord van dank aan de spreekster dopr den voorz. gesproken ,werd dan ook door de aanwezigen bekrachtigd door luid applaus. In zyn sluitings- woord wijst de voorzitter er op, dat we ook dezen avond weer kennis maakten met allerlei menschelijke hartstochten. Waar zop sterk het materialisme den boventoon voert moge wat meer het idealisme naar voren worden gebracht Hebben we voor ons zelf uitgemaakt, dat iets goed is, laten we dan ook durf hebben voor de HEERHUGOWAARD. Voor de tuinbouwvereeniging „Nieuw Le ven" werden de bestuursleden: S. Brugman, P- Meeréboer en G. Gayaard aangewezen om zitting te nemen in de comm. van advies ter zake eventueel te verleenen tuiinderscrediet. Voor de Bperenleenbank werden hiervoor aan gewezen: de voorz. de E.A. heer W. van Sloo- ten en den Secr. de heer P. Kostelijk. Voorts werd door „Nieuw Leven" besloten tot adhaesiebetuiging aan de Kamejs van Koop handel terzake een billijker regeling te ver krijgen in den schuldenlast van 12 millioen, thans geheel rustend op ons Hoogheemraad schap. Opk werd adhaesie betuigd aan het adres van „De Toekomst" te Zuidscharwoude inzake haar poging om voor de tuinders toeslag van de Regeering te verkrijgen op de vopr export bestemde winterproducten. KOEDIJK (St. PANCRAS ZUIDEINDE). Zondagavond werd de fiets van den heer N, V. Baar, welke hij bij 'tcafé van E. Groot te Oudorp had staan, gestolen. KOEDIJK (St. PANCRAS ZUIDEINDE). Naai wij vernemen wenscht de heer A. J. Ver duin R.K. voor een nieuwe candidatuur yoor de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezing niet meer in aanmerking te komen. - ST. PANCRAS. Naar wij vernemen zijn de heeren C. Kloos terboer, A- Hoogland en P. Madderom be noemd tot leden der commissie voor tuinders- crediet. - ST. PANCRAS. Terwijl er door de Tuinbouwvereeniging reeds een drietal leden zijn benoemd voor de commissie voor tuinderscrediet, wacht 't be stuur der Boerenleenbank nog steeds op een aanschrijving van Regeer jngswege, 0111 ook van hun kant leden voor voornoemde commissie te benoemen. ST. PANCRAS. D,s. J. G. Fernhout, Ger. Pred. alhier, heeft voor het beroep naar Sex Bierum (Fr.) be dankt. g VAN ALLES EN NOG WAT Nadruk verboden. Waar werd oprechter trouw Ter wereld ooit gevonden, Dan tusschen man en vrouw Het schijnt in de dagen van Joost van den Vondel wel heel anders geweest te zijn dan nul Tegenwoordig hapert er aan die verhouding nog wel eens wat. 't Meeste speelt zich wel binnenshuis af en hoogstens komen de buren het te weten. Doch een enkele keer loopt het soms zoo raar dat de krantenman er z'n neus in steekt en dan lacht of huilt het groote pu bliek mee, al naar 't uitkomt. Onr de huwelijks I tragedie welke dezer dagen te Rotterdam aan' 't licht kwam, heeft de heele stad zich slap gelachen. 'tWas ook wel komisch, gezien in verband met het citaat aan het hoofd van dit praatje. De geschiedenis luidt als volgt: De vrouw van een sigarenwinkelier kwam bij de Rotterdamsche politie aangifte doen, dat haa rman banderolles van sigaren voor een 'tweeden keer gebruikte. De winkelier werd naar het hoofdbureau ontboden en verbleef daar ongeveer tw.ee uren. Nadat hij vrijgelaten was en zich naar huis begaf, vond hij zijn' winkel en huis zoo goed als verlaten. De juf frouw - zijn derde vrouw was met den: heelen inventaris, die eenige waarde had, w;n- kelvoorraad, kasregister, schrijfmachine en meubilair, per auto vertrokken naar familie in Woerden. Wat doet zoo'n man ook drie keer te trou wen, zou men zoo zeggen. Hij moest toch zoo langzamerhand wel geleerd hebben, dat je met trouwen §feeds op de koffie komt! En, toch zijn er nog