NIEUWE Nieuwsblad voor LANGEDIJK en Omstreken. Donderdag 8 September 1988 84e Jaartra g Car binnen i de kamer u>et de indring oo'n geval snij neemt ze we ïheel of desnoo, rijpt u het au er de de juweli iiisterd had, de scherven .onders, want de aandacht i het werk wa /oorts lag er .3 nam de rest v t" was niet vi inen uit. De ))l om de sdhervt e hoopjes te andere helft a», >00 het onderzo ijl de tralies dot r met een gefi ingeerden aanv ,n die uit.gevoei die daarvoor ;er Alvarez z ondergrondsdifc ordt vervolgd). If O» 104 ItTEi^ TELCPMiV U UBIJKIB COURANT. Buitenlandsch Overzicht Nadruk verboden, is misschien nog meer waard, wanneer ien begrijpt, dat men het eens moet worden, dat eenstemmigheid voor alle partijen een le ervoorwaarde is, dan wanneer men het werke- jk eens is geworden, maar dit besef der nood- ikelijkheid ontbreekt. Immers, een verworven, nstemmigheid kan elk oogenblik weer verb'ro- en worden, wanneer ze niet dit besef tot vasten rondsiag heeft. Maar het bewustzijn, dat eeri- emmigheid een levensvoorwaarde is, zal altijd eer doen streven naar het bereiken van die ■nstemmigheid. En het is mat het oog op deze ■aarheid, dat men Europa met de verandering, ie zich de laatste wieken in zijn politiek leven eeft gemanifesteerd, geluk mag wenscheu. De volken, meer nog de regeeringen van Eiuro- 1 zijn het nooit zoo heel eenig met elkaar eens Bweest. E11 dit giebrek aan eensgezindheid is in wereldoorlog, die in 1914 uitbrak, een bloedige rampzalige openbaring geworden. De eensge- indheid scheen niu niet alleen voor goed en op lier gevaarlijks te wijize en in allergevaarlijkste ate verstoord, maar ook het besef, dat eenstemm igheid noodzakelijk, althans een aanmerkelijk oordeel was, scheen, voor zoover het bestond, teoluut verloren gegaan. En het is dit besef, elks langzaam vorderen de terugkeer der go surtenissen der laatste dagen zoo onmiddellijk rfiijnen te demonstreeren. Het aanbod van Duitsöhland om aan het vei- gheids verdrag voor het westen deel te nemen, 1 de principieele aanvaarding, zij het onder tal m reserves, van dit aanbod voor Duitschland's ewezen vijanden, waren de eerste teekenen van eze terugkeer. Maar juist deze reserves en ae irzeling, waarmee Frankrijk aanvaardde, wareri et bewijs, dat de terugkeer slechts langzaam orderde en het besef der noodzakelijkheid nog iet erg duidelijk was. Eugelanid's aanhoudend epogingen en de duidie- jk uitgesproken opinie der wereld hebben ten lotte Frankrijk ook voor dit besef gewonnen. Frankrijk's en Duitsohland's gezond ver bod hebben eindelijk dit besef gelegenheid ge- even, zich uit te spreken niet alleen, maar ook leiding te nemen bij de nadere regeling der aierlinge verhoudingen, waarvan Duitschlanas aabod het begin was. De Fransche nota, di emet goedkeuring van Ingeland als antwoord op de laatste Duitsche, nzake het waarborgverdrag, te Berlijn is aauge- oden, laat de Fransche eischen betreffende 'rankrijk'B garantie en arbitrage voor de oostc- jke arbitrageverdragen, Duitschlanid's onvoor waardelijke toetreding tot den Volkenbond en de ^veranderlijkheid der vredesverdragen nog niet 8, maar stelt deze niet meer als nadrukkelijke 1 besliste eischen voor het tot stand komen m het veiligheids verdrag voor bet Westen op ffi voorgrond en is bovendien in een toon ga- eld, die tot verdere besprekingen als uitnoodigt. En zij heeft dan ook haar uitwerking in uitschland niet gemist. Ofschoon ook de Diuit- te regeering haar