NIEUWE 1 Idïaal Spitspaden. Hike Breijer Nieuwsblad v. Holl. Noorderkwartier No 39 Zaterdag 81 Maart iö28 87e Jaargang Firma R. J. HOUWING «Hl 7 - IEL m ALKMAAR TOB BOORT. ArpédKSoldovén Speciaal Corsetten - Magazijn IHTERC. TELEPHOOB 32 LAlfl>£IIJkER COURANT Deze courant verschijnt Dinsdag, Donderdag en Zaterdag Abonnementsprijs per 3 maanden f 1.15 Redact.-Ultc» J. II. HEIZËH - Bureel lYonrdscharwoude A dvertentiën van 15 regels 75 cent, elke regel meer 15 cent'. Groote letters naar plaatsruimte Brieven rechtstreeks aan den Uitgever VERDRAAGZAAMHEID. VerdraagzaamheidEr is misschien geen woord, dat naast het woord vrede door diplomaten en alen, die belang stellen in het streven van den Volkerenbond, zoo dikwijls op de tong wordt ge voerd als het woord verdraagzaamheid: men hoort van verdraagzaamheid tusschen volkeren, die el kaar jaren op de felste manie bekampen, alsof dit zoo maar gaal terwijl men voor oogen ziet bij de „minderheidskwiesties", dat. in vollen vredestijd onder één regime twee verwante volken elkaar het licht niet gunnen in de oogen. Men verneemt het .woord verdraagzaamheid in het huishouden, Wanneer oneenigheid de kinderen scheidt of wan neer meeningsverschil de ouders in gespannen verhouding brengt. Verdraagzaamheid was het Wooïd, dat goede ouders oudtijds hun dochters en zoons leerden aan den vooravond van hun huwelijk. .Wat komt er van de verdraagzaamheid van de meesten terecht. Een bitter schijntje! Dat het vredesideaal nooit zal worden verwewzenlijkt tus schen volkeren; dat weten wij zoo langzamerhand wel ,als onze geestelijke oogen niet ziende blind zijn, maar dat er zooveel onverdraagzaamheid is onder menschen, die elkaar niet den laats ten drup pel uit het lichaam moeten persen, dat is erger lijk. Want wie rondziet in de wereld, die zal worden getroffen door de geringe mate, waarin do menschen eikaars gevoelens en gedachten we ten .de begrijpen en te verdragen. Ook hier ellende door onverdraagzaamheidJa, om elkaar te verdragen is een groote mate van zelfverloochening en zelftucht, van liefde en toe genegenheid noodig. Maar deze dingen Worden door de harmonie die zij Weten te scheppen zóó zeer beloond; de opoffering, die zij kosten wordt zóó ruimschoots vergoed door het resultaat: ver draagzaamheid, dat elk mensêh, dat zijn leven wil verlengen en het wil slijten in vredig geluk zich alle mogelijke moeite moest geven, oon te leeren verdragen. „Leer verdragen en gij 'wordt en maakt ge lukkig I" Dr. JOS DB COCK. Voor de lezers van dit blad geeft onze psy chologische medewerker Dr. Jos de Cock, van Merlenstraat 120, 's Gravenhage gratis zielkun dige adviezen o. m. over de wijze waarojj zij hun geest kunnen verfrisschen en hun wilskracht en energie kunnen versterken. De vragen zullen geregeld in dit blad wórden behandeld. Mochten de beantwoordingen te uit voerig worden dan direct schriftelijk aan de aan een strafzitting op'Dinsdagavond 27 dezer, als Wanneer aan de orde komt: de interpellatie Ir. Albarda over de opheffing van kweekscholen, welke o nvermijdelijk werd geacht, nadat men dan in vredesnaam had goedgevonden, de Algemeene Beschouwingen over 11e onderwijsbegrooting '28, indertijd wegens Minister Waezink's ziekte uitge steld, maar uit te schakelen, Terwijl de heer Duijmaer van J wist hetgeen hem over een leer stoel in de homoeopathie op het hart lag, te belichamen in schriftelijke