Nieuwsblad voor LANGEDIJK en Omstreken. Wo. 2 «tw«, nuraua m Dinsdag 0 Januari 1926. 84e Jaarpa*g per 3 maanden f 1,15 NIEU WE LAflIGEDIJKM COURANT. Dese courant verschijnt Dinsdags, Donderdags en Zaterdags. 1B0HHSHEHTBFBIJR BBDAOTKUB-UITOB V BR J. H. KEIZER. BUBKIL: Noordscharwoude. P 21 J,8 D K KA 3 1RTÏ 1 2 tl i Vaa 16 regels 78 ct-, elke regel meer II ol. Srwtt letters ef vignetten vorlei dut plutaiiti tabid Brievee rechtstreeks see dea üitgeTsr Dit nummer bestaat nlt twee Bladen. EERSTE BLAD. Rechtzaken. VOOR BEN POLITIERECHTER. Zitting van Maandag 5 Januari. Die nieuwe ambtenaar der reclas&eering en kinderwetten. i De heer Wiggers, voormalig adj.-directeur van het rijksopvoedingsgesticht, op wachtgeld gesteld, benoemd tot ambtenaar der reelasseering en kin derwetten in plaats van den heer Muhxing, woon de heden in kwaliteit de zitting van den politie rechter bij. Geen onbescheiden ooren. Een tweetal zaken, veranderingen in de bijz. voorwaarden, betreffende, alsifiede een tenuitvoer legging van een voorw. straf werden buiten te genwoordigheid van pers en publiek behandeld)» Nalatige aangeslagenen in hondenbelasting. Een drietal zaken tegen nalatige betalers van de gemeentelijke hondenbelasting van Bovencar spel werden door den politierechter behandeld. ~wee hunner werden elk veroordeeld tot f 7.— boete of 7 dagen hechtenis. Ten derde een arbei der, die zelf was verschenen en beweerde in de meening te hebben verkeerd dat hij pas belasting moest .betalen als zijn hond 'n half jaar oud was, werd f5 boete of 5 dagen hechtenis opge legd. Birank en drift. Een persoon te Zijpe, wièn door zijn kostbaas het logies was opgezegd, koestorde daarover een wrok, die in den nacht van 1 op 2 November, nadat de wraakzuchtige zich door drank had geïnspireerd tot uiting. Hij vernielde eenige rui ten, raster en roeden in het perceel benevens een op tafel staande schemerlamp. Bevreesd door liet geweld, nam de bewoner de vlucht. De bedrijver an a! die ongerechtigheden werd heden veroor- deeld tot f10 boete subs. 10 dagen. Onvriendelijke bejegening. Een melkslijter te Hoorn, uit zijn humeur ge raakt omdat een keurmeester uit Alkmaar van hem een monster melk verlangde, onthaalde dezen ambtenaar op allerlei hatelijkheden en bedreigde hem zelfs met een knipmesje, dat hjj uit zijn estzak te voorschijn haalde. De onhandelbare melkdistribuant werd heden ter zake eenvoudige beleediging veroordeeld tot f40 boete subs. 40 dagen hechtenis. Een afgewezen minnaar. Een 26-jarig jongmensch te Uitgeest, dat ver- loofd was geweest met een 18-jarige dienstbode, doch door haar in Juli j.l. voor 'het verdere ge noegen van zijn attenties was bedankt, trok zich deze ramp zoo aan, dat hij' het meisje op allerlei manieren lastig viel. Hij schreef haar brieven met bedreigingen tegen eventueele opvolgers en molesteerde haar op de kermis, zoodat ze onder lolitiebescherming naar huis moest worden ge- racht. Thans moest hij terecht staan wegens mishandeling van den tegenwoordigen galant der t«nge dame, welke bevoorrechte jongeling door tem op 7 Dec. in een aanval van jalouzie was Oilagen en getrapt. Hij beweerde thans, dat hij oen in beschonken toestand had verkeerd. Eent je brieven, door hem aan het meisje geschreven, verden door haar aan den politierechter over- «gd. Het jonge mensch ontving een ernstige