menschen, die altijd maar weer ver hangen nog efens in 't huwelijksbootje te stap pen. Zóó een trouwlustig weeuwtje te Wasse naar, dat bezoek kreeg vaneen boer uit Loos duinen, zooals hij zich voorstelde, 't Boterde maa rrecht goed tusschen die twee en toen de bezoeker wilde vertrekken, en te kennen gaf, dat hij wat geld moest gebruiken om on derweg nog een en ander te kunnen koopen, was de weduwe onmiddellijk bereid hem een briefje van f 100 mee te geven, dat ze gereed had liggen voor het betalen van pacht. Na enkele dagen bemerkte het weeuwtje echter, dat ze beetgenomen was, en dat de bezoeker geen boer uit Loosduinen, maar een heel ordi naire oplichter was. 't Blijken over 't algemeen de da mes te zijn, die zich 't gemakkelijklPTuj den neus laten nemen en er zijn oplichters die zich bepaaldelijk o pdezen tak van hun bedrijf toe leggen .Te Berlijn is er zoo een gepakt. Hef was den eigenaar van café „Astoria", aldaar, opgevallen dat in den loop van de laatste wekemi Qoor tal van meisjes bij hem werd geïnformeerd maar ee hjzekëren Herr Maier uit Ingolstadt. Zóó dikwijls kwam dit voor dat de caféhouder die niemand van dien naam te Ingolstadt ken de, meende dat hij o peen tamelijk flauwe ma nier werd beetgenomen. Eindelijk kwam hij echter te weten; dat alle meisjes, die naar den geheimzinnigen Maier informeerden, met dezen verloofd waren. De'-politie werd met het geval in kennis gesteld, en spoedig werd het een op tocht van troostelooze jonge dames naar het commissariaat van politie, waar zij allen het zelfde verhaal opbiechtten: een chic gekleede heer, die een aanzoek had gedaan en verklaard bad, dat hij in het bezit was van een étage woning, hetgeen een niet geringe aanbeveling beteekende. Alle lotgenooten vertelden, dat „hij" in tranen was uitgebarsten en verteld had, dat „zij" sprekend geleek op het meisje, waarvoor de étage-woning zoo keurig was ge- 'meubileerd, het meisje, dat gestorven was en hem met een gebroken hart had achtergelaten. Alle sladhtoffers van Herr Maier hadden van hem een foto gekregen van de „overledene'1' met de verzekering, dat dit zijn kostbaarst be zit was. De meisjes vertelden, dat zij dan op haar beurt hem het kostbaarste hadden afge staan ,dat zij bezaten, n.l. haar juweelen en geld Het slot der geschiedenis was steeds, dat er een afspraak in het café „Astaria" werd ge maakt, waar het meisje dan „bleef zitten". Gisteren wed de verblijfplaats van Maier door de politie ontdekt. Hij was er op het oogenblik van zijn arrestatie juist mee bezig, een nieuw slachtoffer in zijn strikken te vangen. Van den valschen Maier bleek ook de naam valsch te zijn. Hij heet Paul Rekitta, en is voerman aan een bierbrouwerij. Zijn rijk vloeiende bron van inkomsten zal nu wel voor een paar jaartjes stopgezet worden. Maar och, dan is er wel weer een ander die 't zaakje 'overneemt, en lichtgelüQvige meisjes zijn er genoeg, 't Is maar de kwestie om op 't idee te komen. Als je een idee hebt is er altijd wel geld uit te slaan. „Reiziger gevraagd voor dagel. gebruik „artikel. Br. m. porto v. antw. onder no. „0345, bur. dezer". Zoo luidde een advertentie uit de „Nieuwe Tilburgsche Courant". Natuurlijk offerde er genigeen zijn dubbeltjes, tot tevredenheid van den steller, een 20-jarige werklooze arbeider uit Tilburg, die op gelijke wijze reeds meer malen de goegemeente in het ootje genomen had. Ditmaal werd h ijlechter betrapt en had zich voor de arr.-rechtbank te Breda te verant woorden. Bekl. bekende en gaf als motief op, momenteel buiten verdiqnsten geweest te zijn.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1923 | | pagina 1