NIEUWE Dinsdag 25 Mei 1926 36 e Jaargang Uit ons Parlement Het 3-daagsch feest van „Hercules" en „Hygiéa" NO 61 INTERC. TELEPHOON 52 LANGERIJKER COURANT Een week vol afwisseling. Allereerst èen interpellatie over de wijze, waarop Amerika onze planten en bollen weert. Wel zelden zal bij een interpellatie grooter eenstemmigheid hebben bestaan tusschen Regeering en Earner In het algemeen was men- in jde hoogste mate ontstemd over het optreden "der Ver. Staten, die hun protectionistische politiek verbergen achter een volkomen ongemotiveerde vrees voor plantenziekten. De Minister van! Landbouw wond er geen doekjes om en stelde overtui gend vast, dat er geen enkel redelijk motief is aan te voeren om de 'Nederlandsche planten en bollen uit te sluiten. Besmetting hier is uit gesloten en vast staat, dat Amerika zelf met: veel meer plantenziekten te sukkelen heeft dan Nederland met zijn uitmuntenden Plantenziek- tenkundigen dienst. Van protectionistische zijde werd door Mr. Kortenhorst een poging gedaan uit het optreden van Amerika te concludeeren dat ook Nederland de protectionistische rich ting uit zou moeten gaan. Gelukkig liet de regeering deze conclusie geheel voor rekening van den protectionist. Over het algemeen Dlijkt men in de Kamer ook meer te verwachten van' een voortdurend beroep op ons goed recht en van een beroep op de publieke opinie in Ame rika dail van tegenmaatregelen, die de positie van een klein landals het onze slechts zou kunnen verergeren. Voor het overige hield de Kamer zich de gansche week bezig met de nabehandeling van de begrooting. Mr. van Rappard richtte zich bij Arbeid, Handel en Nijverheid, o.a. tegen de verbindend verklaring der collectieve ar beidsovereenkomst, terwijl mr. 'Boon het op nam voor het verleenen Van overwerkvergun ningen, die het beste middel zijn om de in moeilijkheden verkeerende industrieën te hel pen. Ook kwam mr. Boon met kracht op te gen uitbreiding van de Arbeidswet in dien- zin, dat men allerlei starre en dorre regelingen, maakt, waartegen het leven zelfi 'in verzet komt De Minister bleek echter ondanks zijn warm' sociaal gevoel open oog te hebben voor de eco nomische mogelijkhedennMinister Slotemaker de Bruine wil zich bepalen tot uitbouw van een civiel rechterlijke regeling van het arbeids-con- tract, terwijl hij tegen de verbindendverklaring van de collectieve arbeidsovereenkomst voor. alsnog onoverkomelijke bezwaren koiestert. Uit breiding van de werksfeer van de arbeidswet trekt den nieuwen bewindsman wel aan, maar hij gaf duidelijk te verstaan, "dat dit geen werk is ,dat men overhaast kan tot stand brengen. De kwestie van de opheffing der huurwetten schijnt haar oplossing te naderen. Ook ditmaal stonden voor en tegenstan-ders scherp tegen over elkaar, doch de Minister kwam geheel in de lijn van Mej. Katz en Mr.. Boon, door te betoogen, dat deze wet behoorde te verdwij nen, nu er weer voldoende gebouwd wordt. Iets anders is ook nimmer de bedoeling van deze noodwetgeving geweest. "Bij Waterstaat speelde de jongste waters nood een groote rol. Tal van sprekers gaven er hun ideeën over ten beste, waarbij duidelijk; bleek dat de meeningen over voorkoming van dergelijke rampen zeer uiteen liepen. "Minister van de Vegte stelde voorop, dat men niet naar schuldigen moet zoeken. De schuld zal trou wens wel niet bij één liggen en de grondslagen van onze waterstaatswetgeving zijn goed. Wel erkende de bewindsman, dat ment nooit absolu- dreigen. Wellicht zou door vergrooting van waterschappen