verma- ïing en werd veroordeeld tot f25 boete of 25 lagen. Een treinroof. Ten slotte verscheen nog een armelijk gekleed abrieksarbeider uit Uitgeest, die zich op 29 "ov. had schuldig gemaakt aan diefstal van een ?araplui«, welk regenscTierm den vorigen dag een kleermaker uit Haarlem in een treinrijtuig was chtergelaten. De beklaagde deed een voor ons 'agenoeg on volgbaar verhaal over huiselijke el- ende, dat den politierechter aanleiding gaf de :aak te schorsen, ten einde den heer "Wiggers een 'ader onderzoek te doen instellen naar de levens- >fflötandigheden van beklaagde. De verdere be handeling is gesteld op 26 Jan. e.k. De officier had bereids f25 boete subs. 25 dagen gevorderd. Hierna sluiting. tam ALLES EM p. f. Astublief Lezer, bij de intrede van 't jaar mijn visitekaartje. Als u wist hoeveel drukte daarmee is voorafgegaan, dan zult u deze vorm van wel levendheid, dubbel appreciöeren. M'n vrouw was het - oudergewoonte met rnijn zienswijze niet eens. Haar opinie was: „Van week-tot-weck-wee- ker" en mijn oudstee, een 16-jarige H.B.S., was het roerend met z'n moeder eens en melende, dat men met zoo'n introductie wel een handeltje in slappe was kon beginnen. Ik heb,-om begrijpelijke redenen, op die insinuaties gezwegen, maar met een zucht spontaan geweld uit mijn binnenste gedacht aan het luilekkerland, daar ergens aan den Indischen 'Oceaan, waar de wenschen och zoo weinig doen aan alles wat -naar vormen zweemt, maar in luchtige kieedij in schaduw van palm-, sago- en broodboomen liggen te droomen, hun zaüg nietsdoen afwisselend met eien bad in de lauwwarme zee. En toch beste lezer, beware de hemel ons, ooit in dien toestand te komen, want op hen rust de „sagovloek". In zijn boek „The Dutch East" zegt J. Macmillan Brown hiervan: „Ik heb gezien hoe een familie op Ceram een sagopalm omkapte, op het oogenblik dat deze zou afsterven, toen de bloemstengel op het punt was te voorschijn" te komen. Binnen korten tijd had den. zij ongeveer een halve ton van het zachte, vochtige meel uit den gespleten stam tevoorschijn gebracht, gewasschen en gezuiverd, klaar om er de kleine koekjes van te makien, die men hier in het Oosten overal ziet." i Daarmede heeft zoo'n huisgezin dan genoteg voedsel, om er minstens zes maanden op te leven, en wanneer het twee boomien tegelijk bewerkt, kan het zich een heel jaar lang eien even lui bestaan, veroorlooven als de meest weelderige Westerling. Het gevolg is dat deze menschen niet werken en niet willen werkenden waarom zouden zij dan ook eenige behoefte gevoelen om verder te werkén, wanneer zij met den arbeid van een week of tien dagen kunnen volstaan? Wanneer zij daarvoor de energie en de welwillendheid bezaten, zouden zij nu zendelingen afvaardigen naar die arme slaven van de lamp, journalisten en letterzetters, die wer ken, terwijl anderen slapen, en zwoegen, als mijn- weerkers in een mijn, om hun medeburgers in te lichten en aan de ontbijttafel op te vroolijken. Wanneer zij zouden weten, wat mannen van het Westen nog willen doen, wanneer zij reeds genoeg hebben om van te leven, dan zouden zij zich bet hoofd breken over de vraag „wat voor gekken zijn deze stervelingen" of in hun hysterisch lachen uitbarsten over dat groote gekkenhuis, de Wes terse he maatschappij." Vroeger deden deze oostelijke broeders nog aan sport, het koppensnellen, maar