standpunt inzake de Ooste- jke arbitrageverdragen onvoorwaardelijk toe- vding tot den Volkenbond en ongewijzigde tortzetting der bezetting van het Rijnland hand- naft, wijdt zijl daarover niet verder uit en ueemt s mondelinge gedane uitnoodiging van Frank- jk tot een voorloopige bespreking en een latere mferentie van de betrokken mogendheden over St waarborgverdrag voor het Westen zonder eer aan. Beide partijen zijln blijkbaar overtuigd, dat men 'et het wisselen van nota's niet verder komt, laar dat het bereiken van overeenstemming al en mogelijk is door openhartige en eenvoudige «prekingen. En het besef der noodzakelijkheid, tr wille van het herstel van Europa, doet ze He tot nog toe geldende bezwaren op zij sc.hui- «n om tot die besprekingen te geraken. Bit besef komt ook in het resultaat der En- fisch-Fransche onderhandelingen over de afbe- ing der Fransche schulden aan Engeland tot tidelijke uiting. De Entente-mogendheden heb- aa er lang tegen opgezien deze kwestie der on- trlinge schulden aan te pakken en te regelen. ïMaar de noodzakelijkheid van het praktisch itner i ka heeft aan dat tegenopzien eindelijk een «oluut einde gemaakt. Engeland heeft met den mierikaansahen schuldeischer het eerst een rege- 'ag getroffen. België is nu onlangs gevolgd. En Wkrijk bereidt zich op onderhandelingen voor. ^aar dit aanpakken van de netelige kwestie ijnt ook den angstigen schroom der Europee- sche mogendheden om dnderling naar een regeling te zoeken, overwonnen te hebben. Engeland heeft als grootste schuldeischer het initiatief genomen. En de besprekingen tusschen Caillaux en Chur chill te Londen zijn het eerste practische resul taat geweest. De twee ministers zijn het nog wel niet eens geworden. Maar hun onderhande lingen spreken toch duidelijk het besef uit. nat overeenstemming noodzakelijk is. Daartoe heeft Engeland heel wat van zijn eischen moeten laten vallen en Frankrijk heel wat aan zijn aanbiedin gen moeten toevoegen. Maar ze zijn nu ook zoo ver gevorderd, dat tussclen het aanbod van 10 millioen pond en den eisch van 12 millioen hét verschil niet onoverkomelijk lijkt. De groote moei lijkheid zullen alleen de andere voorwaarden op leveren, zoo be reffende het door Frankrijk ge- wenschte moratorium tot 1930, de Fraascb'e wensch, dat rekening zal gehouden worden met de betalingen van Duitsöhland, dat Frankrijk aan Engeland en Amerika tezamen nooit weer zal hebben te betalen, dan het van Duitsöhland ont vangt en van Engeland's wensch, dat de betalin gen aan Amerika niet hooger mogen zijn dan die aan Engeland. Een regeling kan dus op tal van bezwaren stui ten, maar het besef van de noodzakelijkheid eener eindelijke overeenstemming is wel duidelijk aan het licht gekomen. Wanneer Amerika in dat besef ook deelt en daarvoor zijn eischen naar de mogelijkheid wil richten, lijkt die overeenstemming ook wel waar- ischijnlijk. Misschien dat Frankrijk daartoe nog het meest kan bijdragen. In Amerika ergert men zich over Frankrijk's militaire uitgaven, terwijl het land zijn schuldeischers niet betaalt. Eu ten slotte moet Frankrijk toch zelf inzien, dat deze uitgaven en de politiek, die het daartoe dwingt, het dreigen te ruïneeren. Thans wordt het zoowel in Marokko als in Syrië in zijn koloniaal bezit bedreigd. Eu wanneer het militair al aan die bedreiging weerstand zal kunnen bieden, finanr tieel moet ze noodlottig worden. De eerste eisch is daarom inperking der Fransche ambities zoo wel in als buiten Europa en het in overeenstem^ ming brengen van Frankrijk's wereldpositie met zijn werkelijke politieke, militaire en finantieele macht en zijn vitale krachten. Nakoming ervan zou ook de eenstemmigheid helpen bevorderen, die Europa zoo zeer behoeft. UIT DEN OMTREK. 