Het Jaar 1927 Nieuwsblad v% Holl. Noorderkwartier 'M NIEUWE LMEDIJKER COURANT Deze courant verscihiiüt "m w «o. m j. SE '«8. courant verschijnt Dinsdag, Donderdag en Zaterdag Abonnementsprijs per 3 maanden f 1.15 Bedact.-Uitg. J. II. KEIZER - Bnreel Noordscharwoude Advertentiën van 1—5 regels 75 cent, elke regel meer 15 cent. Groote letters naar plaatsruimte Bri«v< n rechtstreeks aan den Uitgever a Van verkeersstandpunt bezien was van betee- I ken is het feit, dat op de lijn Rotter jjam-Amster- dam electriscihe tractie werd verkregen. Die elec- 9 triscihie treinen hebben aanleiding gegeven tot I heel wat critiek. Ongetwijfeld staat nu wel vast, I dat het vreeselijk ongeluk bij de Vink aan het I achteloos wei-ken teneinde de baan voor het be- rijden met electrische tractie vatbaar te maken 9 is ontstaan. Nieuwe ongelukken deden zich voor J bij Voorschoten en bij Rijswijk, in welk laatste I geval het openbaar onderzoek, dat de Minister gelastte, ben duidelijkste aanloonde3 'dat verwar- I ring in de uitlegging der dienstvoorschriften tot dit ongeluk heeft geleid. Niet minder ernstig' iwas het ongeval, dat zich op dien ètralenden Zondagmiddag met de Gooische stoomtram voor deed; niet minder groot dan voorgaande jaren is hat aantal ongelukken, ontstaan door niet be hoorlijk gesloten overwegen. De wijze, waarop 3 men het eigenaardige ongeval, dat zich dienaan- I gaande voerdeel be Bath, waar een bus in de I ruiten van het spoorwegvertrek, waarin de Di- I recteur-Genercial der Nederlandsche Staatsspoor- I wegen was gezeten, belandde, beëindigjde, heeft I zeker veler instemming niet gehad, al kon wel- I licht de rechter niet anders beslissen. Te Am sterdam werd een huis e°n ruïne tengevolge van een ontploffingauto-ongelukken van don meest diversen aard deden zich door het geheele land voor, en in het vroege Voorjaar kwam een wind hoos een gedeelte van le streek om Borculo op nieuw ten verderve brengen. Zij, die gewend wa ren aan het nadeel, destijds aan Borculo en om geving toegebracht, mochten de schade, dip thans werd geleien, gering achten; zij was waarlijk I niet klein. Dat Nederland een in het algemeen I weldadig land is, waar men tot geven voor nood- I lijdenden gaarne gereed staat, bleek ook in dit I geval, I Het jaar 1927 verliep niet zonder dat een aan- I tal tragische voorvallen aan de voorgaande vielen ten op Java- De verzachting der doodvonnissen, over de schuldigen der moordpartijen in Novem ber en later uitgesproken, kon niet algemeens instemming met het G. G.-beleid verzekeren, dodh dit is gebleken, dat deze verzachting elk gteval op zichzelf werischte te zien en niet is een prin- cipieele afkeer tegen de doodstraf, omtrent wel- ker noodzakelijkheid in Indië de meeningen ver- schillen. Stakingen bedreigden en ontriefden voor een deel het economisch leven. Maar het feity dat wel op den voorgrond trad, was ie toenai ling, die zich kenbaar maakte tusschen com munisten en nationalisten; in praktijk slechts met elkander verbonden door dit eene; dat zij beiden het Europeesch gezag in Indië, ongeacht van welk land, zoo spoedig mogelijk wenschen ta zien verdwijnen. Dat een dergelijke, zuiver neo-a- tieve samenwerking weinig g|oeds belooft voor de partijen zeiven maar ook voor Indië, behoeft geen betoog. vermeld, dat er in het laatst van 1927 een be duidende verandering plaats gneep in de hente-noteerinigeni. Was in October de rente stand normaal te noemen, begin October ging de Ne der landsche Bank er toe over hare ta rieven met een vol procent te verhoogen. Deze maatregel werd blijkbaar genomen om paal en perk te stellen aan de vele emissies van buiten landsche fondsen hier tie lande en dien de dus om den uitvoelr van kapitaal tegen te gaan. 