vragen. De agenda is nog met enkele kleine dingen aangevuld, maar zonder veel inspanning zal de Tweede Kamer er in slagen, op Vrijdag 30 Maart as. met Paasch- reeès te gaan. De Eerste Kamer komt inmiddels voor afdeelingsonderzoek bijeen. Onze Senaat' zal dus niet voor half April het staatsbudget-] 928 kunnen aanvatten. Met den dikken buidel legis latief goed, welke dan door het Lagerhuis zal zijn afgewerkt. De Tweede Kamer heeft op Dinsdag 20 Maart het ontwerp, tot wijziging van art. S8 Arbeids wet, waardoor de mogelijkheid wordt geopend, dat dertienjarige, niet leerplichtige jongei^ iin ■werkplaatsen op grondslag van eene leer-overeen- komst kunnen worden opgeleid, goedgekeurd met u we*1 C. Graaf van Lynden van Sandenburg, oud-com missaris der Koningin in Utrecht, opperkamer heer van H.M. en Gezantmeester van het Huis der Kroonprinses, de 55-jarige anti-revolution- naire staatsman Jhr. mr. D. J. H. de Beaufort heeft tegen 1 Mei a.s. eervol ontslag gevraagd als secretaris van den Raad van Statie. Tot bui tengewoon hoogleeraar in de Röntgenologie te Amsterdam is benoemd dr. J. van Ebhenhorst Tengbergen. Als voorz. van Let college van com missarissen van Oranje Nassau's Oord (vacature v- L Bergh Jr.), zal optreden de heer C-. S. 62. Met grooter meerderheid, dus, dan men Sixma, baron van Heemstra, particulier secretaris in en buiten de Kamer aanvankelijk had gehoopt van de Koningni-MoederDie gezondheidstoestand of gevreesd. van Mgr. Gallier, R.K. bisschop van Haarlem, .Waarna de soc.dem. afgevaardigde Kleereko- was dermate verergerd, dat het einde elk oogen per nader verdedigde^ zijne op 22 December j.l; blik werd verwacht, ingediende motie, de Regeexing uitnoodigend, met den Gouv.-Gen. van Ned.-Indië in overleg te tre den over de door de Tweede Kamer als wensche- lijk uit te spreken afschaffing van de doodstraf in de Oost. Minister Koningsberger herhaalde ■wat Z.Exc. van Koloniën in December 'j.l. heeft gezegd, namelijk, dat wij iu deze z.i. geen invloed op Indië mogen uitoefenen, terwijl het in de Uit de doodenlijstMevr. "Wilhelmina v. J. Horst-v. 3. Lugt Melsert, 'de beroemde tooneel- speelster, na langdurige ziekte, te Amsterdam, op 57-jarigen leeftijd. Mr. H. W. van Heiten, vice- president van de Rechtbank te Rotterdam, op 50-jarigen leeftijd. Uit de rubriek der criminalia en Wat daarmee verband houdt, teeken ik aan: de Haagsche Recht- huidige abnormale verhoudingen in Indië aller- bank heeft de Indonesische studenten, tegen wie minst het oogenblik is, om deze kwestie in In- bet O.M. twee èn drie jaar gevangenisstraf had sulinde aan de orde te stellen. geëischt, op Donderdag 22 Maart j.l. vrijgespro- Een zeer groot deel der zitting van Woensdag ken. Voor hun verdediger mr. Duijs een "Wel zeer 21 dezer is nog gewijd geweest aan vooral theolo- ^root sucoes. De S.D.A.P. hield naar aanleiding gische bespiegelingen over deze kwestie. j van deze uitspraak feestelijke bijeenkomsten. Het Donderdagmiddag 22 Maart werd de motie- OM is van het vonnis in hooger beroep gegaan. Kleerekoper, ter aarde besteld met 5824. Vrijz. I Te Zooien gaf een jonge man zich uit voor en sociaal dem. benevens de oommunist, voifcn- den zoon van een echtpaar, die uit de gevange den de groep der „slippendragers". nisstraf zou zijn ontslagen en profiteerde van dat "In deze zitting leed Minister De Geer nogmaals dubbelganger-zijn. Eindelijk werd