een krachtiger organisatie bij overstrdomingen zijn te verkrijgen. Het-onder zoek dat de minister instelt is nog in vollen, gang en de Kamer zal met het resultaat daar van in kennis worden gestéld. Het bekende Plan Jolles tot normalisatie van de Maas zal Wet spoed worden overwogen en de Minister hoopt nog dit jaar voorstellen bij de Kamer te kunnen indienen. Regeeringssteun aan de slachtoffers van den watersnood wees: de re geering, geheel in de lijnl van haar houding bij de interpellatie van Voorst tot Voorst gedeci deerd af. Het particulier initiatief is" hier in de perste plaats aan het woord en weert zich ge lukkig op de meest verdienstelijke wijze. Veel werd gesproken over de kwestie der onbewaakte overwegen en- verschillende mid delen daartegen werden aan de hand gedaan. De minister prees de ijver der Spoorwegdirec- tes om tot Bezuiniging te komen en zegde ten slotte een onderzoek toe naar de vraag, of er •Wbewaakte overwegen zijn, die weer bewaakt Woeten worden. In dat geval zal de Regeering Wet aarzelen om' He bewakingl te herstellen. e gebruikelijke aandrang naar beperking van en Zondagsdienst bij de Spoorwegen1 bleef °k ditmaal niet uit. De Minister, van wien b]en, a's A.R. niet anders kan verwachten, ■eek gaarne in deze richting te zullen gaan, Ij aaf wij verwachten, dat de spoorwegdirec- es hem hier terdege zullen remmen en "dat wel hij zelf zal inzien, dat het minder op lie? Van 6611 extra-parlementair kabinet g om zulk een specifiek calvinistischen wensch in t ewilligen. Inzake de veelbesproken leiding der posterij- en gaf de minister te verstaan, dat hij weinig voor een verandering in een 'éé|nhoofdige lei ding gevoelde, al hield hij een slag om den arm voor het geval hij alsnog tot een andere overtuiging mocht worden gebracht. Voor ta riefsverlaging gevoelde de bewindsman veel, al bleef ook hierbij een positieve toezegging achterwege op grond, dat bovenal vermeden moet worden, dat men later weer een stap te rug zou moeten doen. Tenslotte is in de afgeloopen: week de be grooting van Bifinenlafndsche Zaken en Land bouw afgedaan. Veel positiefs leverde het de bat hierover niet op. Minister Kan deelde mede dat een wijziging van de provinciale 'wetten zijn departement had verlaten. Afschaffing van de stemplicht wees hij af, op grond dat dit niet op den weg van een extra-parlementair Kabi net zou liggen. En wat den „Zomertijd" be treft, de Minister weigerde zoo positief moge lijk deze kwestie opnieuw in de Kamer te bren gen, nu een wet tot afschaffing van "den zo mertijd tot tweemaal toe was verworpen. Bo-. vendien zijn in de twee laatste jaren, au de zomertijd niet meer zoo vroeg in het jaar in> gaat, de bezwaren van den landbouw ver stomd en men mag dus verwachten, dat dit veel omstreden vraagstuk practisch gespro ken niet meer de aandacht van de Regee-i ring en de Kamers zal vragen. Verbetering van de finantieele verhouding tusschen Rijk en gemeente trekt den minister aan, maar hij. staat sceptisch tegenover de vraag of hier spoe dig een practische bruikbare oplossing zal ge vonden wordenn. By Landbouw bleek de Minister nog geen definitief besluit te hebben genomen over de al of niet afschaffing van het directeur-gene raalschap bij Landbouw. Gaarne bleek Mr. Kan bereid de ontbossching van ons land te helpen tegengaan, en Mr. Knottenbelt, die het met kracht had opgenomen voor de in nood verkeerende haringvisscEery,'kréég de toezeg ging, dat de Regeering gaarne het hare zal doen om deze bij uitstek nationale