WE liiil! Zaterdag 27 Februari 1926 35 e Jaargang Firma R. J. HOUWING, IE»! I - - IEL G44 - - ALKMAAR „The RawBpSug" Revue van de Week FEUILLETON ISOLA Alkm# HIKE vBREIJER's rdt het ami, bejegen,!, s Üe iiTi+tpa ze kieren p. ijk© verkoop van belast; le veAdwacli NO 25 INTERC. TELEPHOON 52 LAMEDIJKER CMIRANT Dit nummer bestaat uit twee bladen. EERSTE BLAD. Onmisbaar in iedere woning. Vraagt inlichtingen 23 Februari. De honderd dagen van de op 12 N.ovember 1925 ontstane Kabinetscrisis zijn overschreden En de soe. democratische Tweede Kamerfractie kwam met het voorstel om de hooge vergade ring bijeen te roepen, waarin dan zou worden' behandeld het voorstel Albarda 'c.s. om H.M. de Koningin te verzoeken, over te gaan tot ontbinding vam ons Lagerhuis. Acht maanden nadat de Stembus voor het kiezersvolk in Pa- tria werd opengesteld. Van Soc. democratische, zijde is inmiddels verduidelijkt, dat het voor stel Albarda c.s. feitelijk bedoeld was als mid del om ons volk te doen beslissen, dus: met een soort van plebisciet, via verkiezingen, of men het Kabinet Colijn en zijn beleid al of niet wenscht. Hoe bet ermee zij op 2 fylaart a.s. na 100 dagen gedwongen vacantic, zal de Tweede Ka mer den arbeid hervatten. Toen deze beslissing uitkwam, was het duidelijk, dat op dien datum de Kabinetscrisis toch wel in dusdanig „sta dium van oplossing" zou zijn gekomen, dat er voor het soc. democratisch voorstel geen „rai- son d'etre" meer zou bestaan? Voorshands tasten wij in mist en nevelen rond in de politieke sfeers. Eendrachtig bleef de overgroote meerderheid van ons volk bij voortduring in de betuiging van vereering en verknochtheid voor ons Vorstenhuis. De „Joyeuse rentree" van het Koninklijk Echtpaar in den Haag, in den. avond'van 15 Februari was indrukwekkend van grootsch-so- bere betooging van aanhankelijkheid. Vervol gens zijn gekomen de audientien ten Paleize in Den Haag, welke zoovelen gelegenheid bo den om huldeblijken aan te bieden. Het Oran je-Comité 1926 mocht een bedrag van f85.000 ter beschikking van het Koninklijk Echtpaar stellen. Ruim een ton gouds werd vervolgens door H.M. en den Prins uit de aangeboden hul- debijdragen gezonden ten bate van de waters nood-slachtoffers. Helaas, wederom werd zeer bedenkelijke was van de Maas gemeld, die reeds noodstand berokkende in Limburgsche streken. Door een hevigen regenval der jong ste dagen berokkend. Droeve mare, die ertoe bijdroeg om de carnavals-pretmakerij te ver somberen. Het conflict bij Posterijen Telegraaf en Te lefoon duurde voorl. Minister Bpngaerts dien de het kamerlid Boon van antwoord op diens vragen. Maar „vèel wijzer" wordt men niet door dat antwoord van Z.Exc. van Water staat. Ook hier zal eerst meer licht worden verspreid nadat op het Haagsche Binnenhof traks weer leven in de! brouwerij des Staats is gekomen. Het accres der Rijksmiddelen duurt voort. Over Januari j.l. bedroeg het in vergelijking met de eerste maand van 1925 niet minder dan 2V2 millioen. Het woord, door het Kamerlid mr. Oud eenigen tijd geleden in de Tweede Kamer gezegd, dat wij in het geld zwemmen, wordt al meer van kracht en waarde. Tot de Rijksinkomsten die het accres het sterkst steu-, ngn, behoort de fiets. Het is statistisch uitge maakt, dat tegenwoordig één rijwiel wordt ge bruikt op de drie Nederlanders. I Ouderen herinneren zich nog het liedje van 1 .Allemaal op de fiets". 