hij gepakt, échec met het restant van zijn ontWerp, voor In de Amsterdamsche Quellijnstraat verwondde een zestigjarige man zijn schoonzoon ernstig, en j pleegde vervolgens zelfmoord. I Te Deventer ontdekte men het afschuwelijke geval van een 56-jarige vrouw, die een weck Fotografisch Atelier Noordsoharwoude lang in een hok Was opgesloten gehouden en als j een dier behandeld werd. De politie bevrijdae het arme schepsel. De schuldigen zien hun ge- rechte straf tegemoet. Te Groningen zïjn drie politieagenten in arrest gesteld, die— als inbrekers fungeerden j Uit de ongelukken-serie: Een verbijsterende reeks van branden-. Te Beverwijk woedde het - r vuur in een villa. Men vond aanleiding, den be- sucoessie- en schenkingsrecht, Nederlanders in den j 'woner in verzekerde bewaring te stellen, vreemde belastend. Art. 2 van deze wets voor- j Tilburg is een kunst wolfabriek in de asch dracht Werd door de Kamer verworpen met 44 S'eLgd. Te Bruinehaar bij de Duitsche grens, —25, wat Esc. De Geer aanleiding gaf, schorsing woed,de een veenbrand, met moeite bedwongen, der verdere behandeling te vragen Wie vermoed- yirh nwr 'ppn Mn w a Gapd 's WIEtiSIABS van 10-G nr. 's ZONDAGS van 012 uur Opnamen ook aan huis. Opvoèder te 'Z.3. Een goed opvoeder dient zich zijn eigen jeugd volkomen te herinneren. Heel dikwijls ligt de fout, dat kinderen zoo lastig zijn bij de ouders zelf. Er zijn menschen, die een manier van spre ken of doen hebben, die op sommige naturen werkt als een lont, Velen ook volwassen menschen hebben een hekel aan bevolen te worden, terwijl diezelfde personen gaarne iemand's Wenschen wil len voorkomen of een vriendelijk verzoek willen inwilligen. Het is altijd nog: „C'est le toil, qui fait la musique". Kinderen, die dikwijls onhandel baar thuis zijn, gedragen zich uitstekend in een vreemde omgeving. In zoo'n geval dienen de ou ders zichzelf eens nauwkeurig waar te nemen. Nooit is er een vaste regel te geven, hoe een kind moet Worden behaudeld. W.at voor den een goed is, werkt verkeerd op den ander. Ondervin ding eh groote opmerkzaamheid moet de ouders de juiste manier doen vinden. Opvoeden is eeD mooie taak, waarbij het goede voorbeeld een groo te factor is. V erzonden brie ven L. K. te N.S.; Mej. J. te N.S.; O te B, Reveu van de Week 27 MAART. Nog altijd bleven wij in afwachting van de zoele voorjaarslucht, terwijl de booze influenza, waarvan menschen van den ouden stempel blij ven beweren, dat zij niets anders is dan de wel bekende, oud en nieuwer Hollandsche verkoud heid, dagelijks slachtoffers blijft fnaken. De Tweede Kamer heeft met ijver gedurende vier dagen gewerkt; op Donderdag 22 Maart veroorloofde zij zich de weelde om reeds te vier ure 'smiddags huistoe te gaan, wat den streng nauwgezetten voorzitter aanleiding gaf om de hooge vergadering deze luxe in te peperen door den, dat dit nu toch het finale einde" van het ontwerp beduidde, vfergisten zich. 