'Hoewel die gedragslijn tie verdedigen is, valt het toch te betreuren, dat op deze wijze de algemeene nentestand wieder op eein hooger ni- i veau is gekomen. Voor de BloembolLehkweekerijien is het af- geloopen jaar vry normaal geweest, met uit zondering van eenige kleine afwijkingen in de prijzen. De oogst was tamdlijk bevredigend. De kleine bedrijven nriiv^n dor i* - - J vangst. De prijzen bleven stabiel. Naar Franik- rijk en België wierd geregeld verzonden, meest- al in consignatie, welke zendingen afwisselende resultaten op Leverden. Hoewel over het algemeen de toestand nor maal genoemd kan wonden, kam er in den vischbandel niet van qen gunstigen tijd wor- den gesproken. Voor den landbouw is 1927 weer zeer on gunstig geweest; in de kleine bedrijven heb ben de meestie .gewassan door de vele regens, weiing zon en de koude g§en loonende exploi tatie opgeleverd, zoodat het bestaan van deze landbouwers uiterlijk moeilijk is. In de grootere bedrijven van den eigenlij ken landbouw, waar het weerstandsvermogen; van de landbouwers grooter is, is de toiestand ook ongunstig, maar niet zoo erg als in de Te midden vaa jü, .Jbs, haef. het. >lge^a S 1 V<K>r toe te voegen. Daar waren moorden, in het bij I zonder in Den Haag, waar het met de opsporing f0 zien> toch wel zich af vragen of niet van dergelijke moorden niet al te goed luktj het ^goede, dat^ deze oude tijden ongetwijfeld begaan. Daar is het vreeselijke lot, dat onzen populairen en terecht populairen Jean Louis Pisuisse heeft getroffen. Daar is de op zienbarende moordzaak van den majoor, tevens officier van gezondheid van een collega in la- geren rang. Daar was de bankbiljetten-af fair» van den heer Marang, die zoo weinig van uitspraak in hoogere instantie verwachtte, dat hij de wijk naar buiten nam. Daar was de be- rechtiging van de Culemborgfsohe moordzaak, wel ke, meer dan de moordzaak zelve, zooveel stof heeft doen opwaa'.en, maar ook nu het rechte licht nog niet heeft doen schijnen! I £-n daar was tenslotte de sport, die in vele op- j zichten dit jaar aandacht vroeg. Daar waren op voetbalgebied de overwinningen, die werden be haald op Tsjecho-Slowakije, op België en op de Engelsohe beroepsspelers, die hier te lande kwa men, laatstelijk op de Zweden, terwijl het met de Duitsehers op eigen grondglebied gelijk spel bleef. Daar zijn op het gebied van wielrennen vele schitterende prestaties, die werden volbracht, ook al kon Nederland het niet tot eenig wereld kampioenschap brengen. Daar was het hockey, meer dan tevoren toegepast, welks beoefening met een mooie overwinning op de Belgen werd bekroond. Daar was het tennisspel, waarin Ne derland bij andere landen bleek achter te staan, hoezeer ook Mejuffrouw Bouman, door het win- nen van een Amerikaanscb kampioenschap haar beleid van den G. G. zeker geen onverdeelde in stemming kunnen vinden. Begrijpelijk, want steeds meer is men geneigd om de vraag te stel len of het tactisch juist was van dezen hoogen, bewindsman om aan het z.i. ontbreken van ver trouwen van de Inlandsche bevolking in het Ne- derlandsch Gouvernement zulk een relief te geven. De G. G. is in eik geval, en gelijk gjebleken is na voorloopige raadpleging van den Minister van Koloniën, overgegaan tot het indienen van het ontwerp, dat een wijziging beoogt van de samen stelling van den Volksraad en wel een zoodanige,, dat daarin een Inlandsche meerderheid, hoe ge ring ook, zal komen te bestaan. Tegen een der gelijke wijziging is gericht het request van de hieeren Trip en andere voormannen uit de wereld: van handel, nijverheid en cultures; een adres, door de Europeanen in