1 Dat scheen toen grillig fantastisch toekomst beeld. Nu is het realistisch geworden. Uit de jongste personalia: Mr. dr. J. L. A. Salverda de Grave is op zijn verzoek op de meest eervolle wijze ontslagen als secretaris- i generaal bij-Waterstaat en bij die gelegenheid 1 benoemd tot Commandeur in de Orde van i Oranje Nassau. In zijn functie, vervangen door I Mr. G. v. d. Meulen, administrateur bij Wa- I terstaat. Op den dag van zijn eervol ontslag is mr. Salverda de Grave door, den dood aan I zijn gezin ontrukt. i De ontwerper van het stenografisch'systeem Stolze-Wery, de heer J. L. Wery is ter ge- j legenheid van zijn zeventigsten verjaardag te 's-Gravenhage met warmte gehuldigd. I Willem Hes, de geniale orkestleider is op zijn zeventigsten geboortedag ook ins Patria met eer© herdacht. Ook onze vermaarde bouwmeester, dr. H. P. Berlage bereikte de grens der'zes kruisjes op de levensbaan. En heeft ervaren, hoevele be wonderaars hij binnen en buiten de grenzen van Patria bezit. Uit de jongste criminaliënrubriek teeken ik aan, dat er op een der Utrechtsche hulppost kantoren inbraak werd gepleegd, waarbij een bedrag van f2000 aan zegelswaarde is ge- 64) „0 neen, neen, neen!" riep zij op jammerenden toon. „Nooit! nooit! Ik kan sterven, ik ben bereid te sterven; maar ik kan het hem nooit zeggen dat kan ik niet, dat durf ik niet." „Toch zoudt gij wel durven sterven met een leugen op uw lippen gij, die bereid zjjt om voer uw Rechter te verschijnen gij, wier leven een leugen is gij, die den 'besten der mannen bedrogen en verraden hebt. O, mevrouw ^isnev, bedenk wat gij doetj bedenk welk een zonde gij begaat. Als gij, zooals uw eigen berouwyolle woorden bekennen, een ontrouwe vrouw zijt ge- woest ontrouw jegens een zoo braaf en trouw echtgenoot durft gij dan dat bedrog tot net laatst toe volhouden en sterven met dat geheim van uw ischuld in uw hart besloten verzwe gen voor hem, die recht heeft het te weten en de eenige op aarde is, die recht heeft te vergeven »0, wat zijt gij wTeed!" zeide zij, haar betraan de oogen tot zijn ernstig' onverbiddelijk gelaat opslaande. „Is het de taak van een Christen zoo wreed te zijn, bet geknakte riet te breken,een, z»o zwak en ellendig schepsel als ik ben te ver pletteren? Is berouw niet genoeg? Ik heb nee le dachten in tranen en berouw doorgebracht, heel© dagen in knagende wroeging. Heel mijn toekom s% leven zou ik er voor willen geven om één v«Tsóhrikkèlijk uur één onbezonnen zwichten voor verzoeking te herstellen. Ik heb mijn leven voor gegeven, want mijn geheim heeft mij gedood. Wat kan God of mensch meier van mij verlangenWat kan ik meer doen om vergiffenis le verwerven?" »üit alleen uw echtgenoot de waarheid te teggen, hoe smartelijk, hoe vernederend die be kentenis ook' voor u is. Djat zal uw* beste boete doening zijn. Diat is het offer, dat u zal helpen stolen. Bij een gerechtelijke verkooping we gen? belastingschuld is te Hatert, bij Nijme gen, hevig gevochten. Twee veldwachters wer den bloedig gewond. Het Hof te 's-Hèrtogen- llosch behandelde de zaak van den gem. secre taris te Bergen op Zoom, beschuldigd van malversaties. Het Ö.M. vroeg Bevestiging van het vonnis, waarbij deze man is veroordeeld tot anderhalf jaar gevangenisstraf. Te Rotter dam is een goudsmederij ontdekt welke vondst leidde tot aanhouding van "een Belg, die later werd vrijgelaten, daar geen verzoek tot uit levering was ingediend. Er worden tal van rhenschen, die hun boete wegens verzuim van stemplicht niet hadden betaald, prinicipieele Weigeraars(sters) en anderen, in arrest ge bracht. Hier en daar leidde een en ander tot protesten en relletjes. Te Heesch (bij Oss) is een brutale inbraak gepleegd bij een 72- jarige boerin. Te Roermond raakten twee broe ders slaags. Een van de twee werd le,vensge vaarlijk gewond. Uit de ongelukkenserie van deze week no- eter ik, dat bij Delft een auto-ongeval plaats had, dat een