visscheriji weer op de been te helpen. Tenslotte maken wij melding van de indie ning van een motie door Mr. van Rappard tot opheffing van het totaiisatorverbod in het be lang van de paardenfokkerij. Deze motie komt- later afzonderlijk in behandeling en zal, naar, wij vriezen op verzet van, den Minister van Justitie afstuiten. Zoo was dan na veel voorbereidend werk, na het overkomen van vele moeilijkheden de dag aangebroken, dat een aanvang zou worden ge maakt met de festiviteiten ter gelegenheid van het 25-jarig en 20-jarig bestaan van „Hercules" en „Hygiéa." Maar de medewerking, die de beide bestu ren mochten ondervinden van de Feestcommis sie en van de zijde der burgerij van Oudkar spel en Noordscharwoude, maakte het moge-- lijk over die moeilijkheden heen te komen, maakte de zware taak, diet de vereenigingen, zich hadden opgelegd, licht. En er bestond zeker reden om een zoo, grootsch féést op touw te zetten. De vereenigingen, die tezamen hun jubilea, herdachten in volle kracht en bloei zijn, had den niet alleen het recht om feest te vieren, maar konden dit recht zich toeëigenen. En ze zijn er in geslaagd een1 feest te geven, dat een toonbeeld was van[ organisatie. Ner gens stagnatie. Overal ging het, óm het zoo eens te noemen „op rolletjes." Den directeur, den heer Nol, komt de eer voor een groot deel hiervan toe, en hem mag in het openbaar een woord van lof zeker niet worden onthouden. Het vele dat te zien is gegeven, gaf blijk van wat door beoefening van deze gezondheid brengende sport kan worden bereikt, in welke richting de gymnastiek zich beweegt, maar, toonde niet minder hoe de idéé, de grondge dachte van de gymnastiek steedsi meer veld wint en het aantal volgelingen steeds grooter wordt, een macht vormt, waaraan geen weer stand meer is te bieden, die braak liggend ter rein mét succes bewerkt, vooroordeel doet ver-, dwijnen én een ieder als bet ware dwingt oml zich onder de overwinnende banier te scharen. Zoo was het, zoo is het en zoo zal het ook' in de toekomst zijn. Gymnastiek, onder goede leiding beoefend, moet leiden tot een harmonische ontwikkeling) van lichaam en geest. Niet genoeg kan er op aangedrongen wor-, den, dat men jong zich voegt bij de groote schare gymnasten, opdat het devies„Mens Sa na in corpore Sano" voo-r een ieder beteekenis heeft. Wuft >m W* m En juist omdat „Hercules" en „Hygiéa" volhardden in de dagen van bloei, en volhardden in de moeilijke jaren, die men te boven is ge komen. mochten zij feest vieren, hadden ziji zich het recht daartoe verworven. En er zou feest gevierd worden. De uitge- breide^ feestgids toonde dit voldoende aan. Feest in den vorm van een vreedzamen kamp, waarin men elkander zou bestrijden1 om den ©erepalm. Ie afd. Hindernisbaain. Ie pr: J. Mulder; 2e pr. M. Renaud- pr. G. IJff. Jongens. 3e afd. Halterwedloop. Ie pr. P. Blokker; 2ei pr. R. Tauber; 3e: 4e pr. C. Kuilman. 5e pr. pr. C. Chatillon; J. Klingeler. 2e afd. Wedloop met naam schrijven. Ie pr. P. Langedijk; 2e pr. J. Schrieken; 3e Deze strijd zou echter Zondag en Maandag F" C" K°k; 46 pr' J' ]ansen' 5e pr' J- Klin" worden gestreden en mag het een gelukkige v gedachte worden genoemd van' de feestvieren- Hmdernisbaan. de vereenigingen om voor demi Zaterdag kinder- i de Geus; 2e pr. H. Aarts; 3e wedstrijden te organiseeren voor de leerlingen P' - a van Twuijver; 4e pr. C. Jonker, van de scholen uit Oudkarspel en Noordschar- 1 Dc wedstrijden voor niet-tunners boven 16, woude. Hiermede verrichtte men een groot; Jaar