'Minister De Geer diende to<3i nog in een „jammerlijk restant" van het oorspronkelijk ontwerp, via -,.cx fiscus Nederlanders in den vreemde willende bereiken als zij bij hun leven schenkingen doen, na hun dood de erfgenamen. In beide gevallen slechts voor zoover en zoo lang de Noderlandsche belasting de gelijksoortige buitenlandsche overtrekt! De Kamer heeft zich met 4912 Vrijdag j.l. over dit „restantje" ont- W'éke zich over een oppervlakte van 10 H.A. uit strekte. Te Tubbergen is bij een brand een drie jarig kindje in de vlammen omgekomen. Te Haar lem heeft de „roode haan" in de afgeloopen week geweldig huisgehouden. Twee perceelen in de Cor- nelis-steeg, een matrassenfabriek in de Spaam- Woudestraat werden door het vuur vernield. Te Alkmaar is een suifeerwerkfabriek prooi der vlam men geworden. Uit de niet-lugubere rubriek' teeken ik aan, dat er plannen zijn, tot stichting van een Jooi- sehe H.B.8. te Amsterdam. Het jongste carnaval fermd Of de Eerste Kamer er haar zegel aan zal j heeft de Katll°liekf geestelijken hechten, is zeer de vraag. Overigens weid de zit- i aldaar ^idmg «egevw «n "b, den Gemeente- ting van 23 Maart j 1. Jewijd aan de motie, van j ff aaa °P afschaffing van dat festijn, den vrijz.-democraat mr J^ckes, waarvan de Ej "wordt metijver gewerktaan de voorbereiding strekking is om de BesWhervorming in Indië I de Indische tentoonstelling op „Zijpéndaal niet verder door te voeren, alvorens een oordeel veretQüle^deJ0™'allstea 111 de kan worden gevormd, omtrent de ervaringen, met I lf^looPen ^ek <*u tez(>ek brachten. De ver deze hervorming opgedaan! Tevens wordt de Mi nister van Koloniën in deze motie uitgenoodigd' Wanneer wij daarnaast plaatsen het oordeel van den Argentijnschen gedelegeerde Perez, die een dag te voren had verklaard, dat niets werd be reikt en daaraan de opmerking verbond, dat een besluit hierop gebaseerd, zijn verstana te boven ging, dan valt hieruit allerminst te concludeeren, dat men zoo muhrvast overtuigd is van de vrucht bare werkzaamheid in dat laboratorium. En inderdaad, wanneer men de balans gaat opmaken van deze zitting, komt men tot poovere resultaten. De tweede lezing van de Britseh-Fran- sche ontWerp-conventie is nog stedds niet vol- j tooid; het eenige positieve Wat wierd verricht, is het afmaken der Russische voorstellen. Wel is di tbezWaarlijk goed werk te noemen; immers men is er geen stap mee vooruit gekomen. Doch aan den anderen kant is hiermede een legende de wereld uitgeholpen, welker bestaan aan het ont- wapeningswerk maar afbreuk kon doen. Toen Litwinof indertijd met zijn voorstellen voor den dag kwam, waren velen gteneigd hem den vredes prijs toe te kennlendit was nog eens taal luidde veler oordeel Welke gehoord mocht Worden. Het is een gemeenplaats, doch het moet ge zegd: Er schuilde toen ioen addertje onder het gras. Op deze zitting, is het d'en wereld getoond' en de Engelsch'e gedelegeerde heeft het ding bij. den naam genoemd: een burgeroorlog is met dit alles niet voorkomen en zelfs worden hiervoor nieuwe wegen geopend. Oorspronkelijk hadden velen gemeend, dat de Russische voorstellen niet als een demonstratie waren bedoeldop deze zit ting Werd niet geschroomd de anarchistische ten- denzen aan te wijzen. Trouwens in zijn verweer heeft LitWinof over deze punten oók wijselijk stilgezWegen. Duitschland toonde zich zeeeer voortvarend op het punt van outwapen'ing; Bernstorff heeft dit maal vele teleurstellingen moeten slikken. Een voorstel om de wereld-ontwapeningsconferentie te doen bijeienroepen werd niet onderstetmdook andere Duitsche voorstellen konden de instem ming van de andere gedelegeerden niet verwerven. Afgesproken werd dat Jhr. Loudon de "be voegdheid zou krijgen de volgende zitting uit te schrijven; dat wil dus zeggen, wanneer hij den tijd daartoe gekotoen acht. Moge het spoedig zoover komen, de