Indië met groot élan ge- teekend; en dat over gebrek aan aandacht niet heeft te klagen. Het optreden vafa den nieuwen Volksraad kon niet leiden tot versterking van het gezag, dat van het wijzigingsonthverp uitging. Men is geneigd om in Indië vergelijkingen te maken tusschen vroeger tijd en de tegenwoordige en daarbij, zonder dat men uiteraard deze oude tijden geheel en onveranderd zou wenschen terug te zien, toch wel zich af te vragen of niet van het goede, dat deze oude tijden ongetwijfeld ook hadden, meer had kunnen worden behouden dan thans is geschied. Nederland en Indië gaan in 1928 en 1929 be langrijke jaren teegemoet. Moge ook daar door onderlingen vrede en verzoening veel bereikt wor den langs minnelijken weg, omdat, door kracht van de eene strooming boven de andere doorge zet, zelden of nooit in staat zal zijn om resultaat af te werpen! NIEUWJAARSREDE VAN DlEIN VOORZITTER. (Vervolg) Omtrent den gang van. zaken in de Midd.^n standsbedrijven het volgende „Zooveel metnschen, zooveel ziinlmen," zegt een Hollandsch spreekwoord. Met een kleine variatie daarop zou miem, de bereikte resul taten door den Middenstand verkregen, be sprekend, kunnen zeggen: „zooveel zaken, zoo veel resultaten." De één- klaagt steen en been, de ander is mejer .dan tevreden Vele zakenlieden stelden vast, dat meer en meer een neiging bij Het publiek optreedt geen fluperieuriteit heeft bewezen. Daar is het ^zeilen, groote dure artikeftein tie koopen. Vooral trad dat op voortreffelijke wijze en met groot sUoees verschijnsel op bij de aankoopen tijdens door Nederlanders werd beoefend; het zwemmen en het waterpolo, waarin eveneens resultaten van beteeken is werden behaald. En daar is tenslotte geheel de voorbereiding, materieel en moreel, voor de komende Olympische spelen van '1928. De voorbereiding van die Olympische spelen mag ziA nog niet in elk opzicht in gunstig® critiek verheugen; voetbal bleek aanvankelijk onzeker; tennis is zoo goed als uitgesloten, en er zullen landen ontbreken, die men hier gaarne ziet maar alles bijeen genomen schijnt het wel vast te staan, dat de Olympische spelen van 1928 voor die van vier jaren geleden te Parijs niet behoe ven onder te doen! En dan ïs er tenslotte wat er voorviel in het het jongste St. Nicolaasfieiest Van valutakoopjes was .gelukkig in het af geloopen jaar geien sprake rn.eer ©n in, dat op zicht begint de toestand meier normaal te wor den. De hooge gefmeienbebelastingen worden als een groote belemmering tot verdere zakemociit- plooiïng ernstig gevoeld. Ook dit jaar standen de verplichte winkel sluiting en het werktijdenbesluit in de volle belangstelling der Middenstandsviereenigingen temeer daar het te verwachten was, dat dezie zaken in 1927 wette/lijk zouden worden gere geld. Hieraan is tot dusverre nog geen gevolg gegeven; wij hopen, dat de regeling, die Jiï 1928 verwacht wordt, een loyale oplossing van groote Indische gebied en in verband met onze 'deze voor dein winkelier zoo bij uitstek belang- betrekkingen daarmede. Opzien heeft gewekt de 1 3 ~'-1 huiszoeking, die bij Indische studenten, te Lei don studeeren.de, is gedaan; opzien heeft miet minder gewekt de daarop volgende inhechtenis neming van enkelen hunner. Het schijnt inder daad een feit te zijn, dat, mag men de desbetref fende courantenberichten in het algemeen geloo- er vertakkingen zijn tusschen deze studenten ^enerzijds met Rusland, anderzijds met eommu wstisehe stroomingen in Indië zelf. Daar bleef iet geenszins zoo rustig als men gehoopt en ver svaeht had; integendeel, reeds in het begin van )et iaar brak een opstand uit tor Westkust van dmatra, al spoedig gevolgd door nieuwe onlus- rijke aangelegenheden