van ^'en Langemdijk, konden' wegens ge- propagandistisch werk. i ^rek aan deelname, niet doorgaan J Was de middag zoo aangenaam en gezellig De eerste dag. verloopen, al spoedig beerde men weer naar Zaterdag 22 Mei. Het was een vroolijlq j het Feestterrein om den eere-avond, waaraan gezicht de kinderen in optocht naar het feest verschillende vereenigingen hun médewerking terrein te zien trekken1, in de hoop een prijsje verleenden, bij te wonen. te winnen Wat een aardig effect, die dartele kinder voetjes over het gras; de kinderen zélf vol vreugde, hun best doende in de voor hen be stemde wedstrijden. Het feestelijk ingerichte terrein met de wap perende vlaggen rondom, de vermakelijkheden op het daarvoor bestemde gedeelte, boden een vroolijken aanblik, en droegen er niet weinig toe bij om allen in feeststemming te "brengen. Hier was dit, daar dat te doen, en hoe ge- nocgelijk was het te zien, toen de kinderen: voor de prijsuitreiking elkander verdrongen) voor de tafel, waarop de prijzen lagen uitge stald. Spanning en verwachting lagen; op "de kindergezichtjes te lezen en het moet voor üen voorz. van „"Hercules" een hoogst aange-i name taak zijn geweest de prijsjes te kunnen uitdeelen. Wanneer dan allen bij de prijsuitreiking ver- eenigd zijn, wordt de uitslag bekend gemaakt, die luidt als volgt: JONGENS. Ie klasse. Turfstapelen. Ie prijs D. Hoogeboom; 2e pr. C. Mul; 3e pr. P. Smit Mz.; 4e pr. D. Kuilboer; 5e pr. K. de Bakker; 6e pr. D. Volkers. 2e klasse. Blokjeswedloop. Ie pr. J. Tauber; 2e pr. K. Scbeltus; 3e pr. K. Bruin; 4e pr. J. Brink; 5e pr. 'C. de Wals; 6e pr.'H. Bouwens. 3e klasse. Hoepeiep met doorkruipen. Ie pr. D. Blom; 2e pr. P. Jes; 3e pr.. Jo: Stegers; 4e pr. P. Borst; 5e pr. C. Chatillon. 4e klasse. Hinkkamp. Ie pr. J. Oud; 2e pr. J. Wit; 3e pr. T. Hink; 4e pr. H. ten Winkel; 5e pr. W. Oudhuis; 6e pr. H. Horio. 5e klasse. Vlaggenwedloop. Ie pr. P. Duijs; 2e pr. A. Spanjaart; 3e pr. A Brink; 4e pr. C. Bruin; 5e pr. C. v. d. Abee- le; 6e pr. W. Kuiper. 6e klasse. Zakwedloop. Ie pr. P. Langedijk; 2e pr. J. Kuiper; 3e pr. C. de Geus; 4e pr. J. Kokbes; 5e pr. J Sneekes; 6e pr. P. Mul. MEISJES, te klasse. Vlaggen wedloop. Ie pr. C. Keeman; 2e pr. G. Bruin; 3e pr, A. Blankendaal; 4e pr. M. Rezelman; 5e pr G. Gorter; 6e. pr. H. Wagenaar; 7e pr. G Kroon; 8e pr. A. Rootjes. 2e klasse. Blokjesrapen. Ie pr. Marie Ootjers; 2e pr. Ca. Mink; 3e pr. Gerie Hoogeboom'; 4e pr. A. Greeuw; 5e pr. C. Koster; 6e pr. Tr. Kuiper. 3e klasse. Blokjesrapen uit een cirkel. Ie pr. A. van Dam. 2e pr. "Maxietje Prijs; 3e pr. Nel Ludeke; 4e pr. B. Kamp; 5e pr. Truus Stam 4e klasse. Hoepelen. Ie pr. G. Mulder; 2e pr. G. v. Loenen; 3e pr. Annie Kuiper. 5e klasse. Touwspringen. Ie pr. M. Bakker; 2e. pr. T. de Boer; ,3e pr. A. Ludeke; 4e pr. M. Mooij. 6e klasse. Hindernisb. m. grooten bal. Ie pr. R. Beers; 2e pr. Nel Spanjaart; 3e: pr. Gre van der Veer; 4e pr. G. van Loienen. Wedstrijden Meisjes- en Jongensleden van de Gymnasfiek-vereen. „Hercules" en ,'Hy-. giéa." Meisjes 4e afd. Knotsen omgooien met kleine bal. Ie pr. A. Jonker; 2e pr. G. Jansen; 3e pr. S. Dirks; 4e pr. Tr. Kuiper; 5e pr. E. Zeeman. 