menschenlevenkostte. Op de Haagsche Boschbrug had een vreeselijke auto- botsing plaats, waardoor een jong meisje van' °°JVabak Speciaal Corsettenmagazijn ALKMAAR Mient m Tel. 526 Q CORSETTEN. Z KINDERLIJFJES, g BUIKBANDEN. O BUSTEHOUDERS. RECHTHOUDERS. RECHTH. CORSETTEN. ELASTIEKEN KOUSEN. DAMESVERBAND. SOUSBRAS en ROKBESCHERMERS. Depot PALTHE - Almelo. om u met uw God te verzoenen. Gij kunt niet pp Gods liefde en vergiffenis hiernamaals hopen, wanneer gij hier aln een huichelaarster leef! en sterft." „Gij zijt een man," zeid© Isola snikkend. „Gij weet niet wat het is voor een vrouw1 te bekennen, «lat zij de liefde van haar echtgenoot onwaardig is. Diat kunt gij niet weten, 'tls voor een man nic-t mogelijk te weten wat schande beteekent." „Daarin vergist gij u," hernam hij. „Wat kuiseh beid voor een vrouw is, is voor een man eer. Mannen hebben voor hun medemensehen moeten 3taan, om te bekennen, dat zij de wetten der ©ar geschonden hadden, wetende, dat zij door zulk een bekentenis smaad en schanide op zich laadden. Gij, als vrouw, weet niet hoe de verachting der menschen een man, die zijn naam geschandvlekt heeft, als een snijdend zwaard door het hart gaat. MMeen echter niet, dat ik niet kan beseffen hoe bitter ja hoe bitterder dan de dpod het voor u zijn zal kolonel Disney te zeggen, datl gij met voor hem zijn wat gij scheent geweest te zijn. Maar afgescheiden van alle beweeggronden van plicht, verdient zijn trouwe, hartelijke liefde dan niet dat zelfvernederende offer van uw kant Kunt gij u tot het laatst toe als een' deugdzame vrouw voordoen zijn achting genieten wetende, dat die onverdiend is?" „Ik zal het hem zeggen op mijn sterfbed," stamelde zij. „In dat seheidingsuur za! ik er ■niet voo rterugdeinzen hem alles te bekennen hoe ik tegen hem gezondigd heb bijna onbe wust in een noodlottige verstrikking gebraent en toen tegen mijn wil in mijn zwakheid en hulpeloosheid alleen in de macht van den man, dien ik liefhad tot zonde verleid ben. O, God' waarom hebt ge mij dat herinnerd;?" riep zij hartstochtelijk uit, zioh verwijtend tot den priester wendende. „Jarenlang 'heb ik ge tracht het ie vergeten het verleden uit mijn geheugen te verbannen en vurig gebeden dat mijn berouwvolle liefde voor mijn man en rrujn kind die uren van zonde mocht uitwisschen. Fin gij komt bij mij, en ondervraagt mij, en onder vraagt mij, en onder voorwendsel van mijn ziel te redden dwingt gij mij op dat verschrikkelijke tijdstip in mijn leven terug te zien mij dien tijd van waanzin, die mijn geluk verwoest hééft, weer lévendig voor den geest,te roepen. Dat is wreed -— zeer wreed!" „Vergeef mij!" zeide Pater Rodwell, bespeu rende 'dat zij met moeite haar snikken bedwong, „rk ben misschien te hard geweest in mijn ijver om u van het goede te overtuigen. Sommigen, zelfs van mijn gewijden stand, zouden er anders over oordeelen, en zeggen: ,,De man is gelukkig in zijn onwetendheid; de vrouw heeft, berouw van haar zonde. Non, quieta movere. (Maar het ligt niet in mijn aard de gemakkelijke paden te kie zen, en misschien ben ik te streng in mijn fee- ringen. Geloof echter dat ik uw vriend, uw op- rechtef getrouwe vriend ben. Heb ik harde taal gesproken ,wees verzekerd dat ik in denzelfden geest gesproken zou hebben, als gij mijn eigen zuster waart. "Wij zullen nu niet meer over ern stige zaken sprekten; als gij over ons onderhoud van heden hebt nagedacht, zult gij misschien de zaken in. hetzelfde licht beschouwen als ik, en uit eigen' beweging doen waartoe ik, als dienaar des E|vangélies, u heb willen dringen. Ik zal het verder aan de inspraak van uw eigen hart en ge weten overlaten. Ein mag ik il