zal brengen. De wegenplannen, dier Provincie en vain het Rijk beloven groote verbeteringen te brengen in de ver kieers verbeteringen in- ons District; te hopen is hiet, dat de uitvoering dezer be langrijke werken niet te lang op zich zal late» wachten, daar de toeganswegen onvoldoends zijn. Het Bankbedrijf kenmerkte zich gedurende het afgeloopen jaar weder door een kalm ver loop van zaken. Ook over dit jaar wijken de bedrijfsresul taten niet veel af van die over 1926. Wat de kapitaalmarkt betreft, kan worden pensoorten, waarvoor in sommige» gevallen geen loon en de prijzen bedongen konden wor den. hetgeen in hoofdzaak wordt toegeschreven aian de overproductie van deze artikelen. Voor „vroege tulpen," „narcissen," „hya- c in then" en ander* byjgewassen was een le vendige vraag, zoadat daarvoor goede prtfzen werden besteed. De uitkomsten over 1927 kun- tnen over het algemeen gunstig genoemd wor den. De Exporthandel van bloembollen in Dim men en omstreken is wieer belangrijk vooruit gegaan. Ver zending smoeilijkheden kwamen niet voor. De vraag naar bloembollen is ub verschillende landen b.v. uit Engeland, Ame rika, Duitschland en Skandkuavië zeer goed geweest. De vraag uit de overige landen is nog niet zooal's ment dit zou wenschen, tenge volge van het fe.it, dat eenige landen den in voer van bloembollen belemmeren door het heffen van invoerrechten. Er wordt thans ech ter naar middelen gezocht om hierin verbete ring te brengen en naar men hoopt met' gunstig resultaat. Met het aanstellen van een controleur van den Pantenziiektekuinidigien dienst met vaste standplaats te Heiloo is dit Noordelijk Dis trict ten zeerste gebaat, daar deze thans voor de inspectie tijdig ontboden kan worden. De vooruitzichten voor het komend seizoen laten zich voor den bloembollenexport geluk kig gunstig aanzien. Aangaande den Vischhanidel en de Vissche- rij kan ik het volgende rapporteeren: De Noordzaevisscherij in ons District werd nagenoeg alleen ia de zomermaanden en uit sluitend door Motorbotters uitgeoefend, waar van de uitkomst bevredigend was. In dis win termaanden werd door alle vaartuigen op gar nalen gevischt. In het voorjaar vertrokken de Motorbot ters naar de Zuiderzee ter ansjovisvangst, ter wijl m den herfst door hen op bet Marsdiep en langs de Noordzeekust op Sardijn werd gevischt, welke laatste vischsoort soms over vloedig werd gevangen. Over het algemeen waren de uitkomsten voor deze vaartuigen bevredigend te noemen D.e zeil vaar tuigen verdwijnen langzamer hand; de nog overgeblevene oefenen in den winter de garnalen vangst uit. Met de zegens en fuiken werd op haring, seep «n ansjovis gevischt; die opbrengst was in het voorjaar matig. De najaarsvisscherij, welke de laatste jaren bijna niets opleverde, gaf dit jaar een buitengewoon gasde haring vangst. zooals in tientallen van jaren niet is voorgekomen. D.e visscherij op schelpdieren leverde di! jaar minder op dan in het vorige; vooral mil der Wulken, waardoor de prijzen opliepen. Naar Ooesters wordt niet meer gevischt; slechts enkele exemplaren worden bij de Wul ken gevangen, doch het aantal is niet noe menswaard. Naar_ comsumptie-mlosselen werd tengevolge van weinig vraag bijna niet gevischt, daaren tegen wiel naar mosselen voor eendenvoer en zaadmosselen. -De zeie/grasoogst was niet groot. De ver koop vond tegen min of riteer bevredigende prijzien plaats. De gehieiele productie van het gevischte zee gras in het District der Kamer wordt op 15000 balen van 50 K.G. geschat. De kwali teit hiervan was goed, terwijl die verkoop vlot ging. De vischhandel was in het afgeloopien jaar niet levendig. De aanvoeren van verschillen de vischsoorten