9 VEENDERIJ TE SINT PANCRAS. Ging liet vorige jaar de turf uit de veenderij niet best va nde hand, zoodat nog een 200.000 stuks in de veenderij onverkocht waren gebleven, Dit jaar is 't geheel anders. De turf van 't ■vorige jaar is reeds geheel verkocht en over weinige dagen zal reeds alle turf uit de veenderij zijn afgeleverd. De kwaliteit der baggerturf is best en droog. Doch de vlugge verkoop is toe te schrijven aan den zeer lagen prijls, die voor bag gerturf fö per 1000, voor steekturf f2.50 per 1000 bedraagt. (Zie advertentie). Ingang 16 September wordt deze prijs van baggerturf f6.per 1000, van steekturf f 3. per 1000. Doch als de aflevering zoo gaat als in den laatsten tijd, dan za lden 16 September alle 'baggerturf zijn verkocht. De laatste lagen was •de dagelijksche afzet ongeveer 20.000 per dag. 'tls wenschelijk, dat dit zoo door blijft gaan en men de turf uit de veenen voor dezen lagen prijs blijft betrekken, hetgeen een belaag is voor de koopers en ook voor de veenderij, daar dan de turf geen verder everzorging behoeft, wat tevens een lage prijs in de hand werkt. Men kan thans turf per schuitje zien vertrekken naar Koedijk, Langendijk, Oudorp, Hugowaard en niet te ver geten Pancras zelf. De Armvoogdij van Sint Pancras betrok nog heden 22000 stuks turf. Ia St. Pancras en Koedijk ziet men arbeiders, •die tegen vergoeding de turf bij de mensoheu bezorgen en daarmede een goed daggeld verdie- tnen. De veenderij verschaft velen brood. STROEfT. Door den metselaar Van Beek alhier, zal voor rekening van den heer J. Tiel een nieuwe kool- gchuur worden gebouwd. HEiERHUGO WAARDl. Gedurende een ongeveer aoht jarige werkzaam heid in onze gemeente is dezer dagen door onze verloskundige, mej. Van dier Pol voor den dui zendsten keer hulp verleend bij de geboorte van )een kind. De kleine burger(es) kind van J. Oud- huis, ontving van haar een zilverten bekertje. HEERHUGOWAARDl. Zij het onder minder gunstige weersgesteldheid, is toch in aangename feeststemming hier Dins1 dag Koninginnedag gevierd. Dfe dag werd ingezet met een kinderfeest, waaraan door ongeveer 700 echolieren kon worden deelgenomen. Dr. Spie ring sopende het feest met een hartelijk welkom aan deze kindersohaar en hunne geleiders. Spr. herinnerd eer aan, dat dit de 3e viering is van Koninginnedag, den jaardag van onze gelief dp Koningin. Aangenaam is het Spr. te mogen ge tuigen van algemeene deelneming, prettig doet het spr. aan vóór zich te zien zulk een groote kinderschaar onder blijheid en éénheid. Met een ng leve de 1\ uiiigin e*i een dri :werf Hiep, hiep, hoera! door de jeugd, was het feest geopend en kon de pret een aanvang nemen. Een deel "kon bij groepjes van 50 a 60 aanvangen met te genieten van den draaimolen, met zijn paarden, z' nbokjes, z'n schuitjes, terwijl de anderen aan vingen met spelen en wedstrijden, waarbij prijs jes konden worden gewonnen. De draaimolen was opgesteld door den heer C. Braak van Eigmond aan den Hoef en was een hoogst welkome afwisseling voor het jonge volk je; wel aan te bevelen bij kinderfeesten. (Het comité verklaart gaarne bij den heer Braak aan goed adres te zijn geweest). Natuurlijk lieten zich