vage mededeeling van ien"Fran- schen gedelegeerde, dat er onlerhandsche bespre kingen worden gehouden tusschen de regeeringen I is misschien een reien tot hoop. Het multilateraal pact van Amerika- Er staat ies te gebeuren in den internationalen Wereld. Sedert het multilateraal pact door Ame rika voorgesteld, geen kans van aanneming scheen te bieden, omdat er bepalingen in voorkwamen omtrent een aanvals-oorlog, omtrent dezen term is .men het immers nog nooit eens kunneh worden, is in andere richting gezocht en misschien met sucoes. Briand heeft zich in optimLstischen zin uitgelaten en inderdaad bestaat er kans, dat over eenstemming zal worden bereikt. Men heeft het nl. over een anderen boeg gegooid en i. p. v. den dubieuzen „aanvalsoorlog" tracht men in het al gemeen den oorlog uit te bannen. Dit is des te belangrijker omdat de Vorm van de afspraak thans meer past" in het kader der Volkenbon i> verplichtingen. Vooral in Engeland heeft zulkls levendige voldoening gewekt. Immers een multi lateraal pact, op deze wijze geredigeerd, bood prachtige mogelijkheden tot toenadering; en on der do huidige omstandigheden, nu na re mis lukte maritieme conferentie de meeningsgeschil- len nog steeds nawerken, komt een dergelijke gelegenheid zeer ten stade. de Kamer nader uitvoerige inlichtngen te ver strekken. Exe. Koningsberger heeft het Lager huis aanneming van deze motie ten sterkste ont raden, verklarend dat op het moment geen ver dere inlichtingen over deze kwestie kunnen wor den verschaft. Algemeen was men echter vafi" meening, dat de motie-Joekes c.s., gesteundd door Katholieken en soc.-dem oer aten, op Dinsdag 27 Maart door de Tweede Kamer, in strijd dus met 's ministers ad vies, zou worden aangenomen. Ingekomen is een ontwerp tot wijziging der Kieswet, waarbij o.a. aan het vaak geponeerde „desideratum" der stemming bij volmacht wordt „|MI§ HIBj tegemoet gekomen. Aan het Departement van opdat de volken nimmer zullen zeggen, dat wij beterde telefoon-verbinding tusschen ons land Parijs is tot stand gekomen. Volgens de jongste gepubliceerde cijfers, telde de Soc.-democratische Arbeiderspartij in Neder land op 31 December j 1. 598 afdeelingen, met totaal 41.169 leden. Voor wie aan de heuschelijke komst der lente '28 mochten wanhopen de tijding, dat de eerste princesseboontjes op eene Utreohtsche veiling zijn gebracht. „Ende desespereert niet". BUITENLAND'. De veorberck'jenidto ontwapeningscommissie. „Komt met ons in het laboratorium van den vrede, teneinde ons te helpe de materieels en moreele ontwapening voor te breiden. Helpt ons, Binnen!. Zaken en Landbouw is door Minister Kan met belanghebbenden een bespreking ge houden, over "de middelen, tot bestrijding van het mond -en klauwzeer. Personalia: Tot vice-president van den Raad van State .opvolger van mr. Dr. v. Leeuwen, is benoemd, gelijk verwacht werd, mr. dr- E- A. hun zand 'in de oogen hebben gestrooid.' Deze woorden zijn ontleend aan de slot-redie- voering van den voorzitter van de voorbereiden de ontwapeningscommissie, Jhr. Loudon en deze peroratie vond levendigen bijval. Hetgeen overi gens wel te verklaren zal zijn uit de traditioneels hoffelijkheid van de aanwezige diplomaten; want f 2.— f 2,25 Alkmaar Iel. 526 Wij leveren c U een 2 PRIMA KOUS KNIESTUK ENKELSTUK KUITSTUK Ook naar maat verkrijgbaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1928 | | pagina 1