ook die fut is er uit. Laten wij nu maar ver uit die buurt blijven en in ons landje met z'n mest en mist de strijd om het bestaan blijven voeren, ook al valt die moeilijk. In Den Haag liggen momenteel de doktonen met het ziekenfonds „De Volharding" overhoop. De eisch wordt thans aan de betrokken geniseshee-i ren gesteld, dat zij zich onthouden van andere praktijk, dan de behandeling van verzekerden bij het fonds. Dien eisch achten de geneesheenen on aannemelijk. Het ziekenfonds mieent dat de be langen van de buspatiënt in het gedrang komt, wanneer de doktoren er praktijk op na houden en de medicus meent geen bestaan te hebben wanneer er weinig busklanten op zijn naam staan ingeschre ven, maar de allergrootste grief is, dat ze geheel afhankelijk worden aan het fonds en bij beëindiging van hun dienstverband zonder praktijk zitten. Een fonds-geneesheer, op wiens naam b.v. 3000 verzekerden staan ingeschreven, en die voor de behandeling dier verzekerden bij ziekte eien vast inkomen geniet van zegge 4 gulden pier ingeschre ven lid dus 12000 gulden pere jaar, geniet daar mede toch ongetwijfeld een inkomen, dat, Verge leken ook bij dan van maatschappelijk met den geneesheer gelijkstaanden, geacht mag worden hem in staat te stellen, naar behooren te Leven. Intus- schen roept het bestuur gegadigden op voor de algemeene praktijk op een minimum tractement van f6000,—, hetwelk kan stijgen tot fi 1.500. 't Zijn niet langer de proleten alleen die opstan dig zijn. Het verzet ontwaakt eveneens in intellec- tueele standen, waaruit te concludeeren valt, dat de zwakste zijde van het menschdom de financi- eele is. Het hoofdbestuur van de Viereeniging van Officieren van de Nederl. Landmacht heeft den Minister van Oorlog dreigend den vinger toege stoken en gezegd: „De salarissen zijn toch gekomen op een peil, waarbij het den officier niet, meer mogelijk is, volgens den stand dien hij in de maat schappij inneemt, te leven. Wij wenschen geen gehoor te geven aan den sterken drang op ons uitgeoefend, om in zeer uitdrukkelijk letermen bij Uwe Excellentie te protestieeren tegen de velé kortingen, den laatsten tijd aan het officierscorps opgelegd. Laat daarom de laatste voorgestelde 5 pCt. vermindering niet doorgaan. De Heldersche Jantejs hebben liever eien vrouw dan salarisvermindering. Ook in de laatste da gen gaat het trouwen crescendo. De toevloed was op een dag zoo groot dat gegadigden over twee dagen werden verdeeld. Die betrokken wethouder was daarvoor van des morgens 9 tot des namid dags in het touw. Daar de stalhouders niet op een dergelijk massahedrijf waren ingericht, wer den de trouwlustige paren groepsgewijs naar den ambtenaar gevoerd; telkens wanneer de beschikbare rijtuigen eenige paren en hun familieleden hadden afgeleverd werden weer nieuwe liefhebbers gehaald In totaal zijn nu de laatste paar weken ongeveier 60, paren in het huwelijk verbonden. Door de daad toonen deze braven dat het mse-i nens is en hoewel de allures van hst heerschap die dezer dagen voor de Haagsche rechtbank terecht stond, ook in die richting wees, gaven zijn daden blijk dat zijn hart van verre bleef, 't Was «en ge vaarlijk heer. Gevaarlijk vooral voor de vrouwen. „Zijn invloed op het vrouwelijk geslacht is zoo op een zeker oogenblik met ds vrouwen kan doen groot,' 'zei de ambtenaar van het O. M., „dat hij