brood, koek, ranja en meerdere versnaperin gen, best smaken. Ontvingen de prijswmners en prijswinsters uit handen van den Burgemeester hun prijsjes, de anderen ontvingen uit handen der comité-leden allen een trooetprijsje. Ruim half drie was voor de schooljeugd het feest afgeloo- pen en werd alles in gereedheid gebracht voor de volksspelen, welke den middag verder zouden, vulhi Hoewel het weer niet schitterend was, kon het kinderfeest ongesitoord doorgaan, doch smid- da gs werd het er niet beter op. Toch bewoog zioh een groote massa belangstellenden op het terrein om naar de volksspelen te zien en menigt- maal daverde een algemeen gelag over het ter rein bij verschillende inderdaad hoogst grappige momenten. De uitslag dezer volksspelen, waarvoor men zeer veel animo bleek te hebben, opgewekt wellicht ook door de mooie prijzen, die waren te behalen, was als volgt: Tonkruien voor meisjes: M. Leegwater, G. Beets, A. Schouten en G. Koeman. MastklimmenW. Waterdrinker, Jae. Sneekes, H. Espkamp, W. Klaver, Jao. Bes, H. Kamp en P. Klaver. Stoelendans: G. van Twisk, C. Ochqemeer, B. Weel en J. Beets. Hardloopen met hindernissen voor meisjes: Jo Wagenaar, A. Krom, A. v. Dungen 211 A. Over toom. Idem voor jongens: A. Laan, J. Krijgsman, P. Komen en C. Hooiboer. Tonglijden: K. Leegwater, K. Kruijfer, C. Dek kers en C. Stoops Mijnheer en mevrouw op reis voor paren: de heer A. Rus met G. ZijpHemes; J. Zijip met G. Beers; A. Brouwer met echtgenoote en J. Leegwater met mej. Bouwens. Ook hier geschiedde de uitreikinng der prijzen doo rden Burgemeester. Het avondfeest, dat ongeveer half negen door Dr. Spierings werd geopend met een kort wel komstwoord en den wensch, dat de stilte bij muziek en zang niet zo uworden verstoord, werd gevuld met afwisselend muzies van „H.U.G O." en „Kunstkring" (laatstgenoemde moest door on gesteldheid van den heer Mam het zonder diri gent stellen) zang van „Harmonie" en gymnas tiek van „T.A.V.EtN.U." Dat er genoten werd bleek wel uit het hartelijk applaus, dat telkens opklonk, dat er belangstelling voor was uit de massa mensahen, die waren opgekomen. Het liep al wat tegen elf uur eer tot sluiting kon worden overgegaan. Deze taak was opgedragen aan den heer Brugman, die aanving met te zeggen, dat het nu juist niet zoo'n aangename taak was, de tap toe te moeten blijven, wanneer men in zoo gruo- ten getale aangenaam bijeen is. Aangenaam even wel is het hem dit sluitingswoord te mogen spre ken ove rzoovele honderden hoofden heen. Hieruit toch bleek, dat de viering van Koninginnedag door een gemeenschappelijk feest in onze gemeen te is ingeslagen, dit mag ook worden afgeleid uit de algemeene medewerking. Dit stemt zeer zeker dankbaar en een woord van dank richt spr. dan ook tot de vereenigingen voor hare welwillende medewerking, tot allen, die tot het welslagen van het kinderfeest, van de volksspelen van den feestavond hebben meegewerkt. Deze medewer king heeft ieder kunnen waarnemen en daarom is Spr. overtuigd namens allen dit woord van dank te zeggen. Doch niet minder dank komt toe aan die allen, die tijd en moeite hebben geget- ven aan de voorbereiding tot dit feest. Aanwezi. gen, roept spr. verdier, laat niet aan mij alleen de sluiting over; laat het ons te zamen doen, de Harmonie verzoek ik daartoe het Wilhelmus te j willen spelen en u allen het eerste couplet daar van te zingen. Nadat hieraan is voldaan uit Spr. I nog den wensch, dat dit jaarlijks terugkeerendi feest ook opvoedend en beschavend zal mogen •werken, opdat de werkelijk belangstellenden bij-1 I het avondfeest niet een deel van het genotenc I behoeven te missen door het gedoe van blijkbaar I minder belangs 1 ellenden. 