3e afd. Vlaggetjes wisselen. Ie pr. M. Bakker; 2e pr. J. Raven; 3e pr. A. Jansen; 4e pr. G. Mulder; 5e pr. D. Tuin man. 2e afd. Touwspringen, over evenwichtslat 15 M. hoepelen. Ie pr. N. Bos; 2©j pr. E. Oudshoorn; 3e pr. A. Kostelijk; 4e pr. M. Kroon. De heer Ootjers, voorz. van „Hercules" opende met de volgende toespraak: Dames en Hoeren, Namens de jubileerende vereenigingen heet ik u allen hartelijk welkom. Gezien het groote; programma zal ik zeer kort zijn. Allereerst dank ik de turnsters^ en turners die zich opgemaakt hebben om' ons dezen avond te bereiden, een avond van groote pro pagandistische waarde. Ik hoop dat u allen hier zult vinden, hetgeen gij gedacht hebt te zullen aantreffen. Wij heb ben achter ons liggen verscheidene weken van' voorbereiding. Nimmer heeft bij ons voorgeze ten om, eens feest te willen vieren, doch uitslui tend om de turnzaak meer en meer ingang te doen vinden. Hiervoor is in de eerste plaats noodig een eere-avond, omdat op zulk een avond de beste turnsters en tuiniers u toon en, wat de gymnastiek is voor het lichaam en den. geest. Ik wil hier niet verder over uitwijden, daar ik vrees den eere-voorzitter in zijn dui ven te schietep, omdat de officieeïe opening: eerst morgen plaats vindt. Ik wil u allen, die nog niet doordrongen zijn van het groote nut der gymnastiek voor het lichaam, er op wijzen dat dezen avond de pro-i paganda het hoofddoel is, waardoor u wellicht overtuigd zult worden van de groote waarde der gymnastiek, die een volksbehoefte is. Ik spoor u aan u op te geven "bij uwe plaat selijke vereenigingen. En nu turnsters en turners, ik hoöp dat u hedenavond uw beste beentje zult voorzetten. Hierna trad naar voren de presidente der Da- mesvereeniging „Hiygiéa", Mej. A. v. Meurs, die den president van „Hercules" een bloe menhulde bracht als eén bewijs van hechtheid vanden ónderlingen ba)nd der beide vereeni gingen. De heer Ootjers dankte de presidente voor deze mooie attentie en spreker zeide hierdoor getroffen te zijn. Door beide vereenigingen, vervolgde spreker, was bijzonder veel verga derd geworden, doch ook bijzonder veel wa ren de vereenigingen het eens geworden. Spr. eindigde met den wensch uit te spreken, dat de onderlinge band nog vele jaren1 mag blijven1 bestaan. Hierna werd een aanvang gemaakt met de oefeninngen, terwijl tevens ee|n 2-kamp wasi georganiseerd voor heeren aan "Brug eh Reki en voor Dames aan Brug en "Baard. Als Juryleden fungeerden de h.h. J. Schrie ken van Oudkarspel en "Burgemeester Koster van Winkel. Het maximum-aantal punten dat in den 2- kamp behaald kop worden bedroeg 40. Tweekamp Brug en Riek heerenn. Aantal deelnemers 14. Ie pr. K. Bood („Turnlust'"' Oude Niedorp (Noordscharwoude) 38 punten, verg. zilv. med. aangeb. d. „Excelsior" Nrd.scharwoude.; 2e prijs J. Mooij, „Turnlust" Alkmaar, 34 punten zilv. med. aangeb. door soc. „Vriendenkring'' Nrdscharwoude; 3e prijs A. Blaauboer „Turn lust" O ter leek 30V2 punten, zilv. med. aangeb. door D.T.S. Oudkarspel. Tweekamp Brug en Paard Dames. Aantal deelneemsters II. Ie pr. Mej. A. Zomer „T.A.V.E.N.U." Heer. hugowaard 33V2 punten, verg. zilv. med. aan geb. door „N.L.Crt."; 2e pr. Mej. M. Schagen „Allebé" Hoorn' 3IV2 punten, zilv. med. aan geb. d. Nutsdep. Oudkarspel; 3© pr. Mej. M. Slepers „Hebe" N. Niedorp 3IV2 punten, zilv. med. aangeb. door IJscl. „Nut en Vermaak'' Nrd.scharwoude; 4e prijs Mej. C. Liefhebber „Turnlust" Oude Niedorp 26V2 punten. We kunnen echter niet nalaten een woord van bewondering te uiten voor de Gymnastiek nrs. die den aanwezigen te zien werden ge geven. Kon het toestelturnen niet onze algeheela goedkeuring wegdragen, het werk van' enke le heeren en dames uitgezonderd, een woord van lof en hulde willen wij brengen aan de Damesafd. „De Halter" Alkmaar met 'lang-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1926 | | pagina 1