wat hij wil." Van dien lbijzonderen invloed heeft de 41-jarige Haagsche artist L. O., in ruime ma te misbruik gemaakt. In den loop van dezen zo mer heeft hij te Scheveningen kennis gemaakt met eenige vrouwen en meisjes, met enkele waarvan al spoedig intieme relaties ontstonden. Zoo is hij eenige dagen uitgeweest met een te Rotterdam wo nende Duitsche huishoudster, waarbij hij haar een kostbaren ring afhandig heeft gemaakt. Voor een ander kennisje, een piano-onderwijzeres uit Am sterdam, zou hij een horloge laten herstellen. In- plaats daarvan schonk hij het weg aan een ander meisje, zeggende dat het ©en horloge was van zijn overleden vrouw. Verder is hij «enige dagen uit geweest met «en in Dien Haag verblijf houdend Duitsch dienstmeisje. Toen hij op een morgen wegging, vroeg hij haar om haar horloge omdat hij anders niet wist hoe laat het was. Het meisje stond alweer haar horloge aan den vrijer af en was het kwijt. Zoo heeft hij nog tal van dergelijke dingen uitgehaald. Er is nu 2^/2 jaar gevangenis straf tegen hem geëischt. Waar de Maas en Waal te samen spoelt. En Gorkum rijst van ver, ligt aan de overzijde der Merwede het landelijk Slaeuwijk. Een aldaar wonende familie miste gedurig geld. Alle aangif ten bleven tot dusver vruchteloos. Maar de kruik gaat zoolang te water tot ze breekt. Eindelijk meende men redenien te hebben aan de goede meende men redenien te hebbe|n aan de goede trouwt van de dienstbode te moeten twijfelen. Ze had «en handlanger en bij deze was het dat de politie de buit opspoorde. In den tuin was de schat begraven in een onooglijke carbidbus. Ruim f2000 had de „jonge dame" al „bespaard." Zoo kan een meevallertje ieen tegenvaller worden 1 Bemmel, die door de débacle van «en Nijmeegscho bank in moeilijkheden was geraakt, wilde om de 1 strop toch weer ergens uit te halen, de gemeente- spaarbank maar opheffen. Het surplus van deze kon het andere gat stoppen oordeelde de Raad. j Nu echter de liquidatie van die spaarbank ©en 1 voldongen feit is geworden, blijkt daat de gemeen- telijke instelling eveneens een verlies zal geven. Naar verluidt een f30.000.Het verlies is groo- tendeels ontstaan door koersverlies op effecten,, naar men ons zegt Russische fondsen, doch aan den Raad is nimmer kennis gegeven van dit ver lies totdat het thans bij de liquidatie blijken moest Aan den boekhouder, tevens secretaris der ge meente, is eervol ontslag gegeven, na diens ver klaring, dat, wanneer door een accountantsonder zoek mocht blijken, dat het verlies te wijten is aan zijn persoonlijke schuld, hij bereid is het tekort aan te zuiveren. Wie onwetend dwaalt, zondigt niet en wie on bewust een doceurtje toevalt, accepteert het. Zoo'n gelukskind is de kapitein van „De jonge An thony", di« deze* dagen de Rotterdamsche haven binnenliep. Zijn schuit was op den kop af, de 10.000ste en dies meende de Raad, moest dit feit der vergetelheid ontrukt worden. Hem werd een gouden horloge geoffreerd. Een bewijs dat de han del zich herstelt en de zak- en asschebeweging de aftocht blaast. In 1912 is het cijfer van 10.000 schepen eveneens bereikt, nadien niet meer. Zoo'n kleine mijlpaal op den Levensweg in den vorm van een aangename herinnering, wie zou daar tegen zijn. De vroede vaderen uit de residentie sympathiseeren er zelfs mee. In 1773 werd daar het oude-mannenhuis opgericht en