1 OUDE NIEDiORP. Gistermiddag verbrandde, door onbekende oor zaak, de boerderij met inboedel van den heer A- Molenaar te 't Veld, in deze gemeente. Een schuur en een paar klampen hom konden worden behouden. Alles was verzekerd. - VALKKOOG. Onze 3-daagsche kermis is weer voorhij. Het bezoek was niet groot, zoodat hij, lie er zijn broodje moet verdienen, wel dunnetjes zal moeten soppen. Maandag werd in het café van Wim Buik een paar blijspelen opgevoerd door de plaatselijke rederijkerskamer, waar ook al weinig belangstel- Stelling was. Dinsdagmiddag werd er kinderwagen race ge houden door de dames, waarbij er wareu die blijk gaven van groote onkunde of onachtzaamheid op •dit gebied, daar de een het arme kindje door een auto liet overrijden en weer een ander ae heèlc lratteplan in den wegsloot reed. De prijswinsters waren hierbij le pr. Z. Bij- j postJongbloed, 2e M. Wit Dz„ 3e. prijs A. I KleijerKooi, 4e prijs N. SchuitGevers, óe. pr. i N. Klomp, 6e prijs M. BoontjesKeizer en 7e. jM. Kuiper. Des avonds in café Buik gemaskerd bal en tot 'afwisseling eenige voordrachten door de heer Slik ker van Warmenhuizen. 1 Vermeld dient nog te worden, dat de eerste ker- 'mis, gevierd in de nieuwe ver lof locality it van «den heer Van» Sehoorl, een prachtige verbetering tbleek, daar hier thans, met deze ruime frissche en aa nde eischen des tijds voldoende zaak, iets ^gebouwd is dat voor ons dorpje de toets kan doorstaan. ALKMAAR. Bij de Nationale Etalagewedstrijd, waarbij uit sluitend geëtaleerd mocht worden, met thee, bis- kwie en suiker, werd de Tweede Eereprijs, uitge loofd door de Vereeniging voor TheecuUuur te Amsterdam, gewonnen door de Etalage van den heer H. Haijtema Pz., „De Friesche Winkel" te Alkmaar. Deze prijs bestond uit een verguld Zilveren Medaille en Diploma, plus een cadeau ter waarde van f 100. Dezelfde etalage werd door de Jury bekroond met den Derden Prijs, eveneens een verguld Zilveren Medaille en een Diploma. Plaatselijk Nieuws ZiUIDS'OH AR W OUBlE. Uit Zuidseharwoude verzocht men ons te willeu meedeelen dat ook daar een collecte zal worden; gehouden ten bate van de getroffenen bij de groote stormramp in enkel egemeenten van ons land. Er zullen daartoe, op verzoek van de afd. van het, Roode Kruis, in het begin der volgende week, eenige dames rond gaan om giften voor uat doel in ontvangst te nemen. Het is zeker onnoodig deze collecte aan te bevelen, overtuigd als wij allen zijln dat veel gegeven zal moeten worden om die mensehen, die door deze ramp, zoo zwaar getroffen zijn, eenige tegemoetkoming te kunnen brengen. Be :denkende dat ook ons een dergelijke ramp kan treffen en begaan met het lot dier ongeluukigen twijfelen wij' niet of ieder zal ook hier na ver mogen bijdragen. - BRO' KOP LANGENDIJK. Gedurende de afgeloopen maand werd op 12 dagen regen in den Meter gevonden lot een ge zamenlijk bedrag van 58.3 mM. terwijl de gemid delde regenval der maand 80 m.M. bedraagt. Dit jaar is in het geheel nu 398.5 mM. afgetapt, tegen 429 mM. het gemiddelde. Deze Augustusmaand gaf 100 mM. ongeveer minder neerslag dan het vorige jaar, toen 157.2 mM. werd afgetapt. In 1923 gaf Augustus 73.9 milimeter.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1925 | | pagina 1