waneln, vooral door de gun stige resultaten van de visscherij met motor- botters, iets beter, zoodat die totaal-besomming hooger uitkwam dan die van bet vorige jaar. Door scherpe concurrentie uit andere havens ging de afzet in hert binnienlamd niet vlot. De export naar Engeland bestond slechts uit „Ali kruiken" en GamaLem. Duitschland was hier alleen aan de markt voor haring en andere versche visch wanneer die prijzen laag waren. Naar ansjovis was matige vraag bij mindere jaren ongunstig was, was de toestand in het afgeloopen jaar veel beter; daarentegen was de varkensmesterij niet of weinig loonend zoodat dit deel van het bedrijf, met zijn groot risico, slechte uitkomsten opleverde en voor groote moeilijkheden staat. i (Wordt vervolgd.)1 Uit den: Omtrek - heerhugowaard. In 1927 werden in onze gemeente 150 kinde ren geboren, terwijl 53 inwaeiers overleden, al- zoo een aanwinst van 97. Vertrokken zijn in dat jaar echter niet' min der dan 365 inwoners, terwijls ingekomen zijn 277 nieuwe inwoners, alzoo eten vermindering van 88. De bevolking is over 1927 dus met slechts 9 zielen vooruitgegaan, hoewel het aantal ge boorten dat der sbeften met 97 overtrof. - KOEDIJK. Ingekomen: G. IJfs van Castricum. E. Blokker van Remagen. D, Groot van Beem- ster. E. Oudt van Nieuwe Niedorp. J. C. Kuipers van N. Niedorp. M. van Esse- veld van Oudorp. T. de Gtefus van Alkmaar Vertrokken: M. S. Mol naar Hemsbroek. C. de Bruijne naar Utrecht. D. Kossen naar Alkmaar. P. van Duin naar Zuidscharwoude. P. Woutering naar Bloemendaal. M. Wou tering idem. G. Kindt naar Alkmaar. J. J. W. Blom naar Soest. J. J. Beerse naar Alkmaar. J. Birkhoff naar Alkmaar. A Commandeur naar Utrecht. L. A. C. A. Kaenders naar Bergen. - WARMENHUIZEN. Aan de veiling te Warmenhuizien werd aan gevoerd in December 1927: 1378095 K.G. roode kool. 215005 351625 33200 17075 2875 gele kool. deensche witte kool. gewone witte kool. peen. uien. bieten. In December 1926: 1239400 K.G. roode kool. 154900 gele kool. 483300 i deensche witte kool. 11800 „i j gewone witte kool. 21525 peen. 86150 uien 9400 „i bieten. 4400 stuks bloemkool. De omzet bedroeg in Dec. 1927 f 193.073.65 tegen f 58.888.89 in December 1926. De omzet bedroeg in 1927 f 961.186.62 tegen f885.492.65 in 1926. - WARMENHUIZEN. Witte Kruis. De pogingen door het bestuur van oölzfc af- deelinig heit „Witte Kruis" aangewend, om in den loop van dezen winter in de gemeente een spreker te krijgen, die het actueele onderwerp der t. b. c.-bestrijding zou willen behandelen», zijn thans in zooverre geslaagd, dat toezeg ging is ontvangen van den leider van het con sultatie bureau Schagen, Alkmaar en Helder. Dr. E. W. Jongmans, tot voor kort genees heer-Directeur van het Sanatorium „Dekkers- wald" te Groesbieek om op Maandag 23 Jan. 1928, des avonds om] 8 uur in de kolfbaan van den Heer H. Slikker be spreken over het on derwerp „Tuberculosebestrijding en Woning inrichting." Vertrouwd wordt natuurlijk dat in groote getale hoorders en hoorsters zullen op gaan naar deze spreekbeurt, hiermede getuige nis afleggendei mede te willen helpen deze volksziekte te bestrijidien, die ook nog in onze gemeente be veel slachtoffers maakt. Voor alles wat tot dusverre tot stand kwam, zijn» wij wel dankbaar, doch niet voldaan. - HARENKARSPEL. Paandenfonds. Bij de op Vrijdag j.l. gehouden rekening van het onderlinge» paardenforads „Onze be langen" alhier, waneln over hiet 4e kwartaal 1927 verzekerd 213 paarden met een verze kerde waande van f64.905. Gestorven of af gekeurd wanen 4 stuks. De omslag wierd be paald op f 0.60 per f 100 verzekerde waardie

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1928 | | pagina 1