sinds dien komt de Haagsche vroedschap telken ja re bet gesticht bezoeken, z.g. om de rekening en verantwoording te controleeren. Als het college van B. en W. de bescheiden heeft nagezien, wordt in deze kamier de maaltijd opgediend, doch dit geschiedt volgens de regels der tegenwoordige kookkunst. Is dit geschied dan begeven de autoriteiten met de re genten zich naar een godsdienstoefening in bet •Huis, waarbij ook de bejaarde inwoners van het tehuis aanwezig zijn. Dit is natuurlijk voor de oud jes een heele gebeurtenis in hun sober en eenvou dig bestaan. Na afloop gaan de heeren weer naar do Regentenkamer terug, waar de tafels intusschea zijn afgenomen en men nog «enigen tijd gezellig bijeen blijft met bridges of whisten den avond verder doorbrengend. Naar men zegt vindt hst college van B. en- W. deze opdracht ganschelijk niet onaangenaam. 1 Tot besluit een straattooneeltje. Plaats der handeling: natuurlijk een lange rech te weg met boomen met bresde stammen, waar achter zich een breed mensch veilig kan ver schuilen. Personen: natuurlijk een auto, waarbij natuurlijk de eigenaar, die natuurlijk veel te snel "jdt ennatuurlijk de politie-agent met zijn chronometer. En als het scherm opgaat treedt de agent uit zijn schuilplaats te voorschijn, heft zijn hand plechtstatig in de hoogte, zooals alleen een politieagent dat kan, vier remmen want het is een zeer moderne wagen doen haar moeilij ken plicht, de agent treedt' nader en zwijgt Zwijgt, zoodat de stilte drukkend begint te wor den. Hij kijkt op zijn chronometer, rekent uit en zegt gestreng,, Waarom rijdt u zoo hard, de maximumsnelheid is 20 en u rijdt 40 K.Mi.'" „U hebt gelijk" is het eenige antwoord. De agent is stom-verwonderd. „U hebt gelijk" Hij heeft alles te verwachten, behalve dat iemand hem gelijk zal geven bij een aanhouding. Zooiets ontwapent hem, rukt een deel van zijn ik-weet-bet- waardigheid af. Het eenige, wat hij dan ook. bij het onderhavige geval wist te antwoorden, wa:s „U bent de eerste persoon, die toegeeft de 20 K. Mi. snelheid overschreden te hebben." „En u bent de eerste politie-agent die mij pre cies vertelde met wat voor een snelheid ik reed", repliceerde de man van de 40 K.M. De agent zei eerst niets, beek toen in zijn boekje, noteerde. Toen „Rijdt u maar door, u zult er wel meer van hooren." Dat moet nóg gebeuren. t UIT DEN OMTREK SCHOORT. Loop der bevolking te Sehoorl 1924. Bevolking op 31 December 1923 926 m. en 920 vrouwen. Ingekomen 1924 86 M. en 97 vrouwen Geboren 21 mannen en 24 vrouwen. Vermeerdering 107 M. en 121 vrouwen. Vertrokken 60 mannen en 77 vrouwen Overleden 8 mannen en 10 vrouwen. Vermindering 68 M. en 87 vrouwen. Meer bijgekomen dan afgegaan 39 M. en 34 V. Bevolking op 31 Dec. 1923 965 M. en 954 V. Totaal 1919 personen. Aantal huwelijken 7. Levenloos aangegeven 1. OUDE NIEDORP. Loop der bevolking over het jaar 1924. Bevolking op 31 December 1923: 676 M., 601 V. totaal 1277. Geboren: 24 M„ 15 V., totaal 39. Gevestigd: 51 M. 57 V. Totaal 108. Overleden: 11 M., 3 V. Totaal 14. (Hieronder zijn niet begrepen 3 levenloos aangegevenen en 3 overledene elders wonende). Vertrokken: 66 M. 55 V. Totaal 121. Bevolking op 31 December 1924: 674 M., 615 V. Totaal 1289. In het afgeloopen jaar werden 10 huwelijken gesloten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1925 | | pagina 1