hu opf uw terugweg naar huis vergezellen?" „Het rijtuig wacht mij aan het hek," antwoord de Isola, met een doffe stem, langzaam opstaan de en het losgeraakte haar op haar voorh'. ofd met bevende vingers glad strijkende. Zij had een poos te voren haar hoed' naast zich neergelegd en nu zette zij dien wieer op, en liet de \7oile ove rhaar gelaat zakken, hopende daar door haaj gezwollen oogleden en haar van Lraoen natte wangen te bedekken. „Als Martin mij te gemoet mocht komen, wat zal hij wel denken?" zeide zij op droevigen toon. „Laat mij met u meegaan, dan zal ik' zijn aan dacht misschien, kunnen afleiden, als hij. met twintig jaar werd gedood, terwijl twee perso nen ernstig werdein gewond. Een auto-ongeluk bij Roosendaal (Br.) kost te weder een jong menschenleven. O, die mo- toiMaar ook: hoeveel onvoorzichtige voetgangers zijn schuld van de incidenten. De roode haan legde te Gendringen drie hui zen in de asch en wekte zeer ernstigen brand in het Nederlandsche stoomschip „Boeton" dat in noodtoestand te Brest moest binnenloopen. We kregen mevrouw Booth, de echtgenoot© van den tegenwoordigein. leider van het Leger des Heils in den lande. Wij hoofden van de triomfen, die het Cooperatie-ensemblc te Pa rijs behaalt. In het wereldvermaarde Opera gebouw van de „Ville Lumiere.-" De Eerste Nederlandsche Jaarbeurs voor meubileering, decoratie en woninginrichting is te Amsterdam geopend. Dê Vasten zijn begonnen. Prins Carnaval heeft zijn zeer tijdelijk bezeten troontje moe ten verlaten. Er is dus rust ingetreden na de jooldrukte. Rust, herademing, herstel van normalen toe stand hebben wij in Nederland ook noodig in de politiek-parlementaire sfeer. In de Rijks-Cuisine moge althans de derde maand van 1926 ons die brengen. moet zien dat gij geweend hebt." „Neen, neen! Dat moet hij niet zien. Hij zou vragen waarom en misischien vermoeden, zoo- als gij gedaan hebt. Hoe wist gij wat deed u vermoeden? vroeg zij, met een gevoel van verzet tegen dien man, die door den sluier, waaraenter zij zich zoolang verborgen had, heen had gezien. „Ik wag uw droefheid en wist dat er nauwe lijks zulk een diepe droefheid zijn kon zonder die herinnering van zonde. Wilt gij langs die steile pqd mijn arm nemen?" „Neen, dank u. Ik ken eiken voetstap, ik zou hier wel in mijn slaap kunnen loopen. Gij zijt wreed jegens mij geweest, .Pater Rodwell, zeer wreed. Beloof .mij, bij wijze van vergoeding voor uw wreedheid, dat ik, als ik in Rome sterf, op deze plaats begraven zal worden, zoo dicht bij het graf van Shelly als er ruimte voor mij te vinden is om te liggen?" „Diat beloof ik. Ja, het is een liefelijk plekje, nie twaar? D&ar op die oude begraafplaats was het dat Shelly naar het graf van Keats zag en zeide dat het een plek was om verliefd op dén dood te worden. Maar gij moet u niet zoc vast voorstellen jong te zullen eterven. (Wie weet, als gij. uw zonde bekent en geduldig lijdt wat gij geroepen zijt te verdragen, of zich geen nieuw verschiet voor u opent. Er is meer dan één weg om in het leven gelukkig te zijn. Als gij niet weer het zoete van een huiselijk leven, als een vertrouwde vrouw en gelukkige moeder, mocht kennen, zijn er nog andere en wijder levenskrin gen, waarin gij nuttig kunt zijn en uw zusters en kinderen bij honderden zoudt tellen. Of als gij voor dat leven in een wijder kring geen roeping hebt, kon het zijn, dat uw echtgenoot, getroffen door uw hulpeloosheid in het verleden en uw berouw in het tegenwoordige, zijn hart v'erteedérd gevoelde om u die vroegere zonde te vergeven en u nog lief te hebben." (Wordt vervolgd).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1926 | | pagina 1